Dolgozók Lapja, 1978. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

Uttbtn'l* ’"'t, ^ *1 Ritetespéidáflv VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 19*8. június 1., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA XXXI. évi., 121. sz. Ara: 80 fillér Mileum elit Ä Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa 1979-ben ün­nepli fennállásának 30. évfor­dulóját. A jubileumra készülő szocialista gazdasági közösség kilenc tagállama az elmúlt három évtized alatt igen nagy utat tett meg. Ezt bizonyítja (az is, hogy az ipari termelés fejlődési ütemében ma már mind az Egyesült Államokat, mind pedig a nyugat-európai országokat megelőzik, s olyan eredményes együttműködési formákat alakítottak ki, ame­lyekhez hatékonyságban ha­sonlóval egyetlen más gazda- 6ági tömörülés sem rendelke­zik. A tagországok közösen fej­lesztették világszínvonalra a csapágygyártást, amelyben leginkább a Szovjetunió és Csehszlovákia jeleskedik, de igen gyümölcsöző együttmű­ködés alakult ki Magyaror­szág, Lengyelország és az NDK között is. Ennek alátá­masztására csupán egy adat: a KGST-tagállarhai jelenleg több mint kétezer-féle csapágyat állítanak elő. Hasonló ered­mények születtek más terüle­teken is. Gazdasági szakembe­rek az együttműködés színvo­nalát a szakosodás fejlettségé­vel mérik; a KGST ezen a téren sem vall szégyent. Len- .«velország és a Szovjetunió, állítja elő például ma már a közösség földgépeinek 95 szá­zalékát, Magyarország és a Szovjetunió az autóbuszok csaknem 80. százalékát. a? NDK a személyszállító vasúti kocsik több mint háromnegye­dét, Bulgária pedig a villamos targoncák csaknem száz szá­zalékát. Korunk egyik fontos kérdé­se az energia-ellátás. A KGST-országok ezen a terüle­ten is gyümölcsöző együttmű­ködési formákat fejlesztettek ki. Jó példa erre az óriási energiarendszer, amelyet töb­bek között a Barátság kőolaj- vezeték, a Szojuz és a Test­vériség gázvezeték, valamint a Vinnyica—Albertirsa között énülő villamos távvezeték fémjelez; 1980-ban csunán Ma- gvarország a szükséges kő­olaj 64, a földgáz 25 és a vil­lamos energia ugyancsak 25 százalékát KGST-partnereitől kapja majd. Az együttműködés más vo­natkozásokban is figyelemre méltó. A KGST egyik legtöbb segítségre szoruló tagállama Mongólia, ahol csupán ebben az ötéves tervidőszakban több mint 240 létesítmény építésé­ben nyújt hathatqs segítséget a Szovjetunió. Lengyelország a többi között egv fafeldolgo­zó üzem, egy tégla- és egy enyvgyár létesítésében vállalt részt, Bulgária pedig a darhani szőrmegyár és a csoibalszani húskombinát munkálataiban segédkezett. A KGST nyílt szervezet. Minden ország, amely kész azonosulni céljaival és elvei­vel, sikeresen együttműködhet a szocialista országok gazdasá­gi szervezetével. Ilyen jellegű kapcsolatokat alakított ki pél­dául a KGST Jugoszláviával, Finnországgal, Mexikóval és Irakkal. A szocialista országok bekapcsolódása a nemzetközi munkamegosztásba, nemcsak a szervezeten belül, hanem an­nak keretein túl is feltételezi a kölcsönös előnyök biztosítá­sát, a felek egyenjogúságának tiszteletben tartását. És hogy ezek az elvek a gyakorlatban megvalósulnak, tanúsítja, hogy a KGST tagállamai jelenleg 75 fejlődő országgal működ­nek eredményesen együtt. Jevgenyij Iszajev (APN — KS) f Ünnepi gyűlés a prágai várban A béke meghatározó erői a szocialista országok Brezsnyev válasza a leszerelés ellenfeleinek Kedden délelőtt a prágai várban ünnepi gyűlést rendeztek a Leonyid Brezsnyev ve­zette szovjet párt- és kormányküldöttség tiszteletére. A Hradzsin spanyol-termében, amely sokszor színhelye a legfontosabb ta­nácskozásoknak. legrangosabb rendezvények­nek, a csehszlovák dolgozók több száz képvi­selője és a közélet ismert személyiségei gyűl­tek össze, hogy köszöntsék az SZKP KB fő­titkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökét és a többi szovjet ven­déget. méltassák az egyre erősödő csehszlo­vák—szovjet barátságot. Az eseményt a csehszlovák televízió és rá­dió egyenes adásban közvetítette. Az ünnepi gyűlést Lubomir Strougal, a CSKP KB Elnökségének tagja, miniszter­elnök nyitotta meg, majd a csehszlovák tár­sadalom legkülönbözőbb rétegeinek képvi­selői — munkások, szövetkezeti parasztok, értelmiségiek, a fiatalok — sorra üdvözölték a körükben megjelent kedves szovjet vendé­geket, meleg szavakkal fejtették ki, hogy mit jelent a csehszlovák nép mindennapi életé­ben. békés alkotó munkájában a Szovjetunió hathatós és önzetlen támogatása, testvéri ba­rátsága. A felszólalók között volt a Cseh­szlovákia és a Szovjetunió Hőse címmel ki­tüntetett csehszlovák űrhajós, Vladimir Re­mek is. Ezután Gustáv Husák mondott beszédet, majd a jelenlévők lelkes tapsa közepette Leonyid Brezsnyev lépett a szónoki emel­vényre. Leonyid Brezsnyev beszéde elején, rövid történelmi visz- szapillantásban, a Csehszlovák Köztársaság csaknem hatvan­éves fejlődésével foglalkozott. Kijelentette: — Csehszlovákiát napjaink­ban a hatalmas és tervszerű­en fejlődő gazdaság, az élen­járó tudomány és technika, a népjólét magas foka jellemzi. — A Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság, a szocialista államok testvéri családjának megbecsült tagja, nagy szere­pet tölt be a nemzetközi élet­ben, tevékenyen és gyümöl­csözően vesz részt az idősze­rű nemzetközi kérdések meg­oldásában, az európai és az általándfe béke megszilárdítá­sában. — őszintén örülünk, hogy gratulálhatunk önöknek, ked­ves elvtársak, ezekhez az eredményekhez, amelyek meg­győző erővel tanúsítják Cseh­szlovákia dicső és harcos kommunista pártja, a párt Központi Bizottsága irányvo.- nalának helyességét, azét a pártét, amelynek élén a cseh­szlovák nép kimagasló fia, a szocialista közösség és a kom­munista mozgalom vezető sze­mélyisége, Gustáv Husák elv­társ áll. Nemzetközi kérdésekről szólva Brezsnyev kijelentet­te: — Európa fölött immár ne­gyed százada békés az ég, a történelem még sohasem aján­dékozta meg földrészünk né­peit ilyen hosszú békével, s a népeknek el kell ismerniük: ez nagyrészt, sőt meghatározó részben annak eredménye, hogy Európa fele már a szo­cializmus körülményei között él. Európa békéje nagyrészt közös erőfeszítéseink, a Var­sói Szerződésben részvevő or­szágok egyeztetett külpoliti­kájának eredménye. — A legfontosabb feladat most véleményünk szerint az, hogy maximálisan növeljük kapcsolataink hatékonyságát, ne csak az adott pillanat, ha­nem a hagy távlatok követ­kezményeit is számításba ve­gyük. — Az elmúlt években nem kevés történt a nemzetközi helyzet megjavítására, külö­nösen Európában. Az Euró­pában lakó szomszédok ma már nemcsak köszönnek egy­másnak, hanem békésen el is beszélgetnek egymással, s nem egy téren azt is megta­nulták, hogy jól együtt is működjenek. Ez kézzelfogha­tóan nyilvánult meg az NSZK-ban nemrég tett uta­zásom során. Véleményünk szerint szilárd programot dolgoztunk ki kölcsönös kap­csolataink színvonalának és minőségének emelésére. Ez a program, amely természete­sen mindkét ország érdekei­(Folytatás a 2. oldalon) Mai számunkban: Próbatétel előtt 3. oldal Agatha néni egérfogója 4. oldal Közgazdaság és tudomány 5. oldal Irodalomóra a „könyvtéren” Az ünnepi könyvhét egyik érdekes apró színfoltja volta tatabányai V. sz. Álalános Iskola VlI/b osztályának rendhagyó irodalomórája a könyvsátraknál. A gyerekek elmondták, miért szeretnek olvasni, kik a kedvenc íróik, mennyi könyvük van a házi könyv­tárban: Csatári Margit, Som­lyó Zoltán: A könyvek című versét szavalta el, Bozóki Zoltán részletet olvasott fel Rónaszegi Miklós: Hogyan lettem olvasóvá című írásá­ból. Czipri Edit tanárnő felhív­ta a gyerekek figyelmét az ünnepi könyvhéten megjelent ifjúsági könyvekre: az így élt... sorozatra, Kolumbusz Kristóf életregényére meg a népszerű, „indiános” köny­vekre. A tanulók megtekintették a könyvsátrakat. Végigbön­gészték a verses, a művé­szeti, az ismeretterjesztő, a magyar irodalmi, az if­júsági és a politikai műve­ket árusító könyvsátrak anyagát — ismerkedtek a könyvekkel, az irodalommal. Több jogismeret - több jogos előny Tanács-vb Komáromban A tanácstörvényből következő kötelezettség, hogy a helyi ál­lamigazgatási szerv gondos­kodjék a lakosság jogi isme­reteinek gyarapításáról. A Ko­márom város tanácsa a vég­rehajtó bizottsága szerdai ülé­sére benyújtott előterjesztés­ből kitűnt, hogy a helyi ál­lamvezetés 8 különféle úton ismerteti a legidőszerűbb jog­szabályokat. A szervezeti ke­ret, annak tartalma kifejezés­re juttatja, hogy javult a jogpropaganda a városban. Készül a nagyegyházi—mányi bányák ipari háttere A központi műhelyüzem a Tatabányai Szénbányák min­den intézkedését érzi, bár­milyen változást, fejlődést, vagy visszafogott tempót dik­tál a széntermelésnél. A központi műhelyüzem mun­kája fontos háttere jfa bá­nyászkodásnak. Nélkülük még a híres Dosco-gép sem tudna moccanni. Minden egyes bá­nyaberendezés, szalag vagy szállítópálya, TH-ív — innen indul útjára a mélybe, s ide tér vissza javításra. A mű­hely napj munkája és fejlesz­tése szorosan összefonódik a bányászatéval. Az üzem 1700 dolgozója előtt ezekben az években nagy feladatok állnak. Nemcsak a bányák berendezéseinek üze­meltetése. karbantartása, za­varelhárítása a dolguk. Ide érkeznek az új gépek, is. itt bontják ki a ládából, az ő dolguk a 0-szerviz, a gép be­járatása, betanítás és utána az állandó karbantartás. A híres, nagy teljesítményű an­gol gyártmányú Dosco is itt kezdte pályafutását. Angol szakemberekkel együtt ta­nulták meg az üzem mérnö­kei, technikusai, munkásai a gép kezelését. •— Itt nincs különlegesen nehéz munka, mert mindegyik nehéz — mondja Sólymos Ká­roly üzemvezető főmérnök. A magas technikai színvonal jó tudású szakembereket, kor­szerű gépparkot követel tő­lünk. Modern anyagelőkészí­tő és -megmunkáló berende­zéseket vásároltunk: hidrauli­ka gépi lemezollót, hidraulika hengert, lemezhajlítót, vé­dőgázos rendszerű hegesztőt, melynek teljesítménye 40 szá­zalékkal magasabb a hagyo­mányosénál. A fejlesztések sorában most a forgácsológéppark követ­kezik. A Scharf-programmal kapcsolatban szükség van a magas technikai színvonalú forgácsológépekre. Program- vezérlésű berendezéseket vá­sároltak, amelyeknek termelé­kenysége magas: az eddigi 7 perces műveletet 1.5 perc alatt végzi el. A modern gépekhez jól képzett szakmunkásokra is szükség van. A vasas­szakmában országos a hiány, a központi műhelyben még­sem panaszkodnak. Itt olyan munkafeltételeket teremtet­tek, ahová szívesen jönnek és maradnak a vasasok. A for­gácsolóban kiemelt bér van, kettős géprendszerben dolgoz­nak, s a második gép teljesít­ménye után a munkások pót­lékot kapnak. A holnap feladata, hogy a tanműhely mellé új forgá- csolóműhelyt építsenek a szakmunkástanulóknak. Kor­szerűsítik az üzem kovácsmű­helyét és további programve­zérlésű forgácsológépet vá­sárolnak. Gondosan előkészített, jól ütemezett tervvel készül a Tatabányai Szénbányák köz­ponti műhelyüzeme az új bányák nyitására, a hagymé- retű szénprogramhoz kapcsol­ták a központi műhely fel­adatát. Komoly ipari hátteret teremtenek, hogy mire a nyolcvanas évek elején meg­nyitják méhüket az új bá­nyák, ne álljanak váratlanul a megnövekedett feladatok előtt. Ahogyan felfut a mányi és nagyegyházi bányák termelé­se, egyre több bányagépre, berendezésre. TH-biztosítóra és harangívekre lesz szükség. Akkorra úgy kell felkészülni­ük, hogy a nagyüzemi szénter­meléssel párhuzamosan, zök­kenőmentesen végezzék a be­rendezések karbantartását is. Kihelyezett részlegük fog dol­gozni a nagy üzemeltnél. Az anyag választ adott ar­ra is, hogy több jogi ismeret birtokában az állampolgárok több jogos előnyhöz juthat­nak. Gyorsul például a lakos­ság tanácsi ügyeinek intézése, ha többen ismerik az állam­igazgatásban követendő eljá­rásokat. Ez jogos előnyhöz juttatja a lakosságot, hiszen minden tagja azt kívánja, hogy ügyeit gyorsabban, pon­tosabban intézzék. El lehet ezt mondani a munkajoggal, a kereskedelmi joggal és más összefüggésekkel kapcsolat­ban is. A napirendet elemző beszá­moló ajánlotta, hogy a tanács­üléseken a jövőben az új jog­szabályok megjelölése mellett azok néhány lényegi vonását szintén ismertessék a kiadott tájékoztatóban. Ezen és az egyéb módokon kerüljenek még szélesebb nyilvánosság elé a tanácsi helyi rendelkezé­sek. A következő láncszem, hogy a tanácstagok a választói gyű­léseken a kapott tájékoztató alapján közlik az állampolgá­rokkal a legfontosabb új jogszabályokat. Ez a fórum persze alkalmas arra, hogy egyéb kérdések kapcsán tisz­tázódjanak más jogi előírások. Felélénkítené a lakóbizott­ságok tevékenységét a rend­szeres jogpropaganda, hiszen mindenkinek lenne ügyes-ba­jos dolga, amihez útmutatást vár. A nagyobb munkahelye­ken tartott ügyfélszolgálati napok — mutatott rá az elő­terjesztés — ne csak passzív szerepet töltsenek be azzal, hogy intézik a hozzá fordulók ügyét, hanem aktív oldalról, propagandával terjessze a jog­szabályokat Nagyon hasznos lenne, ha a kihelyezett ügy­félszolgálat szorosan együtt­működne a szakszervezeti jog­segélyszolgálattal. Az ellátás általános fejlődé­sével tovább javult a munkás- osztály helyzete Komáromban — foglalt állást a városi ta­nács végrehajtó bizottsága — a másik napirend tárgyalása­kor. A társadalmi munka ér­tékének növekedése,' a politi­kai rendezvényeken tapasztal­ható nagyobb érdeklődés, a közéleti tevékenység élén­külése a már említett javuló tendencia hatása. Esztergom, június <4..: Megyei kis VIT Esztergomban vasárnap ren­dezik meg a nagyszabású me­gyei kis VIT-et. Ezen a napon a város lakóit reggel hét óra­kor fúvószenekar ébreszti. A VIT-kamevál csoportjai a vá­ros különböző pontjairól in­dulnak a Labor MIM sport­pályára, ahol ifjúsági nagy­gyűlést tartanak. Az ünnepség után mutatja be műsorát a KISZ Központi Művészegyüt­tesének folk-pódiuma. Ezt kö­vetően a sportkedvelők a megyei VIT röplabda-kupa döntőjén szurkolhatnak. A délutáni gazdag program­ból csak ízelítőül emelünk ki néhányat: A Labor MIM kul­túrtermében szerepel az ide­iglenesen hazánkban tartóz­kodó szovjet déli hadsereg­csoport művészegyüttese. A városi tanács udvarában ren­dezik meg a megyei néptánc­fesztivált. A művelődési köz­pontban irodalmi színpadok adnak egymásnak találkozót. A könnyűzene kedvelői este a „Kati” és a „Kerek Perec” műsorát hallgathatják. Fák­lyás és lampionos felvonulás­sal, rakétázással zárul a sokat ígérő megyei kis VIT prog­ramja Esztergomban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom