Dolgozók Lapja, 1977. október (30. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

ffllÖ PROIETÄRIÄ!. EGYESÜLJETEK! ÜOíWZÖKé/i/a 1977. október U XXX. évf., 231. sz. SZOMBAT AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP|A Ara. 80 finér Mai számunkban Az eszmecsere tanulsága 3. oldal Népszínház, munkásszínház — politikai színház Szerkesszünk együtt! 1. oldal 5. oldal A népgazdasági tervezésről Az idei népgazdasági terv teljesítésének eddigi tapaszta­latairól, valamint az 1978. évi terv előkészítésének feladatai­ról pénteken az MSZMP budapesti bizottsága, Oktatási Igazgatóságának székházában országos értekezletet tartottak a minisztériumok és az orszá­gos főhatóságok vezetői, a bu­dapesti és a megyei pártbi­zottságok első titkárai, a Fő­városi Tanács és a megyei ta­nácsok elnökei, a tervezésbe bevont nagyvállalatok vezető munkatársai. A bevezető előadást Huszár István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke tartotta. Az értekezleten felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára. illést tarlóit az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott Az Elnöki Tanács módosította az 1983. évi 36. sz. törvényerejű rendeletnek az Allami-dijra, és a Kossuth- díjra vonatkozó egyes rendelkezéseit. A módosítás értelmében mindkét díjnál megszűnik a fokozati rendszer és a jövőben — a nagy díj mellett — egységes elnevezéssel Állami-díjat és Kossuth-dijat adnak ki. A díjakkal együttjáró összeget a Minisztertanács állapítja meg. Az Elnöki Tanács módosította a mezőgazdasági rendel­tetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvényt. A tör­vény alapelveit figyelembe véve a módosító rendelkezések biztosítják a mezőgazdasági rendeltetésű földek hatékony védelmét a gyors ütemű iparosodás és városiasodás viszonyai között. Az új rendelkezések a legértékesebb mezőgazdasági földek más célra történő felhasználását csak kivételesen in­dokolt esetben teszik lehetővé, anyagilag érdekeltté teszik a beruházókat a földek takarékos felhasználásában, valamint továbbfejlesztik a művelési kötelezettség ellenőrzésének és a művelésből való kivonás engedélyezésének rendszerét. A törvényerejű rendelet 1978. január 1-én lép hatályba és végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. Rendelet — az eredményességért A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben meghatá­rozott munkakörök betöltését megfelelő képesítéshez kötöt­te. A Magyar Közlöny 71. szá­mában megjelent rendelet előírja, hogy a minisztérium­ban, a minisztérium felügye­lete alá tartozó valamennyi középirányító szervnél, a hoz­zá tartozó ágazatoknál, válla­latoknál és szövetkezeteknél, azok ' gazdasági társulásainál, valamint az intézményeknél a meghatározott munkakörök­ben csak az előírt iskolai vég­zettséggel, politikai és szak­mai képzettséggel rendelkező személy foglalkoztatható. A Magyar Szociálisig Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak ‘ a Magyar Népköztár- |aság kormányának meghívá­sára a közeli napokban baráti látogatásra Budapestre érke- sik Edward Gierek, a Len­A megjelenésével hatályba lépett rendelkezés után a ké­pesítéshez kötött munkakört betöltő, de azzal nem rendel­kező dolgozót felszólítják a képesítés megszerzésére. Az érintett munkakörökben ki­vételesen az is alkalmazható, akinek nincs megfelelő képe­sítése, ha a munkaszerződés­ben kikötött határidőre vállal­ja annak megszerzését. Aki a részére előírt és az általa vál­lalt tanulmányokat nem kezd­te meg, vagy önhibájából nem fejezte be, azt az adott képe­sítésének megfelelő munka­körbe helyezik át. Aki a ké­pesítést önhibáján kívül nem gyei Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, és Piotr Jaroszewicz, a LEMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Lengyel Népköz- társaság Minisztertanácsának elnöke. tudta megszerezni, legfeljebb öt évre halasztást kaphat rá. A rendelet engedményt ad a nagy szakmai gyakorlattal bí­ró, de a szükséges képesítés­sel nem rendelkező idősebb dolgozóknak, amennyiben nem kötelezi őket a képesítés iskolai rendszerű megszerezé- sére, de nekik sem ad felmen­tést az egyéb jogszabályokban meghatározott továbbképzés alól. A rendelet végül kötelezi az érintett szerveket arra, hogy december 31-ig készítsék el a meghatározott munkakörök képesítési előírásait. A mostani rendelet lényegé­ben az államigazgatási veze­tők és ügyintézők képesítési rendszeréről szóló miniszter- tanácsi rendelet végrehajtá­saként látott napvilágot. Köz­pontilag írja elő a szükséges képesítést azokra a munkakö­rökre, amelyek nagyban befo­lyásolhatják az érintett gaz­dálkodási szerv eredményes­ségét, de lehetővé teszi a munkáltatóknak, valamint a termelőszövetkezetekben a ve­zetőségnek azt, hogy a fel nem sorolt munkakörökre maguk állapítsák meg a ké­pesítési követelményeket, il­letve a rendeletén felül továb­bi képesítés — például nyelv­vizsga — megszerzését is elő­írhatják. ■ ■ Öröm a Bensőséges ünnepség zajlott le csütörtökön a komáromi Dobi István Gyermekvárosban. Az intézet előtti tér ünnepi díszt öltött. A 190 általános is­kolás, s az ovisok is felsorakoz­tak a fegyveres erők napja al­kalmából rendezett csapatösz- szejövetelen. Számos patroná­ló, a fegyveres testületek kép­viselői is részt vettek az ün­nepségen. Ottinger Vilmos csa­patvezető az 1977—78-as úttö­rőév indításáról szólt, ismer­tette a pajtásokra háruló fel­adatokat: — Tettekkel készül­jetek a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 60. évforduló­jára — mondotta. Tikos László, a Magyar Néphadsereg tisztje szólt arról a baráti kapcsolat­ról, amely évek óta fennáll alakulatuk és az intézet kö­zött. A pajtások virággal ked­veskedtek vendégeiknek, a katonák pedig honvédelmi be­mutatót rendeztek számukra. Eljöttek a gyermekek ünnep­ségére ár. Takács Tihamér, a 18-as Volán igazgatója is, aki vállalata 3500 dolgozója nevé­ben köszöntötte a legifjabb nemzedéket. Elmondta, a szo­cialista bttígadak javasolták a váüalat vezetőségének, hogy Több gyufa A Gyufaipari Vállalat szegedi gyárában nyolcvanmillió fo­rint értékű rekonstrukciót hajtottak végié, így az előző év­hez képest tizenegymillió dobozzal nőtt a termelés. Képün­kön: a gyártó-automata és doboztöltő sor (MTI fotó, llovszky Béla felvétele — KS) Budapestre várják Edward Giereket és Piotr Jaroszewicz-et Javuló közrend, fejlődő közművelődés Tanácsülés Oroszlányon és Tá?on Oroszlány város tanácsának csütörtöki ülésén a napirendek között először az ügyészség tá­jékoztatóját hallgatták, illetve vitatták meg. Az anyag első­sorban azt vizsgálta, hogy a városi tanács munkájában mi­ként érvényesülnek a jogpoli­tikai irányelvek. Oroszlány törvényességi helyzete — bele­értve a város környéki közsé­gekét is — jónak mondható. Az ügyészség és a városi ta­nács között az évek során jó munkakapcsolat alakult ki. A törvényességi helyzet jelentős megszilárdításához megfelelő biztosítékot ad a tanácstör­vény és a jogalkalmazás jog- politikai irányelve. Ennek megfelelően a tanács minden határozatában és intézkedésé­ben igyekszik érvényre juttat­ni a szocialista törvényességet. A tanácsülés napirendjei között szerepelt még a TIT oroszlányi szervezetének tájé­koztatója, amely átfogó képet adott a tudományos ismeret- terjesztés helyzetéről. A vá­rosban és a város környéki községekben az ismeretterjesz­tő program az elmúlt években egyre jobban igazodott a poli­tikai, társadalmi, gazdasági és kulturális igényekhez. A TIT a hagyományos és népszerű előadások mellett olyan témá­kat dolgozott, fel elsősorban, amelyek a tudományok új eredményeinek népszerűsíté­sét segítették elő. Az ifjúság és a felnőtt lakosság részére speciális sorozatokat rendez­tek a különböző szaktudomá­nyokból. A TIT kiemelten foglalkozott a forradalmi munkáshagyományokkal. A város közművelődési in­tézményeivel együtt fontos feladatának tekinti az esztéti­kái nevelést, a közízlés formá­lását. Ennek a munkának ki­emelkedő alkalmai voltak a különféle kiállítások, akciók. Például a Két hét művészet, vagy a Bányász kulturális hetek rendezvénysorozata. Növekszik a művészeti témájú TIT-előadások száma. A jogi ismeretterjesztésben a szerve­zet arra törekszik, hogy az állampolgárok jobban megis­merjék jogaikat és kötelessé­geiket. A materialista világ­kép alakulását szolgálják a az Ismerd meg hazádat moz­galom jegyében lepjék meg hasznos ajándékkal a gyer­mekváros kis lakóit. Felaján­lották, hogy városnéző pano­rámabuszt állítanak össze, amelyet az intézetnek ajándé­koznak. Miután elhangzottak az igazgató szavai, begördült a térre a piros-kék színű, újon­nan festett, nyitott városnéző busz, amelyet a gyerekek azonnal birtokukba vettek, s Zsuzsi névre keresztelték. « Öröm volt nézni a sok bol­dog gyermekarcot. Mit sem tö­rődve a hideggel, minden talp­alatnyi helyet elfoglaltak, s elindultak rövid városnézésre. Az ünnepség e kedves szín­foltja után ismertették a ko­máromi Dobi István Gyermek- város és a 18-as Volán Válla­lat szocialista szerződését. A Volán tatai üzemegysége és komáromi kirendeltsége vál­lalja, hogy szervezett formá­ban járul hozzá a gyermekvá­ros nevelési célkitűzéseinek megvalósításához. Segítik a végzősök pályaválasztását,, üzemlátogatást szerveznek szá­természettudományos előadás- sorozatok és tanfolyamok. Egy­re nagyobb érdeklődés tapasz­talható a műszaki ismeretszer­zés iránt. Oroszlány város tanácsa a tájékoztató és a tanácstagok személyes tapasztalata alapján megállapította, hogy a TIT előadásainak témaválasztásá­val jól szolgálja azt a célt, hogy a tudományos ismeret- terjesztés a mindennapok ter­melőmunkájában hasznosod- jék. A szervezet eredménye­sen járult hozzá az MSZMP művelődéspolitikai határoza­tának, illetve a közművelődési törvénynek a megvalósításá­hoz. A tanács kinevezte a végre­hajtó bizottság titkárává dr. Skrek Józsefet. ★ Taton a tanács 1973 — meg­választása — óta végzett mun­káját vizsgálta. A testület csü­törtöki ülésén előterjesztett beszámoló elsősorban a lakos­sággal kialakult kapcsolat je­lentőségét hangsúlyozta. A vá­lasztók igényeinek tettek ele­get, amikor a tanácsi bizott­ságok javaslatokat terjesztet­tek a végrehajtó bizottság, il­letve a tanácsülés elé. A helyi állami vezetés munkájáról, terveiről értesült a lakosság tanácstagi beszámolókon, vá­lasztói gyűléseken, falugyűlé­seken. A tanács megválasztá­sa óta több mint 4 ezren ta­lálkoztak szervezett formában a tanács tagjaival. A demok­ratizmus ilyen erősödésének hatásaként lényegesen meg­nőtt a lakosság részvétele a közügyekben Táton. A kap­csolat egyik döntő formája a társadalmi munka. Ennek ér­téke évről évre emelkedett. A múlt esztendőben meghaladta az 1 millió 388 ezer forintot. S ez csaknem négyszerese an­nak, amit 1973-ban teljesítet­tek. A táti tanács arra az állás­pontra helyezkedett, hogy még eredményesebb lenne a tevékenység, ha a tanácstagok gyakrabban és szervezettebben ellenőriznék a határozatok végrehajtását. Ugyancsak lé­a gyermekváros Barkas és Ro- bur típusú gépjárművét is folya­matosan karbantartják. Sorolni is nehéz, hányféle vállalást tartalmaz a szerződés. Minden pontjából kicseng a segíteni akarás őszinte szándéka. Fi­gyelemre méltó az is, hogy a szerződés meghatározatlan idő­re szól, s évente ellenőrzik a végrehajtást. Ezzel a 45. pat- ronálót jegyezték be a gyerek­város vendégkönyvébe. A gyerekek kedves kis mű­sorral köszönték meg a fel­nőttek ajándékát, s első alka­lommal mutatkozott be — si­kerrel — a gyermekváros ze­nekara. Az ünnepébe csapatössze­jövetelt követően a patronálok, köztük a Volán Vállalat szoci­alista brigádvezetői, elbeszél­gettek a felnőtt vezetőkkel és a gyermekekkel. Végigjárták az épületeket, a lakószobákat. Levetítették a vendégek szá­mára azokat a filmeket, ame­lyek az intézet egy-egy emlé­kezetes kül- és belföldi kirán­dulását örökítették meg A gyerekek pedig a buszos város­nézés után a katonák irányítá­nyeges, hogy a választók ve­gyenek részt nagyobb számban a tanács ülésein. A tanács kö­szönetét mondott a feladatok végrehajtásában segédkezet nyújtó gazdasági és felsőbb tanácsi szerveknek. Bírálta a testület az adóügyek intézésé­hez alkalmazott gépi könyve­lési berendezést. Gyakori ugyanis, hogy a gépezet hibás eredményre jut. Ezeket csak határozattal változtathatja meg a pénzügyi szakigazgatás. Ez pedig jelentős többletmun­kát okoz. Ugyancsak nehezíti az ügyintézést, hogy a rend­őrség késedelmesen juttatja el a gépkocsik átjelentéséről szóló okmányt. A tanácsülés az előterjesz­tést elfogadta, és utasította a végrehajtó bizottságot, hogy a jövőben több alternatív javas­latot készítsen a napirendre tűzött beszámolókhoz. Tiltolfozunlf! A két világrendszer békés egymás mellett élése, a világ­méretű fegyveres konfliktus elkerülése civilizációnk fenn­maradásának záloga, az em­beriség alapvető érdeke. Nincs szentebb jog, mint az élethez való jog. Az utóbbi időben mégis azt tapasztaljuk, hogy a neutronbomba és a szár­nyasrakéta gyártásának szor­galmazói, e tömegpusztító fegyverfajták megszállott vé­delmezői és propagátorai „idegháborút” szándékoznak indítani a békeszerető embe­riség ellen. Szándékuk minden bizony­nyal kudarcra van ítélve. A tömegpusztító fegyverek ki- fejlesztése és alkalmazása el­leni tömegmegmozdulások, világméretű tiltakozó akciók már eddig is olyan közvéle­ményt teremtettek, melynek erkölcsi hatása alól egyetlen felelős kormányzat sem von­hatja ki magát. A „katonai­ipari komplexum” befolyá­sának csökkentése, a nemzet­közi enyhülés elmélyítése és megszilárdulása nem kis mér­tékben az erkölcsi ráhatás súlyától függ. A szocialista országok — s köztük hazánk lakossága — elsők közt emelte fel tiltako­zó szavát a Carter-kormány által védelmezett neutron- bomba kifejlesztése ellen. Ez a széles körű tiltakozás most újabb lendületet kap Komá­rom megyében. A Hazafias Népfront megyei bizottsága a most folyó antiimoerialista mozgalomban felemelte sza­vát a neutronbomba gyártása ellen és tiltakozó mozgalmat kezdeményezett. Arra szólít fel, hogy október 1-től 15-ig megyénk lakossága vegyen részt a tiltakozó akció­sorozatban. Rendezzenek he­lyi megmozdulásokat az ipa­ri, mezőgazdasági üzemek éa intézmények dolgozói csak­úgy, mint a lakóhelyi közös­ségek és az iskolák népes di­ákserege. A demonstrációknak általá­nosabb célkitűzése is van. Ne­vezetesen: oda hatni, hogy a politikai enyhülés kiterjedjen a katonai enyhülésre is. Á valóság számbavétele ugyanis mindenki számára nyilván­valóvá teszi a felismerést: az emberiség az elkövetkezendő évtizedekben sem választhat mást, csak a békés egymás mellett élést. Hazafias Népfront Komárom megyei Bizottság« mukra. Vállaljak továbbá, hogy a panorámabuszon kívül sával számháborút vívtak. gyermekvárosban A

Next

/
Oldalképek
Tartalom