Dolgozók Lapja, 1978. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

V 2 DOLGOZOK KAPJA Wt&. június 1, esőtórfói Brezsnyev prágai beszéde (Folytatás az 1T oldalról) nek megfelel, ugyanakkor nem kis mértékben igyekszik gondoskodni az enyhülés meg­szilárdításáról földrészünkön. — Európa szilárd békéje kétség kívül az egyik legdön­tőbb feltétele annak, hogy ne robbanhasson ki egy új világ­háború. Három évvel ezelőtt a Helsinkiben megtartott ta­nácskozás minden feltételt megteremtett ahhoz, hogy az európai földrészen fejleszthes­sük a jó viszonyt. Ügy lát­szott, hogy szilárd politikai alapot teremtettünk az eny­hüléshez. Akadtak olyan politikai körök, lyek nyíltan arra törekednek, hogy megsemmisítsék az eny­hülés folyamatát — ráadásul nem csak Európában —, s visszatérnek, ha nem is a „hideg”, de legalábbis a „lan­gyos” háborúhoz. — Ebben az irányban hat­nak, érthető módon, az olyan akciók, mint a NATO tagálla­mainak véres beavatkozása Zaire-ban. Ennek a beavatko­zásnak cinikus jellegét a köz­vélemény félrevezetésére olyan hangos propagandakampány­nyal akarták leplezni, amely szerint hol a „szoyjeteknek”, hol a „kubaiaknak” közük van ezekhez az eseményekhez. — A tényék azt mutatják, hogy a szocialista országok számos olyan kezdeményezé­se, amely kétségkívül megfe­lel az európai, s nem csak az európai népek érdekeinek, nem kap megfelelő visszhan­got, holott kézenfekvő, hogy megvalósításukkal mindenki nyerne. azonban , ame­— Vitán felül áll, hogy a folytatódó fegyverkezési haj­sza súlyos károkat okoz a bé­kés együttműködésnek. A fegyverkezési hajsza megszün­tetése, a leszerelés gyakorlati lépéseinek megkezdése az a nagy feladat, amely ma nem csak a kormányok, a hatalmat gyakorló személyek előtt áll. Ez ma valamennyi párt és politikai irányzat, valamény- nyi szakszervezet és más tár­sadalmi szervezet, valameny- nyi tömegtájékoztató eszköz előtt álló feladat is. Senkinek sincs joga, hogy félrehúzód­jék e feladat teljesítése elől. Nem számíthatunk arra, hogy a nemzetközi közvélemény, a legszélesebb politikai erők te­vékeny közreműködése nélkül sikerül megfordítani az ese­mények menetét, sikerül át­térni a fegyverkezésről a le­szerelésre. — Leghőbb törekvésünk: ássuk el oly mélyre a hábo­rú fejszéjét, hogy soha sem­milyen sötét erő se tudja elő­ásni. Ez a célja javaslataink­nak, amelyek arra irányulnak, hogy a politikai enyhülést ka­tonai enyhüléssel olvasszuk össze, folytassunk átfogó, min­denre kiterjedő tárgyalásokat a leszerelésről, beleértve a nukleáris leszerelést is. — A fegyverkezési verseny megszüntetéséről folyó tár­gyalások iránt a lehető leg­komolyabb és legőszintébb magatartást tanúsítjuk. Elle­nezzük az eredménytelen szó- fecsérlést, ellenezzük, hogy a tárgyalások olyan — tisztes­ség ne essék szólván — „le­szerelési” konferenciát ered­ményezzenek, mint amilyent Budapestre érkezett SamoraMoises Machet A Magyar Szocialista Mun- A repülőgépből kilépő ven- káspáft Központi Bizottsága dégeket Kádár János és Lo- és a Magyar Népköztársaság softczi Pál szívélyes, baráti Elnöki Tanácsa meghívására kézfogással, meleg szeretettel Samora Moises Machelnek, a üdvözölte. Budapestre érkezett Samora Moises Machel, a Mozambiki Népi Köztársaság és a FRELIMO elnöke. Képünkön: Kádár János fogadja Samora Moises Maciiéit. Mozambiki Felszabadítási Front (FRELIMO) elnökének, ö Mozambiki Népi Köztársa­ság elnökének vezetésével szerdán mozambiki párt- és állami küldöttség érkezett hi­vatalos. baráti látogatásra Bu­dapestre. A mozambiki elnök­kel hazánkba érkezett felesé­ge. Graca Machel is. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó, köztük sok fiatal gyűlt össze a vendégek fogadására. A re­pülőteret mozambiki, magyar és vörös zászlók, üdvözlő fel­iratok díszítették, a betonon katonai díszzászlóalj sorako­zott fel csapatzászlóval. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és felesége, Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és felesége. Gyenes András, az MSZMP Közoonti Bizottságá­nak titkára, továbbá a politi­kai élet több más vezető sze­mélyisége. Jelen volt Sütő Gábor, hazánk maputói nagy­követe. Ott volt a Budapestre akkreditált diplomáciai kép­viseletek számos vezetője és tagja. A díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a mozambiki elnöknek, majd fölcsendült a mozambiki és a magyar Him­nusz, közben 21 tüzérségi dísz­lövés hangzott el a küldöttség vezetőjének tiszteletére. Samora Moises Machel Ká­dár , János .társaságában ellé­pett a díszzászlóalj előtt, kö­szöntötte a katonákat. Úttö­rők virágcsokrokat nyújtottak át az elnöknek és feleségének. Samora Moises Machel üd­vözölte a küldöttség fogadásá­ra megjelent magyar közéleti személyiségeket és a diplomá­ciai testület tagjait, majd a vendégek elhaladtak a mo­zambiki és magyar zászlók­kal integető fővárosiak hosz- Szú sorai előtt. A budapesti dolgozók forró szeretettel, igaz barátsággal üdvözölték a mozambiki nép küldötteit. Az ünnepélyes fogadtatás a díszzászlóalj díszmenetével fejeződött be, majd a vendé­gek p magyar államférfiak társaságában, rendőri díszmo- .torosok kíséretében szállásuk­ra hajtattak. A nap folyamán megkezdődtek a magyar—mo­zambiki tárgyalások. annak idején Jaroslav Hasek figurázott ki. Mint emlékeze­tes, az ő hősei, akiket már teljesen megbolondított a sok éjszakai ülésezés és bankett, mintegy a jó szándéktól vezet­tetve, mindenkit, aki csak útjukba akadt, a fegyverke­zésre szólítottak fel. — A napokban kezdődött meg New Yorkban az Egye­sült Nemzetek Szervezete közgyűlésének külön a lesze­relésnek szentelt ülésszaka — folytatta beszédét Leonyid Brezsnyev. — Az ENSZ tör­ténetében először az ülésszak részvevői a leszerelés kérdését annak teljes komplex voltá­ban vitatják meg. — A Szovjetunió és a test­véri szocialista országok olyan javaslatokkal és kezdeménye­zésekkel mentek az ülésszak­ra, amelyek gondosan mérle­gelték, a konstruktív munká­ra, gyakorlati eredmények el­érésére irányulnak. — Röviden szólva a követ­kező a leszerelés kérdésében elfoglalt álláspontunk lénye­ge: nincs a fegyvereknek olyan fajtája, amelynek kor­látozására, eltiltására ne len­ne kész a Szovjetunió, kölcsö­nös megállapodás alapján, a többi országokkal. Csupán az a fontos, hogy mindez senki biztonságának se okozzon kárt, azoknak az államoknak teljes kölcsönössége alapján menjen végbe, amelyek ilyen fegyverek birtokában vannak. Fontos, hogy őszinte, ne pe­dig látszat-törekvés legyen a fegyverkezési verseny megállí­tására. / — Sajnos, legfontosabb tár­gyalópartnereink álláspontja telve van ellentmondásokkal, íme, egy élő példa: — Washingtonban most ült össze a legfelsőbb szinten a NATO tanácsa. Néhány rész­vevője, útban a NATO-ta- nácskozására, vagy hazafelé onnan New York-ba utazik, az ENSZ-közgyűlés' rendkívüli ülésszakára, s ott szép szava­kat mond a leszerelésről. A NATO. tanács ülésén viszont — ahogy mondani szokás — még csak lélegzetvételnyi szü­netet sem tartva, a sok évre előre szóló katonai előkészüle­tek terveit vitatják meg. — Ideje megérteni, hogy a fegyverkezési hajsza senkinek sem hoz jót. Véget kell vetni ennek, s becsületesen át kell térni a leszerelésre. — A szocialista országok sokat tettek a leszerelés ügyé­nek előmozdításáért. Bármily nagyok legyenek is az akadá­lyok, tovább haladunk a béke és a jószomszédság politiká­jának minden hívével együtt, tovább keressük ennek az ége­tően fontos problémának meg­bízható és teljes megoldását. Leonyid Brezsnyev beszédét számos alkalommal szakította meg taps, éljenzés. A beszéd végén a gyűlés résztvevői hosszan tartó, lelkes tapssal köszöntötték a szovjet, s a csehszlovák nép barátságát, az SZKP főtitkárát, a szovjet párt- és kormányküldöttséget, éltették a testvéri szocialista országok együttműködését. Gustáv Husák és Vasil Bilak kitüntetése Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke szerdán a prágai várban ma­gas szovjet kitüntetést nyúj­tott át Gustáv Húsúknak, a CSKP KB főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökének és Vasil Bilaknak, a CSKP KB Elnök­sége tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának. A két csehszlovák vezetőt a Szovjetunió Legfe^őbb Taná­csának Elnöksége a közel­múltban tüntette ki, a két nép barátsága és együttműködése elmélyítésében szerzett érde­meikért, a nemzetközi kom­munista- és munkásmoz­galomban, a Csehszlovák Kommunista 'Pártban végzett tevékenységükért, a béke és a szocializmus megszi'árdításá- hoz nyújtott ■ hozzájárulásu­kért. Gustáv Husákot 65. szüle­tésnapja alkalmából az Októ­beri Forradalom Érdemrend­del, Vasil Bilakot 60. születés­napja alkalmából Lenin-rend- del tüntették Iri, Szovjet javaslat a fegyverkezési hajsza megfékezésére Az alábbiakban részleteket közlünk a fegyverkezési hajsza megszüntetésének gyakorlati útjairól szóló, az ENSZ- közgyűlés rendkívüli, a leszerelés kérdéseivel foglalkozó ülésszakán előterjesztett, Moszkvában kedden nyilvánosság­Betühíven idézzük a bevezető ra hozott szovjet javaslatról, részt: A világban zajló események jelenleg a nemzetközi politi­ka központi kérdésévé teszik a fegyverkezési hajsza meg­szüntetését. Az új fegyverfajták és fegy­verrendszerek kidolgozásának, gyártásának és rendszerbe ál­lításának gyorsuló és szélese­dő folyamata egyre veszélye­sebb formákat ölt. Az orszá­gok birtokában lévő megsem­misítő erő rohamosan nő, bár már ma is elegendő ahhoz, hogy ha működésbe jön, kér­désessé tegye az emberi * élet fennmaradását a Földön. A történelem választás elé állította az államokat, és a népeket. „A nemzetközi kap­csolatok — mondotta nemrég Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke — olyan válasz­út előtt állnak, amelynek egyik ága a bizalom növeke­dése és az együttműködés fo­kozódása felé, a másik pedig a kölcsönös félelem és bizal­matlanság fokozódása, a fegy­verek felhalmozódása felé ve­zet. Ezek az utak végső soron vaf'” a szilárd békéhez, vagy pedig legjobb esetben is a háború szakadékénak szélén való egyensúlyozáshoz vezet­nek”. " A fegyverkezési hajsza meg­szüntetése minden ország, minden kormány és minden nép közös feladata. Megolda­ni is közösen kell. Ezzel összefüggésben a Szovjetunió, amely változat­lanul a béke és a békés együttműködés lenini irányvo­nalát követi, azzal a felhí­vással és javaslattal fordul az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének minden tagállamá­hoz, hogy a lehető leg­rövidebb időn belül tegyék meg a fegyverkezési hajsza megállítását lehetővé tevő lé­péseket. A Szovjetunió a Természetesen nem egysze­rű dolog megállapodásra jutni ezekről á kérdésekről. E feladatok megoldását ez­ért a nukleáris fegyverek gyártásának megszüntetésével kellene kezdeni. A Szovjetunió a maga ré­széről teljes határozottsággal kijelenti: ellenzi a nukleáris fegyver alkalmazását; csupán rendkívüli körülmények, az ellene, vagy szövetségesei el­len egy másik nukleáris ha­talom által végrehajtott ag­resszió kényszerítheti ki e végső,önvédelmi eszköz igény- bevételére. A szovjet javaslat ezután hét pontban foglalja össze a legfontosabb tennivalókat a leszerelés érdekében. 1. Először nukleáris terüle­ten állítsák meg, majd szorít­sák vissza a fegyverkezési hajszát. 2. Akadályozzák meg a nuk­leáris fegyverek elterjedését. 3. Ne helyezzenek el nuk­leáris fegyvert olyan álla­mokban, ahol ' jelénleg nin­csenek , ilyen fegyverek. 4. Akadályozzák meg a ne­utronfegyver és más új, tö­megpusztító fegyverek és rendszerek létrehozását. 1 5. Kössenek további kétol­maga részéről kész minden lehetséges módon elősegíteni ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalát, s ha szükséges, kész közvetlenül részt venni megvalósításuk ban. A Szovjetunió tehát javasol­ja annak megvitatását, hogy miként lehetne meghatározott időn belül végrehajtani a kö­vetkező intézkedéseket: dalú és regionális egyezmé4 nyékét a tömegpusztító fegy-jj verek korlátozásáról és kikü-^ szöböléséről. 6. Biztosítsák, hogy a leszedi relési egyezmények áitaláncH sak és teljesek legyenek, a'4 ENSZ minden tagállama fo-*l gadja el őket. 7. Csökkentsék azonnal ah katonai költségvetéseket, mai százalékosan, hanem konkrét összeggel, egyelőre 3 éves pe-i riódusra és állapodjanak meg^ hogy ebből a megtakarításból»; milyen konkrét összegekkel»! támogatják a fejlődő országo-? kát. Az ENSZ-közgyűlés rend* kívüli ülésszakának megvan a» szükséges joga és meghatal­mazása ahhoz, hogy tényleges sen elősegítse a fegyverkezési hajsza megszüntetése felé tör-» ténő haladást. Ez kötelességei s ezt meg is kell tennie. Ezzel! az ENSZ-közgyűlés előkészí-« tené a leszerelési világkonfe-* rencia összehívásának és si­ketének feltételeit. A íegy— verkezési hajsza megszünteté­sét célzó hatékony lépéselfi- mégtételével az államok áttér­hetnének a leszerelés problé­májának gyökeres megoldásá­ra — az általános és telje» leszerelésre. (TASZSZ) — a nukleáris fegyverek val mennyi fajtája gyártásának megszüntetése; — minden más tömegpusztító fegyverfajta gyártásának megszüntetése és e fegyverek betiltása; — a nagy rombolóerejű új konvencionális fegyverfaj­ták létrehozásának megszüntetése; — az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak és at hozzájuk katonai megállapodásokkal kötődő országoknak a lemondása hadseregeik és hagyományos fegyverzetük növe­léséről. A magyar álláspont: Tiltsák el a nukleáris és tömegpusztító fegyvereket! Púja Frigyes beszéde az általános vitában Az ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli leszerelési ülésszakán, az általános vita keretében, szer­dán este hangzott el Púja Frigyes külügyminiszternek, a magyar küldöttség vezetőjé­nek felszólalása. A magyar külügyminiszter beszédében többek között a következőket mondotta: — A Magyar Népköztársa­ság kormánya fő külpolitikai feladatának tartja, hogy köz­reműködjék a béke és a biz­tonság megszilárdításában. Állhatatosan tevékenykedik azért, hogy a politikai enyhü­lés elmélyüljön, a népek és a nemzetek együttműködése erősödjék. Kormányom úgy véli, hogy az enyhülés ügye talán soha nem volt olyan szorosan összekapcsolódva a leszerelés problémakörével, mint éppen most, és hogy a politikai enyhülés eddigi ered­ményei, további sikerei csak akkor biztosíthatók, ha azok hatékony intézkedésekkel egé­szülnek ki a leszerelés terén. Ez a legsürgetőbb teendő nap­jainkban. — Éppen ezért a Magyar Népköztársaság kormánya egyetért minden olyan intéz­kedéssel, amely elősegíti a fegyverkezési hajsza megfé­kezését és támogat minden olyan kezdeményezést, javas­latot, amely előbbrevisz a le­szerelés útján. — A leszerelési tárgyalások problémáit vizsgálva kormá­nyom abból indul ki, hogy a fegyverkezési verseny megfé- kaaés*, a leszerelés minden ország népének létérdeke. Ép­pen ezért minden ország kor­mányának kötelessége, hogy a leszereléshez aktívan, jó­akarattal és őszinte erőfeszí­tésekkel hozzájáruljon. — Ettől az ülésszaktól mi azt várjuk, hogy megfelelő al­kotó légkör kialakításával te­gye lehetővé a résztvevő or­szágok küldöttei számára a leszerelés terén eddig elért eredmények tárgyilagos ösz- szegezését, a leszerelési tár­gyalások során követendő alapelvek körültekintő meg­határozását, a sürgető és meg­oldásra leginkább érett fel­adatok kijelölését. — Ha ilyen szellemben dol­gozik a rendkívüli ülésszak, képes lesz arra, hogy ösztö­nözze az államokat a leszere­lési tárgyalások ütemének és hatékonyságának növelésére, hogy a világ békeszerető erőinek újabb bíztatást nyújt­va elősegítse az enyhülést, elő­mozdítsa a leszerelés napi­renden lévő problémáinak megoldását, a leszerelés ellen­feleinek elszigetelését és visz- szaszoritását. — Az általános vita mene­tét küldöttségünk nagy fi­gyelemmel kíséri. Már az ed­digi felszólalásokban is szá­mos tanulmányozásra érdemes gondolat fogalmazódott meg. Különösen nagyra értékeljük a Szovjetunió küldöttsége ál­tal május 26-án előterjesztett okmányt. „A fegyverkezési verseny megszüntetésének gyakorlati módszereiről”. A magyar kormány az ebben a dokumentumban foglalt ja« vasiatokkal teljes mértékben egyetért, és a megvalósításuk­ra irányuló erőfeszítéseket minden eszközzel támogatja. — A magyar kormány nagy- jelentőségű lépésnek tekinte­né, ha az Egyesült Államok kormánya véglegesen lemon­dana a neutronbombának, en­nek az új típusú nukleáris fegyvernek a gyártásáról. A neu trón fegyver gyártása és rendszerbe állítása a fegyver­kezési verseny új hullámát indítaná el, és ez komolyan ártana a béke és a biztonság ügyének. — Jóllehet a magyar kor^ mány a legsürgősebb feladat-1 nak a nukleáris és más tömeg-' pusztító fegyverek korlátozá­sát és eltiltását tartja, fontos­nak és időszerűnek tekinti azt is, hogy a katonailag jelentős államok kezdjenek hozzá a hagyományos fegyverzet — mindenekelőtt a legkorszerűbb és legnagyobb pusztító erejű fegyverzet — csökkentéséhez. — Szeretném ezen a helyen ismételten kifejezni kormá­nyom reményét, hogy a X.' rendkívüli ülésszak előreviszi a leszerelés ügyét azzal is, hogy ráirányítja az egész vi­lág figyelmét a fegyverkezési verseny igazi okaira, káros hatására, a gyorsabb és na­gyobb arányú leszerelési in­tézkedések szükségességére. Bízunk abban, hogy a rendkí­vüli ülésszak ajánlásai alán­ján a meglévő leszerelési fó­rumok-: n is elmélyül és fel­gyorsul a munka —, fejezte be beszedet Púja Frigy a#.

Next

/
Oldalképek
Tartalom