Dolgozók Lapja, 1977. szeptember (30. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-01 / 205. szám

4 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! doimóKém 1977. szeptember 1, XXX. évf., 205. sz. csütörtök AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara. 80 fillér Helyismereti gyűjtemény Lázár György a Bolgár Népköztársaságba látogat Lázár György, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke, Sztanko Todorovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására szeptember 1-én hivatalos baráti látoga­tásra a Bolgár Népköztársaságba utazik. (MTI) • • Ünnepség a NIM-ben A 27. bányásznap alkalmá­tól szerdán ünnepséget tar­tottak a Nehézipari Miniszté­riumban. Kapoiyi László mi­niszterhelyettes méltatta a szén-, olaj-, bauxit-, érc- és ásványbányászat. 120 ezer dolgozójának sikerekben gaz­dag munkáját és az iparágak fejlődését. Az ünnepségen részt vett Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, Havasi Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, valamint az érdekelt ál­lami intézmények és társadal­mi szervezetek vezetői. : Havasi Ferenc miniszterel­nök-helyettes az ünnepségen Bányász Szolgálati Érdemér­met adott át 68 bányaipari dolgozónak, közülük 52-nek az érdemérem arany fokozatát. Hatan kapták meg a Bányá­szat Kiváló Dolgozója kitün­tetést. Soha többé! Nagygyűlés Szombathelyen A Hazafias Népfront, a Magyar Partizán Szövetség, az Országos Béketanács és az MSZMP szombathelyi városi bizottsága a nemzetközi anti­fasiszta nap alkalmából nagy­gyűlést rendezett szerdán Szombathelyen, a Pamutipari Vállalat nagytermében. A nagygyűlésen, mellen a me­gyeszékhely többi üzemének, vállalatának és intézményé­nek dolgozói is képviseltették magukat, dr. Jókai Lóránd, a Magyar Jogász Szövetség fő­titkára mondott beszédet. A fasizmus borzalmainak fel­idézése, a felette aratott győ­zelem méltatása után részle­tesen beszélt azokról az erő­feszítésekről, amelyeket a Szovjetunió vezetésével foly­tatunk nap mint náp a béke megőrzése, a szörnyű tömeg- pusztító fegyverek betiltása érdekében. Kiemelte, hogy napjainkban is aktivizálódnak a reakciós erők, ezért össze kell fogniok a világ békesze­rető embereinek, hpgy Hel­sinki szelleme érvényesüljön a nemzetközi életben, hogy so­ha többé ne fenyegesse az emberiséget a fasizmus és tartós legyen a világbéke. Dr. Jókai Lóránd beszéde után a nagygyűlés résztvevői, Horváth Ferencné fonónő elő­terjesztése alapján nyilatko­zatot fogadtak el. Ebben hang­súlyozták, hogy „A fasizmus ma is jelenlévő reális veszélye ellen valamennyi becsületes, józan gondolkodású embernek a leghatározottabban harcol­nia kell, hogy ne ismétlődhes­senek meg az Oradourok és Lidicék, hogy ne legyenek Traktorosok tanácskozása Tatabányán a jobb új gépek kezelői munka feltételeiről Megjutalmazták a kombájnosverseny győzteseit Szerdán délelőtt traktorosok tanácskoztak Tatabányán, a megyei tanács székházában. Megyénk mintegy másfél ezer, termelőszövetkezetben dolgo­zó gépkezelőjét 40, munkában kitűnt traktoros képviselte. Amon Ferenc, a megyei ta­nács elnökhelyettese, előadásá­ban elmondotta, hogy az utóbbi években alapvető vál­tozás történt a mezőgazdasá­gi munkák gépesítésében. Bi­csupán 15 óráig tartózkodik szerelő a műhelyben. Ha há­rom óra után ér be a gép, már állhat másnap reggelig. Az alkatrészellátás az idén sem volt zökkenőmentes, A mezőgazdasági gépszerelő szakmát a fiatalok egy része Seregélyesen, hároméves tanu­lással sajátítja el. Fontos len­ne. ha ez alatt a traktorveze­tést is megtanulhatnák, jogo­sítványt szereznének, mert ez Igényes feladatok álljanak a belső ellenőrök előtt ' Pécsett szerdán, a sport- őrzés fejlesztésében akkor le- fcsarnokban rendezett fórum- hét elérni, ha a belső ellenőr- mai befejezte munkáját a III. zés ügyét a vállalati vezetők országos ellenőrzési konferen- magukénak tekintik, igényeket cia, amelyen ezerháromszáz támasztanak és igényes fel­szakember vett részt. A ta- adatokat szabnak a belső el-, nácskozásról Badacsonyi lenőrök részére. többé tigrisketrecek, ne ködhessenek tovább Latin- amerikában és másutt halál­brigádok, maroknyi terror- csoportok ne tartsanak rette­gésben országokat, nemzete­ket, hogy soha többé ne te­hessenek különbséget ember és ember között önkényes, természetellenes szempontok alapján. A fasizmus bűneit soha nem lehet megbocsátani, nem lehet kegyelem a Hes- seknek, a Kapplereknek, Men- geléknek és másoknak”. A nyilatkozatot a nagygyű- lés résztvevői eljuUattják az Országos Békelánácsnak. György, a Pénzügyminiszté­rium főosztályvezető-helyette­se, a rendező Szervezési és Vezetési Tudományos Társa­ság pénzügyi és ellenőrzési szakosztályának elnöke adott tájékoztatást. Elmondotta: az MSZMP XI. kongresszusa határozatába foglalta az ellenőrzés fejlesz­tését. Ennek nyomán megin­dultak az állami ellenőrzés felülvizsgálatának munkálatai, amelyek eredményeként a Politikai Bizottság, majd a Minisztertanács állást foglalt az állami ellenőrzés rendszeré­nek fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának növelése ügyében. A konferencia kiemelten foglalkozott a korszerű ellen­őrzési módszerekkel. A konferencia vitája is alá­támasztotta, hogy jelentős előrehaladást az ellenőrzés, mindenekelőtt a belső ellen­Református lelkipásztorok üzem látogatáson A Hazafias Népfront me­gyei titkársága szerdán a gyermelyi Petőfi Tsz-ben ta­lálkozót szervezett a megyé­ben működő református lel­kipásztorok részére. A talál­kozón részt vett dr. Bakos Lajos, az észak-dunántúli re­formátus egyházkerület püs­pöke, Madai András, az Ál­lami Egyházügyi Hivatal fő­osztályvezető-helyettese és Steiner Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese. A dasági és társadalmi életé­ről. A program második részé­ben Tóth, Béla, a tsz elnöke adott tájékoztatót a szövetke­zet helyzetéről, tevékenységé­ről és a tervezett fejlesztések­ről. A vendégek ezt követően megtekintették a termelőszö­vetkezet néhány üzemegysé­gét. Elismerően szóltak a kö­zös gazdaság eredményes munkájáról, s különösen a tésztagyárban látottakról. A program találkozó kötetlen, szívélyes keretében dr. Havas Miklós eszmecserével, a nap tapasz megyei titkár tájékoztatót talatainak megbeszélésével adott a , megye politikai, gaz- zárult. zonyságul figyelemre méltó kampányidőszakban ellensú­adatokkal szolgált. A traktorok lyozhatná a gépkezelőhiányt. Számos bérezési probléma is szóba került. Több közös gazT daságban olyan az órabér, hogy nem érzi munkájának anyagi megbecsülését a trak­toros. Ugyanolyan órabért kap a több évtizedes gyakorlatú traktoros, mint az a kezdő, aki géphiba esetén azt se tud­ja, hová nyúljon. Többen sé­mű-1 száma a megye közös gazda­ságaiban egyetlen év alatt 66- tal növekedett, ami nemcsak mennyiségben, hanem traktor­egységben és lóerőben is je­lentős változással járt. A kombájnok száma 23-mal, a tehergépkocsiké pedig közel százzal gyarapodott. Ezek a nagy értékű, új gépek bonyo­lultabbak, kezelőiktől nagyobb relmezték, hogy „plafont” szaktudást, gondosságot ki- szab meg a termelőszövetkezet, vannak. kimondva, hogy 3500 forint Elismeréssel szólt az idei fölé a gépkezelő átlagos havi aratásról, amelyre jól felké- keresete nem mehet. Voltak, szültek a tsz-ek vezetői, erő- akik a téli foglalkoztatás meg- és munkagépkezelői. A kedve- oldatlanságát sérelmezték, má- zőtlen időjárás ellenére is egy sok azt, hogy éjszakai műszak héttel hamarabb fejeződött be a kalászosok betakarítása a tavalyinál. Napjainkban kezdődött el az őszi vetés. Arra kérte a gé­pek kezelőit; ügyeljenek job­ban, hogy ne legyenek hiá­nyos sorok. A kukorica beta­karítására is rövidesen sor ke­rül. Ennél a munkánál a vesz­teség csökkentésére fordítsa­nak nagy gondot a kombáj- nosok. Végezetül a megyei tanács szakigazgatási szerve nevében megköszönte a gépvezetők szocialista • brigádok eddigi munkáját és kérte, hogy a jö­vőben is egymást segítve vé­gezzék feladataikat, mert bár az idei év eddigi ei-edménvei biztatóak, nagyon sok termény vár még betakarításra. A traktorosok közül sokan hozzászóltak. Az általuk el­mondottakból kiviláglott, ^ hogy számos közös gazdaságban üzemszervezési hibák miatt nincsenek kellően kihasználva az érőgépek. Van tsz,, ahol kampányidőszak kivételével esetén sem kapnak pótlékot. Ámon Ferenc válaszában hangsúlyozta: csak az a gaz- . daság várhat el a traktorostól kifogástalan munkát, amelyik biztosítja az üzemelés alapve­tő feltételeit. ígéretet tett,: javasolni fogja a MÉM-nek, hogy a gépszerelő szakmához jogosítványt is szerezhessenek a fiatalok. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tsz-ekre vonatkozóan sem az alapbérek, sem a kü­lönböző pótlékok és juttatások megállapítását állami rendel­kezések nem szabályozzák. Ezeket a problémákat üzemen belül próbálják a gépkezelők orvosoltatni. Ez most időszerű is, hiszen folyamatban van a tsz-ek belső szabályzatának módosítása, újbóli kidolgozá­sa. Ezután a TESZÖV által a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulója tiszte­letére meghirdetett kombáj- nos verseny győzteseit jutal­mazták meg. Az első helyezett Baráth Vince (Császár) részt vehet egy szovjetunióbeli tár­sasutazáson. Egyben elnyerte a megyei KISZ-bizottság 1500 forintos különdíját is. A má­sodik helyezett Mészáros Lász­ló (Oroszlány) 1500 forintot, a két harmadik helyezett Var­ga Márton (Sárisáp) és id. Tá­las József (Császár) 1000-1000 forintot kapott. Négyen (Ko­vács László bajnai, Hegedűs Károly héregi, Pordán Zsig- mnnd és Lődi Sándor császári a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója miniszteri ki­tüntetésben részesültek. A tanácskozás dr. Fülöp Mi­hály osztályvezető zárszavával ért véget. A legjobbak között A szociális gondozás tanácsi irányítása A nagycsaládosok helyzetét, a velük kapcsolatos tenniva­lókat az általános családpoli­tika elvei szerint kell irányí­tani — foglalt állást Tokod nagyközség tanácsa kedden, a késő délutáni órákban meg­tartott ülésén. Az előterjesztést a testület jóváhagyta, mert az vissza­tükrözte, hogy a tanácsi szak- igazgatás elsősorban a gyer­mekek érdekeit szem előtt tartva irányítja a tennivaló­kat. A tanácsi szakigazgatás számon tart.in a nagyközség­ben élő 108 nagycsaládos helyzetét. A segélyek kiutalá­sakor figyelembe veszi, mi­lyen a lakásuk berendezése, a gyermekek ruhatára. A gyámügyi segélyből elsősor­ban használati cikkeket sze­reztetnek be. A tanszervásár­lási segélyt is a szükségnek megfelelően utalják ki. Gon­dot okoz, hogy kevés a ta­nácsi lakás Tokodon. A io’ob elhelyezést igénylő 4 nagy­család kérelmét — minden so­ronkívüliség ellenére — így ' nehéz teljesíteni. Vizsgálta a testület az jmya-, a csecsemő- és gyer­— Nagycsaládosokról Tokodon — Öregek napközije Kisbéren — Választás Nyergesújfaiun mekvédelmet. Örvendetes, hogy minden édesanya igény­be veszi a tanácsadást. Ne­hézségeket okoz, hogy némely családban keveset törődnek a gyermekek nevelésével. Ezen úgy igyekeznek segíteni — ha a patronáló i nem hatásos —, hogy különböző gyermek- intézményekben helyezik a kicsinyeket, illetve fiatal­korúakat. A tanács szakigaz­gatása rendszeresen figye­lemmel kíséri a nevelőszülők­höz kihelyezett állami gondo­zottakat. A tanács vizsgálta az öre­gek helyzetét. Ügy foglalt állást, hogy a közösség kielé­gítően gondoskodik a maguk­ra maradottakról. Szükséges néhány újabb intézkedés. Jktek megtétele előtt azonnal fel kell mérni — határozott a plénum — a nagyközség idős lakóinak helyzetét. Nyergesújfalu tanácsa az ugyancsak kedden tartott ülé­sén a választás óta végzett munkáját értékelte. Örvende­tes — fogadta el a beszámoló megállapítását a tanács —, hogy jelentősen elmélyült a demokratizmus. Mind több ál­lampolgár kapcsolódott be például a közigazgatási tenni­valók megoldásába. Az is je­lentős, hogy minden eddiginél több lakás épült állami erő­ből a nagyközségben és gya­rapodott a bolt-, a kommuná­lis létesítmények hálózata. A vitában ugyan szóvá tették, hogy az újabban ét>ült ottho­nok meliett a jelenleginél több bolt szükséges. A tanács úgy határozott, hogy november 15-én az %ter- nitgyár kultúrotthonában, no­vember 18-án a tömegszerve­zeti székházban, ■ november 22-én pedig az Ady Endre kul- túrotthonban rész falugyűlést tartanak. Messzemenően érvényesült a demokratizmus az űj me­gyei tanácstag megválasztása kor. A keddi ülésen elhangzott ellenjavaslatot figyelembe- véve —de leszavazva —nagy szótöbbséggel megyei tanács taggá választották Farkas Er­nőnél, a Magyar Viscosagyár dolgozóiát. Ezzel betöltötték a Hack Románná lemondásával megürült helyet. Az öregek napközi ottho­nának helyzetével foglalko­zott Kisbér tanácsának végre­hajtó bizottsága keddi ülésén. Megállapította, hogy áz intéz­mény kitűnően bevált, az oda­járóit igényeit kielégíti. Eh­hez nagy segítséget nyújtanak a szocialista brigádok, társa­dalmi és gazdasági szervek. A körülmények további javítását e kapcsolatok révén kívánja elérni a tanács. így fejlesztik az intézmény fürdőjét, sze­reznek be varrógépet és kí­sérlik meg telefon beszerelé­sét. A végrehajtó bizottság gondoskodik az öregek nap­közi otthona szervezettebb orvosi felügyeletéről. A végrehajtó bizottság szep­tember 27-re összehívta a ta­nácsot. Beterjeszti a testület­nek a választás óta végzett munkájáról készített összeg­zést. Már az első napokban csat­lakoztak a csepeliek felhívá­sához a lábatlani Gép- és Al­katrész Gyár szocialista bri­gádjai. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulójának méltó megün­nepléséért indított munkaver­senyben az iparágon belül el­sőnek a csepeli papírgyár „Ernst Thälmann” szocialista brigádja intézett felhívást a elhasználódott hengert ki­cserélték egy újjal. Papír­gyárról lévén szó, ez tetemes devizakiadást jelentett, hi­szen csak nyugatról tudták beszerezni a cserehengert. A „Dobi István” brigád a hely­színen végezte el a szükséges felújítást, igen jó eredmény- nyel. Példájuk nyomán a „Ságvári Endre” brigád tag­jai most ugyanezt a munkái Zigó István esztergályos a „Ságvári” brigád tagja, egy „ki­sebb” henger felületének esztergúlyozásáf végzi. A 0.1 milli­méter pontosságú munkát műszerrel ellenőrzi papírgyárak szocialista bri­gádjaihoz. Lábatlanon a Gép- és Alkatrész Gyár „Dobi Ist­ván” és „Ságvári Endre” szo­cialista brigádja több olyan vállalást tett, amelyek pél­dátlanok a hazai papírgépja­vítás területén. A négyszeres aranykoszorús ,Dobi István” brigád tagjai vállalták, hogy «. lábatlani vékonypapírgyár 5 méter át­mérőjű szárító hengerét fel­újítják. Ezt eddig hengerese­iével oldották meg •— a régi Dunaújvárosban, a papírgyár­ban végzik. Itt szintén két óriáshengert újítanak fel, a lábatlanihoz hasonlóan. A tervek szerint november 7-re elkészülnek a nagy munká­val. A gyáron belül a gépi for­gácsolás tetemes részét is ez a két brigád végzi. Munká­jukat úgy szervezik, hogy egy hónappal előre tudják fel­adataikat — így aztán érthe­tő, hogy minden munkájukat határidő előtt teljesítik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom