Dolgozók Lapja, 1978. augusztus (31. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

vtlag proletárjai, egyesüljetek» öoimóKám »978^augusztusU AZ MSZMp K0MÁRQM MEGYE, BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYEI TANÁCS LAPJA Mai számunkban: A bolsevikok pártjának születése 3. oldal Zuhanórepülés 4. oldal Előrelépés Kesztölcön 5. oldal J Az OBI távirata a nukleáris leszerelési világ­konferenciához Az 1978. évi nukleáris le­szerelési világkonferencia To­kióban kedden nyílik meg. Az Országos Béketanács elnöksé­ge a tanácskozás résztvevői­hez a következő táviratot küldte: Ezekben a napokban világ­szerte — a Magyar Népköz- társaságban is — kegyelettel adóznak az első atomtámadás áldozatai, Hirosima és Naga- szaki ártatlanul elpusztult polgárai emlékének. Azóta a tömegpusztító fegyverek gyár­tása megsokszorozódott, s ve­le együtt fokozódott a veszély is, hogy egy felelőtlenül ki­robbantott háború az egész emberiség pusztulását vonja maga után. A béke-világmozgalom kijabb és újabb akciói hatal­mas társadalmi erőket állí­tanak csatasorba a jó ügyért: az egyetemes biztonság felté­teleinek megteremtéséért. A Szovjetunió és a szocialista országok ismételt és reális i-vasiatokat tettek a fegy­verkezési hajsza megfékezésé­re. a tömegpusztító fegyverek betiltására. Mélységes aggo­dalommal állapíthatjuk meg, hogy az Egyesült Állátnok, a NATO nyílt fenyegetésével beláthatatlan következmé­nyekkel újabb fegyverkezési hajszába akarják kényszerí­teni a világot. Az amerikai hadiipar a legembertelenebb, minden eddiginél pusztítóbb fegyverrel, a neutronbombá­val kívánja kiegészíteni há­borús arzenálját. Hazánk — a Szovjetunióhoz ’és a többi szocialista ország­hoz hasonlóan — következetes békepolitikát folyhat, amely­nek sarkalatos pontja a lesze­relés és az enyhülési politika továbbfejlesztése. Ebben a szellemben támogatjuk a Béke-világtanács világméretű akcióit, a fegyverkezési ver­seny megállításáért, a tömeg- pusztító fegyverek eltiltásáért, a leszerelésért. A magyar békemozgalom támogatásáról biztosítjuk a konferencia minden résztve­vőjét a fegyverkezési ver­seny megállításáért, a tömeg­pusztító fegyverek betiltásá­ért, a leszerelésért és a tartós békéért, a társadalmi hala­dásért folytatott küzdelemben — hangsúlyozza befejezésül a távirat. Kádár János hazaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar tertanács elnökhelyettese, Szocialista Munkáspárt Köz- Óvári Miklós, a Központi Bi- ponti Bizottságának első tit- zottság titkára, a Politikai kára, aki a Krímben találko- Bizottság tagjai; Brutyó Já­zott Leonyid Brezsnvevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnökével, vasárnap ha­zaérkezett a Szovjetunióból. Kádár János fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Aczél György, a Minisz­nos, a Központi Ellenőrző Bi­zottság elnöke, valamint Ka­tona István, a Központi Bi­zottság tagja és Berecz János, a KB osztályvezetői. Jelen volt Vlagyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. Magyar—szovjet petrolkémiai megbeszélések Simon Pál nehézipari mi­niszter meghívására hétfőn Budapestre érkezett Viktor Fjodorov, a Szovjetunió kő­olajfeldolgozóipari és petrol­kémiai miniszteré. A két mi­niszter a budapesti tárgya­lásokon áttekinti az eddigi együttműködés helyzetét és a kapcsolatok bővítésének to­vábbi lehetőségeit. A szov­jet vendég megtekint több kőolajfeldolgozó és petrolké­miai üzemet is. M unkásmozgalmi emlékművet avattak Győri Imre mondott ünnepi beszédet Négy nemzedék képviselői keresték föl vasárnap a fenn­állásának 50. évfordulóját ün­neplő szigetmonostori Erdei­telepet. Üttörők, KISZ-es fia­talok, a telep mai lakói és a munkásmozgalom régi har­cosai együtt köszöntötték a jubileumot. Az ünnepi nagygyűlé sen megjelent Győri Imre. az és a ’ sport, MSZMP budapesti bizottságé- szeretetével. nak titkára. Cservenka Fe- rencné, a KB tagja, a Pest megyei pártbizottság első tit­kára, Molnár Endre, az MSZMP budapesti bizottságá­nak titkára, Ligeti László, a SZOT alelnöke, Borovszky Ambrus, a vasasszakszervezet elnöke, Krekács György, a KPVDSZ főtitkára. Ott volt Pest megye és a főváros tár­sadalmi szervezeteinek, in­tézményeinek számos kép­viselője. Győri Imre ünnepi beszé­dében felelevenítette a telep felszabadulás előtti történe­tét. Hangsúlyozta: Szigetmo­nostor az egyik példája an­nak, hogy a legvadabb fa­siszta terror sem tudta meg­törni, megfojtani a kommu­nisták Magyarországi Pártját. — Az ötvenéves Erdei-te­lep tevékenységének fontos tanulsága — mondotta Győri Imre —, hogy a forradalmi mozgalomban részt vevő, élenjáró munkások életében a társadalmi haladás szolgálata mindig ötvöződött a kultúra a természetjárás a sokoldalúan művelt ember eszményével. A telep a felszabadulás óta sokat fejlődött és hű folyta­tója a közösségi élet jó és szép hagyományainak. Az ünnepi beszéd után le­hullt a lepel az Erdei-telep új emlékművéről, Papachris- tos Andreas Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásáról, szül el. Komáromi lenárugyár ígéretes részeredmények a műszaki fejlesztésben A komáromi lenárugyár ve­zetői egy-egy viharos, szeles idő után útra keltek, meg­szemlélték a lenföldeket, hogy képet kapjanak az oko­zott károkról. Jogos aggoda­lom volt — a len jó része megdőlt, s a jégverés okozta sérülés miatt romlott a mi­nősége. A tavalyi rossz len­termés után idén jobbra szá­mítottak (s számítanak); ha újabb természeti csapás nem éri a lent, az idei termésből — a károk ellenére — jobb minőségű fonalat, szövetet gyárthatnak. Legalábbis eb­ben bíznak Komáromban. Az első félévben a rossz minőségű alapanyag miatt a vártnál kevesebb és gyengébb minőségű terméket gyártot­tak. Ezt akarják az év végéig szépíteni. Ebben a tervidőszakban ja­vították a műszaki feltétele­ket, korszerűbbre cserélték a gépek nagy részét A nedves­fonoda és a gerebenező szin­te megújúlt, a korábbinál fi­nomabb és értékesebb fonala­kat gyártanak. A fonógépek­re nyújtóműveket szereltek és vegyszeres feltárással _— új technológia — készülhetnek a fonalak. Az új eljárás ered­ményeként jó néhány vastag, tehát kisebb értékű fonál elő­állítását megszüntethették. Az előfonoda megújítása most van soron, ésszerűbb rendbe­állítják a gépeket. A termelé­kenység és a minőség javítá­sára törekszenek. A vizesfo­noda technológiája nem ma­rad el más európai országo­kétól. de a termelekenysége t kívánatos alatt van. A szövődében a műszaki fejlesztés, a teljes automati­zálást tűzte ki célul. A 72 au­tomata üzembiztonsága kielé­gítő, és a termelékenységük jóval meghaladja a mechani­kus gépekét. A 24 hagyomá­nyos gépet is belátható időn belül automatára cserélik. A lenárugyár legeredmé­nyesebben dolgozó üzeme a cérnázó volt ebben a fél­évben. Az öt új cérnázó- és kiszolgálógép beállításának hasznaként teljesítették ter­vüket, néhány termékből a tervezettnél is többet készí­tettek. A lenárugyártás korszerűsí­tésében a következő években várhatunk nagyobb fejlődést. Új iskolák szeptemberre A több mint egymillió álta­lános iskolás diák megszépült, felújított tantermekben kezd­heti meg szeptemberben a tanévet. Országszerte számos település tVj iskoláiban először szólalnak meg a csengők. A tanácsok idei terveiben mint­egy 900 általános iskolai tan­terem felépítése szerepel, nagy részüket már a tanév kezdetén birtokukba vehetik a gyerekek. A napokban elkészült az újpesti lakótelep 24 tanter­mes új iskolája, amelyet szep­temberben birtokba vehetnek a gyerekek. Budapest más ke­rületeiben ezenkívül összesen 16 tanterem épült fel. Szabolcs-Szatmár megyében új fémipari szakközépiskolá­val gyarapodik Nyíregyháza és a még épülőfélben lévő munkáslakótelep tőszomszéd­ságában elkészülő 16 tanter­mes, tornatermes általános is­kolában is megkezdődhet idén a tanítás. Megyeszerte 49 ál­talános iskolai tanterem ké­Az ország legnagyobb hűtőháza A Magyar Hűtőipar székesfehérvári gyára tízezer ionn* áru befogadására alkalmas hűtőházzal gyarapodott. Az üt egység már próbaüzemei. A képen: az új létesítmény belső tere *i nyári egyelem nyílik Több mint 100 külföldi résztvevő, főként közgazdász, pénzügyi és gazdasági szak­ember jelentkezett az augusz­tus 7—18. között Budapesten — hetedik alkalommal — megrendezésre kerülő közgaz­dasági nyári egyetemre — je­lentették be hétfőn a TIT közgazdasági szakosztályának sajtótájékoztatóján. Legtöbben az NDK-ból, a Szovjetunióból és Olaszországból jelezték részvételi szándékukat. Rangos, nemzetközileg is el­ismert gazdasági szaktekinté­lyek tartják az előadásokat, yezetik a konzultációkat. Elő- iaftr szerepel a tematikában a „Mai magyar társadalom” cí­mű téma, amely áttekintést ad a többi között gazdaság, valamint szociál- kultúrpoli­tikánkról, eredményeinkről. A hallgatók betekintést nyernek a magyar gazdaság felszabadulás utáni fejlődésé­be, előadást hallanak a ma­gyar népgazdaság helyzeté­ről, fejlődési irányáról, gaz­daságirányítási rendszerünk­ről, valamint az ár- és a vál­lalati jövedelemszabályozás aktuális kérdéseiről. A hallgatók angol, német, orosz és francia szinkrontol­mács segítségével követhetik az előadásokat és vitákat. Tervszerűbb, összehangoltabb munkára van szükség A nagyegyházi-mányi bányanyitások kivitelezése Már benne járunk a máso­dik félévben. ,Az elmúlt hó­napok munkájának eredmé­nye, meghatározója a sikeres évbefejezésnek is. Nagyon fontos e tekintetben a nagy­egyházi és mányi bányanyitá­sok beruházása. Hol tartanak a munkákkal, mennyire tet­tek eleget ez évre szerződött feladataiknak az építésen dolgozó kivitelező vállalatok? A nagyegyházi beruházá­sokra ebben az esztendőben 584 millió forintot terveztek. Az év első felében ennek 41 százalékát beépítették, ami nem is rossz arány. Részle­teiben azonban már nem ilyen kedvező a kép. Elég sok za­vart okoz a kivitelezőknek a hiányos tervszolgáltatás. A generáltervező ALUTERV a nagyegyházi bánya tervezését elsősorban altervezők bevoná­sával végzi. Az altervezők vállalta határidők pedig nem biztosítják minden területen a tervezett kivitelezesi időket. Emiatt több objektummal le­maradtak a félév folyamán. Az ez évre tervezett beru­házásokból több mint 200 ge nem éri el a kívánalmakat, amin sürgősen kell. De nagyon kell dolgoznia a Dorogi millió az aknamélyítéseket Szénbányák itt dolgozó szolgálja. A legfőbb kivitele- lektívájának is, hogy a ző a Bányászati Aknamélyítő Vállalat, rá vár mintegy 151 millió forint értékű munka elvégzése. A többi megoszlik a tatabányai és a Dorogi Szénbányák üzemei között. A Bányászati Aknamélyítő Vál­lalat évi feladatának csupán 28.7 százalékát teljesítette az első félévben. A V—1 jelű és a Keleti lejtősakna kivitelezé­sén a hátraléka kilenc hónap. Ez pedig olyan sok, hogy a Tatabányai Szénbányák fel­táró üzeme munkájának to­vábbi gyorsításával sem lehet a bánya tervezett üzembe­lépésének idejét — 1982-őt — tartani, ha a lemaradás tar­tóssá válik. A Bányászati Ak­namélyítő Vállalat nagyegy­házi munkájának szervezett­sége és műszaki felszereltség kol- lőtt­betonos eljárással követni tudja az aknahajtásokat. Szükség van ezen a munkán egy második gépsor beállítá­sára is. A külszíni magas és mély­építési munkák első félévi pénzügyi teljesítése 42 száza­lékos. Ennek legfőbb kivitele­zője a VEGYÉPSZER. Építés- vezetősége több fontos ob­jektummal ugyancsak lema­radt. A második félévben el­sősorban a magasépítésnél dolgozók létszámát kell nö­velnie, hogy a nagyegyházi bánya tervszerű megvalósítá­sához szükséges létesítmények időre elkészüljenek. Az év első felében befejeződött Nagyegvházán a fürdő és az öltöző éDÍtése. ami megjaví­totta a kivitelezésen dolgozók szociális ellátását A gépek megfelelő ütem­ben érkeznek a bányanyitás­hoz. Ezek késedelmessége nem okoz hátrányokat. A mányi bányanyitás előkészítésére ez évben 282 millió forintot ter­veztek. Az év első felében a Betonútépítő Vállalat befejez­te a lejtősakna és a csapdí légaknához a tereprendezést, megkezdte a központi akna és változtatni a vízakna udvarának terep- komolyán rendezését. Az év második felében a Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat megépíti itt az ideiglenes transzformátorállomásokat. Az év végéig valamennyi hátrányban lévő vállalatnak gyorsabb munkát kell végez­nie, hogy a pénzügyi teljesí­tés mögött egyenletesebb munka legyen. Elkészültek már az 1979. év beruházásá­nak tervei is. Ez mintegy két­százötven millió forinttal na­gyobb az ideinél. A Tatabá­nyai Szénbányák egyezteti a kapacitásigényeket a kivitele­zőkkel, szerződéseket köt a jövő évi munkákra. Megvizs­gálta a bányanyitások kivite­lezésének állását a vállalati párt-végrehajtóbizottság leg­utóbbi ülésén a szakszerveze­ti bizottság is, hogy a mag» területén segítséget nyújthas­son a munkákhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom