Dolgozók Lapja, 1978. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

f;inrmberU AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A*MEGYEI TANÁCS LAPJA xxxiévf 258.Sz. SZERDA J Ára: 80 filler Sajtótájékoztatókról jelentjük ötéves a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza Évente mintegy 900 rendez­vénnyel, politikai fárumoikkal, előadásoikikal, kerekasztal-be­szélgetésekkel, 800 filmvetítés­sel, vailamint több mint száz könyv és 30 képzőművészeti jellegű kiállítással várja az érdeklődőket a Szovjet Kul­túra és Tudomány Háza. — Mondotta Ivan Vasziljevics Szalimon nagykövetségi taná­csos, a Szovjet Baráti Társa­ságok Szövetségének magyar- országi képviselője kedden a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza fennállásának 5. évfor­dulója alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Az eltelt öt év alatt a láto­gatók száma meghaladta a 3 milliót. A házat rendszeresen felkeresik szocialista brigá­dok, iskolák, részükre külön programokat szerveznek. Időszerű jogalkotási feladatokról Megűjulóbam jogrendsze­rünk, ezt jelzi számos, új ma­gas szintű jogszabály elké­szítése is. Immár a második ötéves jogalkotási terv telje­sítése szolgálja a célt: jogun­kat fokozatosan hozzáigazít­juk a fejlett szocialista társa­dalom építésének követelmé­nyeihez. Elérkezett az igazság­ügyi jogszabályok reform­munkálatainak befejező sza­kasza — közölte dr. Mankója Imre, igazségügyminiszter kedden a Parlamentben meg­tartott sajtótájékoztatón. Az időszerű jogalkotási és jogalkalmazási feladatokról szólva kiemelte: évekig dol­goztaik az új Büntető Tör­vénykönyv megalkotásán. A Minisztertanács a közelmúlt­ban megtárgyalta a -kódex ter­vezetét, amely rövidesen az országgyűlés jogi bizottsága elé kerül, majd decemberben terjesztik az országgyűlés elé. A bűnözés elleni küzdelem jo­gi eszközeinek korszerűsítése ezzel nem zárul le. Formálják már a BTK-t életbe léptető jogszabály paragrafusait, na­pirenden van a büntető eljá­rási törvénynek, a BTK-val összefüggő kisébb módosítása, valamint a büntetésvégrehaj­tásról szóló új törvényerejű rendelet megalkotása. A* ko- difikáció természetesen kihat a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvényszabálya-ira. is. A bűncselekmények egy ré­sze ugyanis a szabálysértési „kategóriába” kerül át. A szabálysértési jog megújításá­ra vonatkozó javaslatokat vár­hatóan a jövő év első negye­dében terjesztik a Miniszter- tanács, illetve az Elnöki Ta­nács elé. Az Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkájáról A pályaválasztási tanács­adás egyre inkább kezd az is­kolai oktató-nevelő munka ré­szévé válni. Az Országos Pá­lyaválasztási Tanácsadó Inté­zetnek kedden a Munkaügyi Minisztériumban tartott saj­tótájékoztatóján elmondották azt is, hogy ezzel elsősorban az iskolai pályaválasztási felelő­sök, osztályfőnökök foglalkoz­nak, pályára irányító, illetve nevelőmunkájuk egyre tartal­masabb, eredményesebb. Je­lenleg 3652 pályaválasztási fe­lelős dolgozik társadalmi mun­kában az ország iskoláiban. Alapképzésük gyakorlatilag befejezettnek tekinthető. A szakmunkásképző intézetek és a szakközépiskolák pálya- választási felelőseinek azon­ban eddig mindössze egyne­gyede, illetve egyharmada ré­szesült képzésben. A Centrum Áruházak eredményei Évi több mint 9 milliárd fo­rint értékű fogyasztási cikket értékesítenek, körülbelül 200 millió érdeklődőt fogadnak, s közülük 50 millió vásárlót szolgálnak ki az ország 33 Centrum Áruházában — kö­zölte keddi sajtótájékoztató­ján a Divatcsarnok Lotz Ter­mében a 30 éves Centrum Áruházak vezérigazgató-he­lyettese, Kovács Jenő. Az év végi felkészülésről el­mondotta, hogy bőséges vá­lasztékkal másfél milliárd fo­rintos árukészlettel — köztük több, a BNV-n bemutatott új­donsággal és sokféle import­cikkel — indul az áruházak­ban a karácsonyi vásár. . Megyei megemlékezés a világtakarékossági napról r 'Ä világtakarékossági nap »negyei megemlékezését teg­nap délután tartották a tata- bánya-dózsakerti I. számú Ál­talános Iskolában,. Herczegh László, az OTP megyei igaz­gatója ünnepi beszédében, a VTN méltatása és a megyei takarékossági eredmények is­mertetése után külön kiemel­te, hogy az idén, 25 éves a ta­nulók takarékpénztára. A ju­millió, 1973/74-ben 5,6 millió, míg a legutóbbi tanévben 6,4 millió forint értékű takarék- bélyeg fogyott, az egy tanuló­ra jutó átlag 157,64 forint, — sorolta az eredményeket Her­czegh László, majd méltatta azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik takarókmegbí- zottiként, avagy az oktatásban a tanulókat takarékosságra nevelték. bileum kapcsán az ifjúság ta­karékossági mozgalmairól bő­vebben is szólt. — Az ifjú generációk he­'lyes életszemléletének és élet­stílusának kialakításához nagyban hozzájárulhat a ta­karékosságra nevelés. A csa­ládra is, a társadalomra is el­vitathatatlan feladatok vár­nak e téren — fejtette ki Her­czegh László. Az iskolai takarékosságnak Európában évszázados hagyo­mányai vannak, azonban a kezdeményezések zöme — a kezdetekben — rövid életű volt. Hazánkban a felszabadulás «tán, 1953-ban hozta létre az OTP a szakminisztérium tá­mogatásával a tanulók taka­rékpénztárát. — Megyénkben is szépen fejlődött a taikarékbél.vegak- •fú. Az 1963;'64veű tanévben 3,6 A tanulók takarékpénztárá­nak megalapítása óta egyfoly­tában megyénkben hét peda­gógus dolgozik takarékmegbí- zottként — Fülöp Zoltánná, dorogi, Kishcmti József né, dö- mösi. Mázsár Imre, lábatlan!. Tarczi Lajosné. baji, Iványi Ferencné, dr. Szentirmai Já­nosáé és Szandi Jenő tatabá­nyai pedagógus — az ünnepi megemlékezésen tevékenysé­gükért oklevelet, valamint pénzjutalmat kaptak. Ugyan­csak jutalmazták azt a kilenc pedagógust, akik 20-24 éve ta- kairéíkmegbízottak. Az OTP megyei igazgatója beszédében köszönetét mon­dott a tanácsok megyei, járá­si és városi művelődésügyi osztályainak, a pedagógus szakszervezet, az úttörőszö­vetség, illetékes vezetőinek a takarékosságot támogató te­vékenységükért A SZÖVTERV feladatai A jelen ötéves tervidő­szakban számottevően megso­kasodtak a szövetkezeti ter­vező, kivitelező és üzemszer­vezési vállalat — a SZÖV­TERV — feladatai. A tanácsi tervekben meghatározott mintegy 25 ezer szövetkezeti lakásból 6188-at tervez, és több mint tízezer lakás be­ruházásában működik közre a szövetkezeti üzlet-, illetve üzemhálőzat új létesítményei­nek tervezése mellett A SZÖVTERV lakásszövet­kezetekkel összefüggő felada­tairól tárgyalt keddi ülésén a SZÖVOSZ elnöksége. Ennek során felhívta a figyelmet ar­ra, hogy az elkövetkező öt esztendőben a jelenleginél még nagyobb arányban kell a szövetkezetek szolgálatába állítani a SZÖVTERV irodái­nak szellemi, szakmai ka­pacitását. Mai számunkban: Út a munkáshatalomhoz 3. oldal ★ A jövőnek őrzik a jelent 4. oldal Fiatalok egymás között 5. oldal Üj program Észak-Dunántúlon 6. oldal A Hazafias Népfront hon­ismereti bizottsága az SZMT kulturális, agitációs- és pro­pagandabizottsága, valamint a megyei tanács művelődési osztály közös rendezésében ötödik alkalommal rendez­ték meg a honismereti szem­A kiállítás nagy tetszést aratott a honismereti szakkör tagjai körében lét, amelyre Tatabányán, a Puskin Művelődési. Házban került sor. A megjelenteket Ortutay András, a megyei Levéltár igazgatója, a honis­mereti bizottság elnöke kö­szöntötte és bevezetőjében a