Dolgozók Lapja, 1977. december (30. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-31 / 307. szám

s DOLGOZOK LAPJA 19TJ. december SÍ., 9B»mb»l A Komáromi Kőolajipari Vállalat jelene 1600 000 tonna kőolajat dolgoznak fel évente, amely sok ezer kilométerről a Barátság kőolajvezetéken érkezik Komáromba. A vállalat ezernyolcszáz dolgozójának napi feladata, hogy ezt a nyersanyagot a korábbi éveknél gazda­ságosabban, alacsony veszteséggel, minimális ráfordítással dolgozza fel, és a belőle előállított termékek minősége ki­elégítse a világszínvonal által jelzett követelményeket. Mi is lesz a Szovjetunióból Komáromba folyt olajból? Ha a munkásokat megkérdeznénk, talán maguk sem tudnák mind felsorolni, hányféle termék, betűvel, számmal, furcsa, idegen hangzású névvel, jelzett termékeket állítanak elő a gyárban. Csak párat említek; hogy betekintést nyerjen az olvasó a betűk és számok útvesztőivel takart áruk sokféle­ségébe: Turbokomol—K, Hidrokomol—P, TO—40A adalé­kolt transzformátorolaj, Traktol—JD, Traktol—IKK, Hiko- mol—K—80W, Hikomol—K—85W —, de ennyi elég is, már így is eltévedt a jámbor olvasó a komáromiak által gyár­tott termékek sokféleségében. Munkájuk fokmérője ßi\F nagydíj —1977 • De amire a legbüszkébbek a két, kopásgátló hatása növeli vállalat dolgozói, az az idei az alkatrészek élettartamát, BNV-nagydíjas M—SE super- korróziótól védi a motor al- motorolaj. katrészeit. A vállalatnál már több éve A használat során viszkozi- folyik a gyártmányfejlesztés, tásuk csak kismértékben vál- Még a hatvanas években tozik, élettartamuk magas, a itt használnak először kétfé- mes katalizátort a nagy ok­tánszámú reformált benzin előállításához. A kétfémes ka­talizátor bevezetése lehetővé tette, hogy viszonylag ala­csony nyomáson, de a szigo­rúbb technológiai követelmé­nyeket kielégítve, a korábbi­nál magasabb, 95, 98 oktán­számú reformált benzint ál­lítsanak elő, amely a korsze­rű motorbenzinek nélkülözhe­tetlen komponense. Osztatlan siker — itthon és külföldön A hazai piacra való terme­lés mellett párhuzamosan ex­portra is gyártanak. Jelenleg fő profiljuk, az úgynevezett értékesebb termékek felé toló­dott el: kevesebb fűtőolajat és a korábbinál több benzinfélét, gázolajat és kénőolajat gyár­tanak. A gyár jelentősen túl­teljesítette az éves termelési tervét, nagyon jól alakultak exportmutatói is. Egyre több tőkés piacon vásárolják szíve­sen termékeiket, s mindenütt dicsérik speciális kenőolajai­kat és zsírjaikat. Idén 476 mil­lió forint értékben exportáltak szocialista és dollárelszámolá­sú országba. Fő vásárló a Szovjetunió és Ausztria, de szívesen használják Jordániá­ban, Szíriában, és Vietnamban is a komáromi termékeket. A gyár az exporttervét is túltel­jesítette, s ha ilyen ütemesen halad a munka, egyre több országba indulnak a jövőben a KKV-cég nevével ellátott ter­mékek. Az eredmény mind többet és többet követel... kezdték a motorolajok kikí­sérletezését. Magyarországon ők voltak az első fecskék a több fokozatú olaj gyártásban. Mérnökök, technikusok, szak­munkások sokéves megfeszí­tett munkájának gyümölcse most érett be. A KKV min­den dolgozója büszke lehet a kiváló nagydíjas termékre. Az M—SE olajok alapanyagát az algyői finomított olaj - adja, de ebből még nem lett volna most Komáromban a nagy­díj. Kitartó, szívós munka kel­lett ahhoz, hogy M—SE jelű motorolajok kiváló tulajdon­sággal rendelkezzenek. Tulajdonságaik* biztosítják, hogy szélsőséges körülmények között is tiszta marad a mo­to- használata minimálisra csökkenti a lerakodási üledé­korábbi olajcsere-idő 5900 ki­lométerről 10 000-re nőtt. Jelenleg öt viszkozitás-foko. zatban készülnek az M—SE olajcsalád tagjai. Három egy- fokozatú szuperolaj, kettő pe­dig többfokozatú multiszuper- olaj. Csak egy mondatot hadd mondjak még, ami méltóan példázza a KKV-termék ki­tűnő minőségét. Több külföl­di autógyár engedélyezte a motorjaikhoz való felhaszná­lást; a Ford, a Mercedes és VAZ-motorokhoz hagyták jó­vá a cégek a komáromi M— SE motorolajok alkalmazását. A tények magukért beszélnek. Az olajok másik jó erénye, hogy importot váltanak ki, helyettesítik a Shell Super Mo­tor Oilt, a BP Super Visco Static-ot, stb. A terv teljesítése, az üte­mesen megvalósuló beruházás, a díjazott termékek újabb munkára serkentették a vál­lalat kollektíváját. Idei fej­lesztési tervük valóra vált. Üj olajokat adtak az iparnak, a mezőgazdaságnak, a közleke­désnek. Az eredmény, a meg­valósult tervek jelzik, hogy nem volt hiábavaló a munká­juk. Hogy versenyben tudja­nak maradni a piacon, hogy minden igényét kielégítsék a felhasználóknak, ... “újabb és ú jabb jó erényekkel kell fel­ruházniuk gyártmányaikat. Tovább kell bővíteni a Vá- •• lasztékot, javítani a zsírok, olajok minőségét. Az elmúlt öt évben a válla­lat profiljába tartozó termé­keket csaknem teljes egészé­ben új, korszerűbb, az élet követelményeihez, igazodó ter­mékekkel váltották fel. A közlekedés számára a' már említett vásári nagydíjas M— SE multiszuperolajat és a Hykomol hajtóműolajat fej­lesztették ki. Az iparnak Hid­rokomol—P hidraulika-olajat, kétféle új hajtóműolajat pe­dig a mezőgazdaság részére. Az európai fejlesztési irány­nak megfelelően idén tovább fejlesztették néhány fontos terméküket, s 1978. januárjá­tól az M—SE 10W—40 és M— SE 20W—50 viszkozitás-osztá­lyú olajakat az M-SE 15W— 50 helyettesíti. A továbbfejlesztés eredmé­nye, hogy az új tulajdonságok­kal bíró anyag tökéletesen al­kalmazkodik a hazai éghaj­lati viszonyokhoz, és egész évben szezonális olajcsere nél­kül használható a gépkocsik­nál. Jövő év januárjától ke­rül flakonokba, nagy szállító­edényekbe az UG lengéscsil­lapító olaj, amely a jármű­programhoz kapcsolódik az Ikarus 250 tip. autóbuszok lengéscsillapítóihoz fogják használni. Most folynak az üzemi kísérletei az import-he­lyettesítő kompresszor és ko­páscsökkentő hidraulika-olaj­nak is. Gondoskodás a dolgozókról Óvoda, bölcsőde, napközi Korszakzárás. Díj utáni napok Sok milliós beruházás A nagy horderejű termelé­si és beruházási feladatok mellett a vállalat vezetősége nem feledkezik meg a dolgo­zók munka- és életkörülmé­nyeinek javításáról sem. A nagy hajrában nem váltak termeléscentrikussá. Időt. energiát • és sok pénzt áldoz­nak a dolgozók életszínvona­lának emelésére. A vásári nagydíj egyben le­zár' egy szakaszt a KKV éle­tében. De a siker nem a babé­rok fölötti elégedettséget, a teremtés utáni pihenést jelen­ti. Üjabb erőre kaptak, a si­ker serkenti az alkotó mun­kakedvet. Nagy léptekkel in­dulnak tovább a holnap és holnaputánok termékeiért harcba. A termékek mellett a gyártástechnológiát is fejlesz­teni kell, ami alapját képezi a laboratóriumban kidolgozott korszerű, minden igényt ki­elégítő termékek előállításá­nak. Idén 360 millió forintos be­ruházást valósított meg a vál­lalat. Ez a fejlesztés a kollek­tívának az utóbbi évek egyik legnagyobb feladatát jelentet­te. A fejlesztési, illetve re­konstrukciós munkákat a ter­melés volumenének szinteh- tartása, a termelő berendezé­sek üzeme mellett kellett megvalósítani. Ez gondos szer­vezést és igen körültekintő munkát követelt meg. Felépült a 120 ezer köbméteres tároló­tér, felújították a benzinrefor­máló üzemet és megfiatalodás alatt van az Atmoszférikus I. desztillációs üzem. A rekonstrukció megvalósí­tását. nagyban segítette a vál­lalat kollektívája. Szocialista brigádok, üzemfenntartási fő­osztály dolgozói szívügyüknek tekintették a felújítást. A „Compriomo” holland vállalat és az Olajterv tervei alapján az üzemfenntartási főosztály dolgozói végezték a benzinre­formáló üzem építési munkái­nak nagy részét. A rekonst­rukciót követően az országban Benzinreformáló. Az űj csőkemence szerelése. Siófoki vállalati üdülőben pihennek dolgozóink. Évente 260 munkás veheti igénybe a jól felszerelt, szép környezet­ben épült balatoni pihenőhá­zat. A hazai üdültetés mellett évente több mint százan ve­hetnek részt lengyelországi csereüdültetésben. , A vállalat gazdasági vezeté­se, párt- és társadalmi szerve­zete kiemelt feladatként keze­li a dolgozók lakáskérdését. Idén is 48 OTP értékesítésű öröklakást vehettek birtokuk­ba a? igényjogosultak, amely r hez pénzeszközöket a KKV biztosított. Figyelemmel Kísé­rik a gyári lakótelepi házak állagát, rendszeresen tataroz­zák. Idén 27 gyári dolgozó lakását varázsolták újjá. Jó ? dolgozók kereseti lehetősége. A tervezett 4 százalékos bér- fejlesztés helyett a jó munka eredményeként 8 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre ebben az évben, s a műszak­pótlék emelése is 3 százalék­kal biztosít magasabb kerese­tet a KKV műszakos dolgo­zóinak. A vállalatnál idén a várható éves bérszínvonal meghaladja a 42 ezer forintot Három gyermekintézményt üzemeltet a vállalat. A leg- újabtat, a komáromi lakótelep óvodájának új szárnyát nem­rég vették birtokukba az ap­róságok. November hetedikére készült el a 100 férőhelyes pa­vilon. De ez még csak a bőví­tés első lépcsője. Jövőre elké­szül a korszerű konyha és a különböző szociális helyiségek. Az almásfüzitői kenőzsír- üzem dolgozóinak gyermekei is jó körülmények között van­nak a modernül felszerelt 50 férőhelyes óvodában. Enyhíti a szülők gondját, nyugodtan végzik munkájukat, mert biz­tonságban érzik gyermekeiket a gyár szomszédjában lévő napköziben. l udásszint, tanulás, továbbképzés Az idén 650 ezer forintot költöttek az üzemi konyha és étkezde tatarozására. Az utób­bi időben sokat javult az üzemi konyha színvonala, ja­vult az ételek minősége és bővült a választék. Megoldot­ták a dolgozók munkába- és hazaszállítását, üzemi autó­buszok is besegítenek a fel­adat megodásához. A gyár dolgozóinak mű­veltségi és tudásszintje átla­gon fölüli. Hogy mire alapo­zom? Számoljunk egy kicsit: 1110 szakmunkás, 520 érettsé­gizett, 120 egyetemet és főis­kolát végzett dolgozó segíti a kitűzött célok megvalósítását. A vállalatnál alig van olyan munkás, akinek ne lenne meg a nyolc általánosa, és ne ren­delkezne szakmával. Szakképzetlen, alacsony mű­veltségű dolgozókkal nem is üzemelhetne ez a gyár. Az üzem profilja szigorúan meg­követeli, hogy magas legyen általános- és szakművel tsé­Szaftma <ág**sf> Kiváló Brigádja a* ..Extra" szocialista brigád. Izopentán-Uzem. gük. S ez itt megvan. Az igazi magot — a munka sum­máját végzők a magasan kva­lifikált szakmunkások képezik. Szakmai tudásukat semmilyen berendezés, modem csodaau­tomata nem helyettesíthetné. A technika gyors léptű fejlő­dése, az egyre magasabb szín­vonal továbbra^ is követeli a magáét, — tanulniok kell minden nap. A vállalat min­den lehetőséget megad ahhoz, hogy aki képezni akarja ma­gát, ne ütközzön lehetetlenbe. A kitűnő munkásgárda 100 szoc. brigádba tömörülve for­málja egymást, s szakmai, po­litikai továbbképző tanfolya­mon mélyíti tudását. Villanyszerelők, laboránsok, géplakatosok továbbképzését nemrég fejezték be. Most kezdték a műszerészek okta­tását. De a gyár profiljához kapcsolódóan a képzés gerin­cét a kőolajipari szakmunká­sok oktatása adja. 180 férő­helyes kollégiumban folyik a szakmunkáspótlás biztosítása. A középszintű vezetők sem lógnak ki a sorból — ők is részt vesznek a továbbképző tanfolyamokon. Idén kilenc középszintű vezető és 35 tech­nikus tökéletesítette tudását a NIM továbbképző tanfolya­mán. Sok munkával, tanulással zajlik az élet a KKV-nál. Éle­tük a vezetéken hozzájuk ke­rülő olaj mozgásának folya­matosságához hasonló, amely percnyi pontossággal követni tudja a gyors léptű fejlődést (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalom