Dolgozók Lapja, 1978. július (31. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

VftftB FROtETXWM, EGYESUUETEW ÖOUOZÓH^ija XXXI. ért., 153. sz. AZ MS2MP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA . SZOMBAT Ata; 80 liner l Mai számunkban: A minőség fejlesztéséről a taggyűlés fórumán Van, de mégsincs... 3. oldal 4. oldal Szerkesszünk együtt! 5. oldal Sorompót az atom elé! Az lenne o kívánatos, ha tébb ország nem fejlesztene ki atomfegyvert, akinek pedig ven, megsemmisítené. Ennek az óhajtott folyamatnak első fele megkezdődött. Most, az atemsorompó-szerződés alá­írásának 10. évfordulóján el­sősorban ez érdemel méltatást — vigaszul a fegyverkezési hajsza és a rendkívül nehéz leszerelési tárgyalások köze­peit“. Népszerűén hívják e megál­lapodást „atomsorompónak”, hivatalosan a nukleáris fegy­verek elterjedésének megaka­dályozásáról szóló szerződés, amelyben a vele rendelkezők — a Szovjetunió, az Egyesült 'Államok és Nagy-Britannia — vállalják, hogy nem adják át másnak, a többi aláíró pedig kötelezi magát, hogy nem veszi át, nem fejleszti ki és más mó­don sem szerzi be ezt a fegy­vert. Valóban az első fontosabb lépés volt ez a pusztító esz­közöktől szabad világ felé, s valamivel több mint száz csat­lakozott is a múlt esztendők­ben a szerződéshez. Lehetsé­ges tehát ezen a területen is a Közeledés, elképzelhető olyan szöveg megfogalmazása, ame­lyet az egyébként ellentétes ér­dekű államok elfogadhatnak, még átfogóbb érdek, az embe­riség fennmaradása szolgála­tában. De mint minden politikai folyamatnál itt is a visszaesés veszélyével jár a megállás. Kettős a baj. Nem három, ha­nem öt nukleáris hatalom van, 'de Franciaország és Kína Xmás-más indítékokból) nem Csatlakozott a megállapodás­hoz. Ennél is sötétebb képet vetít azonban a jövőbe az eset­leges atomanarchia: az az ál­lapot, amelyben tíz, húsz, vagy énnél is több államnak van atomfegyvere. Ma már ez nem tartozik a tudományos fantasz­tikum világába, hiszen a bé­kés célokat szolgáló reaktorok mellékterméke, a plutónium, egyben az atombomba fő alap­anyaga lehet, s 1980-ra a Föld országai annyi plutóniumot ál­lítanak elő, amennyi ezer bombához elég. Rendkívül élénk a hasadó 'anyagok és a reaktorok ex- portja-importja. Olyan szigo­rú nemzetközi ellenőrző rend­szert kellene tehát kidolgozni 'és kiterjeszteni, amely szigorú szabályokhoz köti ezt a keres­kedelmet. a technilca legfejlet­tebb eszközeivel figyeli a ve­szélyes eszközök forgalmát, anélkül, hogy a békés célú al­kalmazást akadályozná. Vagy­is: „teljesen le kell engedni. a sorompót” az atomfegyver el­terjedésének útjára. Alva Myrdal svéd diploma- ka mondta: „öt atomhatalom, az öttel több, mint amennyire szülcség van”. Igaz. Ezért ja­vasolta a Szovjetunió az ENSZ rendkívüli leszerelési üléssza­kán: vállalják valamennyien a nukleáris fegyverzet vala­mennyi fajtája gyártásának megszüntetését. Ez lenne az Ógwri *tomsorompó! Tatár Imre Ülést tartott az Elnöki Tanács Városkörnyékiség és szakfelügyelet A Kulturális Minisztérium munkatársainak látogatása megyénkben A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa pén­teken ülést tartott. Az El­nöki Tanács meghallgatta és jóváhagyólag tudomá­sul vette Losonczi Pál tá­jékoztató jelentését Sa- mora Moises Machel, a Mozambiki Felszabadítási Front és a Mozambiki Népi Köztársaság elnöke vezette mozambiki párt- és állami küldöttség ma- gyarországi hivatalos, ba­ráti látogatásáról. Az El­nöki Tanács megelégedés­sel állapította meg, hogy a magyar—mozambiki kapcsolatok jól fejlődnek, a két párt és állam alap­vető céljai és törekvései azonosak, azokat az impe­rializmus és a neokolonia- lizmus elleni harc és a marxizmus—lenini zmus eszméi vezérlik. A látoga­tás és a lefolytatott tár­gyalások tovább erősítik a két párt és állam sokolda­lú, eredményes együttmű­ködését. Ezután Muammar al-Kad­hafi, a Líbiai Arab Szo­cialista Népi Dzsamahirija Általános Népi Kongresz- szus Főtitkárságának fő­titkára magyarországi hi­vatalos, baráti látogatásá­ról tájékoztatta az Elnöki Tanácsot Losonczi Pál. Az Elnöki Tanács megál­lapította, hogy a líbiai ál­lamfő látogatása és a ma­gas szintű, őszinte, baráti légkörű eszmecserék új távlatokat adtak a két ál­lam sokoldalú együttmű­ködésének továbbfejleszté­séihez, a politikai, a gazda­sági és a kulturális kap­A Kulturális Minisztérium igazgatási és jogi főosztálya tanácsi osztályának munkatár­sai pénteken látogatást tettek Komárom megyében. A dr. Blahó Pál vezette csoport a reggeli órákban a megyei ta­nácson meghallgatta Harsányt Lászlónénak, a megyei műve­lődésügyi osztály vezetőjének tájékoztatóját közművelődé­sünk helyzetéről. Szó esett egyebek között ebben az át­tekintésben a felnőttoktatás, az ismeretterjesztés, a művé­szeti élet, a közösségi művelő­dés eredményeiről és gondjai­ról. Az osztályvezető különös hangsúllyal szólt a városok és város környéki községek taná­csi-közművelődési tevékeny­ségéről, az együttműködés ta­pasztalatairól, valamint a szakfelügyelet kérdéseiről. A tájékoztatót amelyben vélemé­nyét kifejtette Steiner Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese, élénk eszmecsere követte. Ezután a vendégek elláto­gattak a két nevezetes tatai múzeumba, a Vármúzeumba és a másolati múzeumba, majd a Komárom megyei Művelő­dési Központban az őket ta­lán leginkább érdeklő témák­ról a város környéki községek közművelődése irányításának tapasztalatairól folytattak esz­mecserét a jelenlévőkkel. A délutáni órákban a Kul­turális Minisztérium képvise­lői ellátogattak Szomódra is, ahol a létesítendő oktatási- közművelődési központ konk­rét terveivel ismerkedtek. Aláírás TloszkváSmii Moszkvában pénteken alá­írták azt a szerződést, amely­nek értelmében a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát hatvanmillió rubel érték­ben szállít baromfitenyész­tő telepeket a Szovjet­unióba. Az új megállapodás fontos része annak a tárca­közi megállapodásnak, ame­lyet a magyar—szovjet kor­mányközi bizottság legutóbbi ülésén Budapesten kötött a két szakminisztérium. A megállapodás értelmében Bábolna két, egyenként 400 ezer férőhelyes broiler-tenyész- telepet és ugyancsak két, évi 10,6 millió broiler-csirke elő­állítására alkalmas teljes üze­met szállít. Az üzemek épü­letszerkezeteit, berendezéseit, a törzsanyagot, a tápot és a vitamínkeveréket a megállapo­dás szerint a Bábolnai Mező- gazdasági Kombinát szállítja. A lakások jobb karbantartásáért Együttműködési megállapodás a KIOSZ és a K1SZÖI között Törzsgárdatagok kitüntetése a KÖJÁL-nái Az országos Semmelweis- lapok alkalmából pénteken élután törzsgárdajutalmákat s miniszteri kitüntetéseket dtak át a megyei KÖJÁL- tál. Ünnepi beszédet dr. Veiner György főorvos mon- iott, és mint legrégebbi dol- ;ozó, átadta a törzsgárda- utalmakat. A dolgozók közül lúszesztendős munkásságuk lismeréséül hárman arany- slvényes, tizenöt éves munka­iszonyért négyen ezüstjelvé- lyes, tízesztendős munkáért ;etten bronzjelvényes törzs- árdatagok lettek. Hatan kap­ált elismerő oklevelet ötéves örzsgárdatagságukért. A törzsgárdatagok közül >alásti Imréné és Reviczky ános közegészségügyi és árványügyi ellenőrök a Ma- ;yar Népköztársaság Minisz- rtanácsa által alapított „Ki­élő munkáért” kitüntetésben észesültek. Az egészségügyi miniszter dicséretét Simon Erzsébet betanított munkás ;apta meg. csolatok szélesítéséhez, megerősítették népeink antiimperialista szolida­ritását. Az Elnöki Ta­nács a beszámolót jóváha­gyólag tudomásul vette. Az Elnöki Tanács bírá­kat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyben döntött. Pénteken Tatabányán, a kis­iparosok megyei székhazában Takács Ferenc, a KIOSZ me­gyei titkára és Vida István, a KISZÖV elnökhelyettese együttműköd »i szorzódéit írt alá. A megállapodás célja, hogy a megyei KISZÖV el­nöksége, az érdekvédelmi ha­táskörébe tartozó hat lakás- karbantartó szövetkezet és a KIOSZ-hoz tartozó építő kis­iparosok az eddiginél hatéko­ZIL gépkocsi!; javítóbázisa Dorogon A dorogi szolgáltatóüzem gépkocsi részlege a ZIL-te- hergépkocsik javítására spe­cializálta magát. A speciali­zálódásnak, tipizálásnak olyan előnyei vannak, hogy az első esztendőhöz képest immáron megkétszereződött a javított gépkocsik darabszáma. Igen kedvező átfutási időt tudtak elérni. Konszignációs raktárt létesítettek az AUTÓKER-rel, fődarabokat cserélnek, á így gyorsan üzembe állíthatók a járművek. A feladatnak tehát gyorsan és korszerűen tesznek eleget. Az első negyedévben pél­dául 7 milliós árbevételt ér­tek el, ami a félévben 12 millióra kerekedett. Néhány esztendővel ezelőtt még csak a saját gépkocsiparkjukat ja­vították; napjainkban Tatabá­nyától Budapestig terjed von­záskörzetük, de ennél távo­labbi vidékekről is jelentkez­nek. Kapacitásukat teljes mértékben kihasználják. Első­sorban az építőipari vállala­tok, partnereik élvezik segít­ségüket. Mondhatnánk úgy is: a kölcsönös segítségnyújtásból a szogláltató többek között így is kiveszi részét. A javítóbázis továbbfejlesz­tésén most is dolgoznak. Azt szeretnék ugyanis, ha a ja­vított gépkocsik festése is ná­luk történne a jövőben. Amennyiben a megrendelt gépi berendezéseket megkap­ják, úgy a festőműhely is megkezdheti működését az idén. A műhely kialakításá­hoz már hozzáláttak. nyabban végezzék fontos la­kossági szolgáltatásaikat. A KISZÖV és a KIOSZ ve­zetősége a központi szerveze­tükön és mozgalmi, társadal­mi testületeiken keresztül szervezik, koordinálják és anyagilag támogatják a lakos­sági építőipari szolgáltatáso­kat, a lakáskarbantartást, a közművelődést, a sportot és intézkedéseket tesznek a terv­szerűbb munkaerő-forgalom­ra. A szövetkezetek a felvevő hálózatukon keresztül díjmen­tesen gondoskodnak a meg­rendelőknek a kisiparosokhoz való irányításáról. A tatabá­nyai bemutatóteremben rend­szeres tájékoztatást adnak a 'kisiparosok tevékenységeiről és címeiről. A szövetkezeti propagandába bevonják a kisipari szolgáltatásokat is. A szövetkezetek felszereléssel, gépekkel, alkatrészekkel se­gítik a kisiparosokat, lehetővé teszik bekapcsolódásukat a megyei építőipari gép- és esz- közkölcsönzésbe. Ezért éven­ként meghatározott építőipari karbantartást vállalnak a kis­iparosok. A KIOSZ segíti a szövetke­zetek felvevő hálózata által felvett vagy átirányított meg­rendelések kielégítését, illetve annak megkísérlését az egyéni vállalási szabadság elvének tisztele tbeníartásávaL A szö­vetkezetek együttműködnek a szerződésben vállalkozó kis­iparosokkal. Az együttműködési szerző­dés új lehetőségeket nyitott meg a közművelődésben, illet­ve a munkahelyi sportban. A szövetkezetek lehetővé teszik a kezelésükben levő sport és kulturális létesítmények hasz­nálatát a kisiparosoknak. Köl­csönösen bekapcsolódnak a kultúrcsaportok munkájába is. Rendszeresen informálják egymást sport és kulturális eseményeikről, s közös rendez­vényeket is tartanak Az együttműködési szerző­dés jó távlatot adott a tervsze­rű munkaerő forgalomnak is. Évenként egyeztetik a szak­munkástanuló felvételi tervet. A kisiparosoknál felszabaduló — de ott nem maradó — ifjú szakmunkásoknak a szövetke­zetekbe való belépését támo­gatják a kisiparosok Ezenkí­vül a KIOSZ és a szövetkeze­tek együttműködnek a szakmai továbbképzésben, a mester­vizsgáztatásban. Szocialista brigádok Esztergomért Üzemsarok a BHG-ben Az Esztergomban működő üzemek és gazdálkodási egy­ségek szocialista brigádjainak vezetőiből álló küldöttgyűlés vitatta meg a városban tevé­kenykedő kollektívák felada­tait és céljait. A tanácskozás résztvevői állásfoglalást hoz­tak nyilvánosságra, amelyben megfogalmazták, hogy a bri­gádmozgalom fejlődésének kulcsa: a tevékenység minősé­gének fejlesztése a termelés­ben, a művelődésben és a köz­életben egyaránt. rű technológiai folyamatok beí vezetését. Erősíteni kívánják a közös­ségek egymás közötti kapcso­latát úgy is, hogy a régi, és nagy tapasztalattal rendelke­ző brigádok segítik a kezdőket A kulturális vállalásokat min­denütt ahhoz kell igazítani, ki hol tart a szakmai tudás, a műveltség gyarapítása, vala­mint a közösségi emberré vá­lás útján. Szükségesnek tart­ják — a tapasztalatok kölcsö­nös hasznosítása miatt is — a városi szintű brigádvezetői ta­nácskozás évenkénti megren­dezését. A tanácskozás egyetértett a városi szocialista brigádklub létesítésével. A klub célja: összefogni a brigádokat és megszervezni, hogy a várospo­litikai célok elérésében lehe­tőségeikhez mérten részt ve­gyenek, egyúttal segítségei nyújt a kollektíváknak kultu­rális vállalásaik teljesítéséh» is. A Beloiannisz Híradástechni­kai Gyárban próbaüzemei a nyomtatott áramkörű alapla­pokat gyártó iizem. Évente hatezer négyzetméter kör­ösem, áramköri alaplapot gyártanak majd. A képen: Sárközi János programozó. Fontosnak tartják, hogy részt vegyenek a gazdálkodást előrevivő kezdeményezések megvalósításában. Töreked­nek arra, hogy még több em­beri. tartalommal töltsék meg a brigádon belüli és a közös­ségek közötti munkakapcsola­tokat. Szükségesnek tartják műszakiakból és munkásokból álJó komplexbrigádok felállí­tását, mert ezzel is gyorsíthat­ják az új technika, m köreve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom