Dolgozók Lapja, 1978. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

'mm PftOtETARffif, EGYCSUUETBCh öoimóKém M78. március L, SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Korszerűbbé kell tenni a termékszerkezetet, fokozni a versenyképességet! Síró József sajtótájékoztatója a külkereskedelem helyzetért! r X szocialista országokkal milliárd kilowattóra villamos si együttműködés. A KGST- továbbra is kiegyenlített energia importja, gépiparunk országokba irányuló expor- arucserét akarunk folytatni, számára pedig 650 ezer ton- tunknak kereken 30 százalé- tőkes külkereskedelmünkben na szovjet hengereltáru, 15 kát immár szakosított termé- azonbari az idén az exportnak ezer tonna réz, 11 ezer ton- kék alkotják, ezen belül a erőteljesen túl kell haladnia na ólom és egyéb színes- gépipari exporttermékek az importot — mondotta ked- fémek behozatala. Hazánk mintegy kétharmada készül den a Parlamentben tartott több mint hatezer Ikarus szakosítás alapján, sajtótájékoztatóján Bíró Jó- buszt, csaknem 100 portál- és A fejlett tőkés országokkal zsef külkereskedelmi minisz- úszódarut, 100 millió rubel is bőpíteni kívánjuk a terme­tet-. Az export fokozása szűk- értékű híradástechnikai cik- lesi együttműködést. Az el­se ges külkereskedelmünk két és sok egyéb terméket múlt tíz évben 550 kooperá­egyensúlyának javításához. Ez szállít cserébe. A többi európai KGST-or- szággal 12,4 százalékkal nö­veljük áruforgalmunkat. Ta­valy a kivitelt, az idén a be­ciós szerződés jött létre ma­gyar és tőkés orszógokbeli vállalatok között, ebből 345 jelenleg is működik. E koo­perációk nyomán a szerződé­gybrsítjuk nagyobb sek időtartamára összesen 34 azonban nagy feladat, mert e tőkés országokban jelentő^- sen csökkent a gazdasági nö­vekedés üteme, kisebbek te­hát a piaci lehetőségek is, és hozatalt ez a tendencia tovább tart Szaporodnak az importkorlá­tozások, s csak valóban kor­szerű, a keresletnek megfe­lelő árut tudunk eladni. Az b lobbi hónapok növekvő ex­portjában már tükröződik, hogy vállalataink érzékelik a va'to zást. a kivitel növekedé­sének üteme azonban még mindig nem kielégítő. A kül­kereskedelemnek az export fokozását is meghatározó ter­melési szerkezet fejlesztésére az eddiginél nagyobb befo­lyást kell gyakorolnia. A jelenlegi ingatag világ­piaci helyzetben a szocialista országok biztonságot, stabil beszerzési és elhelyezési le­hetőségeket jelentenek szá­munkra . Különösen vonatko­zik ez a Szovjetunióra, amely- lyel árucsere-forgalmunk az Idén várhatóan túlhaladja a négymilliárd rubelt. Egyebek között kőolajból több mint mértékben, fly módon ex- milliárd forint importot és hétmillió tonnát, kőszénből portunk 11, importunk pedig 74 milliárd forint exportot és kokszból egymillió tonnát 14 százalékkal nő a megálla- irányoztak elő. A kooperációk szállít a Szovjetunió, s kohá- podások szerint. Árucserénket devizamérlege tehát számunk- szatunk szinte 100 százalék- nagymérieKben segíti, hogy ra kedvező. Az elmúlt évben ban szovjet vasércet dolgoz különösen az utóbbi időben fel. Nagy jelentőségű a 4,4 lényegesen bővült a termeié- (Folytatás a 2. oldalon) Dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter, 1978. február 28-án, a parlamentben sajtótájékoztatót tartott. Hét ét) alatt 370 lakás épült Lábatlanban lábatlan nagyközségi tana- lami beruházásból, 78-at az hogy nem szívességet tesznek esanak idei első ülésén érté- OTP értékesített és 201 csalá- egymásnak, hanem egymásra kelték a végrehajtó bizottság di házat építettek magánsae- vannak utalva és vállvetve műit évi tevékenységiét. Meg- mélyek. Nem kizárólag ma- kell szolgálniuk egy nagy köz­állapították, hogy a hozott ha- gánerőből, azonban, mert a ség érdekeit Lábaitlamban tarosatokról, a tanácsülések helyi üzemek kamatmentes mindeddig jól éltek az együtt- fcözött végzett munkáról rend- építési kölcsönökkel, anyaggal működésre kínálkozó lehető- szeresen. tájékoztatják a ta- és szállító eszközökkel segítik nSgpfcfc«!, nácstagokat A végrehajtó bi- az építőket Kedvezményeket zottság gondot fordít arra, adnak a lakásvásárlásokhoz és hogy határozatai megvalósul- a munkáslakás-építésá akció­jának és a szervek, intézmé- ban az új lakástulajdonosok nyék közötti jó munkakapcso- állami támogatásban is részé- latok kialakítását a feladatok sültek. megoldását szervezései és el- 1971 és 75 között összesen 12,7 millió forint kamatmen­tes kölcsönt utaltak ki dolgo­zóiknak a helyi üzemek. Az építkezések tovább folynak a gyári lakótelepeken is, egyút­Mai számunkban: Boss a munkaasztalon — O — A mérleg két serpenyője X. oldal — O — Vetélkedő a NOSZF tiszteletére * oldal — o Hátatok egymás között 5. oldal Este egy munkásszállón A márkushegyi bánya épí­tésén dolgozó VEGYÉPSZER, s a Dorogi Szénbányák em­berei, a Mátraaljai Szénbá­nyák külfejtéses munkásai számára összkomfortos mun­kásszállót alakítottak ki Oroszlányban. A kétszobás lakásokban otthonos .környe­zetben pihenhetnek a szálló lakói. Klubszobák. könyvtár és játékszoba áll a szórakozni vágyók rendelkezésére. Es­ténként sokan főznek. Azt ál­lítják a főzni szerető férfiak, bármelyik háziasszonnyal felve­szik a versenyt konyhaművé­szet dolgában. A finom illa­tok bizonyító erejűek. Ra­gyogó tisztaságot láttunk vá­ratlan látogatásunkkor a Tán­csics úti munkásszállón. Nem csoda, hogy jól érzik magukat az itt lakók. Terv szerint halad a megyei kórház felújítása A megyei egészségügyi bizottság ülése Ä tatabányai megyei kórház 1912-ben épült régi kórházban határidő-eltolodásáinak meg- Semmelweis utcai részének nemcsak a közmüveket kor- előzésére. A bizottság elfogad- felújítása a fejlesztési folya- szerűsítik, hanem néhány fej- ta a tájékoztatást, mat egyik állomása. Minden lesztés is lesz. Belső kialafcí- A megyeó tanács egészség- remény megvan rá, hogy a tásában ez a központi épület ügyi és szociálpolitikai bízott- kórház legrégibb épületeiben is megfelel majd a jelenlegi sága összeállította 1978. év? a közmüvek átalakítását októ- gyógyászati követelmények- munkatervét. Ennek egyik lé— bor«' ,■ befejezik. A rekonstr nek, A hmmoKzatot azerivm részeként állást foglak: rukció élőmé megállapított üte- később újítják fed, erre jelen- a és tisztaság érdekében me megfelel a kitűzött ha- Jég nincsen fedezet. Nagyra foganatosítható intézkedések, tárád akinek. A program eddigi értékelendő, hogy a rendelke- mellett Javasolta a megyei, betartása köszönhető a min- zésre álló 10 millió forintból tanács végrehajtó bizottsága dem részletre kiterjedő, terv- februártól októberig ^rendbe nai,. hogy a régebbi elgondo»' szerű előkészítésnek, a mun- hozzák az épület közmüveit és ^ások megvalósításaként kéz- ka jó megtervezésének, a ki- bevezetik a távhőszolgáltatást. dődjék körű, általános A nagyarányú munka köz- nagytakarítás a megyében, ben Tlyógyítas színvonala Helyeselték a tanácstagok, nem csökken. Ezt szolgálja bogy a közegészségügy’, az ál­például, hogy a mentők álla»- tata nos rend és tisztaság elő* dóan ismerik hol van szabad mozdításában erdekelt mirv ágy Tatabányán és a közeli “ért szervezet, intézmény kap- kórházakban. vi telező munkakészségének. Ezt állapította meg a megyei tanács egészségügyi és szociál­politikai bizottsága kedden, Tatabányán megtartott ülé­A nagyon fontos kérdésről dr. Sándor József, a megyei kórház főigazgatója tájékoz­csolódjék be az akcióiba, A tanácstagok egyetértettek azzal, hogy a helyzetnek meg­tolt, hogy a kórház központi gálta az átalakítás közben ki­épületének korszerűsítése be- alakult körülményeket. Rá­illik az általános fejlesztési mutatott, hogy a munka szer- programba. Emlékeztetett an- vezéséveJ, műszaki beavatko­A megyei kórház főigaagar­5SÄ Ä. Sek' ne idegenkedjünk a bírsággal járó felelősségre vo­nástól sem. Számítanak ama, hogy a rend és a közbdzton ­ra, hogy a fejlesztés részeként zással csökkenteni kívánják a r' b­létesülitek pavilonok mind a bontani járó zajt Teljesen ÍE-ST Semmelweis., mind a Dózsa kiküszöbölni sajnos nem tud- György úti részlegben. Ide jak. Rendszeresen értékelik a számítható a központi starili- munka részleteit vizsgálják, záló létesítése, a síkvölgyi el- mennyire tartják be a határ- fekvőrésizleg megnyitása és időket. Ennek ismeretében még-sok egyéb. A mostani re- például még időben intézked me telüket rongálókat látnak., A bizottság helyeselte a ter­vezett megyei méretű akciót Elfogadta az arról szóló javas­latot amit a közeli jövőben megtárgyal a megyei tanács konstrukció eredményeként az tek a sorra kerülő burkolás végrehajtó bizottsága. lenőrzéssel is segíti. Ebben az évben és a közeljövőben leg­fontosabb , tennivalója a bi­zottságnak, hogy gondoskod­jék a gyermekintézmények fejlesztéséről, különösen azal- tal p^g korszerűsítik a re talános iskolák bővítéséről. ^ ^ült komfort nélküli la- Szorgaimaznoa kell a 2. számú kasokat A községi tanács tár­iskolához tartozó létesítmé­nyek mielőbbi megépítését Folyamatosan kell ellenőrizni a tanácsi intézmények gazdál- kadását, amely az elmúlt év­ben sem volt zavarmentes.. sadalompolitikai jelentőségé­nek megfelelően kezelik a la­kásigények kielégítését: köz­művesített területeket bocsát az építtetők rendelkezésére és gondoskodik a tanácsi bérla­Igaz különösebb fennakadások kasok folyamatos felújításáról, nem voltak, mert a koltség­felhasanálás túllépéseit több- A napirenden tárgyalt té- letbevéteieiből tudta fedezni a mákban elért eredményekről nagyközségi tanács. elismerően szólt az ülésen A falu lakáshelyzete is te- részt vevő dr. Kiss István a rítékre került a tanács ülésén megyei tanára elnöke, a kez­es kedvező megállapításokat országgyűlési képviselője, tárhattak a tanácstagok elé. 1970 óta ugyanis csaknem 700 fővel gyarapodott a község la­kóinak száma — napjainkban ez 6260-ra tehető — mégis ja­vult a lakásellátás. Nyolc év­vel ezelőtt minden száz szo­bára 222 személy jutott, 1977- foen pedig 178. Ugyanebben az Véleményét kifejtve hangoz­tatta, hogy a tanára és végre­hajtó bizottsága jó gazdaként kezelte a költségkereteket és szolgálta a lakossági igények kielégítését, gazdagította a községet A tanára, az intéz­mények, a helyi üzemek és szervek együttműködésével 91 lakás épült ál- kapcsolatban hangsúlyozta, Közel egymilliárd forint íi termelés a Praktikának. Két évvel ez­előtt az alacsony bérszínvo­nal rhiatt veszélybe kerül® terveik valóra váltása, több' dolgozójuk a nagyobb bért) biztosító vállalatoknál vál- , . , , . Iáit munkát A szövetkeze® A megye ipari szövetkeze- lakáskarbantartás közuletek lenlegi vezetőknek és kellek- ekkor az átlagosnál nagyobb teinek tavalyi eredményeiről részére 57,5, a lakosság szá- tívának kellett kijavítania, bérfejlesztést hajtott végre, és a Praktika Szolgáltató Sző- mára pedig 82,4 százalékkal Átdolgozták belső szabályza- Ezzel elérték, hogy létszámuk vetkezet munkájáról tárgyalt lett több az előző évinél. A taikat, kialakították a szövet- stabilizálódott Jelenleg dol- keddi ülésén a Komárom me- KISZÖV érdekeltségi körébe kezeti demokrácia fórum- gozóik több, mint ötven szá- gyei rvISZÖV elnöksége. tartozó szövetkezetek ered- rendszerét A döntések élőké- zaléka szakmunkás. Á hér^ Tavaly a megye tizenkilenc ményeikkel a szövetkezeti s ítését alaposabbá ^ tették, fejlesztés hatására jó közén» szövetkezete 912 milliós tér- ágazat élvonalába kerültek, megszigorították a számvite- zet alakult ki a szövetkezet- melési értéket hozott létre, Az elnökség az ülésen be- li rendet a bizonylati fegyel- ben. A törzsgárda támogatja tizennégy százalékkal többet, számolót kért Etaudt Bélától, met, jobbá ^ fették az árkép- a fogyasztói szolgáltatás fej- mint az előző évben. A gaz- a _ Praktika szövetkezet elnö- zést, és kiküszöbölték a tár- iesztését. A Praktikát szórón- dálkodás eredménye húszon- kétől gazdasági egységük sadalmi tulajdon védelmében gatott helyzetben nem hágy- két százalékkal haladja meg munkájáról _ mutatkozó hiányosságokat A ták magára: hiteleket, állami a tervezettet. A legnagyobb _ Szövetkezetünk három minőség javítására műszaki, támogatást és végleges jutta- mértékben a Delta, a Fa- és éven át készült arra, hogy fo- gazdasági intézkedéseket hoz- fást kaptak terveik végrehaj- Vegyipari, valamint a TAO- gyasztási szolgáltatásra kije- tak. A nem szolgáltató jelle- fásához. RÍSZ szövetkezetek termeié- Njljék a felsőbb szervek — gű tevékenységet megszün- A KlSZÖV-elnökség tagjai se és nyeresége nőtt. A sző- mondta Staudt Béla. — Eh- tették, ugyanakkor erőtelje- hozzászólásukban hangsúlyoz- vetkezetek 4600 dolgozójának hez az alapfeltételeket meg- sen növelték a lakáskarban- ták, hogy a Praktika szövet- átlagbér-színvonala 6,3 szá- teremtettük: 1974 1977. kö- tartást. kezetben tapasztalható előre­zaléklcal emelkedett. Az álló- zött 17 százalékról hetven Termelésűk 1974-től 1977-ig haladás töretlenségét hosszá eszkoz-állomány eleri a 260 százalékra növeltük a fo- _ létszámcsökkenés mellett távú fejlesztési terv kialakí- millió forintot. A párt- és gyasztói szolgáltatás arányát. _ ig;j millió forintról 24,2 tásával biztosítani kell. Ezt a kormányhatározatoknak, po- A Praktikának nem kis millióra nőtt. A megye élet- tervet a megye előtt álló íel- litikai célkitűzéseknek meg- erőfeszítésébe került terme- színvonal- és szociálpolitikai adatokhoz kell szabni, úgy. felelően megyénk szövetkeze- lési szerkezetének megváltoz- terveinek megvalósításában ahogy ezt a megyei pártbi- tei erőteljesen növelték szol- tatása. A korábbi gazdálko- — a szolgáltatás fejlesztésé- zottság a közeimültbah meg-, gáltatási tevékenységüket A dási és vezetési hibákat a je- vei — Jelentős feladata vac határozta, __. j 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom