Dolgozók Lapja, 1978. október (31. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

2 DOLGOZOK LAPJA Í9TS: nÄföücr í' rasln»» • • Ä HETEN TÖRTÉNT Hétfő: Damaszkusziján közzéteszik a Szilárdság Front nyolcpontos akcióprogramját — Rögtönítclö bí­ráskodás Rhodesiában — Tömeges letartóztatá­sok, fokozódó terror Nicaraguában. Kedd: Folytatódik az általános vita az ENSZ közgyűlé­sében, Gromiko szovjet külügyminiszter felszóla­lása — Elhúzódó kormányválság Portugáliában. Szerda: Külügyminiszterünk, Púja Frigyes beszéde az ENSZ-bcn — Az izraeli parlament megszavazta a Sínai-települések felszámolását. Csütörtök: Brezsnycv amerikai üzletembereket fogad — Car­ter sajtóértekezlete — Bécsben megnyílik a had­erőcsökkentési tárgyalások 16. fordulója — Dél- Afrikában Botha hadügyminisztert jelölik Vorstcr helyére. réntek: Huszonhat nappal trónraiepése ntán meghalt I. János Pál pápa — A Biztonsági Tanács ENSZ- erőket és ellenőröket küld Namíbiába, a válasz­tások ellenőrzésére — A francia KP központi bizottsági ülése. Szombat: A szovjet—amerikai külügyminiszteri tanácsko­zások után. Washingtonban Carter fogadja Gro- mikót — Apartheid-ellenes világkonferencia az indiai fővárosban. A hét három kérdése 1. Mi jellemzi az ENSZ általános vitáját? Az. igazsághoz tartozik ter­mészetesen, hogy a világ nem a brazil felszólalást figyelte a legnagyobb érdeklődéssel, hi­szen — többek között — ezen a héten illette a szó Gromikó szovjet, Vance amerikai, Owen brit és Huang Hua kínai kül­ügyminisztert, s, a rangos név­sorban ott szerepelt Púja Fri­gyes, magyar külügyminiszter is. Az általános vita jól mu­tatja a világ kellemesebb, vagy kellemetlenebb közérze­tét. A nemzetközi helyzet leg­fontosabb vonásai ezért pon­tosan visszatükröződtek az ENSZ-palotában is, kitűnt, hogy valóban kritikus sza­kaszhoz érkezett 'az enyhülés folytatásáért, a fegyverkezési verseny megfékezéséért ví­vott harc és sürgős megoldást varnak a válsággócok.problé­mái. A szocialista külügymi­niszterek beszédei kifejezhet­ték azt a véleményt, hogy adottak a továbblépés lehető­ségei, nem zárultak be a bé­kés egymás mellett élés ka­pui, a jelenlegi nemzetközi erőviszonyok megfelelő felté­teleket biztosítanak a kibon­takozáshoz. Ugyanakkor szembe kell nézni bizonyos ne­gatív tényekkel. Például az­zal, hogy az Egyesült Álla­mokban és egyes NATO-or- szágokban njegerősödtek a hi­degháborús hangok; Peking politikája veszélyezteti az egyetemes békét, s különös­képpen növeli a feszültséget Delkelet-Ázsiában; vagy a legutóbbi Camp David-i alku következményeivel, amelyek során igyekeznek gondosan megkerülni a Közel-Kelet ren­dezésre váró feladatait. A szocialista országok kép­viselői azonban nemcsak egy reális helyzetértékelés igé­nyével léptek fel az ENSZ- ben, hanem megerősítették korábbi, konstruktív javasla­taikat, s új kezdeményezése­ket tettek. Jól kiegészíthette az eddigi leszerelési indítványo­kat az a szovjet előterjesztés, hogy biztosítsanak minden- irányú garanciákat az atom­fegyverekkel nem rendelkező, s a területükön atomfegyver­zettel állomásozó külföldi csa­patokat sem elfogadó orszá­goknak. Egy ilyen rendelkezés jóváhagyása megerősítené a kiterjedt területek atommen­tesítésének irányzatát, fokoz­ná az atomsorompó-szerződés érvényét, jó hatást gyakorolna a leszerelési tárgyalásokra. Szovjet részről ezzel messze­menően figyelembe vették az atomfegyverekkel nem ren­delkező országok többször ki­fejtett igényeit és aggályait. Ha mások is így járnak el, a megegyezésnek nem lenne akadálya... 2. Miről folyniik a szovjet­amerikai tárgyalások? A New York-i üvegpalotá­ban — az ülésterem mellett — lázas munka folyik a külön­böző különtermekben, kávé­zókban, folyósokon, s fontos megbeszélések zajlanak az ENSZ-missziók épületeiben is. gór került a két hosszabb ftremiko—Vance találkozóra, majd a szovjet külügyminisz­ter Washingtonba utazott, hogy párbeszédet folytasson Carter' elnökkel is,­A fő téma változatlanul a SALT. Amennyiben hitelt le­het adni a kiszivárgott hírek­nek, a második stratégiai fegyverkorlátozási egyezmény szövege 95 százalékban már készen áll. Igaz, a megmaradt öt százalék nem egyszerűen mennyiségi, hanem minőségi problémát képez: új fegyve­rek végleges beillesztése, a rakétacsaládok korszerűsítésé­nek kérdése és hasonló . té­mák várnak megoldásra. Ezen dolgoznak a hétfől-hétre Géni­ben összeülő kiváló szakér­tők, legutóbb az amerikai de­legáció vezetője, Warneke utazott Moszkvába, s most nyilván Gromikó tolmácsolja majd a szovjet álláspontot. A derűlátók úgy vélik, hogy még az idén tető alá lehetne hozni a megállapodást, mások óva­tosabbak, s utalnak rá, hogy immár négy esztendő telt el eredménytelenül a vlagyi- vosztoki keretszámok elfoga­dása óta. Előrejelzést adni nem lehet, hiszen amikor eze­ket az újságpéldányokat nyomják még, tanácskozhat­nak' Washingtonban ... 3. Mit jelent az újabb for­duló Bécsben? A SALT a kérdések kérdé­se, hiszen a legérzékenyebb területen, a nukleáris fegy-2 * * * * 7 verzet vonatkozásában nyit­ná meg a korlátozás, szabályo­zás és csökkentés útjait. A SALT azonban korántsem az egyetlen leszerel,ési téma, s ezért kísérte fokozott érdek­lődés a bécsi haderőcsökken­tési tárgyalások tizenhatodik fordulójának megkezdését. A jó öt éve tartó megbeszé­lések keretében a szocialista országok olyan új, kompro­misszumos tervet terjesztettek elő júniusban, amely magába foglalta a korábbi nyugati vé­leményeket, ellenvetéseket is. Így a szocialista országok el­fogadták azt a nyugati kíván­ságot, hogy a közép-európai stratégiai térségben mindkét katonai szövetség tagállamai azonos szintű fegyveres erők­kel rendelkezzenek; konkrét indítványokat tettek a hadi- technika (páncélosok, repülő­gépek, atomrakéták) csökken­tésére, s ésszerű elképzelése­ket vázoltak fel a részletes menetrendre. Közzétették a szükséges létszámadatokat is, amelyekből kiderülhetett, hogy a NATO és a Varsói Szerződés csapatkontingensei nagyjából azonosak az érintett térségben. Miközben az atlanti orszá­gok egy helyben topognak, a szocialista országok újabb ki­egészítéssel támogatták meg tervüket: mondják ki, hogy már a bécsi tárgyalások ideje alatt sem emelik a szemben­álló felek fegyveres erőik és fegyverzetük színvonalát Kö- zép-Európában. Ez ismét kínos NATO-dilemmát eredményez, hiszen éppen a tavaszi NATO- tanácsülés fogadott el ajánlá­sokat újabb nagyszabású fegyverkezési tervek végre­hajtásáról Réti SrtJtH A nemzetiségek kongresszusai előtt Szombaton befejeződött a nemzetiségi szövetségek kongresszusai előkészítésének jelentős szakasza: a nemzeti­ségi lakosság, a helyi párt- és állami szervek, a Hazafias Népfront helyi szervezeteinek támogatásával szervezett köz­gyűléseken választotta meg kongresszusi küldötteit. Az öt évvel ezelőtt tartott — kong­resszusuk óta csaknem meg­kétszereződött a nemzetiségi klubok száma, nemzetiségi könyvtárak könyvállománya. Üjabb és újabb nemzetiségi könyvek jelennek meg. Békés, Csongrád, Hajdű- Bihar megye román nemzetisé­gű lakosai örömmel fogadták, hogy szövetségük lapja, a Foaia Noastra júliustól heti­lapként jelenik meg, akár­csak a német nyelvű Neu Zei­tung, a szlovák Ludové No- vini és a délszláv Narodna Novina. A televízió, a rádió és a sajtó gyakran beszámolt a román nemzetiségű lakosság életéről, munkájáról. A Ma­gyar Rádió budapesti adója, július óta, hetenként egyszer, az egész ország területén hall­ható szlovák, horvát, szerb nyelvű műsort sugároz. A pé­csi stúdió naponta fél órában német, horvát, szerb, a szol­noki stúdió pedig szlovák nyelvű műsort közvetít. A gyűlések többségére a tenni­valók és feladatok felelősség­Ideológiai Véget ért Varsóban az a pártközi-tudományos konfe­rencia, amelyen a testvérpár- tok központi bizottságainak küldöttei a demokrácia fejlő­désének és az emberi jogok megvalósításának kérdéseivel foglalkoztak. A küldöttek há­rom munkabizottságban tevé­kenykedtek, majd beszámoló­jukat a plenum elé terjesztet­ték. Az első számú bizottság a demokrácia tökéletesítésének kérdéseivel foglalkozott, a második — az emberi jogok­nak a szocializmusban való érvényesülésével, a harmadik teljes elemzése, kezdeményező és cselekvő készség volt jel­lemző. A megválasztott kongresszu­si küldöttek — több mint 800- an — októberben megyei ér­tekezleteken vitatják meg a gyűlések tapasztalatait, ta­nácskoznak a párt és állami szervek, társadalmi szerveze­tek megyei vezetőivel a felve­tett problémákról, javaslatok- megvalósításáról. Az első me­gyei értekezlet Szabolcs-Szat- már megyében lesz október 2-án. A Bács megyei küldöt­tek 4-én, a Vas megyeiek 5-én értekeznek. Október 22-ig a nemzetiségek lakta összes me­gyékben lezajlanak a küldött- értekezletek. Ebben az időszakban a nemzetiségi szövetségek tit­kárságai, illetve országos vá­lasztmányai folyamatosan elemzik a legutóbbi kong­resszusok óta végzett munkát, a kongresszusi előkészítő, szerkesztő és jelölő bizottsá­gok eddigi tevékenységét. Szé­les körben vitatják meg azo­kat a beszámolókat, amelyeket novemberre tervezett kong­resszusuk elé terjesztenek. Elsőként november 4—5-én a magyarországi németek, a kö­vetkező hét végén, 11—12-én a szlovákok, aztán 18—19-én a délszlávok és végül 25— 26-án a románok kongresszu­sára kerül sor. értekezlet pedig az embernek a békében éléshez való jogával. A konferencián Andrzej Werblan professzor, a LEMP KB titkára, a KB marxizmus —leninizmus intézetének Igazgatója tartott záróbeszé­det. Méltatta a szovjet párt- és a szovjet állam óriási ta­pasztalatainak jelentőségét és rámutatott arra, hogy értéke­sen járulnak hozzá a szocia­lista demokrácia fejlődésé­nek kibontakozásáho?. A test­véri országok nemzeti hagyo­mányai és a szocialista de­mokráciát megvalósító társa­dalmi-politikai rendszerei. Hírek a Közel-Keletről Husszein, jordániai uralkodó szombaton elutazott Szaiúd- Arábiába, közel-keleti köruta­zásának első állomáshelyére. Az uralkodó Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar és az Omani Szultánság vezetőivel folytat majd tárgyalásokat az újabb közel-keleti fejlemé­nyekről. Mint ismeretes, az Omani Szultánság kivételével a négy gazdag olajtermelő or­szág Jordániával lényegében aiaonos álláspontot foglalt el a Camp-David-i egyiptomi— izraeli különmegállapodás kér­désében : valamennyien fenn­tartással éltek a palesztin nép jogait figyelmen kívül hagyó rendezési elképzelésekkel szemben. " Alfred Atherton, amerikai utazó nagykövet. Carter elnök személyes megbízottja szom­baton Kairóba érkezeit, hogy beszámoljon Szádat egyiptomi államfőnek az izraeli vezetők­kel és az Izrael által megszállt területeken élő egyes palesz­tin csoportok képviselőivel folytatott tárgyalásairól. Teherán Irán földrengés sújtotta te­rületein, Tabasban és környé­kén folytatódik a romok el­takarítása. A teheráni televízió napon­ta sugároz helyszíni tudósítást a katasztrofális földrengés- sújtottá Tabasról. Amír Parviz mezőgazdasági és területfejlesztési miniszter a sajtóban közölt nyilatkoza­tában kifejtette, hogy szakér­tők szerint a természeti csapás sújtotta várost nem a régi, a földmozgások miatt veszélyez­tetett helyen, hanem attól tá­volabb kell újjáépíteni. Ehhez és az újjáépítés meggyorsí­tásához a kormány jelentős kölcsönnel kíván hozzájárulni. Komoly gondot okoz az is, hogy az átélt borzalmak után a lakosok többsége más vi­déken óhajt letelepedni. bodzsai Kommunista Párt: megalakítása évfordulójának ürügyén. A Vietnam Hangja rádió- állomás péntek este kommen­tárban fejtette ki, hogy a Pol Pot-Ieng Sary rezsim min­dennek nevezhető, csak kom­munistának nem. A kommu­nista címke alatt egy terroris­ta, szélsőséges, reakciós, bar-, bár rendszer rejtőzik. Ez a lényegét érintve antikommu- msta vezetés kizárólag Kína nagyhataVni érdekeit szolgál­ja. Kambodzsa tömegei egyre leplezhetetlenebbül elégedet-' lenek azzal a példa nélkül álló társadalommal, amelyet a Phnom Penh-i vezetés hozott létre e nagymúltú országban — állapította meg végezetül a Hanoi rádió pénteki kommen­tárja. Berlin Hanoi A Hanoiba akkreditált kül­földi tudósítók ,egy csoportja pénteken meglátogatta Eszak- Vietnam azon körzeteit, ame­lyek a legsúlyosabb károkat szenvedtek az árvíztől. Ha Nam Ninh tartomány népi bizottságának elnökhe­lyettese elmondotta, hogy az elmúlt napokban lehullott csa­padék mennyiségére ember- emlékezet óta nem volt példa. Az évi csapadékmennyiség átlagosan 1800 mm, viszont a szeptember 21-ről 22-re vir­radó éjszaka néhány óra le­forgása alatt 400 mm csapa­dék zúdult a tartomány több mezőgazdasági körzetére. A tartományban 90 ezer hektár termőföld napokig víz alatt állt és a termés fele elpusz­tult. A hatóságok nagy erőfeszí­téseket tesznek a lakosság alapvető élelmezési cikkekkel való ellátásának biztosítására. ★ A vietnami sajtó élesen el­ítéli azt a propagandakam­pányt, amelyet a Phnom Penh-i vezetés folytat a Kam­Az NDK munkásőrségének eddigi legnagyobb szabású díszszemléjével, a legkiválób- baknak adományozott magas kitüntetésekkel, a Német Szo­cialista Egvségpárt Központi Bizottsága által rendezett ün­nepi fogadással emlékeztek meg Berlinben a néme.t mun­kás-paraszt állam munkás­őrsége megalakulásának 25. évfordulójáról. A jubileumi ünnepségeken résztvevő kül­földi vendégek közé tartozott a magyar munkásőrség kül­döttsége is, Papp Árpád ve- zérői'hagynak. az MSZMP KB tagjának; a Munkásőrség or­szágos parancsnokának vezeté­sével. A Berlin központjában, a Kari Marx allén rendezett díszszemlén — amelyen jelen voltak az NDK párt- és álla­mi vezetői, — Erich Honec- kér, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke beszédében kiemelte, ez az esemény kifejezésre juttatja, milyen nagyra érté­keli a párt, a nép, az ország, a munkásosztály forradalmi vívmányainak védelmében tett szolgálatokat. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Namíbia függetlenné válásának menetrendjét. Képünkön: a szavazás (Telefoto — UP1 — MTI — KS) Kaukázusi levél cséről. Ezért is nevezték el val foglalkoznak itt. Szívesen egykor a tűz városának, ahol kerestük volna fel a sétány valaha lépten-nyomon égő kertes kávéházait, játéktér- olaj, vagy gáz tört a felszínre, meit, mozijait, ám progra- A táj kőkorszakbeli lakói műnk rövidsége miatt csak is- ismerhették, félték és tisz- azt fogadhattuk meg kedves telték a föld mélyében rejlő bakui kísérőnknek, Zenfira titokzatos erőt, mert megte- kisasszonynak, hogy okvetlen lepedtek a környező sziklás eljövünk máskor is. domboldalakon, s életükről Bakuról azt mondják, a szóló, kőbe vésett, rajzos üze- világ egyik legszebb éjszakai netüket alkalmunk volt meg- városa, nos Jerevánról túlzás bámulni Kobisztán forró nélkül állítható, hogy éjjel és szikláin és hűs barlangjaiban, nappal egyaránt a legszebbek A forradalmi munkásmoz- közé tartozik. A Szovjetunió galom e nagymúltú városában egyik legősibb városa termé- járva tisztelegtünk az ellen- szeli környezetének is kő- forradalmárok által orvul le- szönheti szépségét, hiszen ott gyilkolt 26 bakui népbiztos őrködik felette az örökké hó­födte Ararát, közelében van A kaukázusi túrán résztve­vők emlékezete sokáig őrzi majd azt a sok szépséget és kedvességet, amelyet a közel­múltban alkalmunk volt él­vezni. A Volánturist-csoport a hűvas. esős Budapestet és Moszkvát elhagyva érkezett a napfényes, forró Bakuba, Azerbajdzsán másfél millió lakosú fővárosába. A Kaszpi- tenger felől szüntelenül fújó szél csak némileg enyhítette a még szeptember közepén is tomboló kaukázusi nyár he­vét. A hónapok óta felhőtlen, vakító ég alatt úgy éreztük, bőséges kárpótlást kapunk a szeszélyes, hűvös magyaror­szági nyárért. A várost díszítő megszám­lálhatatlan park, liget, virág­ágy szinpompája, üdesége csaknem elfeledtette velünk, hogy Baku egy ma is jelentős olajlelőhely központja, olajku­tak ezreivel, melyek nagyobb része a várost övező kopár, terméketlen síkságon, más ré­sze a tengeren épült acélszige­ten ontja a fekete aranyat. Baku és környéke már a tör­ténelem előtti időkben ismert volt a föld melyében levő kl Ji­ve előtt, amely állandó szín­helye társadalmi és családi kilométereken át húzódó, szé­les, parkosított tengerparti sétányon, amely nem csak szórakoztató- és pihenő, de egyben gyógyhely is. Főként magas vérnyomásban szenve­dők ee asztmások gyogyításá­1900 méter magasságban levő Szeván-íó, amelyet szokás az telmes rózsaszín ragyogást kap. És mit őriz meg emlékeze­tünk Örményország fővárosá­ról? Azt hiszem, valamennyi­ünk számára felejthetetlen marad az emlekmü, amelyet 1915. áprilisában TörökorJ szágban legyilkolt másfél mil­lió örmény emlékére emel­tek. Az 1965-ben felavatott emlékmű öröklángja előtt áll­va Konitosz örmény zene­szerző gyászdallamai szinte belénk égették e szörnyű nép­irtás miatti haragot, megren­dülést. Együtt örültünk hát örmény barátainkkal, amikor beszámoltak népük újjászüle­tésének, felemelkedésének több mint fél évszázados útjá­ról, eredményeiről. Szívesen emlékezünk vissza Jereván ezernyi szökőkútjára, a nagyon szép, változatos szí­nű és formájú lakótelepekre, a szőlővel befuttatott erkélyek­re és persze a tüzes és zama­tos örmény konyakra. Gyö­nyörű élmény marad szá­munkra kirándulásunk Jere­ván közelében lévő Ecsmiad- zinben, a 301 óta önálló 'ör­mény gregorián egyház köz­pontjában. Itt székel az egy­ház feje: minden örmények katolikosza. Itt található a világ első keresztény. templo­mainak egyike, amelybe mint­ha Örményország minden ősi szépségét egybe akarták vol­na gyűjteni. Évszázadok múl­tán is csodálatos színűkéi megőrző miniatűrök, már­ványra festett apostolok, L#* ünnepi eseményeknek is. égbolt egy darabjának is em­Megcsodáltuk a Xil. szá- legelni. A köz- és magas zadban emelt Lányok bástya- épületek többségét vörös tufá­ját, a Sírván sahok palotáját, kő borítja, amelytől a városa Gyönyörködtünk, hűsöltünk a tűző napfényben valami sej-

Next

/
Oldalképek
Tartalom