Dolgozók Lapja, 1977. december (30. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

neiyisiricieti gyűjtemény WÄG »ROIETÄRJM EGYESÜLJETEK! r í Mai számunkban. I \ ► [ ► ► ► ► ► Beszélgetés a múlt harcok részesével... A jó kenyér titka 3. oldal ★ Az időszerű Hamlet 1977. december L, CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS IAPIA __________£________________________________________________________________________—-------------------------------­X XX. évf., 282. sz. Ara: 80 fillér ► ► ► . ► ► l I E^AAAAaááAAáaáAáaaAAAAAA.AAAAAAáAAAAááAAAAÁáAA.ááAAAAAAAAAAAAAM 4. oldal Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését decem­ber 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októ­ber5 Szocialista Forradalom 60 évfor­dulójának megünnepléséről szóló be­számoló, az 1977. évi népgazdasági ter\ teljesítéséről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költségveté? irányelveire vonatkozó előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bi­zottságnak. 14 esztendő alatt — hétszeres forgalomnövekedés llj megállapodások a szovjet—magyar kormányközi bizottság moszkvai ülésén Moszkvában szerdán véget a nehézipari és közlekedési zói kezdeményezésének: a ért a magyar—szovjet gazda- gépgyártásban, valamint az Szovjetunió rendeléseinek a 6ági és műszaki-tudományos építőanyaggyártásban. Meg- — a Nagy Októberi Szociah's- együttműködési kormány- vitatták és jóváhagyták a két ta Forradalom 60. évfordulo- közi bizottság XX. ülésszaka, országnak az áruszállítás meg- ja tiszteletére — hátát idő Az ülésszakon a magyar kiii- javítására irányuló intezkedé- előtti teljesítésére indított döttséget dr. Széké- Gyula seit is. munkaversenynek. miniszterelnök-helye .tes, a A bizottság áttekintette azo- . __. , . s zovjet küldöttsége- Konsz- kát a kormányközi megália- barát^L ^ e “triJes eeveto- tantyin Katusev. a Szovjetunió podásokat, amelyek a ’.’50 Ki- .. ökörében ra lnttT* Minisztertanácsának elnök- lovolt feszültségű villamos- 1)00 «-&koreüen zajlott le. helyettese vezette. távvezeték, négy új szénbánya A kormányközi bizottság A tanácskozásról kiadott és egy hőerőmű építésében ülésének jegyzőkönyvét a közlemény szerint a kormány- történő együttműködésről két társelnök: Szekér Gyula és közi bizottság áttek-ntette és szólnak, valamint az olefinok Konsztantyin Katusev írta jóváhagyta a Magyar Nép- és feldolgozási termékeik, a alá. köztársaság és a Szovjetunió növényvédő szerek műtrá- A nagymarosi vízlépcső épít- legfontosabb iparagai közöl- pák es a mas.isftbb zsrralkc- kezésév% kapcsolatos új kor. fa gyartmanyszakosrás es ke- hótok partosában torteno mányközi ^ményt m. operáció hosszú távú fejleszté- egyuttmukodés -a vonatocz- részről dr. Bíró József eepk alapvető ranyeiveto nak. A két fel határozatokat ■külkere6kedelmi miniszter, A bizottság pteki mette és fogadott el az említett «er- szoyjet részr51 gzemjon jóváhagyta a Magyar Népköz- manykozi egyezmények tel- SzkacskoV; a szovjetunó Mi- tarspag es a Szovjeumó mi- jesitpenek bu is. ipara nisztertanácsa Külgazdasági niszteriumainak azokat a ja- A bizottság.ölen test haliga- Allami Bizottságának elnöke vaslatait, amelyek a termele- tott meg a kölcsönös aruszál- si-műszaki együttműködés ki- lítások ez évi tervének teljesí­szélesítésére és elmélyítésére téséről és megállapította: a Az ünnepélyes aláíráson irányulnak a rádióiparban, a teljesítésben nagy szerepe Konsztantyin Katusev revi- hajóépítés-ben, az energetikai, volt a csepeli kombinát dolgc- den méltatta a tárgyalásik, az ülésszakon létrejött új megállapodások jelentőségét Szekér Gyula válaszában utalt arra, hogy a kormányközi bi­zottság eddigi húsz üléssza­kán igen jelentős eredménye­ket ért el a két ország közötti együttműködés fejlesztésé­ben. A gyümölcsöző együtt­működést a kölcsönös elő­nyöket mutatja, hogy a bi­zottság létrehozása óta eltelt 14 esztendőben a magyar— szovjet külkereskedelmi for­galom hétszeresére nőtt évi tervet a Vila axna kollektívája Nagyobb eredmény — alacsonyabb önköltség a bányaüzemekben A Tatabányai Szénbányák felül termel. Három frontféj- bányász pártbizottságának téséből és elővájásából a ne- úlése után — amely a válla- gyedik negyedév idején 1600 lat ez évi gazdasági munkájá- vagonnal több szenet, kíván­va foglalkozott — megélőn- nak a felszínre szállítani. A kült az üzemek tevékenysége, bányaüzem a XIV-es akna A pártszervezetek felmérték, többlettermelésével együtt mit tehetnek, hogy segítségük mintegy 1730 vagon szenet ad előirányzatán kívül. Az ötezer kalóriánál maga­sabb fűtőértékű szenet ter- számú eredményekben realizálódjon A központi műhelyüzem párt­szervezete Jelentette, hogy a jelentős eredményt hozó üze- vi/Takna 309. inuk az év végéig az eddigie­ken felül, még plusz kétmil­liós nyereséget hoz. A több­letmunkák elvégzésére fel­mérték a szakemberek a gyár­táselőkészítést, az anyaggaz­dálkodást, a befejezéshez kö­frontfejtésén dolgozó Illés Jó­zsef vezette hetventagú aranykoszorús szocialista bri­gád nagy eséllyel vesz részt a hagyományos technológiá­val működő frontfejtések ■ , ,, .... , iparági versenyében. A leg­zeledo munkák állását hop utóbbi értékelésnél a második az akadályokat elháríthassak bejyen ^ílt. A 310-es számú a folyamatos terme es utjabol. frontbrigád Kiss György ve- ^ Kelel!. bányaüzem zet^vei ugyancsak nagy len­ő'I/a aknájának partszerveze- daiettei dolgozik. A bányában f'j iiivuonocnlr Irmom miinl/o. . . . ta ugyancsak kiváló munká- ró1 számolt be. Jelentette, hogy bányájuk befejezte évi szakmai tervét. A Keleti I. bányaüzem három aknája kö útobb szénomlasztásos tecn- nológiájú frontfejtés műkö­dik Az újszerű technológiá vai gazdaságosan termelhetik ki a keskeny szénpásztákat £ü‘ a Yí(f eJ'te. e! ,a legki’ Az itt dolgozó brigád magas emelkedőbb teijesitmenyt. Az teljesítrnényt ér el. tovább eitnult háromnegyed ey alatt javítja a ^nya egyébként is li milliós plusz eredményt gjjsmerésre méltó eredményét. hózott, tonnánként több mint 2" forinttal magasabb eladási árat ért el. A szénfali telje A Tatabányai Szénbányák­nál a cél az. hogy az év vé­sítmények is a VI/a aknán géig a bányaüzemek tízfo- VOltak a legmagasabbak. A rintos önköltségi javulást ér- •api 100-102 vagon szenet jenek el tonnánként, míg a termelő öreg bánya az év to- szén fűtőértékének javulásá- Itebbé részében már terven val 27 forintos áremelkedést. Szekér Gyula szerdán zaérkezett Budapestre. ha­új gépóriások Ahnásfüzifon Az Almásfüzitői Timföldgyár rekonstrukciós programja új állomásához érkezett. November 25-én megkezdte a terme­lést az óránként százötven tonna kapacitású golyós malom, illetve a napi 520 tonnás teljesítményű kalcináló kemence, így jövőre már 40 ezer tonnával többet termel a Timföld- gyár. A két gépóriást határidőre adták át, az eredetileg ter­vezett költségből 8 millió forintot takarítottak meg. Képün­kön: a nagy teljesítményű szovjet gyártmányú kalcináió kemence Korszerűsítik az alugraíikai részleget Evek óta keresettek a sári­sápi Űj Élet Tsz alugraíikai termékei. A növekvő igény a múlt év végén olyan elhatá­rozásra késztette a tsz vezető­it, hogy ennek az üzemnek a bővítésére, korszerűsítésére je­lentős összeget fordítson. Épül már az új részleg, melyet Svájcból vásárolt gépekkel kí­vánnak berendezni. Az épület és a gépi beruházás együttes költsége mintegy 15 millió fo- ' rintot tesz ki. A részleg üzembe helyezésé­vel egy időben korszerűbbé vá­lik a gyártás egész folyamata, így a dolgozók számának eme­lése nélkül a mostani terme­lési érték kétszeresét fogják előállítani. Különösen nyomtatott áram­körökből nagy a híradástech­nika igénye. A tsz azt tervezi, hogy a jövőben a nyomtatott áramköröket már beépítve, összeszerelve fogja a felhasz­náló vállalatoknak átadni. A közös gazdaság részére az alugraíikai termékek gyártá­sa nemcsak azért hasznos, mert kedvező jövedelemhez juttatja a termelőszövetkeze­tet, hanem, mert munkát biz­tosít a tsz-tagoknak, a fele­ségeknek, hozzátartozóknak. A nőpolitika a mindennapi munka szerves részévé vált Tatán, a városi tanács vég- ágazatokban — például keres- tó tapasztalat, hogy a nőket rehajtó ’ bizottságának szerve- kedelem — a nők helyzete az elsősorban középszintű veze- zésében a hét elején értekez- egész területen meghatározó tőknek alkalmazzák. Az en- letet tartottak a nem tanácsi szereppel bír. nél magasabb tisztségeket — szervek vezetői részére. A té- Papp Gabriella visszatekint- és ez a jellemző — férfiak ma a nők politikai, gazdasági ve az 1970-ben hozott nőpoli- töltik be. Ennek ólra elsősor- és szociális helyzetéről szóló tikai határozat óta eltelt idő- '°an a helytelen szemléletben, tájékoztatás, az ezzel össze- re, megállapította, hogy nők- keresendő. Maguk a nők sem függő feladatok megvitatása kel való fokozottabb törődés a szívesen vállalják, hogy egy- volt. Papp Gabriella, a városi tanácsi és nem tanácsi mun- e§v üzem vagy intézmény „e.- tanács elnökhelyettese tájé- ka szerves részévé vált. Min- emberévé” váljanak, koztatójában elemezte a Ta- denütt szociál- és nőpolitikái A városi tanács elnokhelyet- tán és környékén lévő nőik terveket készítettek. Az intéz- tese elmondta, hogy Tatán és élet- és munkakörülményeinek kedések egyik, mégpedig ada- környékén az átlagosnál jobb alakulását. Rendkívül fontos tokban kimutatható hatása, a munkaképes nők foglalkoz- ez a tanácskozás — mondotta hegy megnőtt a vezető pozí- tatási aránya. Ez a város fej- — mert az egyes üzemek, in- dókban lévő nők száma. Per- lett könnyűiparának illetve in­tézmények vezetői a közigaz- sze, ez a növekedés nem min- tézményhálózatának köszönhe- gatási terület egészére kitér- den szervnél, üzemnél és in- tő. A nők munkájával szoro- jedő, átfogó képet kaphatnak íézménynéi egyforma. Például san összefügg a szakképzés, az intézkedésekről és azok az ipari és termelőszövetkeze- Ebben a kérdésben már nem eredményeiről. Szükséges ez az töknél jóval dinamikusabb fej- egyértelműen kedvező a kép. áttekintés azért is, mert egyes lődés szükséges. Általánosítha- Maguk a vállalatok sem ősz­Megalapozott gazdasági döntések Tanács vb Esztergomban Szerdán délután ülést tartott két, közgyűléseket megtartót- dasági döntések meghozatala Esztergomban a városi tanács ták. A közgyűlések elé kerülő előtt nemcsak a vezetőség és végrehajtó bizottsága. A testű- anyagokat a vezetőség meg- a közgyűlés véleményét kérik let — többek között — meg- tárgyalja. ki, hanem figyelembe veszik hallgatta és megvitatta a tér- A Vetkezetek egész tévé- f egyes bizottságok javasla- meles- és el__. asfelugyeleti.va kenységére kiterjedő foiyama- » újszerű, hogy fonto­tommt az építés, es műszak. belső ellenőrzést a köz_ sabb döntések meghozatala osztályok beszámolóját a szó- űlésen választott ellenőrző, f^t kikérik a tanács illeté- vetkezetek allarm felügyelete- felneveled bizottság út- kes ügyosztályának alláspont­nek tapasztalatairól. vagy felügyeleti bizottság út­jár végeztetik. Az esztergomi ját is. Ai állami törvényességi fel- következetekben a különböző Az alapszabály — valameny. ügyelet hivatott biztosi am, fejacjatok elvégzésére az alap- ny* szövetkezet legfontosabb Se^épvfXti szeííek“ X'- szafcá*okban határozott alapokmánya. • Szükségessé deirke,p ^ f f 6 , ? módon működnek a döntobi- vált, hogy valamennyi sző ve t­megfeldjerT al ^nye^’Svt -ttsag°k> a ^bizottságok, az kőzetben Mülvizsgáíják az megfeleljen a törvényes köve ifjusagi bizottságok. A sző- alapszabályokat. Ezt a mun­.elményeknek. A szövetkeze- vetkezet{ bizottságok javasla- kát a tanácsnak 1978 márci- tek működésé, a vezető testű- íokat tesznek a segélyek oda- us végéig kell elvégeznie, letek es egyeb szerveinek ha- {té’ésére. üdültetésre, közre- , tározatai összhangban legye- működnek a szakmunkások , AlIa^ *>Slalt a végrehajtó nek a jogszabályokkal. Er- r.eveiésében Ahogy javult a b]ZOttsá-g abban is, hogy több re a munkára vállalkozott a bizottságok munkáia úgy” lett lakásépítő és fenntartó szö- városi tanács két illetékes ősz- teljesebb a szövetkezeti de- vetkezetet vonjanak össze tálya, amikor megvizsgálta a mokrácia. * Szükségesnek látják azt is. szövetkezetek működésé*. Meg- * hogy a jövőben a lakásszövet­állam'totta a végrehajtó bi- A társadalmi érdekekkel kezetek munkájának ellenőr- zettság, hogy a szövetkezetek szembenálló megnyilvánulást zésébe fokozottabban foly- az alapszabályokban meghatá- nem találtak az ellenőrzések jón be a MÉSZÖV, illetve az rozott szá«ú részközgyűlése- során a szövetkezetnél, A gaz- OTP. tönzik mindig a tanulást. Gaz­dasági céljaik eléréséhez ugyanis azt hiszik, elegendő a betanított munka ismerete. A, dolgozó nők sem mindig vál­lalják a szakmai képzéssel já­ró nehézségeket. Az egyenlő munkáért egyen­lő bér elvének megvalósítása különösebb gondot nem okoz. Természetesen ez a megálla­pítás nem érvényes vala­mennyi munkahelyen. Arra kell törekedni, hogy az elv ál­talánosan érvényre jusson! Tatán több üzemben, gj'ár- ban. intézményben rekonst­rukciót hajtottak végre és ez javította a munkakörülmé­nyeket A nők szempontjából meghatározó szerepe van a kereskedelmi, az egészségügyi hálózatnak és különösen az alsó fokú oktatási intézmé­nyeknek. E kérdésekben Ta­tán mindenütt sikerült előbb­re lépni, de ez még nem je­lenti az ideális állapot meg­valósulását. Papp Gabriella elmondta,’ hogy az eddigi eredményeket közösen — tanácsi és vállalati együttműködéssel —• sikerint elérni. Kérte a jelenlévőktől j közigazgatási terület szociál­politikai céljainak további tá­mogatását

Next

/
Oldalképek
Tartalom