Dolgozók Lapja, 1978. május (31. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

Mai számunkban: Fiatalok egymás között 5. oldal Lottó tárgynyeremény-sorsolás 6. oldal Győzelem a bajnok ellen 7. oldal VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! szerda“53' AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A május elsejei ünnepségek kiemelkedő eseményére, a bu­dapestiek felvonulására a Városligetet környező utcák­ban már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a fővá­ros tizennégy kerületét kép­viselő üzemek, intézmények dolgozói. A Népköztársaság címerével ékített márvány- burlcolatú díszemelvényen né­hány perccel 10 óra előtt fog­lalták el helyüket a párt és a Iwrmány vezetői: Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Lo­Kádár János, a budapesti dolgozók május 1-1 ünnepi felvo­nulásán nyilatkozatot adott Szepesi Györgynek, a Magyar Rádió munkatársának sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár István. Maróthy László, Ne­mes Dezső, Németh Károly és Övári Miklós, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Borbély Sándor, Gyenes And­rás, Győri Imre, Havasi Fe­renc, Korom Mihály, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Bru- tyó János, a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke, továb­bá a főváros párt- és tanácsi vezetői, a társadalmi és a tö­megszervezetek képviselői, a munkásmozgalom veterán harcosai, a jubileumi zászló­val kitüntetett brigádok ve­zetői és a termelésben • élen­járó több dolgozó. A neves közéleti személyi­ségeket és az 50 országból hazánkba érkezett — a mun­kásosztály nemzetközi ünne­pét Budapesten köszöntő — külföldi szakszervezeti dele­gációkat 2000 úttörő köszön­tötte vörös szekfűcsokrokat lengetve. Pontban 10 órakor harsantak fel a fanfárok, s indult el a nemzetköziség gondolatát jelképező zászló­sor, hirdetve az emberiség összefogásának, békés jövőjé­nek közös érdekét. A tömött sorokban höm­pölygő menet „el-elakadt” a tribün előtt, amelyről a kül­földi delegációk képviselői tolmácsolták munkásosztályuk üdvözletét. A proletárnemzetköziség a Szovjetunióhoz, a szocialista országokhoz fűződő testvén barátság és az internaciona­lista szolidaritás jegyében vo­nultak a budapestiek. Kádár János nyilatkozata ■— Élve a lehetőséggel, e nagyszerű, lelkes budapesti felvonulásról szívből köszön­tőm munkásosztályunkat, szö­vetkezeti parasztságunkat, ér­telmiségünket, a dolgozók leg­szélesebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fiatalokat, szocializmust építő egész né­pünket. — Bizonyos vagyok abban, hogy miként itt, Budapesten szemünk előtt lelkesen, jó hangulatban ünnepel népünk, így van ez az ország minden helységében, s így a világ minden térségében, ahol ön­tudatos dolgozók élnek. Az' elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mérlegké­szítés hetei voltak. Ennek nyo­mán április 4-én magas er­kölcsi elismerést, kitüntetést kaptak a fizikai és á szellemi munka legjobbjai, munkás és paraszt emberek, alkalmazot­tak, tudósok, művészek, írók és sokan mások, akik élenjár­tak a munkában. A napokban a múlt év ter­melőmunkájának eredménye­it is mindenütt számbavették, s az élenjáró üzemeket kitün­tették, méltón köszöntötték. A Központi Bizottság is elbírál­ta a tavalyi nagyszerű szocia­lista munkaverseny eredmé­nyeit. Átadták a szocialista munkaverseny legjobbjainak, 27 vállalatnak a magas er­kölcsi kitüntetést, a kongresz- szusi zászlót, továbbá a mun­kaversenyben legjobbnak bi­zonyult 104 szocialista brigád­nak a kitüntető oklevelet. — Mindennek hatása itt, ezen az ünnepségen is érzé­kelhető, mert a becsületes munka erkölcsi elismerése rendkívül fontos, szüksége van rá mindenkinek, aki a magas követelményeknek ele­get tesz. — Mint köztudott, a Köz­ponti Bizottság egy másik, ta­lán még nagyobb jelentőségű mérleget is megvont: legutób­bi ülésén felmérte a párt XI. kongresszusa óta végzett mun­kát. E mérleg is pozitív ered­ményeket mutatott. Kitűnt, hogy a kongresszus irányvo­nala helyes: fejlődés tapasz­talható országunk belpoliti­kai helyzetében, tovább szi­lárdult népünk szocialista nemzeti tömörülése, előbbre küzdöttük magunkat a gazda­sági, a kulturális építés terü­letén, növekedett az életszín­vonal. A kongresszusi határo­zatokat — az igen nehéz kö­rülmények ellenére is — tár­sadalmi életünk minden terü­letén eredményesen végre­hajtjuk. Ebből nagyon fontos következtetés adódik. Az, hogy távlataink világosak, a kijelölt, a bevált úton, ame­lyen eddig is jártunk, nyu­godtan és magabiztosan ha­ladhatunk tovább. Az a fel­adatunk, hogy a XI. párt- kongresszus határozatait — amelyek a szocialista építés (Folytatás a 2. oldalon) Menyasszony-ruhába öltö­zött barack- és cseresznyefák, ünnepi köntösű bokrok kö­szöntötték május elsejét, a tavasz legszebb hónapjának első napját, a munkásosztály nemzetközi ünnepét. Megyénk minden üzemének, közintéz­mények homlokzatán zászlók, a portálokat'tisztára söpörték; az előző napi zápor kimosdat­ta porából az utcákat, s a má­jusfák pántlikáit vígan táncol­tatja a szél. Az ünnepi készülődés iz­galma mindenütt érződött már a május 1-ét megelőző napok­ban is. Előkerültek a felvonu­lásra készített piros és nem­zeti színű zászlók, a munkás- mozgalom nagyjainak arcké­pei, s készen álltak a hétfői indulásra a mesterséget jel­képező makettekkel és szim­bólumokkal a gépkocsik. És hétfőn hajnalban meg­szólaltak a fúvószenekarok. Ébresztő! „Itt van május el­seje, ének szó és tánc kö­szöntse ...” Kinyíltak az ab­lakok, a felhők is csak szé­gyenkezve mutogatták magu­kat. Megindultak megyénk dolgozói a gyülekező helyek­re. hogy onnan — mint már annyi sok-sok éve — felvo­nulással. eredményeik bemu­tatásával köszöntsék a 34. szabad május elsejét. A becs­lések szerint, mintegy 120 ezer jellemezte a megyeszékhely dolgozóinak, lakóinak nagy május 1-i seregszemléjét, a felvonulást tíz órakor, a me­gye és a város társadalmi és gazdasági életének vezetői nyi­tották meg. Elfoglalta helyét a díszemelvényen a 19-es vete­ránok egyre fogyó kis cso­portja is. És, amikor a me­gye és a város vezetői is a díszemelvényre értek, a tata­bányai Bányász Fúvószene­karral az élen, — a zene pat­togó ütemére — megindult az ifjúgárdisták, a KISZ dísz­40 ezer méter kutatófúrás el­végzése után megkezdte má­sodik nagy programját, 45 ezer méter fúrás mélyítését a Tarján, Héreg irányába húzó­dó szénmezők megkutatására. A bányászat ízelítőt adott a mai követelményeknek meg­felelő berendezéseiből, védő­felszereléseiből. De új színt jelentettek a tatabányai dol­gozók menetében a Komárom megyei Állami Építőipari Vál­lalat bemutatott új gépei is, amelyek közül a Kató autó­darut a dolgozók máris Katira A szovjet földtan! expedíció dolgozói is helyet kaplak a felvonulási menetben dolgozó ünnepelte meg felvo­nulással megyénkben a pro­letariátus nemzetközi ünne­pét, utána majálisokon fejez­te be ezt a szép napot. Tatabányán fegyelmezett­ség, s nagyszerű szervezettség Moszkva — május 1. Párt- és állam! vezetők a Lentn-mauzóleumon Az 1919-es Tanácsköztársaság veteránjai köszöntötték a tatabányai menetben felvonulókat keresztelték. Az új KOMÉP munka-formaruha éppúgy az építők nagy családjához való tartozást erősíti, mint a bá­nyászaté. A színes menetben, a táblák, zászlók erdejében felíratok tűntek fel: „Tiltakozunk a neutronbomba gyártása ellen!” Az üzemek fiataljai, a kubai VIT-et üdvözölték. A Keripari Vállalat tatabányai gyára a kereskedelem számára gyár­tott berendezéseiből mutatott be. A Generál Kereskedelmi Vállalat — a napokban vette át Kiváló Vállalat kitüntetését — 160 ezer ember ellátásáról gondoskodik a megyében. Fel­vonulása ezt a munkát pél­dázta. A kenyérgyár pékáru­it mutatta be a menetben, a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek közül a tatabányai Szabadság pedig üzemágaiból, a csirke- és báránytenyészet­ből adott ízelítőt. A megyeszékhely dolgozói­nak nagy seregszemléje dél­ben fejeződött be. Talán csak a csecsemők maradtak otthon, a tipegők már anyjuk, apjuk karján ültek, s zászlókat, lég­gömböket szorongattak kis ke­zükben. Mintegy 30-35 ezer ember vonult fel. Nagyszerű, fegyelmezett menetük, a sok színes, ötletes dekoráció a fel­vonulást szervező operatív bi­zottság figyelmes, jó munkáját is bizonyította. A délután már a szórako­zásé volt. A Felszabadulás té­ren zenét adott a bányász és a városi úttörő fúvószenekar, a Turul parkerdő szabadtéri színpadán pedig műsort a Bá­nyász Művészegyüttes táncka­ra és színpada, a bánhidai szlovák nemzetiségi együttes, stb. Majális volt a János-for- rásnál, s akit a sport érdekelt, az is megtalálta szórakozását a gazdag május 1-i tatabányai programban. Esztergomban az ünnepet megelőző este _ a hagyomá­nyokhoz híven — idén is lam- pionos csónakfelvonulásban gyönyörködhettek a Kis-Duna- partot elözönlő érdeklődők, (Folytatás a S. oldalon) százada, őket követte az úttö­rők nagyszerű fúvószenekara, majd ezrede vonult el a dísz­emelvény előtt. A megye és a város intézményei, pedagógu­sai, középiskolai és a szak­munkásképző intézetek dísz­alakulatai után pedig az üze­mek következtek. Nagy taps köszöntötte a Tatabányai Szénbányák Ke­let I. bányaüzemét, amely múlt évi munkájával fkiérde- melte a Kiváló címet. A bá­nyaüzemhez tartozó Vl/a és a XII-es akna dolgozói „Jó sze­rencsét!” feliratú táblával, s zászlókkal értek az emelvény elé. Sok új volt a tatabányai bányászok seregszemléjén. A piros és nemzeti szinű zászlók erdejében első esetben tűnt fel a vállalat emblémájával zászló. Első esetben vonultak fel bányászok a hagyományo­kat őrző, új díszegyenruhá­ban is, amelyet itt, ezen a csodálatosan szép napon vi­seltek először a bányász mű­vészegyüttes, s a bányász fú­vószenekar tagjai. Első esetben vettek részt a májusi seregszemlén az új bányaterületek megkutatásán dolgozó szovjet geológusok is, családjaikkal. A'geológuscso­port már eleget tett első szer­ződéses kötelezettségének, s Színes felvonulások, vidám majálisok a 34. szabad május elsején „Üzenjük, hogy a haladó erők harcostársai vagyunk!” Százhúszezer ember demonstrációja megyénkben

Next

/
Oldalképek
Tartalom