Dolgozók Lapja, 1978. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

Üveggyári beruházás Tokodon 1STJ8. szeptemberi„ ^ MSZMp kq^AROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXI evf >306 sz­PÉNTEK Ara: 80 fillér Intő figyelmeztetés Ingerült, szinte felháboro­dott hangon csattan fel mel­lettem valaki az autóbuszon: „,Már megint háborús film!” Indulatából érezni: nem akar többet hallani a 33 évvel ez­előtt befejeződött világégés­ről. Pedig az ő számára alig­ha lehet más a háború, mint olvasmányélmény, néhány film. Másik kortársam har­mincéves és boldog apa. Négyéves kisfia élethű, fa­hangon kereplő játék-gép­pisztollyal rémiszti a ház la­kóit. A statisztikák szerint ma már mi, háború után szüle­tettek vagyunk többségben a világon. Vannak olyan or­szágok, ahol az átlagéletkor a harminc alatt van. De talán már valóban nem kellene annyit emlékezni, ta­lán ideje már, hogy a há­ború valóban végleg történe­lemmé váljon? Aligha. Hi­szen tény: az elmúlt har­minchárom évben sem volt egyetlen olyan nap. ami­kor Földünkön ne ropog­tak volna a fegyverek. Igaz, világháború, általános, min­dent elpusztító fegyveres küz­delem, nem robbant ki, s Európa, szintén „hátjorúmen- tes” maradt. A veszély azonban nem múlt el. A Föld lakói szá­mára soha nem volt ennyire világos, mint ma a világhá­ború kirobbanásának ve­szedelme. A hatalmas meny- nyiségiijitsínfegyver, a ra­kéták egyre korszerűbb vál­tozatai önmagukban hord­jak a háború kirobbanásá­nak lehetőségét. Ez a ve­szély tudatosodott az embe­riségben. Az elmúlt évtize­dekben a Szovjetunió és a szocialista országok egymás után tették meg békejavasla­tukat, leszerelési indítványai­kat. Az hogy ezek nem le­hettek eredményesek, nem rajtuk múlott. Az viszont igen, hogy erejükkel meg­akadályozták a háború leg- agresszívebb híveit a végze­tes gomb megnyomásában. Több, mint egy évtizede már, hogy a nyugati világ józanabb politikusai számára is világossá vált: a békés egymás mellett élésnek nincs alternatívája. A Szovjetunió aktív békepolitikája, s ez a felismerés vezetett el ah­hoz a folyamathoz, amelyet enyhülésnek nevezünk. Ma ez a folyamat került veszélybe. Jól látható: van­nak olyan, igen jelentős erők az Egyesült Államokban, amelyek nem az államok és állampolgárok közötti sokol­dalú kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztését kí­vánják, hanem egy új hi­deg vagy „langyos” háborút akarnak. Ma egyedül Pe­king vezetői azok, akik nyíltan az új háborút hir­detik, s a kínai társadalom miJitarizálása, a szomszédok­kal szembeni hegemoniszti- kus politikájuk valóban iszo­nyú következményekhez ve­zethet. Szomszédom, aki kattogó­géppisztolyt ad csemetéje ke­zébe. aligha akar belőle ka­tonát nevelni, — de biztos, hogy nem neveli a békére sem. S az ingerült utastárs. aki lezárja a tévét, ha ott háborús filmet mutatnak, el­zárja magát a történelem mának szóló tanítása elől is. 1939. szeptember 1. a leg­pusztítóbb világháború el­ső naoia volt. Azoknak, akik még fülükben hallják a szi­rénák sikoltását — mindmáig • rombolás, a halál napja.. Azoknak, akik számára „csu­pán” történelem: legyen intő figyelmeztetés. Szoyjet gépek a magyar — magyar gépek a szoyjet mezőgazdaságban Űj szovjet mezőgazdasági gépek, berendezések magyar- országi vizsgálata kezdődött meg kutatóintézeti szakembe­rek közreműködésével. Ez a próbasorozat — amelyen a helyi adottságokhoz való al­kalmazkodást külön is ellen­őrzik — előzi meg minden esetben egy-egv külföldi be­rendezés importját. Jelenleg hat típus van vizsgálat alatt: nagy teljesítményű bálázó­gép, önjáró szálas takarmány­betakarító, nagy teljesítményű fűkasza, továbbá a korszerű szálas takarmány szecskázó be­rendezés úiabb változata. A szakemberék járatás közben ellenőrzik a takarmánykiosztó kocsit, megfigyelés alatt van egy juhnyíró „műhely”. Ez utóbbi érdekessége, hogy a juhok nyírásának befejezése után az egész részleg áttele­píthető a szomszédos üzembe. Amennyiben a próbák ered­ménnyel járnak, úgy a kö­vetkező években nagyobb mennyiségben hozzák majd be a Szovjetunióból ezeket a tí­pusokat. A mezőgazdasági gépesítési kapcsolatot újabban az 1'971- ben megkötött egyezmény szabályozza a két ország kö­zött. E szerint a szovjet part­ner a különféle traktorok, ga­bona- és rizskombájnok, va- amint a magtisztító berende­zések gyártására szakosodott. A magyar üzemek ugyanak­kor magcsávázókat szállítanak a baráti országba, traktor- légfékberendezések, kompresz- szorok és szerelvények mei lett. Az ötödik ötéves terv időszakában az együttműködés még inkább kiszélesedik, a Szovjetunió 42-féIe traktor, illetve mezőgazdasági gép, a magyar ipar pedig 16-féle gép és berendezés szakosított gyártását vállalta. A Szovjetunióból 1976—80. között mintegy 300 millió ru­bel értékű mezőgazdasági gép érkezik Magyarországra Mindez folytatása annak a 30 éves együttműködésnek, amely azzal kezdődött, hogy a szov­jet mezőgépgyárak terveket és gyártási dokumentációkat adtak a magyar üzemeknek. Mindent egybevetve, a me­zőgazdaságunkban használt 60 ezer traktorból 40 ezer szovjet gyártmányú. Az ötö­dik ötéves terv időszakában á Szovjetunióból 28—29 ezer erőgép érkezik, ezek döntő többsége a bevált Mtz—80-as típushoz tartozik, a Magyar- országon használt 14 500 kom­bájnból 10 ezer a szovjet SZK- típusú gép. E mellett még nagy teliesítményű lánctalpas traktorokat, cukorrépa-beta- karító gépeket, kazalrakó- és bálázó-berendezéseket, vala­mint az öntözés és a zöldség- termesztés számos korszerű egységét szállítja jelenleg is hazánkba a Szovjetunió. Németh Károly szíriai vendégeket fogadott Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagia, a Központi Bizottság titkára csütörtökön fogadta Mohamed Dzsabir Badzsbudzst, az Arab Újjászületés Szocialista Párt­ja (BAATH) regionális ve­zetőségének főtitkár-helyette­sét és Nabih Hassount, a re­gionális vezetőség tagját, akik az MSZMP meghívására hazánkban töltik szabadságu­kat. A szíriai vendégekkel foly­tatott baráti, szívélyes légkörű megbeszélésen részt vett Be- recz Jáno6, KB külügyi osz­tályának vezetője. Jelen volt Saddik Saddikni, a Szíriai Arab Köztársaság budapesti nagykövete. Mai számunkban: Pergő szoknyák, kopogó csizmák 4. oldal Jövő heti rádió- és tv-müsor 6. oldal A Dorogi Szénbányák Szolgáltató Üzeme jelentős részt vállal a járásban folyó ipari beruházások kivitelezéséből- Szakemberei többek között ott dolgoznak a gyógyszeráru- gyári fejlesztéseken, az esztergomi marógépgyárban, a kö­zelmúltban adták át a kályhacsempegyár új csarnokát, ké­pünkön pedig a Tokodi Üveggyárban folyó IS-hutai beru­házás épületszerelési munkálatai láthatók. A vasszerkezet szerelését Udvardi János lakatos brigádja végzi A KISZÖV-elnökség fórumán Jó gazdasági pozícióban van r­a iardoshányaiÉpítőipari Szövetkezet Hagyománnyá vált a KI- SZÖV-elnökségben, hogy idő­ről időre beszámoltatják a szövetséghez tartozó ipari szövetkezeteket. így történt ez csütörtökön is, amikor a Tar- dosbányai Építőipari Szövetke­zet vezetősége tájékoztatta a szövetség elnökségét. A testü­let tagjai megtekintették a szö­vetkezet üzemeit, telephelyét Tardosbányán. Csabán István, a szövetkezet elrwüse számos új terméket és annak készíté­sét mutatta meg a vendégek­nek, beszámolt eredményeik­ről és gondjaikról. Jövőre lesz húszéves a Tatr- dosbaiiyai Építőipari Szövet­kezet. A két évtized alatt a szövetkezet a község jelentős gazdasági, kulturális és sport­bázisa lett. Termelésük dina­mikusan növekszik. A gazda­ságtalan termékek gyártását megszüntették. S új termék­szerkezetet alakítottak ki. Je­lenleg az összes árbevétel 62 százalékát az építés, a többit az ipari termelés adja. A la­kásépítés aránya ebben a tervidőszakban 16-ról 32 szá­zalékra növekszik! Idén 42 lakást építenek Tatán. Ebből 21-et már áladtak, a második 21 lakásos tömböt az év végé­re fejezik be. Nyereséges a lakásépítés. Ebben oroszlánré­sze van. a szervezettségnek, az építőmunkások fegyelmezett­Elismerésre méltó munka ségének és nagy szakmai tu­dásának. A szövetkezet (tagja a KOMLAKT lakáskarbantar­tási társulásnak) gondoskodik a lakossági lakáskarbantartási igények kielégítéséről, emel­lett a gyermekintézmények felújításából, karbantartásá­ból is részt vállal. Tatabá­nyán évente mintegy húszmil­lió. forintot tesz ki az építő­ipari termelésük. Évek óta sikeresen, nyere­ségesen dolgozik a hűtős rész­legük, ahbl mintegy ötvenen gyártják a hűtőberendezése­ket. Idén 22 millió forint ér­tékű hűtőberendezés készül. Ennek. (Sbbséste .közvetett ex­portra Kerül. A minőséggel elégedettek a megrendelők. A tardósbányaiak hosszú és középtávú, valamint éves (ope­ratív) tervek alapján dolgoz­nak. Fejlesztési alapjukat a termelés és a munkásellátás céljainak megvalósítására használják fel. Gépeket és jár­műveket vásároltak. Az V. öt­éves terv időszakában 12 mil­lió forintot költenek beruhá­zásra, főleg gépek vásárlására. A munkafeltételek javításához a megyei tanács és a KISZÖV is segítséget nyújtott. A jelen­legi tervidőszakban 315 milli­ós termelési értéket állítanak elő a sző vetkezettjén. A bá­zishoz képest 44 százalékkal többet. „Vörös Márvány”, e név hallatán a megyében szinte mindenütt tudják, hogy az építőipari szövetkezet táncka- ráról van szó. Az együttes or­szágos hírnévre tett szert. Mű­ködési feltételeinek biztosítá­sához a KISZÖV-re és az GKlSZ-ra is számíthat a szö­vetkezet. Szeretnek a szövetkezet dol­gozói utazni, színházba járni. Évente közös külföldi és bel­földi utazásokat szerveznek. És részt vesznek a szövetkezetek közötti tömegsportversenye­ken. — Elismerésre méltó a Tar- dosbányai Építőipari Szövet­kezet munkája — mondta a vita során Tasnádi Ferenc, a megyei tanács osztályvezető­je. — Különösen a jó minő­séggel tették híressé magukat Gazdálkodásuk kiegyensúlyo­zottabb, mint korábban volt. — Megállapítható.' hogy a szövetkezet jó gazdasági pozí­cióban van — hangsúlyozta Tóth Mihály, a KISZÖV elnö­ke. — A termelési szerkezet megfelelő, az építőkapacitás növelésével, jól szolgálják a megye céljainak megvalósítá­sát. A KISZÖV-elnökség a tes­tületi ülésen elismerését fe­jezte ki Csabán Istvánnak én a szövetkezet egészének, majd egyéb ügyeket tárgyalt. Őrizzük a békét hogy növelhessük a jólétet Eszmecsere a skót delegációval Dr. Kiss István. a megyei tanács elnöke tegnap a tiszt­ségviselők társaságában fo­gadta a skót Midlothian me­gye 3-tagú küldöttségét. Is­merősök üdvözölték egymást, hiszen a Komárom megyei ál­lami vezetők midlothiáni láto­gatásuk alkalmával már talál­koztak a skót tanácstagokkal. Kedves közös élményként ele­venítették fel, hogy Galántai Pál. a Komárom megyei ta­nács elnökhelyettese skóciai út­ján felavatta egy ottani mű­vész alkotta bányászszobrot. E baráti kapcsolatoknak megfelelő hangon kezdődött és folytatódott az eszmecsere most a megyei tanács székhá­A megyeszékhely dl lakótelepén Nasry István, a várost tanáes elnökijei*etlesc részletesen ismertette a város építési terveit zában. A vendégek elmondot­ták például, mennyire kedvük. szerint volt az első nap, ami­kor érdeklődésük szerint is­merkedhettek Budapesttel és környékével. Dr. Kiss István hasonló foly­tatást ajánlva, javasolta, hogy a küldöttség vegyen részt a bányásznap különböző ren­dezvényein. Győződjenek meg arról, hogy a mi társadalmi berendezkedésünk mennyire előnyös a dolgozóknak. Nem akarjuk nézeteinket senkire rá­erőltetni. De ha ezeket megis­meri valaki, akkor tapasztal­hatja, hogy mi a legfőbb célt, a béke megőrzését szolgáljuk terveink megvalósításával. Közös érdeket szolgálunk ez­zel. mert ha háborítatlan a béke, akkor zavartalanul mun­kálkodhatunk a jólét növelé­sén. , A kifejtett gondolatok el­fogadását elősegítette, hogy Sam Cambell, a küldöttség egyik tagja szénbányász di­nasztia tagja. Bányász volt nagyapja, édesapja és ő maga is bányászként keresi kenye­ret. A skot vendégeik nagy Tatán, a Zsigmond korabeli vár előtt Papp Gabriella tanács­elnök-helyettes és dr. B. Szatmári Sarolta régész köszöntötte a vendégeket örömmel fogadták, hogy talál­kozhatnak Komárom megyei bányászokkal. A programnak ez a része megfelel küldetésüknek — mondották. A személyes ta­pasztalatok. kölcsönös megis­merés elősegítheti a közös erőfeszítéseket a háború meg­előzéséért. A küldöttség tagjai pártállásukra nézve a munkás­párthoz, illetve a konzervatí­vokhoz tartoznak. S azt fejte­gették, a békét kívánják meg­őrizni azért, hogy növelhessék a jólétet. Csupán a célhoz ve­zető út a különböző. Dr. Kiss István rámutatott, hogy éppen a közös cél humá­numa adja meg a békés egy­más mellett élés tartalmai. Nem mindegy azonban, hogy a célhoz vezető út mennyi ide­ig tart és milyen körülmé­nyek között haladunk. Mi ar­ról győződtünk meg, hogy életkörülményeink ugrássze­rűen javultak a felszabadu­lás óta és ez az irány töretlen. A továbbiakban szó esett az írástudók felelősségéről, mert nagyon sok múlik azon, hogy a tömegkommunikáció az embe­riességet szolgálja vagy ha­mis nézeteket hirdet. Vendégeink az eszmecsere után Tatabányával majd Ta­tával ismerkedtek. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I

Next

/
Oldalképek
Tartalom