Dolgozók Lapja, 1978. július (31. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-14 / 164. szám

Jó reggelt! j 1978. július 11., péntek Ön napja Várható időjárás ma es-; tig: időnként megnövekvő i felhőzet, egy-két helyen zá-! por, zivatar. Több helyen j megélénkülő, néhány he- j lyen megerősödő északnyu-l gáti. nyugati szél. Legma- j gasabb nappali hőmérsék- j let pénteken: 84, 88 fok kö-1 zott Száztíz évvel ezelőtt, 1888. július 14-én született Felsőbá- nj’án — és 1948. januárjában halt meg Budapesten — Hül ti t Hűm ér sebészprofesszor, az Or-t szágos Orvos Szövetség elinö-1 ke, a neves építész műegyete-4 mi professzor, Hültl Dezső % bátyja. t Orvosi oklevelét a budapesti! egyetemen szerezte 1891-ben, sí ettől kezdve a budapesti sebé­szeti klinikán dolgozott tanár­segédként. 1898-tól a László; kórháziban, majd a Poliklini­kán volt orvos; 1981-ben ma-; gántanári képesítést szerzett a! sebgyógyítás tanából. 1910-től I az István kórház, majd a Hó- 1 kus kórház főorvosa volt, 1917-} ben a budapesti egyetemen aj gyakorlati sebészet tanára. J 1934-ben vonult nyugalomba. J Emlékét fejlett szociális ér- \ zéke miatt is őrzik az orvosok. J Mint az Országos Orvos Sző- J vétség elnöke, elsőként szer- J vezte meg a keresetképtelen ; orvosok, továbbá az orvo-j sok özvegyeinek és árvái- < nak rendszeres segélyezését. * Nevéhez fűződik a modern se-j bészet sz ámos részletén e k < (maszk, gumikesztyű, a bőr J jód ozása) hazai bevezetése. < Gyomorbél-varrógépét mind-; máig az egész világon használ- < jak. < köszönetnyilvánítás : Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk. SZABÓ GYÖRGY temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot hoztak, velünk együtt utolsó útjára elkísérték és őszintén osztoztak nagy fájdalmunkban. A gyászoló család. 4283 gyászjelentés : Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, a jó édes­apa, nagyapa és dédapa, GYÖRGY JANOS 87 éves korában hosszú szenve­dés után elhunyt. Temetése, 1978. július 15-én, (szombaton) 13 órakor lesz Tatabányán, az újbánhidai temetőben. Gyászoló felesége és családja. 4363/a ELKÉSZÜLT AZ ÜDÜLŐ ötszobás üdülőt épített a Tatabányai Építőipari Szö­vetkezet a Balatonon. Az üdü­lő. építését társadalmi mun­kában végezték. Az idei nyártól kezdődően a saját nyaralójukban pihennek — családostól — a szövetkezet dolgozói. ) SZOCIALISTA BRIGÁD AZ ÓVODÁÉRT A tárkányi Egyetértés Ter­melőszövetkezet javítóműhe­lyében "dolgozó lakatos szo­cialista brigád vállalta, hogy a községi óvoda műszaki kar­bantartását társadalmi mun­kában végzi el. Elsőként a vízellátást oldják meg úgy, hogy a vízellátó rendszert teljes egészében felújítják. A munkát rövidesen megkezdik a szocialista brigád tapiai. IBUSZ IRODÁT AVATTAK csütörtökön Hegyeshalom ha­tárában, a benzinkút mellett. Az irodában ötfőnyi személy­zet áll az utazóközönség, első­sorban az Ausztria felől ha­zánkba érkezők rendelkezésé­re. PEDAGÓGIAI NYÁRI EGYETEM A pedagógusok egyik fontos hazai továbbképző fóruma, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat pedagógiai nyári egyeteme csütörtökön nyüt meg Szegeden, az MTA bioló­giai központjának nagytermé­ben. NÉPMŰVÉSZETI REMEKEK A kiskunhalasi, a kiskun- félegyházai és a jászárokszál­lási háziipari szövetkezet leg­szebb kézimunka asztalnemű­termékeiből nyüt csütörtökön árusítással egybekötött bemu­tató Budapesten, a Váci út 14. szám alatti népművészeti bolt­ban. értesítés: KÉZIMUNKA­KIÁLLÍTÁS Kézimunka-kiállítás nyílt a Komárom megyei Csecsemő­otthonban. Régi hagyomány már, hogy az ott dolgozók évenként bemutatják a cse­csemőotthon kis lakói szobái­nak szépítésére társadalmi munkában készített kézimun­kákat. A kiállításon mintegy 150, szebbnél-szebb munkában gyönyörködhetnek a látogatók. A július 15-ig nyitva tartó kiállításon eredeti kalocsai, beregi, buzsáki és matyó­mintákkal díszített kézimun­kák láthatók. ÉVZÁRÓ A MIKROLINBAN A Mikrolin Ipari Szövet­kezet gazdasági-társadalmi ve­zetősége már hagyományosan évzáró ünnepségen köszönti azon dolgozóit, akik sikeresen befejezték az oktatási évet (szakmunkástanulók, általános iskolások, mérlegkéoes tanfo­lyam résztvevői, érettségizet­tek, politikai oktatásban ré­szesülők stb.). Az elmúlt hét végén az évzáró ünnepségen terített asztal mellett elevení­tették fel a gyár dolgozói a tanév eseményeit, a szövetke­zet vezetősége könyvekkel ajándékozta meg a „tanuló­kat”. Debrecenben 23 külföldi és 44 belföldi kórus részvéteiével rendezték meg a VIII. Bartók Béla Nemzetközi Kórusver­senyt. (MTI fotó, Oláh Tibor felvétele — Telefotó — KS) Beválik a ssériaelmélet ? Alig huszonnégy órával a Tarragona melletti ka­tasztrófa után ismét majdnem végzetes kimenetelű szerencsétlenség történt Spanyolországban, Palencia város közelében: egy 410 butángázpalackot és négy propángáztartályt szállító tehergépkocsi motorja ki­gyulladt. A vezető lélekjelenlétének köszönhető, hogy a robbanás következtében senki sem sérült meg. A so­főr — amikor látta, hogy lángok csapnak ki a mo­torházból — lekanyarodott járművével az útról és fi­gyelmeztette az arra haladókat, a robbanás így csak a közeli település néhány épületének az ablakait zúz­ta be, illetve elégett egy telefonoszlop. ,,Értesítjük Tata város Utazókö­zönségét, hogy 1978. július 17-től (hétfőtől) kezdve a helyi járato­kon a menetjegy'kiadást félauto­mata gépekkel végezzük. A jegykiadógép kizárólag 2 Fl­os érmével működik. A gépkocsi- vezető pénzváltásra nem kötelez­hető. Jegyváltás módja: 1. PIROS SZÍNŰ 2-ES SZÁMMAL JELZETT PÉNZBEDOBÓ NYÍ­LÁSBA KELL BEDOBNI 1 db 2 FT-OS ÉRMET. 2. VARJA MEG, AMÍG AZ ÉRME LEESIK (1-2 másodperc). 3. A PÉNZBEDOBÓ NYÍLÁS ALATT LÉVŐ BILLENTYŰT ÜT­KÖZÉSIG LE KELL NYOMNI. 4. A BILLENTYŰ LENYOMÁSÁ­VAL A GÉP 1 DB MENETJEGYET AD KI, MELYET FELFELÉ HOZ­VA LE KELL SZAKÍTANI. Ha a jegyváltás során a gép mű­ködésében bármilyen rendellenes­séget tapasztalnak — például a megfelelő viteldíj bedobása és a biUentyű lenyomása után a gép nem ad ki jegyet — szíveskedje­nek a gépkocsivezetőnek azonnal jelezni, mert így a pótdíí (bür.ts- tés) fizetését elkerülhetik. Jegykiadó gépelnie zavartalan üzemeltetéséhez nyújtott támoga­tásukat köszönjük. VOLÁN 18. sz. Vállalat Tatabánya 4369 A Szeged! Szabadtéri Játékokra a Hunyadi László operára kirándu­lást szervezünk július 22—23-ra. Ára: 503 Ft. Tatabányai és Eszter­gomi Idegenforgalmi KirendeUség. 4366 JÜLIUS 14-16-1 HÉTVÉGI SZABAD KEMPINGHELYEK A Balaton északi és déli partján lévő kempingekben a hét végén nincs szabad hely. A Dunántúlon: Győrött a káskú- ti ligeti kempingben 120 sátorhely, és faházakban 180 ágy szabad, Pé­csett a Mecsekben a mandulás kempingben 100 fő részére van sá­torhely, Sikondán 150 fő részére van szabad sátorhely, Dunaújvá­rosban TOO Szabad sátorhely van. Az Alföldön: Baján 100 fő részé­re, Nyíregyházán az Igrice kem­pingben 100 fő részére, Püspökla­dányban 100 fő részére van sza­bad sátorhely, Debrecenben a nagyerdei kempingben 200 sátor­hely, Hajdúszoboszlón 200 sátor­hely, Szegeden 100 sátorhely sza­bad a hét végén. Észak-Magyaror- szágon csak Egerben és Salgótar­jánban van 200-nál több szabad sátorhely. Lakókocsikat a hét végén Bu­dapesten a Római parti kemping­ben, Nagykanizsán, Mecsek-Man- dulás kempingben, Sikondán, Haj­dúszoboszlón, Püspökladányban, Szegeden és Egerben tudnak a kempingek fogadni. Részletes tájékoztatást a Magyar Camping Club (Budapest, VIII. Üllői út 6. sz. alatti) irodája ad. (telefon: 336-536). Helyfoglalás a helyszíneken. PLUSZ KÉT AUTÓBUSZ Két Ikarus-autóbuszt vásá­rol idén a TANÉP. A jármű­vek fő feladata a munkás- szállítás lesz. Emellett módot teremt a szocialista brigádok, munkahelyi közösségek or­szágjárásához is. EMLÉKEZÉS A NÉVADÓRA A Tatabányai Szénbányák Lékai János Ifjúsági Klub­nak tagjai július 15-én név­adójukra emlékeznek — halá­lának évfordulóján. A klub e hónapi programjában sze­repel még klubkiállítás, ki­rándulás a Hadtörténeti Mú­zeumba és zenés-táncos est is. GESZTENYE VIRÁGZÁS A szokottnál két héttel ké­sőbb borultak virágba Nyu- gat-Dunántúl nagy szelídgesz­tenye ligetei. A szakemberek a későbbi virágzás ellenére is jó termésre számítanak. Kő- szeg-hegvalján, a legnagyobb összefüggő szelídgesztenyés tájon, ahol gyakoriak a 400- 500 éves faóriások, már a fia­tal telepítések egy része is termőre fordult. A kedvelt csemegéből a tervek szerint az idén is jelentős mennyisé­get küldenek majd Kőszeg környékéről a fővárosba és a környező megyékbe. Megmérgezzük tengereinket Itália strandjai mind kevesebb látogatót vonzanak — állapítják meg szomorúan az olasz lapok. Az idei nyári idény előtt ugyanis számos tengerparti város­ban jelent meg a figyelmeztetés: „A fürdés tilos, a tenger mérgezett!” Az „Epoca” című lap külön tér­képet készített a turisták számára. Ezen az olasz csizma kontúrjai láthatók, rajta azok a szigetek, ahol tilos a fürdés: így figyelmeztetik az ott üdülőket, hogy a szennyezettség miatt a tenger vize veszélyez­teti az ember egészségét. Ismét a Mein-Kampf Egy párizsi bíróság szer­dán betiltotta Adolf Hitler hírhedtté vált Mein Kampf-jónak francia nyel­vű példányai forgalmazá­sát, hacsak a kiadványhoz nem csatolnak részleteket a nürnbergi per anyagából. A Mein Kampf-ügyben a bíróság 80 ezer frank kár­térítést ítélt meg a faj­üldözés és antiszemitizmus­ellenes nemzetközi ligának. A rendőrség erőszakos fellépése miatt egész baszkföldön feszült a helyzet. Képünkön: égő barikádok Bilbao utcáin (Telefotó — AP — MTI — KS) SPORTTÖRTÉNETI KONFERENCIA Az első európai sporttörté­neti információs konferenciát Budapesten rendezik meg jú­lius 18—20. között. Az ese­ményre eddig 16 ország sport­történészei jelentkeztek. JFJÜMUNKÁS­TALÁLKOZÖ Csütörtökön Salgótarjánban, a Karancs- és Medves-hegy- ség által határolt tó-strandi zöldövezetben megnyílt a IV. országos ifjúmunkás kemping­találkozó. Az ország minden részéből kétezer ifjúmunkás érkezett a helyszínre. hogy négy napon át túrázzanak, sportoljanak, szórakozzanak. MONGOLIA HASZONÁLLATA A világon Mongóliában te­nyésztik a legtöbb jakot. Csu­pán a „Tariat-Űjanga” terme­lőszövetkezetben több mint 50 ezer jakot tartanak, amelyek évente több mint 5 millió tug­rik jövedelmet hoznak a gaz­dagságnak. Csupán tejből és gyapjúból. A jak a természet egyik értékes „ajándéka”. A legelvi­selhetetlenebb természeti kö­rülmények között is megél. Szembeszáll a farkasokkal és más vadállatokkal, megelég­szik a hó alatti gyér növény­zettel is. lobogó Most megjelent 28. számában a Lobogó olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, mint például: Mi van, mi lesz a kukoricával? Egyetlen mondat a cikkből: „Summa sum- márum: a termésátlagok növelésé­ben vannak tartalékaink . .Fon­tos probléma azoké a szakmunká­soké, akiket éopen kiválóságuk miatt emeltek ki és irányítottak egyetemre, végezve viszont — jó­val kevesebb pénzt tudnak keres­ni. mint a munkapad mellett. Mi a megoldás? Sbk bajt hozhat a jo­gosítvány tulajdonosára, ha az na­gyon régi. Javaslat a cikkből: a nagyszámú balesetre tekintettel jó lenne évenként tesztvizsgával megújítani a jogosítványt ! Uszty- Ilimszkbe vezet Tóth Ildikó ri­portja, dr. Molnár Béla pedig ar­ról ír. milyenek az afrikai „fé­nyes szelek”. Az első cigánykollé- gium elgondolkoztató tényeket rögzít, az új Túr története pedig megmutatja, meddig értünk Petőfi óta a szabályozásba. Rejtvények teszik érdekessé és szórakoztatóvá a színes képes hetilap legutóbbi számát. EDDIG 200 ÁLDOZAT A spanyol egészségügyi mi­nisztérium szerint valószínű­leg a 200-at is meg fogja ha­ladni a keddi szörnyű kem­pingszerencsétlenség halálos áldozatainak száma, mivel a súlyos sebesültek közül több mint száznak a felépülésére nem igen lehet számítani. SEMMEL WEIS- UNNEPSÉG DOROGON Csütörtökön délután Doro» gon, a pártszervezet kultúr­termében járási Semmelweis- ünnepséget tartottak. Az ün­nepségen megemlékeztek a nagy magyar orvos életművé­ről, majd a járás legjobb egészségügyi dolgozói kitünte­téseket vettek át. Megjutal­mazták a tokodaltárói szociá­lis otthon kollektíváját is, a munkamegjavító mozgalom­ban elért eredményeikért Pincebörtönre bukkantak Győrben XVII. századi pincebörtönt találtak a minap a győri Káp­talan-domb szomszédságában, a Martinovics tér 1. és 2. szá­mú házak alatt a győri Xantus János Múzeum szakemberei. Egész pincerendszer van itt*' amelynek egyik, eddig feltá­ratlan részében a vakolat alól száznál több, téglába vésett, monogram, név, és évszám ke­rült elő. A mindössze né­hány négyzetméter alapterü­letű két méter magas pincé­ben megtalálták a rablánc­tartó karikákat is, amelyekhez hozzáláncolták a börtön lakó­it. A salétromtól és a durva vakolattól megtisztított téglá­kon' jól olvashatóak az évszá­mok és a nevek. Néhányan a nevük mellé még a foglalko­zásukat is bevésték. Több ci- rillbetűs téglát is találtak,1 ami arra ütal, hogy a város lakóin kívül valószínűleg bal­káni zsoldosokat is fogva tar­tottak a pincebörtönben. A múzeológusok máris meg­kezdték a levéltári kutató­munkát, keresik a börtönpin­ce történetére, létesítésének körülményeire vonatkozó for­rásokat. Annyi már bizonyos," hogy a XV—XVI. században a pince fölötti épület püspöki rezidencia volt, ezért jogos a feltételezés, hogy a börtön a püspökséghez tartozott Nekrológ helyett Épp úgy készült erre az útra is, mint bármely más hétköznapon. Aprólékosan átvizsgálta gépét, mielőtt elindult. Mindig ezt tette. Gépkocsivezető társainak gyakran mondogatta, addig kell mindent megvizsgálni, amíg nincs baj. Ismerte szakmájának széles skálá­ját. Ha nem így lett volna, akkor nem tudta volna tel­jesíteni baleset nélkül azt a 750 ezer kilométert, me­lyet megtett, túlnyomó rész­ben Komárom megye út­jain. A legnagyobb érték azonban nem ez volt Raj­kai Győzőben, hanem az emberekhez való ragaszko­dás, segítökészség. egyenes jellem. A TANEP Vállalat­nál kevés olyan sofőr akad, aki ne kapott volna tőle hasznos és jó tanácsot. Ve­zetőit, munkatársait tisz­teletben tartó, szerény dol­gozója volt vállalatának. Öt is tisztelet övezte kitűnő emberi tulajdonságaiért. Fáradhatatlan, kiegyensú­lyozott egyénnek ismerte mindenki. Soha nem ra­gadtatta el magát. S jó tu­lajdonságainak hasznát leginkább a közutakon le­hetett igazán értékelni. Nem volt már fiatal ember. Kilenc hónap múlva érte volna el a nyugdíjkorha­tárt, s erre az időre meg lett volna az 1 millió kilo­métere is. Ezt azonban már nem érhette meg. Ta­valy óta, a szíve rakoncát- lankodott, de ő mindig azt mondogatta, hogy ezt a par hónapot kidolgozza, s utána adja át a helyét a fiataloknak. Kedden Esz­tergomba szállított munká­sokat UAZ gépkocsival. Akiket vitt, már leszálltak, akiket hozott volna, még nem érkeztek meg. A kor­mányra borulva találtak rá, szívroham végzett vele. Két kezével akkor is gör­csösen szorította a volánt. ■ — halász —­DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja - Főszerkesztő: KAPPEL EMIL, Telelőn: 81-91. Szerkesztőség: 2991 Tatabánya V Pf hí “ékháza. Telefon: 21-67, 81-3L Belpolitikai rovat: 10-es meUék, aktuális rovat: 26-os és 28-as mellék, gazdaságpolitikai rovat: lS-ös és 17-es mellék, kulturális rovat- 27-es' mellék 'snortrovat- 14 — mellék, levelezési rovat: 13-as mellek. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2801 Tatabánya. Pf. 141„ megyei tanács. Felelős kiadő: SZABÓ JÓZSEF. Telefon- 22-10 21-67 81 31 - ElőfiV bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben és a Posta Központi Hírlap Irodájánál (Budapest V., József nádor • 1.). Terjeszti a Magyar Posta - Előfizetési díi’ 1 hóra 20 Ft _1k nem őrzúnk meg és nem adunk viasza. Készül a Komarom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában. Felelős: Macher Zoltán. - INDEX6 25058 - HU ISSN 0133-1MX

Next

/
Oldalképek
Tartalom