Dolgozók Lapja, 1978. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-13 / 216. szám

6 DOLGOZOK LAPJA 1978. szeptember 13., szerd» Szép magyar városok Granasztői Pál könyve A Szovjetunió egyik szebb vidéke az Európa Ázsia határán fekvő Ural- hegység. Most azonban nem a hegylánc gazdag növény- és állatvilágáról van szó, ha­nem az uráli gazdasági kör­zet prózai, ugyanakkor rend­kívül fontos jelenéről és jö­vőjéről, amelyről Valeri j Csicskanov professzor, az Uráli Tudományos Központ közgazdasági intézetének igaz­gatóhelyettese ad tájékozta­tást. A szovjet hatalom évei alatt ez a vidék hatalmas ipari központtá változott. Ezt in­dokolták a rendkívül gazdag ásványi, mindenekelőtt vasérc - lelőhelyek. A geológusok 70 ásványt tartanak különösen értékesnek, ebből 52 megta­lálható az Uraiban. Bár ez a gazdasági körzet a Szovjetunió területének csu­pán 3 százalékát foglalja el. innen kerül ki a vaskohásza­ti termékek egvharmada, a nehézipari berendezések jelen­tős része és az azbeszt három­negyede. Az iparban foglalkoz­tatottak részaránya az orszá­gos mutatónak kétszerese. A gyárakat táplálni kell Egyszer azonban minden kincs elfogj'. Az Ural hatal­mas ipari bázisának már kevés a helyi nyersanyag. A gyárak ellátásához évente sok­millió tonna vasérc érkezik Kazahsztánból, az európai or­szágrészből. a Kola-félsziget- rőL A kazahsztáni vasérc-te­lepek a Dél-Urai közvetlen közelében helyezkednek el, így a szállítás viszonylag ol­csó. a távolabbról érkező nyersanyag azonban jelentő­sen megnöveli a termékek ön­költségét Az SZKP XXV. kongresz- szosán megfogalmazták azt a feladatot, hogy közelíteni kell egymáshoz a nyersanyag-for­rásokat és a feldolgozó bá­zist. Ezt kétféleképpen lehet elérni: az ásványi lelőhelyek Nyomdászok és könyvek Afrika, Ázsia és Latin-Ame- rika számos országának leendő nyomdászai tanulnak a Német Demokratikus Köztársaság kü­lönböző szakiskoláiban, felső­oktatási intézményeiben. A lipcsei poligráfiai főiskolán 1971 óta 22 ország fiataljai szereztek szakképesítést, töb­bek között Zambiából. Liba­nonból, Guineából. Nigériából, Kenyából. Szíriából, Szudán­ból, Indiából, Vietnamból, Ku­bából, Chiléből és Kolumbiá­ból. Jelenleg a Pössnecki nyomdaüzemben, az NDK leg­nagyobb könyvnyomdájában libanoni, laoszi, guineai. szu- dáni nyomdászszakember-je­löltek tanulnak. ★ A világ legnagyobb és leg­régebbi gyorsírási könyvtára Drezdában található: 1839-ben alapították a „Királyi Gyors­írási Intézetet". A különleges könyvtár polcain 50 nyelven 40 000 kötet sorakozik, továbbá mintegy másfélezer kézzel írott mű. Az autografikák között található Otto Lilienthal és Bertolt Brecht kézírása is. A világon jelenleg 2,5—3 ezer különféle gyorsírási rendszer létezik, így a könyvtár három tudományos munkatársának magas szaktudással kell ren­delkeznie. közelében kell új termelési kapacitásokat létesíteni, vagy bővíteni kell a meglévő vál­lalatok közelében a geológiai feltárásokat Az Uraiban ez az utóbbi út járható. Egyelőre ugyanis még csak a lelőhelyek felső rétegében folyt a kitermelés. Az előzetes feltárás arra vall, hogy nagy mélységekben to­vábbi vas- és színesfémérc- tartalékolc vannak. A szak­emberek számításai szerint a mélyen fekvő érc felszínre hozása gazdaságosabb, mint a nyersanyag-szállítás nagy távolságokból. A nyersanyag-ellátás má­sik útja — a geológiai szem­pontból sokat ígérő — Észa­ki és Sarkkőn Ural részletes felkutatása. A harmadik lehetőség: az általában sok értékes összete­vőből álló ásványi kincsek teljesebb hasznosítása. A kí­sérő fémek kinyerésével az ércvagvon 25 százalékkal nö­velhető. Hunkaer5*tartalékok Az utóbbi 10 évben jelen­tősen megváltozott az ország munkaerőhelyzete, s a szak­értők előrejelzései sem bíztat­nak kedvező előjelekkel. Ez a gond az Uraiban súlyosabb, mint az országban általában. A termelés jelentős részben itt még, mindig extenzív sza­kaszban van. vagyis növelik a munkahelyek számát. Ugyan- altkor Kelet- és Nyugat-Szi- béria Közép-Ázsia. a Távol- Kelet most meghódítás alatt Ahogyan Shakespeare az örökké divatos és mindig si­keres színpadi szerző, úgy fémjelzi Jókai Mór neve a magyar film- és tévéfilm­gyártást, egyik legsikeresebb szerzőként. Knoll István ren­dező-operatőr most arra vál­lalkozott, hogy dokumentum­filmben dolgozza fel a Jókai- művék megfilmesítésének tör­ténetét. — Pámezél György bará­tomnak — mondja —. hatal­mas filmtörténeti arhívuma van. Ebben böngészgetve ju­tott eszünkbe az ötlet, fel kellene térképezni Jókai fil­mes múltját és jelenét. (Bár ez utóbbi szinte lehetetlen, hiszen e filmet éppen csak leforgattuk, s máris úi Jókai tévésorozatot kezdett Horváth Ádám, a Mire megvénülünk- et.) A Jóikai-filmek múltja is hallatlanul érdekes. A tévé­ben a legutóbb látott Fekete gyémántokat például eddig háromszor filmesítették meg. Az elsőben Somlay Arthur játszotta Berend Ivánt, a má­áűó területei sok embert kí­vánnak, az Ural viszont rég­óta híres tapasztalt szakembe­reiről. így természetes, hogy onnan sok szakmunkás és munkaképes korba lépő fia­tal távozik az új létesítmé­nyekhez. A falvak hagyomá­nyos munkaerő-forrásai vi­szont ma már csaknem telje­sen kimerültek. Hogyan akarnak a közgaz­dászok megbirkózni ezzel a feladattal? Az első és legfon­tosabb teendő — áttérni a ter­melés intenzív fejlesztésére, vagyis a termelés növelését nem új munkahelyekkel, ha­nem a termelékenység emelé­sével kell elérni. Ehhez fel­tétlenül szükséges a tudo­mány közreműködése. — E téren az Uraiban nem állunk rosszul — mondta Csicskanov professzor. — A legnagyobb szverrdlovszki vál­lalat az Vralmas tapasztalata például azt mutatja, hogy a munkaszervezés javításával, költségek nélkül, 8-12 száza­lékkal növelhető a termelé­kenység. Az uráli vállalatok­nál a szervezési tényezőkből adódik a munkatermelékeny­ség növekedésének egy harma­da Nagy tartalékot jelent a termelékenység növelésében a több szakmájú munkások számának gyarapodása, s az. hogy egyre többen dolgoznak több gépen. Az Uraiban je­lenleg a munkások 16,4 szá­zaléka szolgál ki több gépet, s ez az arány növelhető. Leonyid Sztaroszelszki) (APN — KS) sodikhan Jávor Pál, legutóbb pedig Huszti Péter. Sajnos, nagyon hiányosak a régi fil­mek kópiái, viszont nagy kincsre bukkantunk a Fővá­rosi Szabó Ervin Könyvtár raktárában: gazdag fotó­anyaggal rendelkeznek még a némafilmek korából is. így aztán a Somlay játszotta Be- rendet ugyancsak fotón lát­hatják a nézők, de párhuzam mos jelenetet láthatnak Já­vor—Rózsahegyi, illetve Husz­ti—Solti Bertalan közreműkö­désével. Érdekesség még, hogy a második Fekete gyémántok­nak. világosítója volt Illés György, aki az utolsó válto­zatnak már operatőre. — Meg is szólaltatják a közreműködőket? — Igen, például Illés Györ­gyöt is. De szívesen nyilatko­zott Lázár Mária, aki egy ré­gi Jófcai-filmben játszotta el­ső filmszerepét, s Béres Ilona. aki a három Arany ember-fel­dolgozásából a legutolsóban debütált. — Hány Jókai-feldolgozás született? Világjelenség a városok ro­hamos átalakulása, növekedé­se. A terjeszkedés iránya so­kaiig a külvárosok szabad tér­ségei felé mutatott. A beépít­hető területek fogytával meg­fordult a helyzet. Veszélybe kerültek a belső, történelmi emlékeket, hangulatokat őr­ző városmagok. Mind több ré­gi épületre mondják ki a ha­lálos ítéletet. Szűkül a gyűrű az öreg belvárosok körül. Tor­nyosuló szürke betontömegek szorításában fogyatkoznak em­lékeink. Hiába az urbanisták féltő figyelmeztetése, okos ér­velése. Legtöbbször győz a prakticisták igyekezete. Saj­nos mi sem vagyunk kivéte­lek. Számtalan példát hozhat­nánk fel az oktalan városkép­rontásra, rombolásra. Érthető rokonszenwel foga­dunk hát minden .megnyilvá­nulást, amely az értékek men­tését, a helytelen gyakorlat változtatását sürgeti. Ilyen fi­gyelmeztetőnek érezzük Gra- nasztói Pál könyvét. A napok­ban került kezünkbe a Szép magyar városok egy építész szemével című albuma, amely puszta létével is mozgósít. Granasztői elismert tekinté­lye a szakmának. Közismert, szenvedélyes tollú ■ esszéistája a városépítés ügyének. Rég­óta foglalkoztatja az elmúlt korok építészete, emlékeinek beilleszkedése a modern vá­rosképbe. s egyáltalán a vá­rosok jövőjének kérdése, problémái. Érdemes hát fi­gyelni okos, megalapozott ér­veire. Üj könyvében arra vál­lalkozott, hogy valljon, mi­lyennek látja tizenkét törté­nelmi városunk sorsát, jelenét, szépségeit és jövőjét. Á vá­lasztás azokra a városokra esett, amelyek — szerinte — mély történelmi gyökerűek, a legtöbbet ígéri jövőjük s fej­lődésünk — jelen ismereteink szerint, — töretlennek lát­szik. Mindegyik városképi együttest bemutató, Czeizing Lajos fényképezte művészi képsorozathoz külön kis ta­nulmányt nyújt a szerző. Számba veszi a telepítő té­nyezőket az építészeti arcula­tot alakító gazdasági, törté­nelmi. szellemi hatásokat. Vá­rosainkat hányatott sorsú, né­pünk értékes produktumaként, történelmünk tükörképeként kezeli, értékeli, amelyek mint­egy a saját személyes sorsát, érdeklődését is befolyásolták: „A városoklcal, sorsukkal mé­— Közel negyven, s a sor állandóan nő; Jókai a legked­veltebb filmszerzőik egyike. A hatvanas évektől a televízió is gyakran használ Jókai-mű- vet. Sok Ids novelláját és nagy romantikus regényét ültették képernyőre. Filmünk során megkérdezzük a rendezőiket, ki, miért vállalkozik arra. hogy Jókait rendezze a Felel Várkonyi Zoltán, aki rende­zői habitusánál, alkatánál és érdeklődési körénél fogva egé­szen más okok miatt nyúl Jó­kaihoz, mint például a leg­utóbb sugárzott kétrészes te­levíziós feldolgozás rendezője. Hajdufy Miklós. Knoll Istvánék családi könyvtárában egymás mellett sorakoznak a Jókai-kötetek, díszki adás és egyedi mű. Ez a könyvszekrénysor szerepel majd a műsor főcímén. S ez magyarázatul szolgál arra a kérdésre is, miért rendez fil­met Knoll István éppen a Jókai-írások megfilmesítésé­ről... T. A. lyen azonosultam" — vallja egyhelyütt. Megyénkből Esztergom ke­rült a kötetbe. A szerző in­doklása szerint múltja, mai városképe miatt van helye itt, bár a jelentősek közül a leg­kisebb város a tucatnyi kö­zött. Sajátos jellegét a Duna adja meg. Múltjából az egy­kori országközpont szerep a legfőbb vonás, mai képét pe­dig a kettősség határozza meg: a Várhegy egyházi épület- együttese egyfelől, az alant elterülő földszintes polgárvá­ros másfelől. Az érseki bazili­ka tájat, várost uraló funk­ciója ellenére az egyes korok emlékei haimónikus egységet alkotnak. Egyben például is szolgálnak arra, hogy a vá­rosok — Esztergom is — or­ganikus lényként élnek, pusz­tulnak, újra élednek, miként azt a föltételek diktálják. A Dunántúlról további hat város, az Alföldről kettő, a hegyvidékről három került a Corvina gondozásában meg­jelent szép kötetbe — az ér­tékekre figyelő könyvbarátok nem kis örömére. INGATLAN Kecskéd! Urgehegyen 360 négy­szögöl SEŐlöstelek eladó. Érdek­lődni: Oroszlány, Takács Imre u. 11. (Egész nap.) 542S Oroszlány-Borbálaitelepem, 160 négyszögöl házhely eladó. Érdek­lődni : Oroszlány, Dózsa György U. 4., tszt, 4. (16 órától.) 54123 Baj Szőlőhegyen 600 négyszögöl .szőlő, présházzal, teljes felszere­léssel, valamint 600 négyszögöl számtó, áron atoll eladó. Érdek­lődni, Tatabánya V„ Mártírok út­ja 50. Ill'S. Egész nap. 5419 Bajna és Héreg között telek be­rendezett faházzal eladó. Nagy Béla, Sopron, Pí. 179. 5417 Tata belterületén 157 négyszögöl telek, építési engedéllyel eladó. Madách utca 8. szám. 5397 JÁRMŰ IE-s OöO Fiat 1980-ig vizsgáztat­va eladó. Érdeklődni. Tata II., Május 1. u. 8. n. ih. n/S. Musdtz. 5405 Zsiguli 1200-as UB-s rendszámú, jó áUauobfoan lévő kocsi eladó. Érdeklődni lehet: Nagyigmánd, Rózsa u. 35. 18 órátóL 5394 Most vizsgázott. UX-es Trabant Combi eladó. Érdeklődni J5 óra után, Bököd, Malom u. 8. alatt. 5408 Kiadó korallpiros, ZD-s rendszá­mú LADA személygépkocsi, meg­kímélt állapotban, 32 000 km-rel. Irányár 90 000 Ft. Megtekinthető, Tata>bánya in., Kőszikla u. 38. 5371 Fehér PE-s Wartburg de Luxe eladó. Tatabánya n., Árpád u. 49. Telefon: 10-20 247. 5431 VEGYES 3 méter hosszú szekrénysor, do­hányzóasztallal, 2 fotel 6000 Ft-ért eladó. Megtekinthető: Tatabánya- Dózsaikert, Dózsa u. 63. III. lh. II '2. 5418 Horganyzott drótkerítés legol­csóbban, árengedménnyel, Csaná­di Lajos kisiparosnál, 8151 Sza- badbattyán. Nádor u. 28. 2,2-es huzalból 100 cm-es 31 Ft. 125 ern­es 39 Ft. 150 cm-es 47 Ft. 2.5-ÖS átmérőjű huzalból Is. Díjtalan házhoz szállítás! 5384 Zongora eladó. Érdeklődni lehet naponta 18 órától 20 óráig. Tata­bánya II., 50-es ép. L lh. 2/1. 5386 A Tata és Vidéke Afész teker­cselő részlege egy-, es háromfá­zisú villanymotorok tekercselését rövid határidővel vállalja, lakos­ság, vállalatok és szövetkezetek rész órái Cím, Tata I., Kocsi u. 18. 5377 Gyógyszerek — gyógyfüvek Mongóliában A Mongol Tudományos Akadémia Gyógyszerkutató Intézete 1973. óta működik. El­sősorban az intézet munkatár­sainak az érdeme, hogy a kö­zelmúltban megkezdte a ter­melést az ország első antibioti­kum-előállításra szakosított gyógyszergyára. A kutatók most több új ké-‘ szítmény gyártásfolyamatát dolgozzák ki. Hasznosítják a múlt tapasztalatait is. A mon­gol vidék rendkívül gazdag gyógyfüvekben. Jelenleg több gyógynövényfajtát vizsgálnak, hogy újabb gyógyszer-alap­anyagokra bukkanjanak. Eddig húszféle gyógyfűből készülő gyógyszer technológiáját készí­tették el. Jó forrásnak bizonyultak az ősi mongol és tibeti gyógyásza­tot leíró régi kéziratok, ame­lyekben nem csupán a gyógy­füvek alkalmazásmódja, ha­nem számos gyógymód is fel­lelhető. Gépírást Járásom vállalok. Meg­bízásokat: „Pontos 431507” jeligé­re a tatabányai Magyar Hirdetőt» kérem. 5174 HÁZASSÁG Egyedülálló elvált, 50 éves férfi hozzáillő, egyedülálló nőt keres házasság céljából. Fényképes le­veleket várok. Válaszolni fogolc. Lakás van. Címem, Tokodaltáxó, Postaűók ao. 5387 MUNKAVÄLLAL0KAT FELVESZNEK A Nyugatmagyarorsczági V«r>- déglátó Vállalat 11. sz. üzeme, Ta­ta, alkalmaz kon yhalányokatj azonnali belépéssel. Fizetés meg­egyezés szerint. Nyugdíjas mun­kavállalókat is felveszünk napi 4 órás elfoglaltsággal. 5400 A Győri Szeszipari Vállalat Aszári Keményítőgyára azonnali belépéssel felvesz közgazdasági szakközépiskolád végzettséggel rendelkezőket, anyagkönyvelői munkakörbe, valamint gyors- ea gépírókat. Bérezés: kollektív szer­ződés szerint. 5371 ESZTERGOMI LAKOSOK FIGYELMÉBE! Hirdetésfelvétel a Dolgozók Lajv jába, Benedek Endréné, Eszter­gom, Irinyi u. 7/A. fszt. 9. sz. alatti lakásán. Hétfőtől péntekig, dél­előtt 9—12 óráig, hétfőn és csütör­tökön délután 15—17 óráig. Tele­fon: 83-22. Értesítés Értesítjük vásárlóinkat, hogy Tata II. Somogyi Béla u. 19—23. szám alatt üzemelő boltegységünkben leltározás miatt szeptember 15—30-IG az áruértékesítés szünetel Vasért Tatai Telep 5403 , Uráli gondok leg­es Cseljabinszki vasmű. Acélt ad Vlagyimir Grebnyev olvasztár (Fotó: APN — KS) Jókai, a filmíró Salamon Nándor APRÓHIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom