Dolgozók Lapja, 1977. december (30. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-06 / 286. szám

DOLGOZÓK LAPJA 1977. december 8., kedd Kedvezőtlen első hely A táppénzes helyzet megyénkben Komárom megye táppénzes arányszáma mindig magas volt A múlt esztendőben mérséklődött ugyan a beteg­állomány, de mindössze 4—5 tizedre nőtt a különbség az első helyét tartó Komárom és a sorrendileg következő Sza- bolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj- Zemplén és Fejér megyék között. Csekély mérséklődés ellené­re 1976-ban legmagasabb arányszámmal — 6,6 száza­lékkal egyedül állt Komárom megye. A hasonló foglálkoz- tatottságú Nógrád megyében 1975-ben a munkavállalók­nak még 6,8 százaléka, 1978- ban azonban csak 5,6 százalé­ka volt táppénzes állomány­ban. Ott az ipar arányszáma 1,5-del csökkent egy év alatt, ezen belül a legfontosabb Iparcsoportban — a szénbá­nyászatban — 1,7-es volt a mérséklődés. Komárom megye szénbányászata mindössze 0, li­es javulást mutatott, keve­sebbet mint az ipar átlaga. Kirívó különbségek mutat­koztak más népgazdasági ágakban és csoportokban, nemcsak e két megye között, de más megyékkel történő összehasonlítás során is. A legfontosabb termelőága­kat (ipar (7,5), építőipar (6,1), mezőgazdaság (5,6 százalék) te­kintve Komárom megye a há­rom legkedvezőtlenebb hely­zetű megye között szerepelt. Ugyanakkor voltak megyék, ahoi a Komárom megyei aránynak mintegy 2/3-a talál­ható, legalacsonyabb arány­számmal az Iparnál Vas (5,2). az építőiparnál Tolna (3,9) megye szerepelt, utóbbi a mező-, és erdőgazdálkodás­ban is a legkedvezőbb (3,6) helyzetű. Míg a szénbányászat átlaga szerint egy dolgozóra 1976-ban 3 nappal kevesebb táppénzes idő jutott az előző évinél, a dorogi és oroszlányi üzemek­nél ugyanennyivel nőtt min­den dolgozó után a betegna­pok száma. ' Ebben a légző­rendszeri és a mozgásszervi betegségek játszottak szere­pet. Ebszőnybányán mozgás- szervi betegségek következté­ben 18 betegnap gyűlt össze, száz dolgozó után az országos hatnapos átlaggal szemben Ugyanitt nagyon magas (14 nap) a légzőrendszeri betegsé­gek napjainak száma is. Figyelemre méltó a megye két alumíniumkohászati üze­me melyek az 1975. évi 21 napos azonos szintről egyhe­tes különbséget mutató ered­ményre jutottak (19, illetve 26 nap). A cementiparba, illet­ve a vegyiparba tartozó kői­két megyei vállalatnál e fo­lyamatnak a fordítottja ment Apróhirdetés LA K AS tJj panofix bunda 54-es eladó. Tatabánya-Dózsakert, Réti u. 105. 1/2. 4848 Elcserélném egyszoba, nagy- konyhás, összkomfortos tanácsi lakásomat két vagy több szobás központi fűtésesre. Cím, Tatabá­nya V., Schönherz u. 8. III. 14. Este 6 után. 4851 INGATLAN Eladó Esztergom, Búbánat- völgyben 200 négyszögöl telek. Ér­deklődni lehet, Simonek István­nál, Kesztölc, Cseresznyés-hát 22. 4860 Esztergomban szép fekvésű, ki­váló termőtalajú víkendtelek el­adó 60 Ft/négyszögöl. Érdeklődni, Tatabánya V., Győri u. III/14. 4856 Komáromban tanácsház mögött saroktelek, építési engedéllyel el­adó. Cím, Bozoky, Budapest 1026, II., To rockó u. 3. 4722 220 Voltról működő nagy telje­sítményű, állíthatós, hegesztő­transzformátort 2—4-es elektró­dáig, 6 hónapos teljes garanciá­val, utánvéttel, 2800 forintért azonnal szállítok. Áramfelvétel 15 amper. Kotrocó Lőrinc, Nádújfa­lu, Lenin u. 30. 