Dolgozók Lapja, 1978. április (31. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

WLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! wnwRA'T AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA SZOMBAT 9 Ára: 80 filler Mai számunkban: Több erőfeszítést a jogos igények kielégítésére Felnőtt fejjel sem könnyű... 3. oldal Kigyelmed János mester 4. oldal | A megyei pártbizottság ülése A Magyar Szocialista Mun­káspárt Komárom megyei Bi­zottsága pénteken ülést tar­tott Mokri Pál első titkár el­nökletével. Dr. Latos István, az MSZMP KB alosztályve­zetője is részt vett a tanácsko­záson. A megyei pártbizottság megvitatta Salamon Hugóné- nak. a megyei pártbizottság titkárának előterjesztésében a végrehajtó bizottság jelenté­sét az 1977. október 28-i párt­bizottsági ülés óta végzett munkáról. Mérten Lajosnak, a megyei pártbizottság titkárának elő­terjesztésében „A megyei pártbizottság munkastílusáról és munkamódszeréről” szóló jelentést. A megyei tanácskozásra la­punkban még visszatérünk. ÜSést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Kegyelettel megemlékezett elhunyt tagjáról, Ortutay Gyuláról. > Törvényerejű rendeletet alkotott a polgári törvénykönyv­nek a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról. Figyelemmel a külgazdasági kapcsolatok sajátos szempont­jaira, a jogszabály kiegészíti a polgári törvénykönyv egyes rendelkezéseit, illetve biztosítja az azoktól való eltérést. Sza­bályoz egyes, a külgazdasági kapcsolatokban rendszeresen jelentkező szerződéstípusokat, így a kereskedelmi képvise­letet és a szerviz-szolgálatot. Az Elnöki Tanács határozatot hozott a felszabadulásunk 33. évfordulója alkalmából adományozott kitüntetésekről, majd hozzájárult az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen három, a Pécsi Tudományegyetemen egy, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen pedig két végzős hallgató ki­tüntetéses doktorrá avatásához. Végül bírákat mentett fel és választott meg. Tanácselnökök értekezlete a Parlamentben A Duna Cipőgyár oroszlányi üzem« jelenti: Tútte§§esiteiték negyedéifes tervüket Százezer pár cipő a Szovjetuniónak Számottevően túlteljesítette első negyedéves termelési ter­vét a Duna Cipőgyár oroszlá­nyi üzeme. Az alapos műszaki előkészítés eredményeként ki­egyensúlyozottan dolgoztak. Alapanyagszállítóik is tartot­ták ígéretüket, határidőre ér­keztek meg a Pécsi Bőrgyár­ból- a korrigált, jó minőségű marhaboxok. A sokoldalú gondoskodás eredményeként a gyárban megszűnt a munkásvándorlás, s ez jótékonyan hat nemcsak az itt dolgozók közérzetére, hanem elsősorban a minőség­re. Az első negyedévben 100 ezer pár cipő indult Orosz­lányból a Szovjetunióba. A kiszállítás határidőre megtör­tént. A budapesti törzsgyár­nak 376 ezer pár felsőrészt kellett volna készíteniük, ez­zel szemben 407 ezer párat küldtek. A szabászok jól gaz­dálkodtak az értékes alap­anyaggal, a háóom hónap alatt több mint 100 ezer fo­rint értékű bőrt takarítottak meg. A Duna Cipőgyár oroszlányi üzemében új gyár építésére készülnek. Már kész a teljes kiviteli terv. Nagyon szép, korszerű* gépparkkal ellátott munkahely lesz az új gyár. A KOMÉP néhány hónapon be­lül megkezdi az építést. A be­ruházás előkészítésére nagy gondot fordítanak a gyár és a vállalat vezetői. Erre szükség is van, mivel az új gyárban 1980-ban már termelni kell! A jelenlegitől eltérő szerve­zési módszert alkalmaznak majd az új gyárban. Ennek célja, hogy feloldják a futó- szalagos munka monotóniáját, és termelékenyebbé tegyék a termelést. Az új módszert itt a régi gyárban kísérletezik ki. Ehhez a közeljövőben terem­tik meg a műszaki feltétele­ket, kísérleti tüzödei munka­szalagot alakítanak ki. Az új szervezési rendszer feloldja a kisebb képességű dolgozók alacsonyabb teljesítéséből adódó szűk kapacitást, a gyor­sabb, ügyesebb munkásnőket még jobb eredmények elérésé­re ösztönzi. Egy-egy tűzőnő többféle munkaműveletet is végezhet, érdekesebben, válto­zatosabban telik majd a munkaidő. Az új típusú munkaszala­gon egy időben több modellt is készíthetnek. Jelentős mér­tékben csökken a veszteség­idő. Ünnepség az NSZBT székhazában Pénteken a Magyar—Szov­jet .Baráti Társaság székházá­ban bensőséges ünnepségen emlékeztek meg hazánk fel- szabadulásának 33. évforduló­járól. Az ünnepségen, — ame­lyen részt vett — Vlagyimir Jakovlevics Pavlov, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe és Jurij Andrejevics Naumenkó vezérezredes, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői parancsnoksá­gának magyarországi képvi­selője — Nagy Mária, az MSZBT főtitkára a társaság aranykoszorús jelvényét nyúj­totta át a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetsége és kereskedelmi kirendeltsége több munkatársának. Ahhoz, hogy a lakásépítési programjaink megvalósulja­nak, meg kell teremteni a reá­lis építési igények és a kielé­gítésüket szolgáló kapacitások összhangját. De legalább eny- nyire fontos, hogy időben el­készüljenek a tervek, mert ezek hiányában képtelenség megmondani: hol, mikor, mi­lyen feladatra készüljön az építőipar — hangsúlyozta Áb­rahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter azon a pénteki tanácskozáson, ame­lyet Papp Lajos államtitkár­nak, a Minisztertanács Taná­csi Hivatala elnökének veze­tésével a Parlamentben tartot­tak a fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácselnökök. Az építőipar eredményeiről, az építésügy időszerű kérdé­seiről szólva a miniszter el­mondta: az V. ötéves terv el­ső két évében állami és ma­gánerőből az előirányzottnál 10 százalékkal több, összesen 187 ezer lakás épült az or­Semtsée a isz-cknek a takarékos villamosenergia■ Megyénk termelőszövetke­zetei tavaly 27 millió kilowatt­óra villamos energiát használ­tak fel. Csúcsidőszakokban — elsősorban a terménybetakarí­tások, szárítások alkalmával — az áramköltség térítésében úgynevezett idénykedvezményt kaptak. A múlt év végén meg-j jelent 3/1977. NIM—ÁH ren-, delet, a népgazdasági érdeke­ket szem előtt tartva, a koráb­binál jóval szigorúbb és körül­tekintőbb energiagazdálkodást kíván a mezőgazdasági üze­mektől. Az új villamosener- g ia-árs zabások bevezetésével megszűnik az eddigi idényked­vezmény. Így a nagy energia- fogyasztó- berendezésekkel — például takarmányszárítókkal — rendelkező gazdaságokban, ha nem fordítanak fokozott fi­gyelmet a takarékos energia­felhasználásra és ezzel össze­függésben a számukra leg- előnvösebb új villamosener- gia-tarifarendszer megválasz­tására.. számottevően megnö­vekedhetnek a villamos ener­giáért térítendő költségek. An­nál is inkább, mert az idei év­re tervezett fogyasztás megkö­zelíti a 30 millió kilowattórát. A tsz-ek megyei szövetsége, felismerve az ehergiagazdál- >0űás esetleges lazaságából, vagy a tarifarendszer helyte­len megválasztásából fakadó gazdálkodá shoz tetemes többletkiadás veszé­lyét, a közelmúltban tanácsko­zásra hívta össze a tsz-ek energetikusait, illetve az ener­gia felhasználásáért felelős ve­zetőit. Előadónak pedig meg­hívta a téma egyik jeles isme­rőjét, dr. Gallai Istvánt, a So­mogy megyei tsz-ek szövetsé­gének , villamos szakértőjét, aki a termelőszövetkezeti szakembereknek közvetlen, gyakorlati, módszertani segít­séget nyújtott. Tételről tételre ismertette azokat a lehetősé­geket, amelyekkel elérhető, hogy a legalacsonyabb vil­lanyáram-díjat- térítsék a kö­zös gazdaságok, anélkül, hogy ez akár a termelés, akár a be­takarítás rovására menne. A rendelet szerint a terme­lőszövetkezeteknek június 30- ig kell megkötniük az új tari­fára vonatkozó szerződést az ÉDÁSZ-szal. A népgazdaság és a termelőszövetkezetek kö­zös érdekét szem előtt tartva a TESZÖV rövidesen egy energiagazdálkodósban jártas és a fogyasztókkal szembeni követelményeket jól ismerő szakembert is foglalkoztatni kíván azzal a céllal, hogy a helyi igényeket felmérve, a ‘ermelőszövetkezeteknek a ta- takarékos énergiafelh asznál ás- ban és a legelőnyösebb szer­ződés megkötésében a segítsé­gér* legyen. szagban. Említésre méltó, hogy a célcsoportos tanácsi lakásépítés keretében a terve­zettnél mintegy négyezerrel több új otthont adtak át ren­deltetésének. Ábramán Kálmán bejelen­tette: már dolgoznak a máso­dik 15 éves lakásépítési prog­ramon, az 1990-ig szóló tervek szerint elsősorban a tanácsok által eloszható bérlakások és a telepszerű, több szintes ma­gánerős lakások számát kí­vánják növelni. Fontos, hogy a tanácsok a két ötéves terv közötti átmenetet elegendő építési terület előkészítésével tegyék zökkenőmentessé. Az új Lakások építésénél és a régi házak felújításánál a környezet megfelelő kialakí­tására is törekedni kell. Nem szabad megfeledkezni a ját­szó térek és a parkok építésé­ről, a kikapcsolódásit, a pihe­nést szolgáló létesítményeli megteremtéséről. Szakali József államtitkár, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke a tanácsok és a népi ellenőrzési bizottságok együttműködésének időszerű feladatairól tájékoztatta az ülés résztvevőit. Korom Mihály igazságügy- miniszter az alkoholisták kö­telező intézeti gyógykezelésé­nek tapasztalatait ismertette. Az oktatásügy segítőinek gondjai A pedagógusok megyei bizottságának ülése A pedagógus-szakszervezet Alapvetően a dajkák ideoló­Kumárom megyei bizottsága pénteken délelőtt ülésezett. A két ülés között végzett mun­káról Moharos József né,. a megyei bizottság titkára szá­molt be. Ezt követően, a% írá­sos beterjesztés alapján, ele­mezték az oktatásügyi terüle­tén működő technikai és ad­minisztratív dolgozók munka- és életkörülményeit. Megálla­pították: a szakszervezet tag­jainak 35,8 százaléka tartozik ebbe a kategóriába megyénk­ben. Az adminisztratív dolgozók — létszámukat tekintve — vi­szonylag kevesen vannak. Kö­zülük nem csupán ideológiai, politikai továbbképzésen vesz­nek részt jó néhányan, hanem többen járnak felsőfokú okta­tási intézménybe is. Megyei szinten továbbképzésen vesz­nek részt ezek a dolgozók. „Az elmúlt évben bérszínvo­naluk kedvezően alakult, — állapították meg a megyebi­zottság ülésén. — Kétheten­kénti szabad szombat és a gyermekekre járó szabadnap biztosított. giai-polltikai továbbképzése is megoldottnak tekinthető. Me­gyénkben központilag szerve­zett dajka-továbbképzés fo­lyik. „Ezt úgy oldják meg, hogy évenként 1-2 dajka jár továbbképzésre, és . beszámoló keretében adja át az ott hal­lottakat.” Mint a tanácskozás­ra beterjesztett és elfogadott beszámoló megállapította: „a munkahelyi légkör általában mindenhol jó. Egymás prob­lémáit közösen oldják meg.” A hivatalsegédek és fűtők nagyobb része idős, sőt több intézménynél nyugdíjas embe­rek látják el a tennivalókat. Továbbképzésük alig, — vagy egyáltalán nem — megoldott. Két helyen külön technikai­bizalmi csoport működik, ezek kapcsolata a szakszervezeti bi­zottsággal kielégítőnek mond­ható. A bérezés tekintetében 1977-ben jól alakult a helyzet, s ehhez külön hozzájárul az is, hogy például a nyugdíjazás előtt álló dolgozó bérét igye­keznek a lehetőségekhez ké­pest emelni. Nyári menetrend a MALÉV-nél Április 1-én életbe lép Eu- rópa-szerte, így a MALÉV- nál is a légiközlekedés nyári menetrendje. Eszerint az ed­digi 122 helyett 150 járat in­dul hetenként a Ferihegyi re­pülőtérről. A növekvő igényeknek meg­felelően a heti 21 járat he­lyett ezentúl 38 közlekedik például Budapest és Berlin között. Lipcsével heti két, Prágával és Varsóval egy-egy járattal több teremt összeköt­tetést. Londonba az eddigi he­ti három helyett négy járat megy, s valamennyin TU—154- es gép viszi az utasokat. Bu­dapest—Párizs között heti négy járat helyett most na­ponta lesz összeköttetés. Az új menetrend szerint hetenként három MALÉV-járat indul Madridba. Ugyancsak április l-től ér­vényes a MALÉV és az Air France együttműködési meg­állapodása, amely szerint Bu­dapest és Párizs között ezen­túl kizárólag MALÉV-gépek közlekednek. Eddig mindkét vállalat saját gépével bonyo­lította le a két főváros közöt­ti forgalmat Készül a válaszadásra a Komáromi ÄG csapata Az IKR II. ifjúsági vetélkedője Színvonalas ünnepi műsor­ral vette kezdetét pénteken reggel az IKK IX. ifjúsági szakmai, politikai vetélkedő­jének országos döntője. A Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binát központi kultúrtermében negrendezett versenyen a ki­lenc termelésszervezési egység győztes csapatain kívül szá­mos érdeklődő is megjelent. Az alkalomhoz ülő, felszaba­dulási ünnepi műsort az IKR KISZ-szervezetének irodalmi szinpada szolgáltatta a forra­dalmi ifjúsági napok tisztele­tére. A Vetélkedőt dr. Tóth János, az IKR ügyvezető _ igazgatója nyitotta meg. Ezután 25 poli­tikai kérdést tartalmazó teszt­lapokra kellett a versenyzők­nek a helyes választ megad­niuk. De már ezt megelőzően a körzeti döntők győztes csa­patainak — a sopronhorpácsi Alkotmány Tsz, az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát, a Hajdúnánási Állami Gazda­ság, a makói Kossuth Tsz, a jászkarajenői Árpád Tsz, a mernyei Üj Barázda Tsz, a szigetvári Zrínyi Tsz, a Ko­máromi Állami Gazdaság, va­lamint a Szerencsi Állami Gazdaság — versenyzői írás­ban küldtek be egy dolgozatot arról, hogy saját gazdaságuk­ban hogyan szervezik az IKR- munkát. A versenyen filmet is vetí­tettek, ám csak a képet láthat­ták a csapatok, hang nélkül, s meg kellett határozni, mi­lyen • történelmi eseményről szólt, kiket ismernek fel stb. Majd újból szóbeli és írásbeli vetélkedés következett műsza­ki és agronómiái témában. A délutánig tartó verseny győztese — akárcsak két év­vel ezelőtt — az Agárdi Me­zőgazdasági Kombinát csapata lett. Jutalmuk 14 napos, szak­mai programmal egybekötött üdülés a jugoszláv tengerpar­ton, valamint a KISZ KB-től 1500-1500 forint A második helyezett, a Szerencsi ÁG csa­pata, jutalma ugyancsak ju­goszláviai tengerparti üdülés. A harmadik helyezett a ma­kói Kossuth Tsz; tagjai 1500- 1500 forintos vásárlási utal­ványban, negyedik helyezett a Komáromi ÁG, tagjai 1000- 1000 forintos vásárlási utal­ványban részesültek. A ver­senyben he’yezést el nem ért csapatok tagjai is 500 forintot ajándékutalványt kaptak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom