Dolgozók Lapja, 1977. augusztus (30. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

Mai számunkban: Megyénk első hároméves terve 3. oldal Szocialista horizont Gyorslista a 26. heti lottó-jutalomsorsolásról 3. oldal 6. oldal 1977. augusztus 2., XXX. évf., 180. sz. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara. 80 fülér V1LÄ6 PROLETÁRJAI. EGYESUUETEKI Befejeződött a keszthelyi tior 'Keszthelyen az Agrártudo­mányi Egyetem mezőgazdaság­tudományi karán hétfőn befe­jeződött a fizikai dolgozók gyermekeinek nyári tábora. A keszthelyi egyetem vezetősége arra törekszik hogy a más felsőoktatási intézményekben tapasztalt csökkenéssel szem­ben az agrárfelsőoktatási in­tézményekben ne csökkenjen, hanem emelkedjék a fizikai dolgozók gyermekeinek aránya. Ezért keresik a kapcsolatok le­hetőségeit már a középiskolák II—III. osztályában tanuló és mezőgazdaság- tudományi pá­lyára készülő fiatalokkal. Cél­juk az, hogy a Keszthelyi Ag­rártudományi egyetem keszt­helyi és mosonmagyaróvári mezőgazdaságtudományi ka­rán, valamint a kaposvári me­zőgazdasági főiskolán tovább­tanulni szándékozó fizikai dolgozók gyermekeit megfele­lően felkészítsék a felvetek vizsgára. Az ország különböző közép­iskoláiból várják a hátrányos helyzetű tanulók jelentkezését, akik a középiskola második osztályának elvégzése után há­rom napig ismerkednek Keszt­helyen az egyetemmel, a vá­rossal és környékével. Az is­kolai oktatás ideje alatt a III. és IV. osztályos tanulók 10-10 levelet kapnak, amelyekben matematikai, biológiai és ké­miai feladatokat kell megolda­niuk. A tanulók beküldött fel­adatlapjait az egyetem okta­tói és diák-tanárai rendszere­sen kijavítva visszaküldik. Nyáron az egyetem kollégi­umában kéthetes oktató tábor­ban intenzív, kis csoportos foglalkozásokon szaktanárok és diák-tanárok segítségével is­métlik, rendszerezik és alkal­mazzák a középiskolában ta­nultakat ás készülnek a felvé­teli vizsgára. A most befejeződött kéthe­tes oktató táborban 62 fiatal vett részt. Az első szálló - léire is á Agárdon, a Nemeskócsag kempingben átadták az „Agárd” nevű turistaszállót. A Velencei to partján ez az első, egész évben nyitva tartó szál­loda. A Balaton után egyre na­gyobb ütemben kiépülő Velen­cei tó és környéke télen is sok látnivalót tartogat, ezért lé­nyeges mozzanat ez a vidék idegen forgalmában. Új A HC-s könyv készül Jövő szeptembertől forgathatják az elsősök Elkészült az új abc-s könyv kézirata a még szük­séges technikai munkák után. Néhány héten belül nyomdába kerül, ősszel kezdik a nyo­mását. Megjelenése 1978. májusára várható, és 1978. szeptemberétől, — az új pe­dagógiai dokumentumokkal összhangban, — már belőle tanulnak a kisdiákok. Az abc-s könyv írói gyakorló pedagógusok. Az új könyv tartalmában és formájában is más lesz és az alkotók szándéka szerint megfelel a korszerű igények­nek. A lényege az. hogy ál­landó aktív közreműködéssel, munkáltatással sajátítsák el a kisdiákok az olvasás és az írás tudományát. A könyvek lapjaira rajzolhatnak is a ki- csmyek: a tanító néni majd jó­néven is veszi, ha az arra a célra szánt ábrákat kiszíne­zik. a szavakat aláhúzzák, bekeretezik. Az új’ abc-s könyv tulaj­donképpen két kötetből és az ezekhez tartozó munkafüzet­ből és feladatlapokból áll. Az elsősök az első félévben az „Olvasni tanulok” című színes borítójú könyvet, valamint az „Írni tanulok” című munka­füzetet használják, a második félévben az „Olvasókönyv” és a „Feladatlapok” segítik majd őket, az olvasás és az írás el­sajátításában. Az új abc-s könyv terjedelmében nem ha­ladja meg a ma még érvény­ben lévőt. A mai a magyar abc-s könyvek történetében rekordidőt élt meg. 1963. óta van érvényben és az idei el­sősök forgatják majd lapjait utoljára. Ismeretlen az új könyvben az elválasztott, az úgynevezett szótagolt szöveg és a nagybe­tűket sem helyettesítik kis piros betűk. Egyidejűleg ta­nulják meg a gyerekek ugya­nis a kis és a nagybetűket. És a maitól eltérő sorrend­ben ismerkednek azokkal. A tankönyvkiadó vállalatnál elmondották, hogy felfigyelve a sajtóhangokra, kikérték a nyelvtudományi intézet véle­ményét szerepeljen-e az új abc-s könyvben a dz és dzs- betü. Nem fog szerepelni, ez a szakemberek véleménye, megtanításuk a második osz­tály feladata. Az abc-s könyv megközelí­tően 200 ezer példányban je­lenik meg. Tovább bővül az oroszlányi IK V telephelye Az oroszlányi Ingatlankeze­lő Vállalat mintegy 3500 la­kást kezel, értékük megköze­líti az egymilliárd forintot. A vállalat az idén 14 millió fo­rintot költ a lakások felújí­tására, karbantartására. Az első félévben több mint 3500 hibabejelentést tettek a bér­lők, a nyolcvan százalékát még a félévben orvosolták. A fennmaradó rész belekerült az ingatlankezelő második félévi, illetve következő évi terveibe. A vállalat nemcsak a hibá­kat orvosolja, hanem hosszabb tervek alapján végzi el a la­kások ablakainak, ajtóinak fel­újítását, a berendezési tár­gyak cseréjét. Az ingatlankezelő a bérle­mények felújításába és kor­szerűsítésébe tartozó munká­kat saját erőből igyekszik el­végezni. Ezért alakították ki új, központi telephelyüket, ahol ma már a nagy munka- csarnokban a szakipari rész­legeknek önálló műhelyei — bádogos, lakatos, festő, víz-, illetve villanyszerelő, faipari — vannak. Külön részleget szerveztek a televízióbemérőknek, a város­ban felszerelt központi tévéan­tennák karbantartására. A mű­helyekben jó munkakörülmé­nyeket teremtettek, női—férfi öltözőt, fürdőt építettek. A kultúrtermet ebédlőnek is használják. Jól gépesített rak­tár is segíti a dolgozók mun­káját. Az új központi telephely — építése 1971-ben kezdődött — bővítése saját tervezésben és kivitelezésben tovább folyik. Az év elején költöztek a köz­ponti üzem épületébe, amely­ben az irodák is helyet kap­tak. A háromszintes új léte­sítmény — ahol a tmk, il­letvé az üvegesműhely is van — építése hétmillió forintba került. A vállalat ezt is saját erőből valósította meg. Szomszédságában megkezd­ték a gépkocsijavító-műhely és a vállalat járműveinek el­helyezésére szolgáló garázs építését. A vállalat férfidol­gozói három kommunista mű­szakon elkészítették az épüle­tek alapozását. Az új létesít­mény várhatóan az év végére tető alá kerül. Az Ingatlankezelő Vállalat második félévi tervei között szerepel, hogy a lépcsőházak szemétledobó aknáinak tisztí­tására — újítással — techno­lógiát dolgoz ki. A tetőbeázások megakadá­lyozására is új módszert ve­zetnek be. Úgy hordják fel majd a tetőre a bitumenes anyagot, hogy annak szerke­zetét nem kell megbontani. Egyesült takarékszövetkezet — nagyobb betétállomány A Komárom és Vidéke Ta­karékszövetkezet jelenlegi szer­vezetében tavaly októberben alakult a mocsai és az igmánd- vidéki takarékok egyesülésé­ből, Komárom székhellyel. Bá- na, Bábolna, Nagyigmánd, Mo- csa, Szák-Szend, a volt Sző.ny és a határváros — több mint harmincezer lakossal — tar­tozik működési területéhez. Tagjainak száma meghaladja a 7200-at. A takarékszövetkezet betét- állománya — gépkocsinyere­mény, takaréklevél és kama­tozó betét — elérte a 62,6 mil­lió forintot, amely 5,5 millió forinttal több, mint a múlt év hasonló időszakában. Az idei félévi tervhez viszonyítva 15 százalékkal magasabb a betét­állomány. Ez is bizonyítja, hogy a hét kirendeltség dolgo­zói jó munkát végeztek, s a lakosság bizalommal fordul a takarékszövetkezetekhez. A banai kirendeltség például öt­millió forintot fizetett ki az Állatforgalmi és Húsipari Vál­lalat megbízásából a háztáji és kisegítő gazdaságokból felvá­sárolt állatok ellenértékeként A kölcsönfolyósítások össze­ge is emelkedett, a tavalyi 8,3- ről az első félév végéig 9,6 millió forintra Különösen 'Ko­máromban, ahol a város lakói közül mind többen fordulnak a takarékhoz. A szövetkezet ezen belül a kislakásépítőknek 3,5, áruvásárláshoz 1,7, a ház­táji gazdaságoknak — elsősor­ban kisállattenyésztésre és ta­karmányra — 1,2 millió forint termelési kölcsönt adtak. Igen jelentős volt a személyi köl­csön folyósítás, több mint há­rommillió forint. Lottó-totó értékesítéssel, nyeremények beváltásával is foglalkoznak. Az Állami Biztosító megbízá­sából károkat térítenek meg. Egyéb üzletági tevékenységük értéke az első félévben 10,6 millió forint, volt. Terveik között szerepel Ba­nán egy úi üzlethelyiség épí­tése, amelynek területét a bá­bolnai közös tanács biztosítja. A.z új létesítmény tervezése hamarosan megkezdődik, s a kirendeltséget várhatóan jövő­re nyitják meg. Üj posta, gyógyszertár épült Mocsári Az idén két új létesítmény-' nyel gyárát odik Moosa. Június végén már megtörtéht az új gyógyszenár műszaki átadása, s a tatai Gyógyszertári Köz- pont megkezdte a berendezé­sét. A községben eddig nem volt patika, a helyiek a kör­nyező falvakba, városokba jár­tak kiváltani a recepteket. A gyógyszertárat — amelynek építése több mint 600 ezer fo­rintba került, a községfejlesz­tési alapból — rövidesen meg­nyitják. Az új posta műszaki átadá­sára — amely ugyancsak több mint 600 ezer forint ráfordí­tással épült — augusztusban kerül sor. A helyiségek beren­dezése most folyik, a telefon- központ és a vonalak szerelé­se van még hátra. Az új hiva­talt egy-két hónapon belül át­adják a lakosságnak. Augusztusban a tatabányai Közúti Igazgatóság dolgozói közel 80 ezer forint költséggel aszfaltos kézilabda-pályát ké­szítenek az általános iskolának. Az idén újítják fel a tanáos- há’z tetőszerkezetét is. Díjkiosztás Sopron város 700 éves jubi­leumára meghirdetett orszá­gos fotópályázat anyagából nyílt kiállítás hétfőn Sopron­ban. A megnyitón adták át a fotópályázat díjait. A Fotó című újság tiszteletdíját Csík Ferenc, a Népművelési Intézet plakettjét Kovács Károly, soproni alkotóknak, az Orszá­gos Idegenforgalmi Tanács tiszteletdiját idős Rácz Endre, győri fotósnak adták át. A Forte Vállalat díját Tóth Ta­más budapesti fotóművész, az Ofotért díját Lobenwein Tamás soDrcni, a Lokomotív Utazási Iroda és a Győri Fo­tóklub díját Görbe Ferenc, bajai alkotónak ítélték oda. A Sopron városi tanács díjában Eifert János budapesti. a Győr-Sopron megyei tanács dijában Vácz Ferenc soproni #dtós részesült Tóth István, székesfehérvári fotóművész, a TIT Sopron városi szervezeté­nek díját kapta meg. Munkában a mentőszázad Polgári védelmi gyakorlat Tatán Tatán a Táncsics Mihály ut­ca 29. szám alatt különös mun­kára figyelhettek a járókelők. Egy szanálásra ítélt ház bon­tását végezték, ezúttal nem építési dolgozók, hanem a pol­gári védelem egyenruhájába öltözött emberek. A közremű­ködők: a TANÉP műszaki mentő kézi-százada, amely a nyolcórás gyakorlati kiképzés során kapta feladatul a ház lebontását. A gyakorlatnak ezúttal ket­tős célja volt. a kiképzés- so­rán betervezett életveszélyes epiilet mentése és bontása, va­lamint a város építkezéseinek elősegítését célzó útépítés. Eb­be az útba esett bele az emlí­Munkában a műszaki mcntffalakillat tett ház. A korszerűsített pol­gári védelmi alegységek első megyei gyakorlatának voltunk tanúi, amelynek feladata nem­csak polgári védelmi jellegű, hanem népgazdasági feladato­kat elősegítő tevékenység is. Ahogy Kovács Miklós század­parancsnok, a vállalat mérnö­ke a helyszínen elmondotta, a szazad valamennyi tagja sza­bad szombatján kezdte meg ..harci” körülmények között a munkát. A legfőbb cél volt, hogv a ház tulajdonképpen is­mét felépíthető legyen, s vala­mennyi része valahol további felhasználásra kerüljön. A tör- nrieié.. sem vész kárba, hiszen az ifjúsági parkban szánkózá- í1 célra dombot építenek be­lőle. Délelőtt 10 órakor már so­kadszor fordultak a tehergép­kocsik a különböző anyagok­kal. Ajtók, ablakok vártak el­szállításra, majd újabb fel- használásra. Fél egykor már csak a falak egy része állt, le­szedlek a födémet és omlás ellen biztosították a környéket. Jo munkát végeztek, ahogy ezt a »magasabb egység parancsno­Készül az ebéd kai megállapították. Pedig nem volt könnyű, hiszen a szűk helyen, a nagy melegben, har­ci felszerelésben, védősisakkal es kesztyűben dolgozni külön­leges megterhelést jelent. A szazad fegyelme, szorgalma azonban minden akadályt el­hárított. Közben már készült a jól megérdemelt ebéd a Kristály szálló éttermében, ahol ezúttal ugyancsak polgári védelmi be­osztottak készítették az ízletes babgulyást, Bürsöly Károly élelmezési ellátó szakaszpa­rancsnok. egyébként az étte­rem vezetőjének irányításával, ök is természetesen szabad idejükben tették ezt. hozzájá­rulva egy jól sikerült gyakor­lat, megvalósításához. A TAN­ÉP központjában azután sor került a gyakorlat értékelésé­re. amelyet jutalmakkal egé­szítettek ki. A polgári védelem újszer>I gyakorlatát tovább folytatják szeptemberben, a Vízmű Val« lalatnái.

Next

/
Oldalképek
Tartalom