honismereti munka szerepé­ről, feladatairól szólt. Nagy László, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum munkatársa ismertette a mun­itt került sor. Csukly László, a megyei tanács művelődési osztálya nevében adta át a legjobb pályaművek alkotói­nak a bíráló bizottság díjait. Az első díjat dr. Szakács Mihály kapta, a két második díjat Móczik Andrásné és Bárdos István, a két harma­dik díjat Tunyoghi Péter és Balogh László kanták. A megyei .szakkörvezetők ezután megtekintették a kiállítást. Kölcsönös tájékozódás a tervezés előtt Bevált a kezdeményezés A helyi erők fokozott kiak­názásával, a rendelkezésre bo­csátott pénzügyi alapok előre­látóbb felhasználásával, ho­gyan érhetők el a legkedve­zőbb körülmények?! Rövideb­ben: lehetőségeinken belül hogyan járulhat hozzá a taná­csi irányítás a lakosság igé­nyeinek megfelelőbb teljesíté­séhez. Ez a napirendje azok­nak a találkozóknak, ahol a megyei, a városi és a járási vezetők tárgj^alják meg, mi­lyen célkitűzések kerüljenek a következő esztendei tanácsi tervekbe. A kedden kezdődött ta­nácskozásoknak hagyományai vannak. Megyénk az elsők között volt, ahol ilyen mó­don készítették elő a terve­ket. Ez a módszer ugyanis sem nem kötelező, sem nem általános. Egvike a Komárom megyei kezdeményezéseknek. S tegyük hozzá, ugyanúgy bevált, akár az egészségügyi intézmények összevonása, vagy város környéki igazgatá­si modell. A megelőző kölcsönös tájé­koztatáskor számításba veszik az 1978. évi tervek várható alakulását. Az ismert adatok­ból következtetve sikerül tel­jesíteni a megye ez évi 2,6 milliárdos fejlesztési és költ­ségvetési tervében szereplő tennivalókat. Ez jó alap az 1979. évi tervezéshez, a most következő esztendő egyik cél­ja, hogy az ötödik ötéves tervben eredetileg erre az év­re jutó feladatok megoldásá­ra összpontosítsák az erőket. Terven felüli beruházásokra nem nyílik mód. Megoldható azonban, hogy az ésszerű takarékosság mel­lett újabb fejlődés jellemezze életkörülményeinket. Korsze­rűsíthető például a lakosság ellátása. Az intézmények fel­újításával több előnyhöz jut­hat a lakosság. Az intézmé­nyekben végzett munka jobb megszervezése szintén ked­vezően befolyásolja a lakos­ság életkörülményeit. Ennek az elvnek az érvényesítésével — bár kevesebb íakás épül — mégis javulnak a viszonyok, mert nagyobb arányban ké­szülnek el a kapcsolódó léte­sítmények. A Komárom megyei Álla­mi Építőipari Vállalat szin­tén ennek megfelelően készí­ti elő 1979. évi tervét. A költ­ségvetés összege — a számítá­sok szerint — emelkedik. Ez a feltétele annak, hogy az elké­szült beruházások működ­hessenek. Az eddiginél többet kelthetünk majd a környezet- védelmi és a tisztasági tenni­valókra. A tervezést megelőző köl­csönös tájékoztatás lehetővé teszi, hogy az állami terv meghatározása után a lehető legrövidebb időn belül meg­kezdődjék a helyi tennivalók Összeállítása és megoldása . TATÄN november 5-én, 15 órakor a szovjet hősi emlék­műnél tartják a díszszemlével egybekötött ünnepi megemlé­kezést. Dr. Bahurek Antal, a városi párt-yb. tagja méltatja a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 61. évfordulóját. A hagyományokhoz lüven a város dolgozói és diákjai a kegyelet virágait helyezik el az Almási úti temetőben lévő szovjet síron és megkoszp fiz­zák a városban a magyar hősi emlékműveket. A magyar—szovjet barátság jegyében készül az ország a Nagy Október 61. évfordulójá­ra. Nem lesz olyan település, ahol ne helyeznék el az' ün­nepen, vagy az azt megelőző napokban az emlékezés, a há­la és a kegyelet virágait a ha­zánk felszabadításáért vívott harcokban elesett szovjet hő­sök sírjain, emlékműveinek talapzatán. Székesfehérvárott éppen a közelmúltban talál­ták meg, ^gy építkezés során, névtelen szovjet hősök újabb tömegsírját. A harminc ma­gyar földben nyugvó szovjet katona maradványait a no­vember 7-i ünnepség kereté­ben katonai díszpompával he­lyezik örök nyugalomra a megyeszékhelyen emelkedő szovjet hősi emlékmű sírkert- jében. Salgótarjánban és Békéscsa­bán — szovjet filmdelegáció részvételével — szovjet film- napok kezdődnek az ünnepen. Hajclú-Bihar megye jelentős közművelődési intézménnyel gazdagodik: Debrecenben át­adják rendeltetésének az új1 városi és megyei művelődési központot. Gyöngyösön műve­lődési központot avatnak, Pest- megyei Tápiógyörgyén átad­ják a tömegszervezetek házát. Az idei november 7-i’ ün­nepségek keretében avatják fel Leninvárosban a Tiszai Vegyikombinát évi 45 000 ton­na kapacitású műanyagfeldol­gozó füzemét. A paksi atom­erőmű kivitelezői pedig az indítókazánhoz csatlakozó 2 kilométeres csővezetéket ké­szítették el az ünnepre a ha­táridőt megelőzve. A november 7-i ünnepsé­gek keretében felavatásra ke­rülő mátrai regionális vízmű-, vei lényegében megoldódik az" egész üdülőkörzet ivóvízellátá­sa. Az ünnepre elkészült sport- létesítmények közül a Iegnai- gyobbszabású, a 20 millió fo­rintos költséggel kialakított veszprémi sportcsarnok. Honismereti szemle kásmozgalommal kapcsolatos anyag gyűjtésének problé­máit, a múzeum feladatait, valamint a helyi gyűjtés le­hetőségeit. A megyei helytörténeti és munkásmozgalmi pályázat eredményhirdetésére is ugyan­Ünnepségek a megyében és az országban a NOSZF 61. évfordulóján A hagyományoknak megfe­lelően méltó módon ünnepük meg megyénkben a NOSZF 61. évfordulóját. A városok, közsé­gek utcáit, tereit föllobogózzák és üdvözlő feliratokat helyeznek el a középületeken. A mun­kásosztály legnagyobb ünne­péről a különböző társadalmi szervek, üzemek, iskolák helyi rendezvényeken emlékeznek meg. Ezen kívül a megye öt városában központi ünnepsé­geket tartanak. TATABANYÁN november 5-én, délelőtt 10 órakor ün­nepi megemlékezést rendez­nek az MSZMP megyei bi­zottságának nagytanácstermé­ben. Az ünnepi beszédet Mu­rányi Simonné, a városi párt­végrehajtóbizottságának tag­ja mondja. Ezután az Árpád Gimnázium irodalmi színpada és kamarakórusa ad emlékmű­sort, Az ünnepséget követően, 11 órakor megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét. ESZTERGOMBAN novem­ber 4-én, 14 órakor a Petőfi Művelődési Központban ün­nepi nagygyűlésen emlékeznek meg a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom jelentőségé­ről. ötödikén 11 órakor a szovjet hősök temetőjében a város párt- és társadalmi ve­zetői koszorúznak. Este 19 órakor a Labor Műszeripari Művek nagytermében a szov­jet Déli Hadseregcsoport Köz­ponti Művészegyüttesének mű­sora színesíti a megemléke­zések sorát. KOMAROMBAN 4-én dél­után 15 órakor megkoszorúz­zák a szovjet hősi emlékmű­vet. Az ünnepségen Korpái József, a városi pártbizottság titkára méltatja a NOSZF évfordulóját A megemlékezé­sen részt vesznek a szovjet egység képviselői, valamint a szovjet iskola diákjai és a város dolgozói, tanulói. No­vember 7-én fél kilenc órai kezdettel az évfordulóhoz kapcsolódva, a Petőfi Sándor utcai iskola tornatermében hagyományos női röplabda vil- lámtomára kerül sor. OROSZLÁNYBAN novem­ber 6-án délután 3 órakor ko- szorúzási ünnepség lesz. a szovjet hősi emlékműnél. Há­romnegyed négykor a művelő­dési központban ünnepi nagy­gyűlés, ahol Giczi Gyula, a városi pártbizottság titkára mond beszédet Majd az Ál­lami Népi Együttes színes folklórműsorral teszi emléke­zetessé az ünnepet ilercegh László adta át a pedagógusoknak az OTP elismerő okleveleit

Next

/
Oldalképek
Tartalom