4859 Lábazathoz előfaragott szőlős! kő eladó. Érdeklődni, Tátabánya V.; Győrt u. io m/i4. 4857 Eladó egy komplett dobfelsze- relés és 2 db. ,,Conga” dob. Meg­tekinthető, Tatabánya V., Kulich Gyula tér 7. 3/3. 4855 Egy nyolcéves ló leti Ferenc, Bana. eladó. Vízke- 4804 hazassag JÁRMŰ Simca Anende -1300-as eladó, 1980-ig műszaki vizsgával rendel­kezik. Érdeklődni lehet. Eszter­gomban. Lázár u. 57. Kardosnál. Csinos, karcsú, barna értelmisé­gi nő, egy kisfiúval józan életű, gyermekszerető, magas férfi isme­retségét keresi házasság céljából 36 éves kortól 43-ig. Fényképes válaszok előnyben. Válaszokat „Lakás megoldható” 401587 jeligé­re a tatabányai hirdetőbe. 4844 25 végbe egy év alatt. Éppen e rövid idő mutatja, hogy a szükséges intézkedések megté­telével mérsékelhető a táp­pénzes állomány, s költségei­nek nagysága. A táppénz-százalék alakulá­sában fokozódó szerepet tölt be a dolgozok gyermekeinek ápolása miatti „betegnapok' szaporodása. Ez Komárom me­gyében 1975. évben 0,3 száza­lékot jelentett, s ekkor még 12 megyének volt ilyen arány­száma. 1976-ban már 15 me­gyében volt 0,3-as arány, de Komárom megye másokkal együtt 0,4 százalékot ért el. Folyó év első nyolc hónapjá­ban megmaradt az előző évi arányszám, de előzetes ada­tok szerint újabb megyéknél nő a gyermekápolás miatti táppénz százaléka. Fejér me­gyében már 0,5 százaléknál tartanak. A táppénzes rendszer kor­szerűsítésére hozott intézkedé­sek szerint az 1—3 napos tar­tamú megbetegedések táp­pénzköltségeit az adózatlan nyereség terhére a vállalatok­nak kell fizetniük. Az így kü­lönválasztott betegállomány országosan és a megyékben is 0,1, a szénbányászatban min­denütt 0,2 százalék. Bár ala­csonynak látszik, költségkiha­tása 1977. I. félévben országo­san 50,5 millió forintot tett ki. A „Figyelő” című gazda­ságpolitikai hetilap szerint a táppénzes helyzetnek az 1975- ről 1976-ra történt javulása 90 millió forint költségcsökkenést eredményezett. A megtakarí­tott összeg megközelítően ala­pot nyújtott a felemelt kór­házi táppénz fizetésére. Több okból fontos tehát, hogyan alakul a helyzet ebben az év­ben. Komárom megye — úgy látszik — ebben az évben is megtartja kedvezőtlen első helyét, s ennek elsődlegesen nem a szénbányászat az oko­zója. Azonos ipari arányszá műkön belül a Komárom me­gyei szénbányászat helyzete kedvezőbb mint Baranyáé, sőt jobb a borsodinál is. Az ipar többi csoportjában található magas arányszámok a követ­kezők: a villamosenergia­ipar 6,0, a híradástechnikai ipar 7,9 százalék. Iparcsoport­juk 1976. évi országos átlagá­nál 1,3-del, illetve 2,0-del na­gyobbak. Hasonló a vegyipa helyzete, bár a különbségek jóval kisebbek az előbbinél. Darvas Béla, a KSH Komárom megyei Igazgatósága tájékoztatási főelőadója 4861 IE frsz Trabant 601-es eladó. Érdeklődni, Komárom, Tópart 6'A. IXI/12. Nagy. 4840 VEGYES Üj kisméretű automata kötőgép eladó. Tatabánya III., Kinizsi ut­ca 54. 4854 Betegápolásért az ápolás idejé­re lakást és javadalmazást adnék. „Csak megbízható legyen” jeligé­re a Lapkiadóba. Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. 4850 25 éves fiatalember megismer­kedne korban hozzáillő lánnyal vagy elvált asszonnyal, (akinek nincs családja), házasság céljából. „Szeretet” 401592 jeligére a tata­bányai Magyar Hirdetőbe. 4858 MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK A 314 sz. Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet (Tatabánya V., Komá­romi u 4.) felvételt hirdet két fő kisegítői (takarítói) munkakör betöltésére. Jelentkezés a sze­mélyzeti és továbbképzési előadó­nál. 4736 Hogyan tővállalkozzunk 1978-ban? A kissé sajátos kérdőmön- mos anyagi és személyi aká­dat komoly témát takar. A gazdasági növekedés és a nemzetközi munkamegosztás parancsolóan megköveteli, hogy népgazdaságunkban ki­fejlődjön a belföldi beruhá­zások és az exportvállalkozá­sok terén a komplett szállítá­sok rendszere. Ez azt jelenti, hogy egyetlen vállalat, vagy intézmény fogja kézbe a sok­rétű vállalkozást, és valóban ennek feje legyen. Ehhez per­sze sok mindent kell tudnia az illető vállalatnak, a többi között megfelelő szervezettel és gyakorlattal, technológiai háttérrel, nem utolsósorban pedig megfelelő pénzügyi alappal kell rendelkeznie, a kockázatvállalás érdekében. Ha mindez együtt - van, akkor, lehet valamely intézmény fő- vállalkozó. Ilyen és hasonló kérdések­ről tanácskozik két napon át a Szervezési és Vezetési Tu­dományos Társaság és a Ma. gyár Kereskedelmi Kamara rendezésében az a több száz meghívott, aki 185 hazai vál­lalatot képvisel. A tanácsko­zás nem titkolt célja, hogy rendet teremtsenek e nagy­fontosságú kérdésben, és ér­vényt szerezzenek az Állami Tervbizottság egy korábbi ha­tározatának. Ez a fővállalko­zási tevékenység ugyanis ma még korántsem tisztázott, szá­dály nehezíti az eredményes továbbfejlődést. Ki ne hallott volna határ­idők többszöri módosításáról, befejezetlen beruházásokról, és az ezzel kapcsolatos haté­konyság-csökkenésről? Mind­ezek az olvasó számára csak bosszantóak, a népgazdaság számára azonban milliós ká­rok. A szakemberek kiszámí­tották, hogy például egy be­ruházás, amely egymilliárd forintba kerül, egyéves kés­lekedés alatt kerek százmillió forint kárt okoz. Ilyen pedig nem is egy található manap­ság. Amint azt sokan megfo­galmazták, igen hiányzik az a nélkülözhetetlen szerződéses fegyelem, amely nélkül nem volna szabad semmiféle beru­házásra, vagy építkezésre vál­lalkozni. Sokan azonban fele­lőtlenségből, vagy talán kény­szerből erejükön felül képes­nek kiáltják ki magukat, s útközben derül ki, hogy nem megy. Ezért a jövőben alapo­sabban és körültekintőbben kell riiegbízni és kiválasztani fővállalkozókat, és nagyobb mértékben érdekeltté tenni őket a vállalkozás sikerében. A kétnapos tanácskozás, amely tegnap kezdődött és ma ér véget, igen fontos mér­földkő lehet e téma eredmé­nyességi útján, (no) — Üzemi munkavédelmi vetélkedők Megkezdődtek a munkavé­delmi vetélkedők a dorogi szénmedence üzemeiben. Eb­szőnybányán 18 csapat vett, részt, s valamennyit megju­talmazta az üzemvezetőség. Az első helyen Szél Rezső villanyszerelő brigádja vég­zett. Jutalmuk 1200 forint. A második helyre Czompál Lajos frontfejtő csapata ke­rült, ők 1000 forintot kap­tak. A vetélkedő csapatok kö­zött összesen 7000 forintot osztott szét az üzem. Igen komoly felkészültség­ről tettek tanúbizonyságot a brikettgyári szocialista brigá­dokból kikerült csapatok is. A maximálisan elérhető 100 pontból még a nyolcadik hely­re került csapat is nyolcvanat szerzett meg. Apad a Duna Tovább csökkent a vízállás vasárnapra a Duna Rajka és Szob közötti szakaszán. A gázlókban olyan alacsony a vízmélység, hogy rakománykor­látozásokat kellett bevezetni. A hajók csak 65—70 százalékos terheléssel tudnak közlekedni, a gázlók és a hideg ellenére is intenzív a hajózás. Lakáscsere ff Ötven gólyafészket .„áthe­lyeztek” és megemeltek a Ti­szántúli Áramszolgáltató Vál­lalat dolgozói, hogy nyugodt, biztonságos környezetet te­remtsenek a hosszú lábú álla­toknak. Ugyanis a gólyák a megváltozott falusi építészetet, továbbá a fészekrakásra alkal­mas helyek — gémeskutak, öreg fák, kéményék — egyre csökkenő száma miatt új, s fészekrakásra alkalmas helye­ket kerestek.. A legjobbnak ta­lálták a kisfeszültségű hálózatot tartó magas oszlopokat. A vál­lalat dolgozói megtalálták a mindenkinek kielégítő és biz­tonságos megoldást: „megemel­ték” a fészkeket, az oszlopo­kat megtoldották egy méter magas úgynevezett fészektartó szerkezettel. Az újszerű meg­oldás tetszett a gólyapárok­nak, s a nyáron már ötven megemelt fészekben költöttek. Közös erővel az ipséiért Tatán hagyományosan jó a városi tanács és a KISZ-bi- zottság közös munkája. Az alapvető célkitűzéseket az öt­éves tervek időszakára együtt­működési megállapodások rög­zítik. A városi tanács folyamato­san figyelemmel kíséri, és a lehetőségekhez mérten meg­oldja az ifjúságot érintő kér­déseket. Figyelembe veszik a javaslatokat, határozatokat hoznak a kijelölt időszerű fel­adatok végrehajtására. Kiemel­ten foglalkoztak az ifjúsági törvény megvalósításának he­lyi tapasztalataival. Ezt meg­előzően a tanács jelentős részt vállalt az ifjúsági parlamentek előkészítésében, majd a ta­pasztalatok összegzésében. A közös elképzeléseket kedvező­en befolyásolja a gazdasági egységek segítőkészsége. A IV. ötéves tervben példá­ul lényegesen több gyermeknek tAzer KOCATARTÖ KISTERMELŐK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK: ELŐNYÖS FELTÉTELEKKEL TOVÁBBRA IS VÁSÁROLHAT vemhes kocasüldöt az állatfsrgalmi és húsipari vállalatoktól. Kérjük, hogy rendelését mi­előbb juttassa el a felvásárló­inkhoz, kirendeltségeinkhez, ahol részletes felvilágosítással is szolgálnak. lUJTFORGALHI IS HÚSIPARI TRÖSZT 4743 Az Iparművészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeuma a Nagy Októberi Forradalom tiszteletére kiállítást rendezett a múzeum legszebb régi azer­bajdzsán szőnyegeiből. Az 1977. október 9-től 1978. márci­us 5-ig nyitva tartó kiállítá­son a látogatók először gyö­nyörködhetnek azerbajdzsáni szőnyegekben, és az ezt ki­egészítő keleti fegyverek, kan­csók, és tálak, kerámiák, fa­faragások együttesében. Az Iparművészeti Múzeum európai hírű kaukázusi sző­nyegtárát különböző városok, falvak és vidékek neve (Ka­zak. Susa, Sírván stb.) szerin­ti csoportosításban mutatja be. Északkelet-Azerbajdzsánban a mohamedán időszámítás sze­rinti 22. évben (i. sz. 642- ben) már kiváló szőnyegeket készítettek. Híresek voltak a Moghani-sztyeppe csovaljai (szőnyegtarisznyái) és szövött szőnyegei. Nahicseván, Sirván, Baku építőmesterei valószínűleg nemcsak épületeket és díszíté­seit tervezték, hanem készítet­tek szőnyegmintarajzokat is. A szőnyegkészítés a legelter­jedtebb népművészeti ágazat a Kaukázusban. Minden nő tu­dott szőnyeget szőni, vagy cso­mózni. A nők készítették a csovalokat. a hurdzsinokat (a szamarak nyergére akasztható átalvetőtarisznyákat), a hejbá- kat, a papart (nyeregtakarót). adhattak helyet az óvodákban, mert az üzemek segítették a hálózat bővítését. Az igények­nek mintegy 80 százalékát tel­jesítették, ezzel előmozdítot­ták, hogy a fiatal édesanyák előbb állhassanak munkába. Az üzemekben enyhültek a munkaerőgondok, az érintett családok életszínvonala pedig gyorsabban emelkedett. Az ifjúságpolitikai célkitű­zések megvalósításának másik fontos állomása az „Egy üzem — egy iskola” mozgalom, ahol egy-egy intézmény több gaz­dasági egységgel építette ki a kölcsönös, jó kapcsolatot. Az ifjú nemzedék életkörül­ményeit döntő módon megha­tározza a lakáshelyzet. Ezért a városi tanács alaposan mérle­geli a fiatalok igényeit, s a jogszabályok nyújtotta lehető­ségeken belül a legmesszebb­menőkig támogatja őket. A IV. ötéves tervben a különbö- k ző lakástípusokból összesen 346-ot utaltak ki fiatal háza­soknak. Az elosztott lakások­nak több mint a felébe fia­tal házasok élnek. A balatonszepezdi úttörő­tábor korszerűsítéséhez, to­vábbfejlesztéséhez ugyancs'ak jelentős anyagi támogatást ad­tak a városi és a községi gaz­dasági egységek. A fiatalok a táborban rendszeresen vé­geztek társadalmi munkát. > A közös feladatok évről évire új elemekkel gazdagodnak, l s ezzel hozzájárulnak az ifjúság életkörülményeinek javítás hoz. T. Keresztesi Józse Keresztmintás kaukázusi szőnyeg neműtartó (mafracs), a faka­náltartó és a sótartó is. A mezőgazdaság nem volt képes egész éven át a nőket foglalkoztatni, így rendszere­sen készítettek eladásra is szőnyegeket a helyi piacra és külföldre, ahová kereskedők juttatták el már a középkori Európába. A szőnyeg anyagát a hegyi legelőkön élő birka­nyájak adták, a növényi fes­tékanyag a kaukázusi «rdők- ben, réteken és házikertekben termett. 1872-ben a rossz mi- a párosával gyártott kilimszár- nőségű vegyi festékek haszná- tívum díszíti, nyakat. Szőnyegtakaróból latéval hanyatlásnak indult a az újabb eredményeket csak a szovjethatalom éveiben érték el. A kiállítás egyik legértéke­sebb darabja a XVI. századi horgas-kampós mintázatú Gendzse szőnyeg. A ritkaság­nak számító régi sírván ima­szőnyegek egyikén ijedt sze­mű emberkét és kutyát ábrá­zolt a takácsnő, a másikon jól ismert medallion látható, s a szőnyeg keretét a Kaukázus­ban mindenhol alkalmazott boroskehely és búzakalász mo­volt a függöny, n öv, az ágy- kaukázusi szőnyegművesség; Simon J. Zaven Szkréperes rakodás A műszaki fejlesztés a r: kodás és anyagszállítás gép sítésére koncentrálnak a dór gi szénmedencében. Az előv jásokban sikerrel alkalmazz az F—6—HK jövesztő és rab dó gépet. A dőlésmenti vá tok kihajtásánál a szkrépe rakodás jelenti a megolc Jelenleg a XXI-es aknái Lencsehegyen és Ebszőni nyán alkalmaznak szkrép két. A vállalatvezetés e s lítási és rakodási módot kív ja elterjeszteni, mert jól é: nyesül teljesitménynövelő nehéz fizikai munkát könn hatása. Az anyagszállítás gondji függősínpályás megoldássá gítenek. Ebszőnybányán már a harmadik ilyen p megépítésén dolgoznak, L csehegyen is üzemel az e amit továbbiak követnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom