Dolgozók Lapja, 1977. szeptember (30. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-22 / 223. szám

r Jó reggelt! 1977. szept., ZZ., csütörtök JUé irie napja 1 ! ------ 1 t Varható időjárás csü-í t törtök estig : fokozatosan J t felszakadozik a felhőzet és J t a tartós esőt az ország észa- J 1 ki részén is elszórt, átfutó J : záporok váltják fel. Meg- J ; élénkül, időnként megérő- J : södik a nyugati, északnyu-J ► gáti szél. A legmagasabb í C nappali hőmérséklet 13—18 j ► fok között. 3 l------------------------------------3 • » 3 ■ Száztíz évvel ezelőtt, 1867.3 ► szeptember 22-én született Ba- 3 ► lassagyarmaton — és ugym-i ;ott halt meg, 1925-ben — vér-3 • tesi Gyula költő és író, aki 3 : műveiben a kisembereket áb-a ; rázolta, realista eszközökkel. 3 Törvényszéki tisztviselőként 3 ; kezdett dolgozni, majd a ­► Debreceni Ellenőr című iap3 ► munkatársa, később pedig bu-J fdapesti újságíró lett. 1599-ben J ► a budapesti egyetemen jogi 3 doiúOzóKém Tanácskozás a tejtermelésről lan--« miniszteri ts-J 3 szá-* népsze-í ► felügyelő, majd ► nácsos lett. £ Versei, elbeszélései ► zadforduló táján igen nepsze-^ frűek voltak. Egy-két versé- < J.ben — hangvételében, kifeje-◄ ► zésben — Ady és a Nyugato-^ tsok rokona volt, de többnyire < fmég jellegzetesen századvégi 5 ► íróként mutatkozott be. A* £ szomorúság tarlóján című, 4 F 1909-ben megjelent versesköte-1 ► tében rokonszenvvel írt aj £ munkássorsról is és leleplez-J ► te a külsőségekben mutat xozój t hazafiságot. 1918-ban az elsők J £ közt üdvözölte versben a pol-3 ►gári köztársaságot. Elbeszé-J éléseiben, regényeiben a szá-j t zadforduló kisembereinek, pa-« Frászt jainak szürke életét mu-J L tatta be, reális eszközökkel. ­GYÁSZJELENTÉS! Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagy­apa és testvér Lénád József súlyos betegség után 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1977. szept. 23-án, 14,15-kor lesz Tatabá­nyán, az újtelepi temető ko- lumbáriumánál. A gyászoló család. A Komárom megyei Állat- tenyésztési Felügyelőség szer­vezésében szerdán délelőtt megbeszélést tartottak Mo- csán a szakosított tehenészeti teleppel rendelkező termelő- szövetkezetek képviselői. Zólyomi Ferenc, a megyei felügyelőség igazgató-helyet­tese elemezte, hogy a hét sza­kosított telep dolgozói hogyan hajtották végre a szarvasmar­haprogram megvalósítását TV-FILM­ÚJDONSAGOK Elkészült a Magyar Televí­zió új osztályának, a szórakoz­tató dramaturgiának első al­kotása, a Bunker című három­részes film. Folytatásként Jó­kai Mór A névtelen vár és Mire megvénülünk című re­gényei következnek hat-hat részes feldolgozásban, s Ber- kesi András Küszöbök című politikai, bűnügyi, történelmi kalandregényét is képernyőre viszik. Űj titkár az MKT megyei szervezetében Ülést tartott a Magyar Köz- gazdasági Társaság megyei szervezetének elnöksége. Sze­mélyi kérdéseket tárgyalt, s megvitatta, majd jóváhagyta a szervezet 1977—1978. évi munkatervét. Bátor Zoltán tit­kárt, felmentette, kérésére az elnökség tisztsége alól, _ s megbízta az alelnöki teendők ellátásával, ugyanakkor meg­választotta titkárnak dr. Bar- si Gusztávot, a tatabányai vá­rosi tanács tervosztályának vezetőjét. szolgáló intézkedési terv idő­arányos részét, majd a tejter­melés növelése érdekében ösz- szegezte a további feladatokat. A megbeszélésen a tenyész­tési és az állategészségügyi problémák megvitatására is sor került, majd a szakveze­tőkből álló kis csoport megte­kintette a vendéglátó Búzaka­lász Tsz szakosított szarvas­marha-telepét. LÉGI KATASZTRÓFA Az NSZK-beli Rajna-Pfalz tartományban, Bad Kreuz­nach közelében kedden este lezuhant egy Beechcraft tí­pusú magánrepülőgép, s hat ember szörnyethalt. A sze­rencsétlenség okát most vizs­gálják ki. Jól vannak a hatos ikrek A leydeni egyetemi klini­ka szóvivőjének tájékozta­tása szerint változatlanul jól vannak a vasárnap csá­szármetszéssel világra se­gített hatos ikrek. A négy kislány, és a két kisfiú ap­ja, egy acélipari munkás, azt tervezi, hogy gyerme­keinek nevét szerdán je­gyezteti be a leydeni anya- könyvvezetőségen. .MOZGÓ KOMMANDÓ” NEMZETKÖZI KONFERENCIA Kedden Berlinben megkezd­te munkáját az a tudományos konferencia, amelynek témá­ja a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom és a világfor­radalmi folyamat. A konfe­rencia munkájában a Bolgár Népköztársaság, Csehszlová­kia, Lengyelország, Magyaror­szág, Mongólia, a Német De­mokratikus Köztársaság, Ro­mánia, a Szovjetunió, a Viet­nami Szocialista Köztársaság képviselői vesznek részt. Előkészület a VIT-re Havannában hivatalosan megalakult a XI. világifjúsági és diáktalálkozó nemzetközi előkészítő bizottságának ál­landó bizottsága. A világifjú­sági találkozót a jövő évben, július 28. és augusztus 5. kö­zött rendezik meg Havanná­ban. GYORSHAJTÁS Békés megyében Elek és Gyula közötti útszakaszon Braun Arnold 26 éves NSZK állampolgár, echterdingeni la­kos személygépkocsijával elő­zés közben megcsúszott és el­ütötte Kempf József 46 éves tsz-tag, gyulai lakos kerékpá­rost, majd a személygépkocsi az árokba borult. A baleset következtében Kempf József a helyszínen meghalt, Braun Arnold súlyos sérülést szenve­dett. A vizsgálat eddigi ada­tai szerint a személygépkocsi vezetője nem az útviszonyok­nak megfelelő sebességgel ve­zetett. A rendőrség eljárást in­dított ellene. Az őszi BNV bemutatói között találni megyénk több üzemé­nek termékét is. Az élelmiszeripar pavilonjában látható a Komárom megyei Szikvíz és Szeszfőzde Vállalat szénsavas üdítő italainak csoportja, amely igen népszerű a megyében. Az egyliteres italok között olt van az Orange, a citrom, a szőlő és a goidén (almaié), ugyanezek megtalálhatók negyed- literes nagyságban is. A szénsavas ivóvizek 3 és 5 deci, illet­ve egyliteres nagyságban kaphatók. Sok verítéket hullatott a norvég királyi gárda 12 kato­nája, amikor leszerelésüket -• ünnepelve világrekordot ér­SZINESEDIK A MÄTRA, tek el, amelynek azonban alig- Kettős bűncselekmény ha van köze a katonai éré- 7 nyékhez: egy 50 literes sörrel Hosszabb börtönbüntetésre teli tölgyfahordót gurítottak ítéltek egy bizonyos Josef Oslótól a jó 50 kilométerre Zangerlt egy bécsi ékszerész- fekvő Moss tengerparti yaro- nél elkövetett betörés miatt. A sig. Az exgardistaknak es a ÉRTESÍTÉS! Az Oroszlányi Városi A mintegy százezer hektár­nyi hegyvidék növényzete napról-napra több színben pompázik. A Parádi völgyben és Eger környékén a geszte­nyefák leveleit egyik napról a másikra sárgás-barnára festet­te az erős lehűlés. A hideg nyomán rozsdaszínű foltok tar- Tanács kítják az erdőket is. Az erdei V.B. Termelés- és Ellátásfelügye- hársfái? a nvárfál? a leti Osztálya értesíti az ebtulajdo- narsxaK, d nyárid«, a •jsu- , . . ... ®/®r­nosokat, hogy az eboltás az aláb- tyanok és az akacták több bi helyeken és időpontokban tör- helyen sárgaruhát öltöttek, tértik: 1977. szeptember 26-án (hét- itt-ott már hullanak a faleve­fo) 8—16 óráig: Tuzoltoszertárnál . . A f -. (faluban) 1977. szeptember 27-én Az erdő látványos színeit (kedd) 8—16 óráig: vasutas- gazdagítja a csipkebokrok és szálló (Borbála-telep) 1977. szép- a galagonyák élénkpiros ter- tember 29-én (csütörtök) 8—12 óráig: Tűzoltószertárnál (faluban). mese> sok helyen pedig mar az Felhívjuk az ebtulajdonosok fi- ŐSZ jellegzetes vadvirágai tar­gyeimét, hogy az eboltás az 5/1962. kítják az erdei tisztásokat. A zs|ámú rendelet értelmében Mátra teteje még mindenhol 3645 üdezöld. F.M kötelező. A kecskeméti ikrek — jó egészségben elhagyták a kór­házat. Szüleikkel beköltöztek ar átmenetileg kiutalt új, kétszobás lakásba. A berendezést és a háztartási felszerelé­sek jelentős részét ajándékba kapták. A négy apróság az új környezetben jól érzi magát és a gondos ápolás eredménye­ként szépen fejlődik. hordónak 9 órára és 45 perc­re volt szüksége az út megté­teléhez. A „mozgó kommandó” reméli, hogy teljesítményét el­ismeri az a londoni szerkesz­tőség, amely kézikönyvben ad­ja ki a furcsa rekordokat. „Különben az egész túlságo­san megerőltető lett volna” — kommentálják a tizenkettek. BÄLNAPROPAGANDA Porszívó segítségével felfújt műanyag óriás bálnát helyez­tek el a Friends of the Earth (a Föld barátai) nevű ausztrál környezetvédelmi szervezet tagjai az egyik Canberrái szál­loda folyosóján. Akciójukkal fel akarták hívni a figyelmet a kipusztulással fenyegető ten­geri emlősök megmentéséért folytatott harcukra. A szállo­da ugyanazon emeletén he­lyezték el azt a japán küldött­séget, amely a nemzetközi bál­navadász bizottság ülésén vett részt. Mivel a műanyag óriás- állat teljesen elzárta a folyo­sót, a szálloda alkalmazottai konyhakéssel siettek oda és engedték ki a levegőt az ál­latból. BALSZERENCSE Szokatlan és váratlan fel­tűnést keltett a 19 éves Chris Evans ócskavaskereskedő és nagyanyja, amikor egy ócs­kavassal dugig megrakott te­herautóval végighaladtak Blaneau Festiniog utcáin. Vé­letlenül belekeveredtek abba az ünnepi autómenetbe, amellyel II. Erzsébet angol királynő, férje, Philip herceg kíséreté­ben, trónrakerülésének ezüst­jubileuma alkalmából bevo­nult a városba. Az ócskavas­kereskedőnek nem maradt más hátra, mint öt kilométert az ünnepi menetben megten­nie, két autóval a királyi Li­mousine mögött. büntetést súlyosbította, hogy a betöréshez használt eszközét előzőleg a kriminológiai inté­zetből lopta. KELLEMETLEN Áramszünet Quebec kanadai tartomány­ban kedden este teljesen meg­bénította az életet egy transz­formátorhiba okozta kétórás áramszünet. A villanyáram­szolgáltatás hirtelen megszű­nése következtében több ezer ember rekedt a felvonókban és a metrószerelvényekben. Több száz kisebb baleset is történt, mert a közlekedési lámpák sem működtek. MEGKÖTIK A HOMOKOT Fatermeléssel hasznosítják a kietlen homokterületeket a Bács-Kiskun megyei mezőgaz­dasági üzemek. Elsősorban gyorsan növő cellulóznyárral, erdei fenyővel és akácfával kötik helyhez a szélhordta ho­mokot KELTA SIRLELETEK A Szolnok megyei Öcsöd ha­tárában keltakori sírokat tár­tak fel. A kilenc sírgödör — amelyekbe valószínűleg egy nagycsalád tagjait temették — különféle ékszereket. díszes ruhakapcsoló tűket, vaskardot bronzból vert dísztárgyakat tartalmazott. TANYA Űj bemutatóra készül. a ko- márnói Magyar Területi Szín­ház. Alekszej Arbuzov Tánya című színművét tűzték műsor­ra. A darab premierjére szep­tember 23-án kerül sor Ko­máméban, a Szakszervezetek Házában. mRabsxolgatartó** gyáros A thaiföldi rendőrség le­tartóztatott egy gyártulaj­donost, aki úgyszólván rab­szolgasorban tartott és lá- tástól-vakulásig dolgozta­tott harminchárom 5—16 éves gyermeket. A gyere­keknek napi két tál étel ellenében hajnaltól késő estig cukorkákat kellett csomagolniuk. Ha munka közben netán elaludtak, üt­legelték őket. Havazik a svájci hegyekben A svájci hegyekben leesett az ősz első hava. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2000 méter felett mostan­tól fogva hat hónapon át fehérek lesznek a hegy­csúcsok. Néhány embert máris elszigetelt a hóesés, helikopterek siettek megmentésükre. Az állatcsordák az idén korán kényszerültek levonulni a völgyekbe. Egyes utakon hóakadályok vannak. AGYBAN DOHÁNYZOTT — MEGFULLADT Tragédiát okozott a figyel­metlenség. Villám Ferenc 62 éves, nyugdíjas szőnyi lakos, ágyban dohányzott a reggeli órákban. Az idős ember köz­ben elaludt, a cigaretta para­zsától az ágynemű meggyul­ladt, s a lakásban keletkezett füsttől a férfi megfulladt. A tüzet a szomszédok eloltották. Vas megyei népművelők — tapasztalatcserén Kétnapos látogatásra ér­keztek megyénkbe Vas me­gyei népművelők, közművelő­dési felügyelők és intézmény- vezetők. A tapasztalatcsere so­rán elsősorban a munkásmű­velődés terén elért eredmé­nyeinkkel, illetve a városok és vonzáskörzetük kapcsolatá­nak alakulásával ismerkednek meg részletesebben. A vendégek Tatán, Orosz­lányban — a Bányász Klub­könyvtárban —, illetve Eszter­gomban tesznek látogatást, hogy az említett témákban informálódjanak. HAJÓTÖRÉS AZ INDUSON Az Indus-folyón vasárnap örvénybe került és felborult egy személyszállító hajó. Ked­di hivatalos tájékoztatás sze­rint legkevesebb 39 személy lelte halálát a hullámsírban. TOVÁBB TERJED A KOLERA Törökországban is felbuk­kant a kolera. Ezzel kapcso­latosan a helyi források el­lentmondásos híreket közöl­tek: állítólag csupán néhány esetnél állapítható meg egy­értelműen, hogy koleráról vaö szó. Ám az egyik török napi­lap szalagcímekben közölte, hogy Törökországban is ter­jed a járvány, és követelte,’ hogy zárják le a határokat. Karamursel városában (Nyu- gat-Törökország) 6 emberéle­tet követelt a kolera, s elha­lasztották az iskolaév meg­nyitását ÜJ NAGYLEMEZ Indulj velünk, dalolj ve­lünk címmel új nagylemezt hoz forgalomba a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulója tisz­teletére. A lemez a szovjet és a magyar hanglemezgyártás első közös vállalkozása. Vaddisznó falka a repülőtéren Különös vendégei voltak kedden a Prága—Ruzynei repülőtérnek. A szomszéd­ságában lévő Sarka nevű természetvédelmi területről egyszerre nem kevesebb, mint 29 vaddisznó váratla­nul megjelent a nagyfor­galmú légikikötő egyik hangárjánál, majd elvonult a hangár mellett húzódó kukoricásba. Mivel nemkívánatos je­lenlétük veszélyeztethette volna a légiközlekedést, sür­gősen gondoskodni kellett ártalmatlanná tételükről. A megoldást az tette le­hetővé, hogy a repülőtéri dolgozók közül sokan tag­jai valamelyik vadászegye­sületnek, s értenek a va­dakkal való bánásmódhoz. A „vadászrepülök” csatár­láncba tömörülve ügyesen visszaterelték a Sarka er­dejébe a vadkanokat. Azok pedig elég könnyen hagy­ták is magukat, mert nem a repülőgépekre, hanem a kukoricára voltak kíván­csiak, s abból időközben jócskán tudtak falatozni. DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komároip megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 81-91. Szerkesztőség: 2801 Tatabánya V„ Pt ML megyei tanács azékháza. Telefon: 21-67, Sl-31. Belpolit'kat ;cvat: 10-es mellék; aktuális rovat: 26-os és 28-as mellék, gazdaságpolitikai rovat 15-ös és 17-es mellék, kulturális rovat: 27-es mellék, sportrovat: 14-ea mellék, levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja » Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2801 Tatabánya, PL: 14l„ megyei tanács. Felelős: k‘adő: SZABÓ JÓZSEF, Telefon: 22-10. 21-67, 81-31. — Előfizethet« bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben éa « Posta Központi Hírlap Irodájánál (Budapest V . József uádor tér 1.) Terjeszt: a Magyar Posta — Előfizetési dl) 1 hóra » P“. — Kéz­iratokat sem óiztűik meg és sem adunk vissza. Készül a Komárom m-(yet Nyomda Vállalat tatabánjál tannyomdájában. Felelős; aladier Zoltán. — iNDUti a»Qáa. — HU ISSN ftts—ltab

Next

/
Oldalképek
Tartalom