Dolgozók Lapja, 1978. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-22 / 145. szám

(971 jáníns csűtörfltk' *)OLGOZflK t APJA' 7 Sakk Városi CSB Csaknem tízévi szünet után rendezte meg a tatabányai városi sakkszövetség 4 tagú csapatok részére a városi CSB-t Az eloszervezés során nagy érdeklődést mutattak a különböző üzemek és intézmé­nyek sakkozói, ám a verseny rajtjára ez megcsappant, sőt időközben visszalépés is elő­fordult. így aztán a bajnoksá­got 7 csapat küzdötte végig: ők viszont nagy igyekezettel és sakk-szeretettel. Sajnálatos, hogy a bajnokságban nem vet­tek részt a bányaüzemek, pe­dig a bányász-sakk múltja, a sportág tömegeket megmozga­tó jellege többre kötelezte volna a szervezőket. A bajnokság végeredménye: TBSC utánpótlás 19,5; Tatabá­nyai Vasas II. 17; Tatabányai Vasas I. 16,5; Alumíniumkohó 11,5; Húsipar 9; Tarján 8,5; Tatabánya alsó vasútállomás 2 pont. A TBSC fiataljai némi sze­rencsével szerezték meg a győzelmet. Dicséretes a Vasas egységes és fegyelmezett játé­ka; külön elismerést érdemel Fehér Géza vezetői tevékeny­sége. A csapatokban III. osztályú, Illetve annál alacsonyabb mi­nősítésű versenyzők szerepel­hettek. A CSB jó szolgálatot tett a sakkozótábor növelésé­ben és a sportág népszerűsíté­seben. Várható, hogy a csa­patversenyt egyes üzemekben egyéni vetélkedők követik majd. i MESYgNK L w~5PÚRT jh Röplabda NB I Üt&eraföíény ALMÁSFÜZITŐ— DUNAÚJVÁROS 3:0 Almásfüzitő: Frecska, Ar- gyelánné, Karsai, Póczos, Túri, Szilágyi. Csere: Podho- ráné, Láng. Edző: Kerekes László. Az újonc NB I-es röplabda­csapat elfogódottan kezdett, s a Timföld már az első szett­ben határozott támadó játék­kal, jó mezőnymunkával te­temes előnyt szerzett. Túri kitűnően nyitott, Póczos jól helyezte ütéseit. 11 perc alatt 15:4-re nyert a hazai csapat. Utána Argyelánné ke­mény ütéseivel és pontos ej­téseivel pillanatokon belül 5:1 lett az állás. Ekkor kissé kiengedett a Timföld, a lel­kes ellenfél igyekezett ezt kihasználni: ll:9-re felzár­kózott a Dunaújváros. A haj­rában ismét jól koncentrált a hazai csapat (15:11). Az előző szettben fellelke­sült vendégek mindent meg­kíséreltek, hogy maguk ja­Kispál vasok Több utca csapata is verseng Oroszlányban a városi tö­megsportbizottság kispályás labdarúgó-bajnokságot írt ki. Erre 14 csapat nevezett: az üzemek, vállalatok együt­tesei mellett 5 olyan gárda is, amely ifjúsági klub, vagy utcák, terek fiataljaiból ver­buválódott. A tömegsportbizottság a (benevezett csapatokat két csoportba osztotta. Eredmé­nyek és a bajnokság állása az ■első három forduló után: _ A-csoport; Duna Cipőgyár i—Vízmű 4 2. Ingatlankezelő r—Április 4. utca 3:1. Költség­TOTÓTIPPEK I 1. Vác—Budafok 1 Z Z. MÁV DAC-KKÍSE 1 i 3. Alumínium—Várpalota 1 4. Schönhere—Répcelak 1 2 5. Csöng. Építők—HodmezOv 2 t,. Törökszt.-miklós—Szabó SE 1 i 7, Tiszalők—Miskolci VSC 2 x 8. Borsodi Volán—Papp SE 2 x 9. Sülysáp—ÉRDÉRT 2 X 10. Törekvés—Lőrinci Fonó 1 11. Szeghalom—Hajdú Vasas 1 12. Püspökiad.—Balmazújv. 1x2 13. Almásfüzitő—KAC a 1 x Pótmérkőzések: 14. B.-boglár—B.-földvár x 2 15. B.-Idle—Bauxitbányász 2 x 16. Köteles SE—Tokodi ÜSC 2 x vetési Üzem—Fővárosi Ve­gyesipar 6:1. Április 4. utca —Vízmű 8:0. Duna Cipőgyár —Ingatlankezelő 1:1. Költség- vetési Üzem—Dózsa Gy. ut­ca 3:2. Ingatlankezelő—Víz­mű 2:0. Duna Cipőgyár—Áp­rilis 4. utca 3:2. Fővárosi Vegyesipar—Dózsa utca 4:3. A bajnokság állása a B-csoport- ban: 1. Népek baráts. II. 3 3 - - 21: 6 6 2. Erőmű 3 2-111:94 3. Timi Klub 1 1 - - 3:2 2 4. KOMÉP 2 1-1 7:4 2 5. Városi Tanács 3 1-2 6:92 6. Népek baráts. I. 3 1 - 3 8:16 2 7. Volán 1 - - 1 1:5­B-csoport: Városi Tanács— Népek Barátsága utca I. 3:0, Népek barátsága utca It. —Erőmű 5:1. Erőmű—Városi Tanács (4:1). Népek barátsága utca 2.—Nepek barátsága ut­ca 1. 11:3. KOMÉP—Volán 5:1. Népek barátsága utca 2. —Városi Tanács 5:2. Erőmű —Népek barátsága 1. 6:3. Ti­mi Klub—KOMÉP 3:2. A bajnokság állása ban: A-csoport­/ 1. Ingatlankezelő 3 2 1 - í: 2 S 2. Duna Cipőgyár 3 2 1 - 8:5 5 3. Költségvetési 2 2 - - 9:34 4. F. Vegyesipar 2 1-1 5:9 2 5. Április 4. utca 3 1 - 2 11: 6 2 6. Dózsa utca 2 - - 2 5:7­7. Vízmű 3 - - 3 2:14 ­Labdarúgó MNK Már a bajnokság után J A megyei labdarúgó-szö­vetség elnökségének döntése értelmében a bajnokság be­fejezése után azonnal kezdetét veszi a Magyar Népköztársa­sági Kupa megyei selejtezője, Ezen kötelezően indulnak a megyei, valamint az NB-s csapatok, az NB I-es TBSC kivételével. A járási selejtező­ket — önkéntes jelentkezés alapján — a járások rende­zik meg és az ottani elsők a megyei ■ második fordulóba kapcsolódnak be július 2-án. Az MNK-mérkőzéseken mindenkor az alacsonyabb osztályú csapat a pályavá­lasztó: egy osztályúak esetében • megyei LSZ sorsolás alap­ján jelöli ki a helyszínt. PóJitétlen . eredmenynel a csapatok 11-es rúgásokkal döntik el a továbbjutást. MNK-találkozó nem marad­hat el. Ha esetleg a játék­vezető nem érkezik meg, a mérkőzést szükség játékveze­tővel le kell játszani. Az első forduló június 25- én lesz, az alábbi párosítás szerint: Tatabányai Vasast— Vértesszőlős, Almásfüzitő—K. Olajmunkás, Ászár—Nagyig­mánd, Tatai AC—Oroszlány, Lábatlan—T. Aranykalász, Tokodi Üveg—Nyergesújfalu. Tát—Dorogi AC, Esztergom— Sárisáp. A Komárom és az Ács az első fordulóban ott­hon játszik: mindkét csapat ellenfele az NB lí-ben ma­radó megyei egyesületek kö­zül kerül ki. vára billentsék a mérleg nyelvét, de Karsai és Ar­gyelánné ütései és pontjai nyomán hamar szertefoszlot­tak a reményeik. 14:5-ös ál­lásnál mérkőzéslabdája volt a Timföldnek, de ekkor elha­markodott megoldások kö­vetkeztek, még 3 pontot ért el az ellenfél. Végül 22 per­ces küzdelemben 15:8-ra nyert megérdemelten a hazai csapat. A Timföld jelenleg a női röplabda NB I B-csoportjá- nak élén állj de a nagy ri­vális. a BVSC egy mérkőzés­sel kevesebbet játszott. DUNAÚJVÁROS— ALMÁSFÜZITŐ, JUNIOR 3:0 A junior — de inkább serdülő — csapat második vereségét szenvedte el. Most vitathatatlan, jobb volt az ellenfél: mentség, hogy a fiatal füzitői gárdának ezen a napon három fronton kel­lett szerepelnie. (Az MRSZ jobban .koordinálhatná a ren­dezvényeket.) Akadály felett Jakab László tatai lovas sikeres akadályvétele Atlétika Középiskolások területi versenye A középiskolás atléták or­szágos bajnoksága előtt öt te­rületen mérik össze tudásu­kat a megyék diákjai, hogy elért eredményeik alapján meghívják őket a legjobbak versenyére. A nyugat-dunán-túli terü­lethez Győr-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Komárom megye középfokú iskolái tar­toznak — és ezúttal Komárom megye rendezte ezt a vetélke­dőt. A versenykiírás módosí­tása értelmében még a terüle­ti verseny egyes számai ruak győztesei sem vehetnek részt automatikusan az országos bajnokságon, mert a meghí­vás a 8 legjobb csapatnak és 12 egyéni versenyzőnek szól. Nyugaí-Dunántúl erős te­rület. A lányoknál Vas megye, illetve Szombathely, a fiúknál Győr-Sopron és a győri isko­lák jeleskedtek az éremgyűj­tésben. A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium leánytanulói a múlt évben megnyerték a pontversenyt az országos baj­nokságon; most hasonló cél­kitűzésekkel érkeztek Tatára is, mégpedig teljes csapattal. Az elért eredmények azt iga­zolják, hogy ezúttal is ver­senyben lesznek Gyulán a jó helyezésekért folyó küzdelem­ben. Megyénkből az Eötvös Gimnázium dobói és a Jókai néhány versenyzője és csapa­ta szerepelt a legjobban. A többi iskola mérsékelt ered­ményeket ért el. Banykó Eri­ka a három, futószám közül 1500-on volt a legeredménye­sebb. A 'fiúknál a g3főri Révai Gimnázium és a Bercsénvi Szakközépiskola szerepelt jól, bár teljesítményük nem ha­sonlítható a szombathelyi is­koláéhoz. Itt többen osztoztak a győzelmekben és a helyezé­sekben. Jutott ezekből me­gyénk iskoláinak is. A Tb. Közlekedésgépészeti távol ug­ró-csapata , gerely haj í tágban Dobos Mihály tett ki magáért, míg a Jókaiból a gátfutók dia­dalmaskodtak. Még néhány más iskolánk is termett érmet. A magas- és hármasugró Tár­si Zoltán a bajor—magyar at­létikai versenyen vett részt (ott 206 cm-es eredménvt ért e-1), így kivételesen meghívják az országos versenyre. (A vá­logatottban szerepelt többi kö­zépiskolás társával együtt.) Eredmények (a győztest és a megyei legjobbakat tüntetjük fel): Lányok: Egyéni: 100 m: Göcze Andrea (Szombathely) 12,1, . . 5. Széchenyi Róza (Tb. Egészség- ügyi) 12,7 . 200 m: Göcze Andrea (Szombathely) 24,5, . . 6. Széche­nyi Rózsa (Tb. Egészségügyi) 26.9. 400 m: Bangó Éva (Szombathely) 57.4. . . 5. Bajnykó Erika (Tb. Közi.' Gép.). 64,5. 830 m: Bauigó Éva (Szombathely) 2:20,7, ..5. Baanykó Erika (Tb. Közi. Gép.) 2:24,5. 1500 m: Vali Júlia (Veszprém) 4:50.2, 2. Banykó Erika (Tb. Közi. Gép.) 4:51.4. 100 gát: Csonka Ildikó (Szombathely) 15,3, . . 5. Verebes Emese (Komárom, Jókai) 16.5. 4:: 100: Szombathely, Nagy L. Gimn. 49,4. 4x400: Szombathely, Nagy L. Gimn. 3:59,7. Magas: Horváth Bea (Sopron) 165, 2. Verebes Emese (K. Jókai) 160. Távol: Horváth Edit (Kősizeg) 509, . . 3. Na.gv Valéria (Tb. Közi. Szakk.) 504. Súly: Novák Zsuzsa (Veszprém) 11,34, 2. Mészáros Zsuzsa (K. Jókai) 11,08. Diszkosz: 1. Bágyai Éva (Győr) 35.06, 2. Mé­száros Zsuzsa (K. Jókai) 34,20. Gerely: Hittaller Juciit (Lenti) 39,52, . . 6. Zsovinecz Erzsébet (Tb. Közg. Sz.) 31,14. Csapat: 100 gát: Győr, Bercsé­nyi Sz. 16,56, . . 4. Komárom, Jó­kai 17.S4. Magas: Győr, Bercsényi 150. . . 4. Komárom, Jókai 139. Tá­vol: Szombathely, Nagy L. Gimn. 479, . . 3. Komárom, Jókai 473. Súly: Szombathely, Nagy L. 10.06', 2. Tata, Eötvös 9.89. Diszkosz: Győr, Bercsényi 28,56, . . 3. Tata, Eötvös 27,33. Gerely: Szombathely, . Nagy L. Gimn. 31,12, 2. Tata. Eöt­vös G. 30.20. 4x100: Szombathely Nagy L. 49.4. . . 8. Komárom, Jó­kai 53,5. 4x300; Szombathely, Nagy L. 2:48,1, ..8. Komárom, Jókai 3:03,7. 4x800: Szombathely, Nagy L. 9:32.6, . . 8. Tata, Eötvös, 12:16.5. Fiúk: Egyéni: 100 m: Vincze Ottó (Zalaegerszeg) 11,4, . . 3. La­dán yi László (Esztergom, Bánya­gép.) 11,5. 200 m: Vincze Ottó (Za­laegerszeg) 22,5, . . 3. Ladányi László (E. Bányagép.) 23.3. 400 m: Borbély Gábor (Veszprém) 51.0. . . 4. Vieder István (Esztergom, Dobó) 52,2. 800 m: Pintér Jenő (Zalaegerszeg) 1:59,2, 2. Pálmai Zoltán (E. Dobó) 1:59,9. 1500 m: Keoes József (Veszprém) 4.00.1, . . 8. Nagy József (Tb. 314-as) 4.12.2. 3000 m: Kepes József (VeszDrém) 8.56,4, . . 5. Nagy Jó­zsef (Tb. 314.) 9:11.6. Magas: Vörös András (Szombat­hely) 194. . . 4. Dobos Mihály (Tb. Közi. Gép.) 180. Távol: Kiss Eászló (Sopron) 677, . . 7. Kovács Viktor (K om á rom, J ókai) 625. Há rma's: Béne Csaba (Nagykanizsa) 14.40, . . 4. Kovács Viktor (Komárom, Jókai) 13.52. Rúd: Lestár László (Szombathely) 370, . . 3. Kovács Viktor (Komárom, Jókai) 330. 110 gát: Bősz Imre (Veszprém) 14.7, . . 5. Fülöp Péter (Komárom, Jú­liái) 15.7. Súly: Bradamovits Bar­nabás (Vesízpré,m) 15,64, .. 4. Óno­di Mihály (Oroszlány, ^ 31.2.) 13.62, Diazkösz: Bácskai Béla (Győr) 49.20. ..3. Odor Lajos (Esz.tergöm, Dobó) 43.48. Gerely: Dobos Mihály (Tb. Közi. Gép.) 51.90. Kalapács: Mészáros Imre (Győr) 41.20, . . 4. Odor Lajos (E. Dobó) 33,74. 4x100- ais: Veszprém, Vegyipari 45.00, . . 6. Esztergom, Dobó 46,2. 4x400: Veszprém, Vegyipari 3:26,5, ..3, Tatabánya, Közi. Gép. 3:34,5. Csapat: 110 gát: Komárom, Jó­kai 17.12. Magas: Sooron, Széche­nyi G. 171.0, . . 4—6. Tatabánya, Közi. Gép. Szakközép 167,0. Távol; Tatabánya, Közlekedésgép. 584, Súly: Győr, Bercsényi 12.44. Disz­kosz: Győr, Bercsényi 33,76, ..6, Esztergom, Bottyán G. Sz. 30.36. Gerely: Győr, Bercsényi 45.81. 3000 m: Szombathely, Nagy L. Gimn. 9:56.4. ..4. Tb. Árpád G. 10:13.7. 4x100: Zalaegerszeg, Zrínyi 4.5.4, ..4. Komárom, Jókai 46.4. 4x400: Zalaegerszeg. Zrínyi 3:34.1, ..3, Komárom, Jókai 3:36.6. 4x1500: Győr, Révai 17:56.0, . . 4. Tatabá­nya, Árpád Gimn. 18:32.2. Tekekrónika Váltakozó sikerrel szerepeltek csapataink NB Il-es és NB Ill-as te­kecsapataink sorra vívták mérkőzéseiket, váltakozó si­kerrel. A női együttesek tart­ják helyüket a másodosztály­ban, a Dorogi AC férfigárdája viszont nagyon visszaesett, búcsúzik ettől az osztálytól. NB 11: NŐI: Tatabányai Bányász—Pécs 6:2! (2411:2293). Hazai pályán biztosan nyert a Bányász a gyenge pécsi együttes ellen. Legjobb do­bók: Váradi 433, Megyesiné 428, Szókéné 413. Bp. Postás —Tatabányai Bányász 7:1 (2403:2220). A Postás otthoná­ban csupán egy egyéni pon­tot tudott szerezni a vendég­csapat. Ld.: Megyesiné 390, Mórotz 376, Szókéné 370. Oroszlányi Bányász—Tata­bányai Bányász 4:4 (2331:2331). A megyei női rangadón az utolsó dobásig nem derült ki, melyik csapat lesz a győztes. Az oroszlányi dobó előtt öt fa állt, ebből egyet ütött le, a tatabányaiaknak 4 fa kel­lett volna a győzelemhez, de a 9 álló fából csak 3 ' dőlt. így alakult ki a saökatóan eredmény, a találatra is azo- nm döntetlen, LtL: Fiiéné 409, Duicsné 405, Zsolnayné 394, illetve Szókéné 420, Megyesi­né 411, Domináné 393. Bp. Postás—Oroszlányi Bá­nyász 7:1 (2230:2024). Gyenge eredménnyel súlyos vereséget szenvedett a bányászcsapat. Ld.: Fiiéné 378, Lazókné 343, Duicsné 342. NB II: FÉRFI: ESMTK— Dorog 7:1 (2618:2295). Gyenge teljesítmények nagyarányú vereség. Ld.: Keinauff 401, Magyaros I. 396, Magyaros M. 384. Bp. Hőerőmű—Dorog 6:2 (2669:2582). Üjabb vereség, ezúttal otthon. Csak Bánczi ért el jó eredményt Ld.: Bánczi 475, Keinauff 438, Klits 437. Győri Richards— Dorog 7:1 (2583:2289). Győr­ben ismét nagyarányú volt a vesztés, itt is Bánczi volt - a legjobb 445 fával. Pécsi Kesz­tyű—Dorog 5:3 (2529:2514). Az újonc pécsi együttes minimá­lis különbséggel nyert Doro­gon. Ld.: Bánczi 454, Magya1 ros I. 444, Keinauff 423. NB Hl: FÉRFI: Raba ETO Tatabánya 5:3 (2495:248 7). Több' évi hazai veretlenség tört meg, igaz, csupán 8 fa külonbseggeL LíLj; Hnbár 454, Bereczki 449, Gröber 409, Tatabányai Bányász—P. Ika­rus 7:1 (2548:2269). Az idén felkerült csapat ellen nem vcjlt nehéz nyerni. Ld.: Hri- bár 477, Horváth 462, Grober 414. Székesfehérvári Spartacus— Nyergesújfalui Viscosa 6:2 (2491:2387). A listavezető el­len csak két egyéni pontra futotta a nyergesújfaluiak erejéből. Ld.: Soós 432, Ta­kács 410, Hergéth 405. Győ­ri MÁV DAC—Nyergesújfalui Viscosa 6:2 (2481:2442). A MÁV DAC vendégeként ma­gas találatot értek el, mégis vesztettek a nyergesújfaluiak. Ld.: Fekete 443, Soós 408. Nyergesújfalui Viscosa—Pusz­tavám 7:1 (2405:2230). Biz­tos győzelem a mezőny újon­ca ellen. Ld.: Hergéth 425, Varga 412, Soós 409. Oroszlányi Bányász—Győri Cardo 6:2 (2424:2408). Bra­vúros hajrával, Michele nyu­galmával kivívott értékes győzelem. Ld.: Michele 431, Singer 409, Molnár 401. Oroszlányi Bányász—MOFÉM 6:2 (2567:2328). Magabiztos játék, a banyaszcaapnt min­den tagja 400 fa felett ütött Ld.: Gulyás 456, Lazók 437, Michele 432; Singer 428. Oroszlányi Bányász—GYESE 5:3 (2336:2306). Győri csapat ellen ez volt a harmadik győzelem. Ld.: Lazók 407, Gulyás 408, Molnár 387. Szé- kesfehérvári Spartacus—. Oroszlányi Bányász 5:3 (2459:2457). Győzelem esetén az OBSK a tabella élére ke­rült volna, de gyengén sze­repelt: 110 fával kevesebbet ütött, mint egy héttel előbb, így a Spartacus maradt az első. Ld.: Lazák 436, Michele 410, Ku'ti 407. ÖSSZEVONT BAJNOKSÁG: Csókakő—Oroszlányi Bányász II. 6:2 (2056:2038). Ld.: Csor­ba 361, Lehoczki 354. Székes­fehérvári Építők II—Oroszlá­nyi Bányász II 5:3 (2398:2373). Ld.: Kiss P. 427, Tamási 411, Somodi 408. Ifjúsági páros bajnokság Oroszlányban rendezték meg az országos ifjúsági férfi páros bajnokságot, melyen megyénkből Szayer György válogatott kerettag vett részt, Deák György oldalán, aki a Pápai Ezüst Nyíl tekézője. Szayer az első nap gyengén szerepelt; ezzel csúsztak le a dobogós helytől. Eredmé­nyük : Szayer 785 + 840 = 1625; Deák 848 + 856 = 1704. Összesen 3329 találat, moly a negyedik helyhez volt elegen­dő. 427 fával maradtak le * bronzéremtől.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom