Dolgozók Lapja, 1977. november (30. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

pROictäriai FGVESUlJETEKI ÖOlbOIÖltfattju 1977. november 1M . XXX. évf., 257. sz. KEDD az MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA Ára: so fillér Helyi méreti gyűjtemény ♦ Mai számunkban: A viscosai példa 3. oldal Diákkórusok megyei találkozója 4. oldal Lottó-jutalomsorsolás 6. oldal Párt- és ftornykiilittségiiÉ Moszkvába érkezett Indulás előtt a pályaudvaron A Szovjetunió Kommunista mányküldöttséget Pártja Központi Bizottsága, a főváros magyar az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának első el­nökhelyettese, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titká­ra, Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, Ivan Pavlovszkij, közlekedési mi­niszter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe, az SZKP KB tagjai; Oleg Rahmanyin, és Borisz Gosztyev, az SZKP KB pót­tagjai, a KB osztályvezető- helyettesei, valamint Genna- gyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető-helyettese fo­gadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagy- követség vezető diplomatái és a moszkvai magyar kolónia a szovjet tagjai is. Kádár Jánost, fele- és szovjet ségét és a magyar küldöttség Tatabányán tanácskozott az országgyűlés ipari bizottsága A szén- és ércbányászat fejlesztése Szovjetunió Legfelsőbb Taná- zászlókkal feldíszített Kijevi- tagjait magyar úttörők virág­osa és Minisztertanácsa meg­hívására Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára vezetésével vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalopi 60. évfordulójá­nak szovjetunióbeli ünnepsé­gein. A küldöttség tagja Lo­soncai Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki a Szovjetunióban csatla­kozott a küldöttséghez. Kádár Jánost útjára elkísérte fele­sége. Hétfőn délután megérkezett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség. A magyar pályaudvarán Kirill Mazurov, csokrokkal köszöntötték. Befejeződön a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa Vasárnap a Parlament gesi Kiss Pál akadémikus kongresszusi termében az or- lett. szágos vezetőség beszámolója a Magyar Vöröskereszt va- fölötti vitával folytatta mun- sárnap véget ért V. kong- káját a Magyar Vöröskereszt resszusán az ország-i veze- V. kongresszusa. tőség tagjává választották A vitában elhangzottakra Balogh Jánosnét, az Oroszlá- Hantos János főtitkár vála- nYi Szénbányák lámpakam- szolt_ rását és dr. Tiszai Miklóst, a megyei kórház főigazgató- A kongresszus küldöttei helyettesét. A kongresszust ezután nyílt szavazással meg- megelőző napon, pénteken választották a ^ Magyar Vö- Révész Andrásnét, a Medicor röskereszt vezető testületét, a Művek esztergomi gyárának 99 tagú országos vezetőséget, raktárosát áldozatos vöröske- továbbá a 15 tagú számvizs- resztes munkájáért a Munka gáló bizottságot. Érdemrend bronz fokozatával Az országos vezetőség első tüntették ki. A kitüntetést ülésén megválasztotta a tiszt- Trautmann Rezső, az Elnöki ségviselőket. A Magyar Vö- Tanács helyettes elnöke nyúj- párt- és kor- röskereszt elnöke ismét Ge- tóttá át. Tatabányán, a megyei tanácsegyházi és a márkushegyi ak- székházában tanácskozott hét­főn az országgyűlés ipari bi- és a lencsehegyi bányák mélyí zottsága. Megtárgyalta dr. Si- tése az elképzeltnél valamivel A kérdések egy részére a naüzem nyitása, míg a mányi szakértők válaszoltak. Kide­rült, hogy a mányi és a len­csehegyi bányák nyitása ké- mon Pál nehézipari miniszter később indul meg. (Ez a késés sőbbre halasztásának oka a je- írásos beterjesztését a szén- és egy-két év.) lenleg folyó néhány nagyberu­ércbányászat ötödik ötéves tér- A felszólaló képviselők szén- házás jelentős mértékű drágu- vi fejlesztéséről, valamint a vedélyes hangon ostorozták a lása és ismét megnőtt a félig- fejlesztések távlati koncepciói- bányászat fejlesztésében ta­ról. A témához dr. Kapolyi pasztaiható késéseket. Elhoz- László miniszterhelyettes fű- ták magukkal üzemük, válasz- részére válaszolt, s hangsú- zött szóbeli kiegészítést A ta- tókerületük hangulatát, s tol- lyozta, hogy néhány napon be- nácskozáson részt vettek: Moh- mácsolták a bányavidék doi- ri Pál, a megyei pártbizottság gozóinak véleményét is. Elé- első titkára, Seregi János, a gedetlenségüknek adtak han- Magyar Szénbányászati Tröszt got a műszaki fejlesztést ille- vezérigazgatója, az ipari bi- tőén. A gépesítésben nagy a zottság tagjai, valamint a meg- lemaradás. A fiatalok ma öreg hívott szakértők. bányákat találnak — ha mun­Az írásos anyag beszámolt kára jelentkeznek —, s nagy hazánk szén, érc- és ásvány- még a fizikai erő igénybevéte- vagyonáról. kész beruházási állomány. Dr. Kapolyi László, a kérdések egy lül valamennyi felszólaló kép­viselőt írásban tájékoztatnak, hogy választ adhassanak vá­lasztóiknak. A tanácskozás megbízta az ipari bizottság vezetőjét, is­mertesse a tanácskozáson el­hangzott kérdésekről az Or­Hangsúlyozta, le. Valamennyi felszólaló hang- szágos Tervhivatalt, a KGM­hogy a jelenleg ismert kitér- súlyozta az elöregedés veszé- melhető szénvagyonunk a mai lyét. Érzésük és tapasztalataik termelési szinttel száz évig ele- szerint a jelenleginél több gendő. A szénterületek egy ré- gondot kell fordítani a mun- sze külfejtésekkel művelhető ka- és egészségvédelemre is, le. Szólt a rudabányai vasérc- fejleszteni a biztonságtechni­et, a bányászszakszervezetet,' stb, mindazokat, akik tehetnek a tárgyalt iparágak előreme- netelének meggyorsítására. Felkérik a nehézipari minisz­előfordulásról, amely a hazai kát. Sürgették a beruházások teit/s’ hogy másfél év múlva ismételten tájékoztassa az ipa­ri bizottságot a tervezett fej­szükségletek 7-8 százalékát fe- fokozását a szénbányászatban, dezi. Számottevő a rézérc-elő- a bérek felülvizsgálatát, ame- fordulás Recsk térségében, lyet az ércbányászat bérezésé- lesztések állásáról, a végrehaj- amelyet ércvagyona alapján a nek szintje különösen sürgető- tásról. világ legnagyobb 25 rézércelő- en indokol. Bírálták a terve- fordulásai közé sorolnak, zést, amelyet az igények rend- Uránércbányászatunk például szerint túlhaladnak, ennek kö- az ezredfordulóig biztosítja a vetkeztében a bányászok szá- termelést. Az anyag szólt a mára gyakran elvesz a heti Délután az ipari bizottság tagjai, Seregi Jánosnak, a Ma­gyar Szénbányászati Tröszt ve­zérigazgatójának meghivásá­dolomit, üveghomok, kovaföld pihenőnap is. Változtatni kell ra, meglátogatták a márkushe­stb. vagyonúnkról, s annak ezen távlati fejlesztéséről is. Dr. Kapolyi László előadásá­ban tájékoztatta a képviselő­ket a földtani kutatások fej­lődéséről, amely például a szén és a bauxit esetében már külön-küiön eléri az évi 100 ezer folyómétert Az ötödik öt­éves terv időszakában mintegy ötvenmilliárd forint értékű ez az ásványvagyon, amit a föld­tani kutatások révén megis­merhetünk. A leendő új bá­nyák közül folyik már a nagy­hangsúlyozták. gyi aknanyitást Megnyílt Tatán (t másolatmúseum A «Őrös és romai muvcszct cmlcktint k te C5 , látványos beiuutato|a Lapunkban is nyomon kö- a bátor kezdeményezés okos vettük a tatai másolatmú- célratörő egyuttmukodessel zeum építésének állomásait- párosul, akkor nagy dolgok s olvasóink is képet kaphat­tak e kiemelkedő kulturális vállalkozás érdekességeiről. De a gyűjtemény és a mú­zeum .sorsának jó ismerői is meglepődhettek vasárnap az ünnepi megnyitón: az egyko­megoldásara is képes. Arra is, hogy a pusztulásra ítélt, megmenthetetlennek látszó értékeket ismét a dolgozó em­ber művelődésének szolgála­tába állítsa.” Áttekintést adott a „múze­ri zsinagóga helyreállított és u*n letesitesenek történetéről ° ° ... ... m r i ’ 1.1 . n rtu ű^rQl/ll C 7A­átalakított épületében látvá­nyos kiállítás képe, monu kiemelve: a nagy értékű szo­bormásolatok elhelyezése év­Tejipari párosverseny Tatabánya és Krasznodár között ■mentális hatású művek egész tizedek óta gondot okozott sora fogadja a látogatót. Több esztendei előkészítő, szerve­ző. építő munka nyomán megnyílt hát Tatán — a mú­zeumi hónap jegyében — a hivatalos nevén „Görög-ró­mai szobormásolatok múzeu­ma”. Az esemény azonban mindenképpen túlnő egy ki­állítás megnyitásának jelen­tőségén. Mint ahogy ünnepi avató beszédében Steiner Tibor, a megyei tanács elnökhelyette­se is kiemelte: „A múzeum látogatói meggyőződhetnek ar­ról. ha a kultúra ügye iránti elkötelezettség, a művészet ■reretete, tisztelete, a közmű­velődés fontosságának és je­lentősegének elismerése, az egészséges lokálpatriotizmus, s a múzeumi raktárakban pusztulásra voltak ítélve. Ezért fogott össze a megyei és a tatai tanács, hogy a Kulturális Minisztérium, a Szépművészeti Múzeum és a Nagyon =ok érdeklődő vett részt a megnyitó ünnepségen amely kiemelkedő szerepet a párizsi Louvre-on át, a lon- játszott az emberiség esztéti- doni Britisch Múzeumig — a kai kultúrájának formálásá- világhírű gyűjtemények fél­ben. tetc és felbecsülhetetlenü! Végezetül a megyei tanács nagy értékei. Felsorolni is Komárom megyei Múzeumok vezetése nevében köszönetét lehetetlen a híres alkotáso­mondott mindazoknak, akik a kát. amelyek eredeti forrná másolatmúzeum létrehozásán jakban, lenyűgöző szépségük­fáradoztak _ megemlékezett ben és látványos elrendezés­Kí ss Dániel szobrászművész- ben állnak előttünk, restaurátor munkásságáról is, A tatai vállalkozásnak még akinek nagy érdeme van folytatása lesz. Az egész gyűj- abban, hogy ilyen hiteles, ér- tc-mény mintegy 500 művet tékes gyűjtemény került ölel. fel. A tervek szerint ez nagyközönség elé. az anyag egy másik épület­A tatai múzeumban jelen- ben ugyancsak Tatán kap két Igazgatóságának közreműkö­désével otthont adjon e nagy értékű gyűjteménynek. Szólt arról, milyen felbe­csülhetetlen jelentősége van annak,, hogy az antik görög és római szobrászat nagy al­kotásairól készített másolatok ismét a közönség elé kerülje­nek, közkinccsé váljanak. Bár .. .... . tudjuk, hogy nem eredeti al- leg mintegy 200 szobor ^ es majd helyet 1980-ig. A kotások, csak azok pontos, hi­teles másolatai, mégis lenyű­göz változatos szépségük. dombormű hiteles másolata kiállítás együttes anyaga ad található. Olyan műveket lát- majd szinte teljes, átfogó ké- hat itt együtt a művészet pet a nagy kultúrtörténeti Ezekben az alkotásokban iránt érdeklődő, amelyek jelentőségű görög és római olyan kor művészete üzen, Athéntől, Nápoly on, Rómán, művészetről. Volt előbb egy delegáció, 29-re teljesítjük. Terven fe-; s egy gyárlátogatás. Majd lül 350 tonna tejterméket al- jött a levél, ment a levél. A Utunk elő, 120 ezer rubel er- szovjet Krasznodári Tejfeldol- téliben. A többlettermelésnek gozó Kombinát szocialista a 80 százalékát termeléke- brigádjai arra kérték a Fejér nyebb munkával érjük el. és Komárom megyei Tejipari Csökkentjük az anyagveszte- Vállalat kollektíváit, hogy séget, az energiafelhasználást, versenyezzenek egymással. javítjuk a termékek minősé­A krasznodáriak nem akár- gét” — pár mondat a szov- milyen versenyfelhívást küld- jetek versenyvállalásából. tek. Olyan számadatok sora- S a hazaiak válasza: „A koztak a vállalásukban, ame- munkaversenyfelhívást elfo- lyek szokatlanok voltak a gadjuk és annak szellemében hazai szakc ébereknek. A ta- fogunk dolgozni. Tovább ja- tabányai tejüzem szocialista vítjuk a kapcsolatot a mező­brigádjai meghökkenve hall- gazdasági üzemekkel, felvá­gatták a mammutvállalat sárlási tervünket 3 millió li- adatait. örültek a megtisztel- tér tejjel túlteljesítjük. Fo- tetésnek, hogy szovjet válla- kozzuk a termelékenységet, lattal párban készülhetnek az azaz, két műszak helyett Októberi Forradalom évfor- másfél műszak alatt terme- dulójának fogadására, mégis lünk ugyanannyit”, jót nevettek azon, hogy a A tatabányai üzemben tíz kicsi hogy fog versenyezni a szocialista brigád versenyez, hatalmas, nagy vállalattal. De a csarnokot járva, nem Mivel a Fejér és Komárom láttam kapkodást. Jakubos megyei Tejipari Vállalathoz László szerint abból áll főleg a tartozó négy üzem közül a verseny, hogy minden ieue- tatabányai a legnagyobb, — tőséget felhasználnak a jobb itt készül a termékek 42 szá- munkára. Idén 9 százalékkal zaléka — így a versenyválla- emelkedett a tavalyihoz mér- lás teljesítése is rajtuk áll, ten a termelékenység. Elké- vagy bukik. Ezért őket, a leg- szült a III. negyedév mérlege érdekeltebbeket kerestem meg is. Nem kell szégyenkezniük és kérdeztem arról: — Mit a tatabányaiaknak a kraszno- jelent számukra e nem min- öáriak előtt. A napokban a dennapi verseny? vállalat szakemberei Krasz­— Üzemünk többször bele- nodárba vitték a tervteljesí- férne a krasznodári kombi- tésről szóló jelentést, hogy nátba, mégsem félünk. Ered- összevessék szovjet kollégáik ményeinket százalékos arány- eredményével. Akár a hazai, ban vetik majd össze. Mun- akár a szovjet vállalat le- kakapcsolatunk a szovjet vál- gyen is az első, mindkettő lalattal kétéves, s a jubileu- nyer. Hisz ezekben a hóna­mi verseny még több lehető- pókban jobban odafigyelnek séget ad a szakmai tudás cse- az üzemszervezők, technoló- réjére, a szovjet technológia gusok, szakmunkások arra, megismerésére — mondták. hogy olajozottan menjen a — Mivel kell felvenniük a munka, ne legyen üresjárat, hazai szocialista brigádoknak kevesebb energia fogyjon. a versenyt? S ha jövőre nem is le» ,.A X. ötéves terv második Jubileumi verseny, akkor évének célkitűzéseit december így fogják tenni a dolguk j

Next

/
Oldalképek
Tartalom