Dolgozók Lapja, 1978. október (31. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

WtÄ<3 PROlETARMt, EGYESÜLJETEK! 1978. Oktober L, VASARNAP AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXI. évi., 232. sz. Ara: 1 forint Október: műszaki, munkavédelmi hónap ” Ismét itt az ősz, s annak év­ről évre visszatérő program­ja: az októberi műszaki hó­nap. Holnap, október másodi­ké ti, Molnár József, az MSZMP Tata városi bizottsá­gának első titkára ünnepélye­sen megnyitja a pártsaéfcház- bam a műszaki hónap rendez­vénysorozatát. A pártbizottsá­gok mindenütt nagy részt vál­laltak az előkészítésből, lebo­nyolításból, hogy sikerre vi­gyék a hónap munkáját. A műszaki hónap középpontjá­ba mindig egy-egy fontos té­ma áll, s a többi e köré cso­portosul. Az idén a megyei pártbizottság javaslatára a téma: energiagazdálkodásunk. Valamennyi társadalmi szer­vezet ezt támogatja, részvéte­lével, ennek fontosságára kí­vántja a figyelmet felhívni rendezvényeivel. Miért? Az energia mindennapi éle­tünk tartozéka. Ott van a la­kásunkban szén, gőz, olajfű­tés, víz, vagy villamos energia formájában. Nélküle nem mű­ködnek az üzemek, a legkor­szerűbb berendezések is holt tárgyak maradnak, az autó benzin nélkül nem indul, s ha a vízzel nem gazdálkodunk jól, ugyancsak érezzük a há­tulütőjét. Energiakészletünk mindemellett nem olyan gazdag, hogy nem kelljen fel- használására mind nagyobb figyelmet fordítani, s tervez­ni, hogy okosan gazdálkod­junk azzal, amink van. Erre figyelmeztetett bennünket a világon keresztül vonuló ener­giaválság is. néhány éve, amely elől hazánk sem von­hatta ki magát. Megyénkben az energiaválságot követően nagy fejlesztések indultak meg, amelyek elsősorban szén­bányászatunkat érintik, an­nak jövőjét teremtik meg. De a bányászaton kívül, szénbá­zisra létesült erőműveink van­nak, s olajfeldolgozó üze­meinkben magas színvonalú, kitűnő minőségű terméket ál­lítanak elő társadalmunknak. Az októberi műszaki hónap megnyitójának első előadása ezért ugyancsak az energia- gazdálkodáshoz és az energia- hordozókhoz kapcsolódik. Ezt követően minden hét rendez­vénysorozatának első előadása is az energiagazdálkodás kü­lönböző kérdéseivel foglalko­zik. Az októberi műszaiki hónap programjában mindig jelentős helyet kap a munkavédelem, a biztonságtechnika. Nagy szükség van rá. Üzemeink munkavédelmi helyzete sok kívánnivalót hagy maga után. A műszaki fegyelem és. a munkai egy elem itt összekap­csolódik. s október műszaki propagandája erre kívánja a figyelmet felhívni. nagyobb felelősséget éleszteni, egymás, munkájának nagyobb megbe­csülésére, a dolgozók testi ép­ségének védelmére. Filmve­títések, munkavédelmi vetél­kedők, ankétok váltogatják egymást a hónap folyamán, amel'-eket a szakszervezetek, a vállalatok munkavédelmi osztályaival együttműködve szerveznek. A szervező bizottság, amelv- ben valamennyi társadalmi szervezet részt vesz, mellettük a megyei művelődési központ, a József Attila megyei Könyv­tár. a Művelt. Nén Könvvter- jesztő Vállalat, sőt, a megyei Pályaválasztási és Munka­pszichológiai Tanácsadó In­tézet. szeretettel várja az ér­dek! ödőket, a résztvevőket, az Oktober: műszaki és munka­védelmi hónon rendezvényein. A nagy központi programok­hoz a vállalatok Is elkészítet­ték a sajátjukét. Köszöntjük az októberi mű- «aaki hónapot. OMóber 1-től IS DÓD egészségügyi dolgozó bérét eoielib Fűzi István főtitkár nyilatkozata Október 1-től 85 ezer egészségügyi dolgozó bérét emelik a Minisztertanács jú­niusi határozata, illetve az ezt követőt miniszteri ren­delet alapján. — Az érintettek a napokban kapják kézhez az új bárbe­sorolásokat, s a magasabb bért először november 2-án fizetik ki — mondotta Fűzi István, az Orvos-Egészségügyi Dol­gozók Szakszervezetének fő­titkára Deregán Gábornak, az MTI munkatársának adott nyilatkozatában. — Az orvosok és más fel­sőfokú végzettségűek bére át­lagosan 20. a tavalyi központi áremelésben nem részesült szakdolgozóké 17. a gazdasági és ügyviteli dolgozóké 10 szá­zalékkal emelkedik. A bér­emelés idei, második „lépcső­jének” éves költségkihatása 640 millió forint. a tavalvi emeléssel együtt — rmely 126 ezer egészségügyi dolgo­zót érintett — meghaladja az egy milliárd 400 millió fo­rintot. Legutóbb 1971-ben volt átfogó bérrendezés, akkor 410 millió forintot kapott er­re a célra az egészségügy. El mondhatjuk tehát, hogy az egészségügyi dolgozók ilyen mértékű anyagi megbecsülé­sére, mint a tavalyival együtt, az idei, még nem volt példa. — Erre a nagyszabású in­tézkedésre kétségtelenül szük­ség volt. Az egyes egészség- ügyi dolgozók keresete ugyan­is el maradt a népgazdaság egyéb ágazataiban, a hasonló szakkénzettséget kívánó mun­kakörökben foglalkoztatotta­kétól. — Orvos-ellátottságunkról szólva ne feledkezzünk el ar­ról, hogy a 10 000 lakosra jutó orvosok számát tekintve vi­lágviszonylatban a harmadik helyen állunk. A dolgozó or­vosok száma 1950. és 1975 kö­zött például több, mint a két és félszeresére emelkedett. Mégis számos területen van aránytalanság, mindenekelőtt az egyes megyék között, sok orvosi állás betöltetlen. Az idei bérrendezésnél éppen ezért területi differenciálás történt néhány megye javá­ra. Lehetőség nyílt arra, hogy az orvoshiánnyal küzdő Bé­kés, Borsod és Szabolcs-Szat- már megyében, vagy Győr, Szolnok, Bács-Kiskun, Heves, Nógrád és Somogy megyében az országos átlagnál maga­sabb arányban növekedjen az orvosok bére. A megyékben tovább differenciáltak a kü­lönböző területek és intézmé­nyek között, ami például azt jelenti, hogy a huzamosabb ideje orvos nélkül levő távo­li falvakban is nagyon tisz­tes bért fizetnek már. Itt szeretném megjegyezni, hogy a bérrendezés nyomán máris nőtt az érdeklődés e munka­helyek iránt. — Számottevően, átlagban 20 százalékkal emelkedett a pályakezdő orvosok bére, az egészségügyi szakdolgozók egy része tavaly, más részük pe­dig most kapott emelést. Er­re s nagy szükség volt. A kö­zel százezer szakdolgozó kö, zül igaz, csupán mintegy 5000 hiányzik, de 20 OOO-nnk nincs szakképesítése és jelentős te­rületi aránytalanságokról is beszélhetünk. Az egészségügy­ben dolgozó gazdasági és ügy­viteli szakemberek helyzetét elnökségünk az utóbbi időben két alkalommal is elemezte. Sok az őket váró betöltetlen állás és a betöltött munkahe­lyeken sem mindenütt mű­ködnek megfelelő szakkép- zettségűek. Ez is magyaráza­tot adWSt arra, hogy miért nem kielégítő az egészségügy­ben a gazdasági munka haté­konysága. — Az egészségügyi dolgozók mostani anyagi elismerése ki­fejezője az erkölcsi elismerés­nek is. Mindezek alapján jog­gal bízhatunk abban, hogy az egészségügyi munkát több jó szakember megnyerésével és megtartásával is sikerül von­zóbbá tenni — mondotta be­fejezésül Fűzi István. Mai számunkban: A baj akkor kezdődik, ha nincs munka 3. oldal A tehetség jelei 4. oldal Vasárnapi melléklet 5.—9. oldal Szovjet megrendelésre A Magyar Hajó- és Darugyár óbudai gyáregységében toló­hajók készülnek a Szovjetunió részére. A képen: kétezer lóerős tolóhajó épül a sólyatéren Nemzeti hőseink forró hazaszeretete korunk erkölcsi példája Fegyveres erők napja ünnepség Dorogon 130 esztendeje annak, hogy az 1848-as szabadságharc honvéd hősei a pákozdi és a sukorói dombokon dicső csa­tát vívtak. A hazaszeretetnek, a hősiességnek azóta is példá­ja ez a csata: nem véletlen, hogy korunkban a fegyveres erők napját szeptember 29-én, a szabadságharcunk nagy üt­közetének évfordulóján tart­juk. Szombaton Dorogon a társa­dalmi szervek egész napos ün­nepséget rendeztek a fegyve­res erők napja tiszteletére. Délelőtt Osclnokon hét csa­pat mérte össze tudását lövé­szetben, egyben mintegy ápol­va a különböző testületek fegyverbarátságát. Délután Dorogon, a Technika Házában tartották meg az ünnepséget, amelyre a járás fegyveres erőinek tagjain kívül számos vendég is érkezett. Eljött a dorogi ünnepségre dr. Kiss István, a megyei ta­nács elnöke, a terület egyik országgyűlési képviselője, dr. Németh Nándor, rendőr ezre­des, a megyei rendőr-főkapi­tányság vezetője, dr. Horváth Zoltán, megyei főügyész és Kroszner László, a Dorogi Szénbányák igazgatója. A fegyveres erők napja ün­nepségén külön üdvözölhették Dorogon V. Hazikovot, az ideiglenesen hazánkban tar­tózkodó szovjet hadsereg ma­gas rangú tisztjét is. Bosznai Jenő, az MSZMP járási bizottságának első tit­kára mondott ünnepi beszédet, Elöljáróban elmondotta, hogy az egész ország együtt ünne­pel szeptember 29-én a fegyveres erőkkel, ilyenkor tisztelettel gondolunk a hő­sökre, kegyelettel emlékezünk dicső elődeinkre, akik fegy­verrel küzdöttek népünk elő­rehaladásáért. 1848. szeptem­ber 29-ének példája a hősök forró hazaszeretete korunk er­kölcsi példája is. Népünk bizalommal tekint ma is a fegyveres testületekre, mert tudjuk, hogy katonáink, rendőreink, határőreink, a munkásőrök, az MHSZ akti­vistái, a Polgári Védelem ala­kulataiban dolgozó emberek képesek megvédeni szocialis­ta vívmányainkat mind a kül­ső, mind a belső ellenséggel szemben. Békénk őre, a legbiztosabb támasza a szocializmust építő népek összefogott ereje — mondotta Bosznai Jenő. Az egyes fegyveres testületeknek más és más a feladata, de köl­csönös munkájukban eggyé forrtak a dolgozó néppel — mondta befejezésül Bosznai Jenő. A későbbiekben ismertették a délelőtti lóverseny eredmé­nyeit is: a pisztoly egyéni ver­senyt Marsi Ferenc rendőr százados, a kispuska egyénit Füstös Ferenc, a Magyar Nép­hadsereg tisztje, a géppisztoly egyes lövést Bóna Ferenc, az MHSZ versenyzője, a géppisz­tolysorozatot pedig Jónás Sándor munkásőr nyerte meg. Csapatversenyben első az MHSZ csapata, második a já­rási rendorkapi tanysag csa­pata, míg harmadik helyre a Magyar Néphadsereg egyik alakulatának versenyzői kér rültek. Kiváló honvédelmi munká­ért a Honvédelmi Érdemérem kitüntetést adományozta a honvédelmi miniszter Eger- szegi Ferencnek, Husek Ká- rolynak és Kürti Áronnak, Kiváló MHSZ-munkáért Szop- kó Mihály az MHSZ Kiváló Munkáért aranyjelvény foko­zatát kapta. 17 ezer tonna pvc Befejezéséhez közeledik a pvc-fóliát gyártó új üzemrész építése a Hungária Műanyagfel­dolgozó Vállalat nagytétényi gyárában. Az üzem a Borsodi Vegyi Kombinátban előállí­tott pvc-port dolgozza fel és évente tizenhét ezer tonna lágy pvc-fóliát gyárt majd. A ké­pen: szerelik az -NDK-gyártmányú gépeket MeptopüzonalM a brigádvállalások A HVDSZ megyei bizottságának ülése Pénteken Tatabányán ülést tartott a Helyiipari és Város- gazdasági Dolgozók Szakszer­vezetének megyei bizottsága, és értékelte az idei munka- verseny-vállalásokat az első félévi eredmények alapján. Megállapították, hogy a válla­lások a korábbi éveknél re­álisabbak. mértéktartók. El­tűntek a látszatfelajánlások, s csak elvétve akad olyan, amely munkaköri kötelességként is felfogható. A helyiipari és vá­rosgazdálkodási vállalatoknál, üzemeknél a termelés, a mun- keverseny motorja a szocialis­ta brigádmozgalom. A HVDSZ-hez tartozó ti­zenkilenc vállalat az első fél­évben jól dolgozott, lakossági szolgáltatásaik mintegy hét­nyolc százalékkal növekedtek a múlt év hasonló időszakához viszonyítva. Jól segítették a tervek teljesítését» a szocialis­ta brigádok felajánlásai. A víz­műnél például a víz-, csatorna és fürdőszolgáltatás dolgozói besegítettek a karbantartó bri­gádoknak. Tizenkét olyan újí­tást nyújtottak be a vállalat­nál, amely a nehéz fizikai munka megszüntetését célozta. A HVDSZ megyei bizottsá­ga megállapította, hogy az utóbbi években tovább erősö­dött a helyiipari vállalatok­nál a szocialista brigádmozga­lom. Mind kevesebb az általá­nos felajánlás, több vállalat­nál bevezették a DH-munka- rendszert, s megalakultak a: első műszakiakkal kiegészül komplexbrigád. A tanácskozáson megvitat ták azt is, hogy a Miniszter' tanács és a SZOT elnökségé' nek határozata nyomán ho gyan fejlődött tovább megyén! helyiiparában az üzemi de mokrácia. A vizsgálat megái lapította, hogy' a vállalatokná megtartották a bizalmiak ok­tatását és a gazdasági közép- vezetők tájékoztatását az ú. fórumok szerepéről és jelentő­ségéről. Az üzemi demokrácia fó­rumai jól töltik be feladatu­kat. Fontos, hogy a tanácsko­zások résztvevői elé több ja­vaslat kerüljön, a legjobt kiválasztására. A bizalmiak bevonása a vállalati kérdések eldöntésébe, nem megy máról holnapra. Az egyes ügyekber szót kell érteniük munkatár­saikkal. s érdekeket, törekvé­seket rangsorolniuk, egyeztet­niük. A határozat megjelenése óta már mutatkoznak az ered­mények. Javult az együttmű­ködés és munkamegosztás a végrehajtásban érintett szer­vek között. Erősödött a szak- szervezeti mozgalom, különö­sen a bizalmiak szerepe és felelőssége, a dolgozóknak « vállalati irányításban vald részvétele.

Next

/
Oldalképek
Tartalom