Dolgozók Lapja, 1977. december (30. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

2 DOLGOZOK LAPJA 19T7. december 1.. esfltSrtm Vorster voksai Nehéz már önmagában a kommentár első mondatát is megfogalmazni. Témánk: a Dél-afrikai Köztársaságban ezerdán lezajlott választások. Azt azonban jószívvel még­sem írhatjuk, hogy Dél-Afri- kában választásokat rendez­tek. Egyszerűen arrój,. kell be­szélni, hogy Afrikának eb­ben a jelentős államában is­mét urnák elé szólítják a fe­hér bőrű felnőtt lakosságot, amely minden bizonnyal meg- ú ítja bizalmát Balthazar Jo­hannes Vorster miniszterel­nök és pártja, az 1949 óta megszakítás nélkül hatalmon lévő nemzeti párt iránt, Csakhogy Dél-Afrikát nem­csak fehérek lakják. Ponto­sabban : számarányuk lénye­ges mértékben alulmarad az őslakosságéval szemben. Töab mint 17 millió színes bőrű mellett 4,5 millió fehér tele­pes lakja a hazánk területé­nél tizenháromszorta nagyobb országot. A színes bőrűek te­temes többsége szülőföldjének vallja — kivéve az ázsiai be­vándorlók leszármazottjait —, míg a fehérek részben hol­land származású afrikanderek (burok), részben angolok iva­dékai. Kétségtelen, hogy az etni­kai okok önmagukban is al­kalmat adnának az érdekel­lentétekre. Dél-Afrikában azonban többről van szó. Az ország fehér telepes kisebbsé­gi kormánya a legelemibb emberi jogokat sem biztosítja a színes bőrű lakosság számá­ra. a nyilvános szórakozóhe­lyekről, az iskolákból, de még a villamosokról és az autó­buszokról is kitiltották a né­gereket, s minden rendelke­zésre álló eszközzel igyekez­nek állandó létbizonytalan­ságban tartani ókeb Míg a fehérek számára 7—16 éves korban a törvény tankötele­zettséget ír elő, a színes bőrű iakosság 80 százaléka analfa­béta. Az európai származású­ak 21, a négerek 18 éves ko­ruktól adókötelesek. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem­ben is világosan kifejezésre ju< a faji megkülönböztetés: a fehéreké több, mint tízsze­rese a négerekének. Vorster rendszerét izzig-vé- rig gz apartheid, a fa i meg­különböztetés vezérli. Évente egymilliónál több ítéletet hoz­nak a színes bőrű lakossággal szemben az embertelen jogi törvények megszegéséért. S a négerek jól emlékeznek a 89 halottal és 186 sebesülttel zá­rult sharpeville-l sortűzre amelyet a brutalitások ellen tiltakozó tömegre adtak le. Nem felejtik Sowetót, az ott elkövetett tömeggyilkosságot, s ismerik Steve Biko polgár­jogi harcos halálának körül­ményeit, amelyeket maguk a kínvallatásban részt vett rendőrök tanúsítottak. A környező afrikai államo­kat atombombával és népir­tással fenyegető Vorster-re- zsim szerdai választási ko­médiája tehát voltaképpen nem az eredményét, inkább körülményeit tekintve érde­mel szót. Az urnákba úgyis jobbára a Vorstert támogató voksok kerülnek, nrután az egykori fő ellenzéki párt, az egyesült párt megszűnt, s utóda, a haladó szövetségi párt csupán a választókerüle­tek felében lép fel. Az ősla­kosságot viszont kirekesztet­ték a választásokból. Számuk­ra még a demokrácia látsza­tát sem teremtették meg. Gyapay Dénes' Tüntetések Olaszországban hÜ.L.1. í *SOUILINO-RDMA i Az Olasz Komnvinista Ifjúság! Szövetség tagjai tüntetések­kel tiltakoztak a fasiszta erőszak ellen. Mint ismeretes, a dél olaszországi Bariban fasiszta suhancok meggyilkoltak egy kommunista fiatalt, egy másikat pedig súlyosan meg­sebesítettek Costa Ricába utazott a magyar A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége Biszku Bélának, a Politikai Bizott­ság tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésével befejezte látogatását Vene­zuelában. A magyar pártküldöttség caracasi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott Je­sus Fariával, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkárával és a párt más vezetőivel. A megbeszélésekről közleményt adnak ki. A magyar pártküldöttség szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt meghívására San Jóséba utazott. Brezsnvev—Khaddam találkozó — A Szovjetunió a nemzet­közi szolidaritás lenini elvé­től vezettetve szilárdan a sza­badság és a haladás erői mel­lett áll az arab Keleten ab­ban a harcban, amelyet az imperializmus próbálkozásai ellen vívnak az Izraeli agresz- szió következményeinek fel­számolásáért — jelentette ki Leonyid Brezsnyev Khaddam szíriai külügyminiszterrel szer­dán lezajlott találkozóján. Az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke Andrej Gromikoval, az SZKP Politi­kai Bizottságának tagjával, a Szovjetunió külügyminiszteré­vel együtt fogadta a Szovjet­Dajan bonni sajtóértekezlete Izrael különbéke megkötésé­re törekszik Egyiptommal és a közel-keleti válságban érintett többi arab országgal, A Tel- Aviv-i kormány a genfi érte­kezletet csupán keretnek te­kinti, a békés rendezés érde­mi kérdéseit azonban kétolda­lú tárgyalások során kívánja tisztázni — ez volt a lényege Mose Dajan izraeli külügymi­niszter mondanivalójának a sajtóértekezleten, amelyet szerdán délelőtt tartott Bonn­ban. Dajan nem hagyott kétséget afelől, hogy izraeli részről most kizárólag azokra a tár­gyalásokra összpontosítanak, amelyek Szadat egyiptomi ál­lamfő jeruzsálemi látogatása nyomán kerültek előtérbe. Az izraeli küldöttség mindenkép­pen elmegy Kairóba, akkor is, ha egyetlen arab ország dele­gációja sem fogadja el az egyiptomi meghívást. Dajan ugyanakkor elutasította Wald­heim, ENSZ-főtitkár javaslatát egy New Yorkban tartan­dó közel-keleti értekezletről, amelynek feladata a genfi bé­kekonferencia előkészítése len­ne. .. - . . „Genfben a megnyitó sza­kaszban elképzelhető, hogy egy összarab delegációval ül­jünk le tárgyalóasztalhoz — mondotta az izraeli külügy­miniszter. Az érdemi tárgya­lásokat azonban az egyes mun­kabizottságokban kell folytat­ni, és itt az egyes arab or­szágokkal külön-külön kell megállapodásra jutnunk”. Iz­rael változatlanul elutasítja, hogy egy asztalhoz üljön a Palesztinái Felszabadítási Szer­vezet képviselőivel. „Mind­addig nem ismerjük el a PFSZ-t, amíg az nem változ­tat Izraellel szembeni maga­tartásán” — mondotta Dajan. Dajan szavaiból egyértel­műen kitűnt, hogy Izrael si­keresnek ítéli az arab egység megbontására irányuló politi­káját, amelyben nagy segítsé­get kapott Szadat egyiptomi államfőtől. Szadat jeruzsále­mi látogatása és a küszöbön álló kairói tárgyalások fé­nyében Dajan meglehetősen lekicsinylőén szólt a genfi tár­gyalások jelentőségéről. Ma­gabiztos hangnemben beszélt Izrael és a többi arab or­szág viszonyának várható ala­kulásáról : „Mi nem kérünk semmit Asszad szíriai elnök­től. Neki kell kéréssel hozzánk fordulnia. Hasonlóképpen Jor­dánián és Libanonon múlik az, hogy akarnak-e békét ve­lünk. Ha igen, készek va­gyunk a kétoldalú tárgyalá­sokra, ha nem, fenntarthatjuk a jelenlegi állapotokat is” — mondotta. A nagyhatalmak szerepét Dajan a jelenlegi időszakban kevéssé fontosnak minősítette. Utalt arra, hogy sem a Szov­jetunió, sem az .Egyesült Ál­lamok nem játszhat döntő szerepet Izrael számára a kö­zel-keleti béke elérésében. „Nem a nagyhatalmakkal, ha­nem az arab országokkal kell békét kötnünk” — hangoztat­ta. Hasonlóképpen „ön intette’ a nyugat-európai országokat is attól, hogy bármilyen aktív szerepet vállaljanak a közel- keleti rendezésre irányuló erőfeszítésekben. A nemzetközi sajtóértekez­lettel véget ért Da ián NSZK- beli látogatása. Az izrae li külügyminiszter szerdán München érintésével tér visz- sza Tel Avivba. A Magyar Népköztársaság diplomáciai kapcsolatot létesí­tett nagyköveti szinten a Co- more Köztársasággal és a Seychelles Köztársasággal. SE Y CHELLE-SZIGETEK KÖZTÁRSASÁG A közel 90 szigetből álló Sey- chelle-szigetek az Indiai-óceánon, Kelet-Afrika partjai mellett fek­szik- Területe 277 négyzetkilomé­ter, a hozzá tartozó lakatlan szi­getekkel együtt .376 négyzetkilo­méter. Lakóinak száma: közel 60 ezer (1.976). Fővárosa Viktória (14 500 lakos) a legnagyobb szigetén, Ma­lién terül el Népességét kreolok (a francia telepesek ún. kreol nyelvjárást beszélő utódai), bantu négerek (az afrikai rabszolgák leszármazot­tai), mulattok, malájok, indiaiak, kínaiak és Ids számban európaiak alkotják. A hivatalos nyelv az angol és a francia, a lakosság többsége <'94,4 százalék) a kreolt beszéli. Seychelle mezőgazdasági ország. -A városi és a falusi lakosság számaránya 26:74. A megművelt terület kb. 60 szá­zalékát kókuszpálma-ültetvé­nyelc foglalják el Termesztenek továbbá fahéjat, vaníliát, illat­szer készítésére alkalmas növé­nyeket. Kivitele elsősorban In­diába irányul, behozatala legna­gyobbrészt Nagy-Britanniából ' származik. A portugálok fedezték fel 1505- ber az akkor még lakatlan szige­teket, amelyeket 1744-ben még- szálltak a franciák. A francia te­lepesek nevezték el a gyarmaiot Moreau de Séchelles. XV. Lajos korabeli francia politikairól. Az rngol csapatok által 18li)-ben el­foglalt terület az 1814-es oán?si békeszerződés értelmében brit ártok lett és közös gyirm^l köz- igazgatás alá tartozott Mauritius­iak A Seychelle-szige ek UÍ7- "in ka nőtt külön közigazgatást, 40fe3-ban pedig koro meyarmati Statust és külön brit kormányzót. Az angolok 1956-ban ide száműz­ték Makariosz ciprusi érseket 0*6-57). Új diplomáciai kapcsolataink unióban baráti látogatáson tartózkodó Abdel Halim Khad­dam szíriai miniszterelnök­helyettest és külügyminisztert, az Arab Újjászületés Szocia­lista Pártja vezetőségének tagját. Khaddam átnyújtotta Leonyid Brezsnyevnek Hafez Asszad szíriai elnöknek, a párt főtit­kárának személyes üzenetét. A barátság és a teljes egyet­értés légkörében lefolyt meg­beszélésen a felek megállapí­tották, hogy. nézeteik teljesen azonosak a közel-keleti hely­zet megítélését, az igazságos és tartós béke megteremtését illetően éppúgy, mint a szov­jet—szíriai kapcsolatok to­vábbfejlesztésével kapcsolat­ban. A Szovjetuniónak és Szíriá­nak egyaránt eltökélt szándé­ka az. hogy kivívja az átfogó közel-keleti rendezést, olyan körülmények között, amelyek kizárják az egyes arab orszá­gok vezetői által szorgalma­zott különmegállaoodásokat és amelyek biztosítíák a Paleszti­nái arab nép törvényes képvi­selője, a Palesztinái Felszaba­dítási Szervezet teljes jogú részvételé, a rendezésben. Ha az az eset fordulna elő, hogy a genfi konferencia meghiú­sul, akkor súlyos felelősség terhelné azokat, akik ebben közrejátszottak. Abdel Halim Khaddam, & Szíriai Arab Köztársaság ve­zetése és népe nevében nagy­ra értékelte a Szovjetunió külpolitikáját, amely a nem­zetközi feszültség enyhítésére, az egyetemes béke megszilár­dítására irányuL ★ Szerdán hazautazott Moszk­vából Abdel Halim Khaddam, az Arab Szocialista. Újjászüle­tés Pártjának vezetőségi tag­ja, a Szíriai Arab Köztársa­ság miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere, aki ba­ráti látogatást tett a Szovjet­unióban. A repülőtéren Andrej Gro- miko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere bú­csúztatta a szíriai vendéget. Országos sztrájk Franciaországban Az AFP hírügynökség bel­földi szolgálatának munkabe­szüntetésével szerdán délben már meg is kezdődött a fran­cia országos sztrájk, amely csütörtökre „takaréklángra” állítja az ország életét. A francia dolgozók három nagy harcos szakszervezete, a CGT, a CFDT és a pedagógu­sokat tömörítő FEN csütör­tökre hirdetett szakmaközi országos sztrájkot, tiltakozá­sul az infláció folytatódása és a munkanélküliség növekedé­se ellen. Csütörtökön a közszolgálta­tások csak részben működnek majd. Csökken a gáznyomás, ki-kihagy az áramszo ^alta­tás, ritkábban közlekedik a metró, korlátozódik az auóv buszforgalom, a vasúti köz­lekedés, a légiforgaljm. Az is­kolák nagy részében szünetel a tanítás. Nem jelennek meij az újságok, a televízió csök­kentett műsort sugároz csu­pán. A sztrájkkal kapcsolatban a francia sajtó elsősorban a megmozdulás politikai jellegét emeli ki. A L’Humanité azt hangsúlyozza, hogy miközben a vásárlóerő 2-3 százalékkal csökkent, a munkanélküliek száma — a szakszervezetek statisztikája szerint, amely a nemzetközi munkaügyi hiva­tal normáin alapszik — 1 650 000-es rekordszintet ért eL A polgári lapok általában azt hangsúlyozzák, hogy az | egységes sztrájkakcióval a szakszervezetek, mintegy el­lensúlyozni kívánják a balol­dali pártok között kibontako­zott vitát és a? összefogás le­hetőségét kívánják demonst­rálni. Emlékesére Rómában A függetlenségi erőknek 1967- ben a Seychelle-i Egyesült Nép­párt vezetésével alkotmányt és választójogot sikerült kiharcolni­uk. Az ország két számottevő párt­ja 1964 óta működik. Ekkor ala­pított Albert René ügyvéd — je­lenlegi köztársasági- és miniszter- elnök — a teljes függetlenségért síkra szálló Seychelle-i Egyesült Néppártot (Seychelles People's United Party). James Mancham — aki Seychelle főminisztere, majd a független állam első köz- társasági elnöke volt — pedig megalakította a Seychelle-i De­mokrata Pártot (Seychelles De­mokratie Party), amely hosszú ideig az angolokkal való szoros együttműködés szószólója volt. A függetlenség kikiáltását hosz- szas, többször megszakadó tár­gyalások előzték meg. Az al­kotmányjogi tárgyalások ered­ményeképpen 1975. október 1-én a Seychelle-szigetek teljes belső önkormányzatot kapott, majd 1976. június 28-án éjfélkor elnyer- - te teljes függetlenségét. Az 1976. június 29-én él-itbe lé­pett új alkotmány értelmében az ország államformája: köztársa­ság. Ä függetlenség elnyerésekor a demokrata párt és az egyesült néopárt tagjaiból koalíciós kor­mány alakult, élén Albert René- vel, aki 1977. június 5-én sikeres államcsínnyel átvette a köztársa­sági elnöki hatalmat is, az éppen Londonban tartózkodó James Manchamtól. A Seychelle-szigetek Köztársa­ság 1976. szeptember 21-e óta tag­ja az ENSZ-nek (145. tagállam), 1976. június 29-e óta az afrikai egységszervezetnek (48. tagál­lam). A független szigetország már több állammal tart fen« nagykö­veti szintű diplomáciai kapcsolat tot. A szocialista országok közül Csehszlovákiával, Jugoszláviá­val, a Kínai Népköztársasággal, a Koreai NDK-val, az NDK- /al, Ro­mániával és a Szovjetunióval, COMORE KÖZTÁRSASÁG A Comore Köztársaságot 1975. november 12-én az ENSZ 143. tag­államaként felvették a világszer­vezetbe. A fiatal állammal diplo­máciai kapcsolatokat létesített töb­bek között az Egyesült Államok, a Szovjetunió. Csehszlovákia, Len­gyelország, az NDK, Jugoszlávia, Kuba. A Comore Köztársaság az Afrikai Egységszervezet tagálla­ma. A Com ore-szigetcso port az in­diai-óceán nyugati részén, Afri­ka dél-keleti partjainál, Mada­gaszkártól észak-nyugatra fek­szik. A szigetcsoporthoz tartozó négy sziget — Grande Comore, Anjouan. Mohéli és Mayotte — összterülete 2237 négyzetkilomé­ter. lakosainak száma 1975. évi becslés szerirt 300 000. A mai né^sség arab—malgas—néger ke­verék, a legelterjedtebb afrikai nyelvvel, a szuahélive] rokon co­more. nyelvet beszéli. Mintegy ezer francia ülte+vényes és alkalmazott él a szigeteken. Fővárosa 1956 óta a 15 ezer lakosú Moroni. A főként mohamedán vallású lakos­ság mezőgazdaságai és áilatte- nvé’sztéss«3] foglalkozik. Főbb ex- portt^rm*kek: a vanília, a Kávé. a kakaó, a kn^ra és a különféle ill óolaj -kivon at ok. A szigetcsorort a XIX század­ban lett francia gyarmat. 1961. decemberében belső autonómiát kapott: helyi parlament és kór­sai«* alakult. Az afrik«! nemzett felszabadítási mozgalmak ösz­tönző hatására a szigetek lakos­sága hosszas harcot folytatott a függetlenség és a nemzeti szuve­renitás kivívásáért. Az 1972-es választások előtt a függetlenség követelésének je­gyeiben a szigetcsoport legjelentő­sebb pártjai szövetségre leptek. A választások után Ahmed Abdal­lah, a Comore-i Demokratikus Szövetség vezetője alakított kor­mányt, amely azonnal tárgyalá­sokat kezdett a francia -cormány- nyal a szigetek függetlenségéről. 1973 májusában megegyezés jött létre, hogy a lakosság neoszava- záson dönt az ország jövőjéről. Az 1974. december 22-én megtartott népszavazáson a szavazók 95 56 százaléka a Franciaországtól való elszakadás, a teljes függetlenség mellett döntött. Mindössze a 45 000 lakosú Mayotte-szigeten volt fordított eredményű a referen­dum. Erre a tényre hivatkozva a francia parlament 1975. június 30- án a népszavazás szigetenkénti megismétlését rendelte el. Ahmed Abdallah akkori miniszterelnök ezt törvényellenesnek minősítette, s 1975. július 6-án egyoldalúan ki­kiáltotta a Comore-szigetek füg­getlenségét; Abdallahot államfő­vé választották meg. A Mayotte- szigeti képviselők ezzel egy időben hűségnyilatkozatot küldtek a francia államfőnek. A szigeten 1976. február 8-án megtartott nép­szavazáson a lakosság Mayotte Franciaországhoz való tartozása mellett döntött. A Comore Köztársaságban 1975 augusztusában az ellenzéki pár­tokat tömörítő Egyesült Nemzeti Front (FNU) égisze alatt végre­hajtott államcsíny megfosztotta hatalmától Ahmed Abdallahot, ál­lamfődé 1975. január 2-án Ali Sol- lih-ot választották meg. A? ENSZ-közgyűiés 32. üléssza­ka 1977. november elsején határo­zatot szavazott meg, amelyben felszólította a Comore-szigetek és Franciaország kormányát, hogy dolgozzon ki olyan igazságos ren­dezést a Comore-szigetekhez tar­tozó Mayotce-sziget problémájába, amely összhangban ál! a Comore- szigetek politikai egységének és területi sérthetetlenségének tisz­teletben tartásáról intézkedő ENSZ-!ütárositokM Edward Gierek, a LEMP KB első titkára (bal ol*a*t) *§ Carlo Guilio Argan, Róma polgármestere kölcsönösen meg­ajándékozzák egymást a Capitoliumban, a római városházin Tekintse mei decem’nr 1-től 3-ii a Tata II., Ady Endre u. 8—10. szám alatt üzemelő 585 sz. boltunk varrógép kiállítási, ahol szovjet, lengyel és NDK-varrógépek nagy válasz­tékban kerülnek kiállításra és árusításra. December 2-án l4—17 h-ig szaktanácsadást tan a Delta Szerviz. 4692

Next

/
Oldalképek
Tartalom