Dolgozók Lapja, 1977. július (30. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-19 / 168. szám

6 — dolgozott lapja 1977. fűlius 19. kedd A népi ellenőrzés megvizsgálta Előfizetéses étkeztetés Nyersanyagnormák, technikai ellátottság A Dorogi Járási Népi El­lenőrzési Bizottság saját vizs­gálati témáin belül, a vendég­látóipari előfizetéses étkezte­tést is napirendjére tűzte. Fi­gyelmük kiterjedt az igények és lehetőségek viszonyára, a korszerű táplálkozás követel­ményeinek és a valóságnak az egybevetésére, az ebédidő és a kiszolgálási idő összehasonlítá­sára, a nyersanyagnormákra, a személyzet szakmai felkészült­ségére, a korszerű ismeretek elsajátítására és alkalmazásá­ra, a technikai felszereltség­re, stb..; A Kristály Vendéglátó Vál­lalat három, illetve a Pe A vi­déki Vendéglátó Vállalat hat egységében gyűjtötték össze a •jelentés tapasztalatait a népi ellenőrök. Az általános megál­lapításokból kiderül, hogy akad tennivaló. A forgalom bár emelkedett, az étkeztetés kor­szerűsége elmaradt a mennyi­ségi fejlődéstől, és csak kez­deti eredmények mutatkoznak. A biológiailag értékesebb alap­anyagokból készült ételek ér­tékesítése nem kielégítő. Nem problémamentes az árubeszer­zés sem. A negyedik ötéves terv so­rán a Kristály Vendéglátó Vál­lalat egységeinél 76,6 száza­lékkal, az ÁFÉSZ- és a Pest-, vidéki Vendéglátó Vállalatnál pedig 65 százalékkal emelke­dett az előfizetéses étel forgal­ma, változatlan áron számol­va. A növekedés azonban nem elégítette ki az igényekét. Az említett időszakban számotte­vő hálózatfejlesztés nem tör­tént. Napjainkban a Tárna és az „Ezres” étterem közelmúlt­ban elvégzett rekonstrukciójá­tól várható kedvező eredmény. Az egységek az engedélyezett konyhakapacitásukat kihasz­nálják. Az „Ezres” Dorogon mintegy 200—300 fővel képes növelni az étkezők számát. Az önkiszolgálás nincs min­denütt bevezetve. A Kristály Vendéglátó Vállalat egységei­ben a kiszolgálás hagyomá­nyos. A rendelkezésre álló 30 perces ebédidő az üzemi mun­kahelyek tálalóiban, vagy a közeli egységekben általában elegendő az étkeztetés lebonyo­lítására, de máshol alig, vagy nem elegendő. Utóbbi esetben csorbul a munkaidő, a terme­lésre fordítandó munkaidőalap rövidül meg. A korszerű táplálkozás és a vendéglátóipari előfizetéses ét­keztetés egybevetése számos olyan megállapításra késztette a népi ellenőröket, amelyeket érdemes felidézni: Az egymás­sal helyettesíthető élelmisze­rek forgalmának alakulásában nem tapasztalható jelentősebb fejlődés a korszerűség irányá­ba. Az üzemi étkeztetésben to­vábbra is a sertéshúsnak van meghatározó szerepe, részará­nya az összforgalmon belül to­vább növekedett. A Pestvidéki V. Vállalatnál a sertéshús ará­nya 50, a marhahúsé 30, a ba­romfié és halé pedig 20 száza­lék. Még kedvezőtlenebb az arány a Kristály V. V-nál, ahol ez 60, 35 illetve 5 százalé­kos összetételt mutat. A bioló­giailag legértékesebb tápanya­gokat tartalmazó baromfifé­lék és halak felhasználási ará­nya stagnáló. A vizsgálat megállapításai­ból következtetni lehet rá, hogy objektív körülmények is befolyásolják a változást, a szándék, az étkezők igényeinek felkeltése önmagában nem ele­gendő. Minden főzőkonyhának nagy segítséget adna, ha köz­pontilag összeállítanák és ki­adnák azoknak az élelmisze­reknek a jegyzékét, amelyek az egészséges táplálkozás alap­ját képezik. A szakkönyvek, receptek összeállítása, az anyaghányadok kidolgozása szintén sok munkát ad, kíván. De fontos feltétele a korszerű táplálékok kínálatának az' ezt előállítani tudó szakemberek biztosítása, képzésük, tovább­képzésük megoldása. Az isko­lai oktatás korszerűsége és a gyakorlati képzés lemaradása is okoz gondokat ezen a terü­leten. Tehát ebben is az össz­hang megteremtése a fontos. A meglévő konyhák már nem bővíthetők, de a korszerűsítés­re szükség van. Az esztergomi Fürdő szálló a SZOT üdülte­tést a jövőben megszünteti, s a felszabaduló kapacitást az előfizetéses étkeztetés növelé­sére használja fel. A vizsgált egységek vezetői­nek általában az volt a véle­ményük, hogy a jelenlegi anyagnormák mellett a kor­szerű táplálkozásban aligha léphetnek előbbre. Ezek a nor­mák elavultak. A népi ellenőrzés megfelelő javaslatokat tett, egyebek kö­zött azt, hogy az egységek fo­gadják az előfizetéses jelent­kezéseket, s a vállalatok saját ellenőrzéseik során fordítsanak nagy figyelmet az előfizetéses étkeztetés színvonalának meg­tartására, a korszerű táplálko­zás követelményeinek érvé­nyesítésére, Gordos Géza 17 milliárd rubel forgalom ÉpölVarslban Adatok a magyar—szovjet kereskedelmi kapcsolatokról A magyar külkereskedelmi forgalom többsége a KGST- tagországokba, s ezen belül nagy része a Szovjetunióba irá­nyul. ★ A Szovjetunió kereskedelmi partnerei között Magyarország az ötödik helyet foglalja el. Ez a Szovjetunió külkereskedelmi forgalmának körülbelül 7 szá­zalékát jelenti. A felszabadulás óta a szov­jet—magyar áruforgalom több mint ötvenszeresére nőtt. Míg az első években a forgalom néhány millió rubelre rúgott, addig 1967-ben mgr meghalad­ta az egymilliárdot, 1975-ben pedig a kétmilliárdot; az 1976— 80 közötti ötéves tervben évi hárommilliárd forgalmat . irá­nyoztak elő. ★ 1975. decemberében Moszk­vában írták alá az 1976—30-ra szóló kereskedelmi és fizetési egyezményt. Az egyezmény sa­játossága, hogy olyan termékek szállításáról esik benne szó, amelyeket a komplex program keretében még épülő szovjet gyárak termelnek majd. Az öt­éves tervidőszakban a kölcsö­nös áruszállítások nagysága 40 százalékkal nő és eléri a 17 milliárd rubelt. Az új szerződés értelmében dinamikusan nő a gépgyártási termékek cseréje. A Szovjet­unió Magyarországnak forgá­csoló gépeket, bányászati be­rendezéseket, útépítő gépeket, teher- és személygépkocsikat, mezőgazdasági- és repüléstech­nikai berendezéseket, gépeket' szállít, Növekvő energiahordo­zó- és nyersanyagigényeit (kő­olaj, földgáz, elektromos ener­gia, vasérc fekete és színes­fémek, fűrészáruk) a korábbi­akhoz hasonlóap a Magyar Népköztársaság főként a szov­jet importból fedezi. A Szovjetunióba irányuló magyar export fele a további­akban is gépekből és berende­zésekből áll. A Szovjetunió élelmiszer- és vegyipari beren­dezéseket, számítógépeket, mű­szereket, híradástechnikai be­rendezéseket, autóbuszokat, hajókat és hajózási berendezé­seket kap Magyarországtól. Növekszik az élelmiszerek és az ipari fogyasztási cikkek ma­gyar exportja is. A jelenlegi ötéves tervben Magyarország másfél millió tonna timföldet'szállít a Szov­jetunióba és cserébe 745 ezer tonna alumíniumot kap. A hosszú távú együttműködési megállapodásnak megfelelően Magyarország továbbra is szál­lít a szovjet autóipar számára a Zsiguli személygépkocsiikhoz alkatrészeket és szerelvénye­ket, ez évi 15 ezer gépkocsi importját biztosítja öt év alatt Magyarország a Szovjetuniónak 154 ezer hátsó hidat az autóbuszokhoz és a trolibuszokhoz, valamint 30 ezer Ikarus-buszt, 300 portál- darut, 90 folyami és tengeri úszódarut, sok millió pár ci­pőt, 600 millió rubel értékű kötöttárut és ruházati terméket stb. ad el. Ugyanebben az időszakban a Szovjetunió 15 ezer ZIL már­kájú teherautót, mintegy 200 ezer személygépkocsit, 26,6 mil­liárd kilowattóra elektromos energiát, 9,4 milliárd köbméter földgázt, több mint 30 millió tonna kőolajat szállít Magyar- országnak. Varsóban a jelenlegi ötéves tervben 180 beruházás készül el, s ezek meghatározzák a vá­ros jövendő arculatát. Az épít­kezések közül néhány már a város ezredfordulói képét vil­lantja fej. Számítások szerint 2000-ben Varsó lakóinak száma eléri a 2 milliót. Egy új, hatalmas lakótelep körvonalai az úgy­nevezett északi sávban máris kirajzolódnak. A negyed első épületei • már állanak Zeran városrészben. Ez a hatalmas lakótömb a teljes kiépítés után a város mostani határán túl Modlinig ér majd. A város másik oldalán, a Praga városnegyedben egy új „city” — egy városközpont alakul ki, amely a tervek sze­rint háromszázszor nagyobb lesz. mint a jelenlegi közismert Keleti Fal környéke. A modlini új nemzetközi re­pülőtér közelében új szolgálta­tó, bevásárló és szállodai köz­pont épül, amelyekben mint­egy 30 000 ember talál munkát Apróhirdetés UJ SZOBOR A Képzőművészeti Kivitelező Vállalat budapesti szobor- öntödéjében öntik bronzba Marton László Ruhát mosó nő című alkotását, melyet Kecskemét vásárolt meg, s még az idén felállítják. A szocialista országok hadseregeinek életéhői Szocialista verseny az NDK Nemzeti Néphadseregében Az NDK Nemzeti Néphad­seregében és Határőrségénél számtalan alegység csatlako­zott az egyik tüzérüteg ver­senyfelhívásához, mely célul tűzte ki, hogy mindhárom időszakos katonák egyharma- da, valamint négy tartalékos és öt tiszthelyettes eléri a „kiváló” címet. Az eredeti vál­lalás időközben még sok ön­ként vállalt kötelezettséggel bővült, amelyek a legjobb kol­lektív teljesítmények elérésé­re irányulnak. Ezek alapját végső soron a „kiváló” és a •„kiváló alegység” címek képe­zik. A „kiváló’.’ címet elérhetik katonák, tiszthelyettes hallga­tók. katonai főiskolai hallga­tók a kiképzési időszakonként szolgálati beosztásonként dif­ferenciált követelmények telje, sítése esetén. Például az első időszakos katonák és a tiszt- helyettes hallgatók számára — az osztályhű magatartás mel­lett — a kiképzési időszak (6 hónap), illetve a tiszthelyet­tesképzés befejezéséig követel­mény: a fő kiképzési ágakban „ötös” osztályzat és egynél nem több .,npgyes”, a többi kiképzési ágban legalább „né­gyes” osztályzat és egynél nem több „hármas”. Ezenkívül tel­jesíteniük kell szolgálati és napi kötelezettségeiket, nem lehet fenyítésük és aktivitást kell tanúsítaniok a politikai, kulturális, sport- és a külön­böző kollektív megmozdulá­sokban. A második időszakos ka­tonák és tiszthelyettesek szá­mára ezen felül követelmény: a helyettesítési képesítés meg­szerzése egy további fegyver kezelésében, vagy beosztás el­látásában. A harmadik idő­szakos katonák és tiszthelyet­tesek számára, mindezeken fe­lül még követelmény: oktató­ként, vagy más beosztásban hozzájárulni az egész alegység kiképzési céljainak eléréséhez. A „kiváló alegység” címet és zászlót rajok (kezelősze­mélyzetek), szakaszok, száza­dok (ütegek) érhetik el a csa­patoknál, a tiszthelyettes isko­lákon és a katonai főiskolá­kon. ha — általános feltétel­ként — politikailag, erkölcsi­leg szilárdak. További feltétel­ként a politikai kiképzésben a „négyes”, a harcászati kikép­zésben (harcgyakorlatok, harc­szerű éles gyakorlatok) az „ötös” osztályzat. A rajkezelő- személyzet-parancsnokoknál az alegységre vonatkozó követel­mények teljesítésén felül elő­írt feltétel harcfeladátok tel­jesítése. Nem fordulhat elő általuk okozott baleset és technikai meghibásodás. Emel­lett ki kell tűnniük az anyag­takarékosságban és a számuk­ra előírt újítási feladatok tel­jesítésében. A tanintézeteknél feltétel az átlagos „jó” eredmény eléré­se a fő szakmai tantárgyakban. Senkinek nem lehet „kettes” osztályzata. A többi feltétel hasonló az előbbiekhez. A „kiváló” és a „kiváló al­egység” címet a kiképzési év (félév) végén adják át az ok­mánnyal, a zászlóval és a kollektív prémiummal, mely a létszámtól függően rajnál 100. szakasznál 250. századnál 450 forintnak megfelelő érték le­het. Magasabb szintű elisme­rés (a Nemzeti Néphadsereg teljesítményjelvénye, vagy ér demérme) esetén, melyet a mi­niszter, vagy helyettese ad át, nagyobb anyagi elismerés jár. Ifjúsági munka a Lengyel Néphadseregben Az ifjúsági munka legfonto­sabb célja, hogy felkészítse a katonafiatalokat az ország gyorsított ütemű fejlesztésével járó feladatok végrehajtására, az országépítésben való tevé­keny részvételre, s mindenek­előtt a haza megvédésére. Tökéletesíti és fejleszti az esz­mei-erkölcsi és hazafias neve­lés rendszerét — mintegy meg­alapozza az alegységek harc- készültségének, a katonames­terség mintaszerű elsajátításá­nak. a katonai szolgálat mi­nőségének fejlesztését és ma­gas színvonalon tartását. Fon­tos tényezőnek tartják a kato­nák fegyelmezettségét, s a ka­tonakollektívák körében ural­kodó jó közhangulatot, elv­társi légkört, amelyben a fe­gyelemsértőket m^a a közös­ség ítéli el. de a lemaradókat, a gyengébbeket segítőkészen támogatja. Az ifjúsági szervezet felada­tának tekinti, hogy a szerve­zet tagjait, s velük együtt az egész alegység-egység katona­fiatalságát felkészítse és be­vonja az aktív kulturális élet­be, tevékeny részesévé tegyék a csapat kulturális életének. A katonai szolgálat minősé­gének fejlesztését egybekap­csolják a szocialista erkölcsi normák mind szélesebb körű érvényesítésével. a fiatalabb és idősebb korosztályú kato­nák, s nem utolsósorban a hi­vatásos és sorállományú ka­tonák emberi-elvtársi kapcso­latainak gazdagításával és megszilárdításával. LAKAS VEGYES Elcserélném új, dózsakerti, első emeleti, tanácsi kétszobás laká­somat kórház környéki hasonló­ra. Tatabánya III., Tatai u. 12/2. 2776 Bérbe vennénk 300 m2 feletti te­rületű, helyiséget raktár céljára. Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Oorogi Hanglemezgyára. 2510 Do­rog, Beloiannisz u. 131. Telefon: Dorog 228/30. fii. Knábné. 2747 Tatán a Gesztenye-fasorban lé­vő két és fél szobás öröklakás el­adó. Érdeklődni lehet mindennap 14—20 óráig. Cím: Gesztenye-fa­sor 37/C. 1/1. 2780 Kerti traktor és öntöttvas-radi­átor eladó. Érdeklődni, Tatabá­nya I., Táncsics u. 15. 2772 2 db bekocsizolt, 18 hónapos kancacsikó — könnyű, gumis ko­csival 'és szerszámmal — eladó. Kecskéd, Vasút u. 127. 2770 Turista útlevéllel rendelkező útitársat keres NSZK—holland útra, szeptemberben, középkorú férfi. Választ „Vonattal utazunk” Jeligére a hirdetőbe kérem. 8002 Győr, Pf. 20. 2723 6 éves barna színű szamár el­adó. Érdeklődni, Kocs, Kossuth u 88. 2753 HÁZASSÁG INGATLAN Szárligeten eladó 228 négyszögöl telek, építési engedéllyel, kész lábazattal és építőanyaggal. Ér­deklődni, mindennap. Tatabánya V., Mártírok u. 53. X/l. 2774 22 éves, 178 cm magas, barna hajú, kék szemű fiatalember, megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő komoly lány­nyal. Csak fényképes levelekre válaszolok. ,.Szimpátia” jeligére a kiadóba. 2767 Eladó szoba-konyha, kamrás ház melléképületekkel (romos) üzlethelyiséggel, 550 négyszögöles telken Lábatlanon, falu központ­ban. Érdeklődés, Budai Balázs, 2510 Dorog, Nefelejts u. 7. 2748 Ácson, Zöldfa utca 3. sz. alatti ház beköltözhetően eladó. 2731 Tata Üjhegy VIII. dűlőben 470 négyszögöl szántó eladó. Ár: 20 000 Ft. Érdeklődni lehet: Tóth Lajos, Üjhegy, Szamuely Tibor tér 1. Szombat, vasárnap, egész nap. 2756 Baj szőlőhegyen 600 négyszögöl szántó megosztva is eladó. Ér­deklődni, Baj, Szabadság u. 6. sz. 2757 Balatonkenesén kétszobás nya­raló emeletráépítési engedéllyel eladó. „Vízjog” 373959 jeligére a tatabányai hirdetőbe. 2713 lARMÜ CS rendszámú Volkswagen el­adó. Érdeklődni, Tata, Edzőtábor. 2779 600-as Trabant eladó. Tatabá­nya III., Iparos u. 27/1. 2775 ti Betonútépítő Vállalat ez M— I Autópálya építéséhez gépkezelőket és betanított munkásokat FELVESZ JELENTKEZNI LEHET: a Betonútépítő Vállalat bicskei telephelyén 3778 mnikejr Rendkívüli ajánlat! Amíg a készlet tart! MZ 125 cm3 malorkerékpár 10 600 Ft helyett 7420 Ft MZ 150 cm3 motorkerékpár 11500 Ft helyett 8050 Ft Keresse lel szakiizleteinket! Esztergom, Jorog, Lábatlan 2763

Next

/
Oldalképek
Tartalom