Dolgozók Lapja, 1977. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK > 1977. áprilisi., , XXX. évf., 77. sz. péntek AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara. 80 miér CEPÜEWHO nPHBETCTBYEIVL /JEJIErÁUHK) H3 EPATCKOÍÍ PECriYEJMKH MEHEHO—HHryiIICKOÖ ACCP B KOMAPOMCKOH OE.JIACTH £ Meleg szeretettel köszöntjiik a testvéri Csecsen-Ingus ASZSZK küldöttségét Komárom megyében Egymás épülésére Kedves vendégeket vár­tunk ismét testvérterületünk- ről.. a Csecsen-Ingus Auto­nóm Szovjet Szocialista Köz­társaságból. Felszabadulá­sunk évfordulója alkalmából ma négytagú küldöttség ér­kezik megyénkbe, hogy együtt ünnepeljenek velünk, meg­ismerjék megyénk iparát, mezőgazdaságát, politikai, kulturális életét, közvetlenül érzékeljék, mit tettünk a sza­badság harminckét eszten­deje alatt. Egyre erősödő barátságunk és együttmű­ködésünk eddig is gyümöl­csözően hatott népeink köl­csönös megismerésére, a ta­pasztalatok átadására. A ma érkező delegáció Musza Abdurahmanovics Kerimov miniszterelnök, Gubájt Asz- madovics Iszmailov, városi tanácselnök, Amirhan Dzab- railovics Zegov. állami gaz­dasági igazgató, Alexandr Jegorovics Suskó munkás, hat napig lesz kedves ven­dégünk. A megyei tanács és a többi vendéglátó közösség gazdag programot állított össze, hogy vendégeink mi­nél többet lássanak és hall­janak megyénk életéből. Bi­zonyosan okad számos olyan hozott tapasztalat, amely nálunk hasznosítható lesz. s talán olyanok is, amelyek kedves vendégeink számára jelenthetnek hasznos útra- valót. Testvérterüietünk kül­döttsége megismerkedik a mi tanácsi munkánkkal, ioa rurikkal, mezőgazdaságunk­kal, dolgozóink életével. Az elkészített programjavaslat számos találkozót kínál a gondolatok kicserélésére. Azzal a reménnyel kö­szöntjük tehát ma a Cse- csen-lngus ASZSZK meleg szeretettel fogadott delegá­cióját, hogy a kölcsönös lá­togatások eddigi tapasztala­taihoz hasonlóan jól érzik magukat hazánkban és me­gyénkben. Az előkészülete­ket és a programot, ismerve bízunk benne, hogy gyönyö­rű hazájukba visszatérve, szívesen gondolnak a ná­lunk töltött napokra, el­mondják, milyen benyomást keltettek bennük a iátottak és hallottak, beszámolóik csakúgy, mint az itteni ta­lálkozások, tovább erősítik a két testvéri nép eddig is gyümölcsöző kapcsolatait, barátságát. Fél évvel a határidő előtt: • • Üzembe helyezték a PAN Il-t a nyergesújfalui viszkózában 2500 tonna szál terven felül A Magyar Viscosagyár leg­fiatalabb üzemében, a PAN II-ben, csütörtökön — fél­évvel a határidő előtt — meg­kezdték az üzemszerű terme­lést. A PAN I. és a PAN II- nek együttes évi kapacitása 11 ezer tonna. Crumeron né­ven forgalomba kerülő gyárt­mányai nagyon keresettek. gyáraktól és más külföldi vál­lalatoktól is a terveknek meg­felelően kapták a berendezé­seket. Ilyen feltételek között hónapról hónapra rövidítették a határidőket. A próbaüzem alatt újabb előnyt szereztek, a garanciális próbák is kiválóan sikerültek. A PAN Il-t a tervezett kőlt­az új éttermet és konyhát, a lakásokat és más járulékos létesítményeket zömmel 1978- ban, néhányat 1979-ben adják át rendeltetésének. Szovjet iparművészeti kiállítás A Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házában nagy sikere van a hagyományos orosz iparművészet kincseit bemu- | tató kiállításnak. A korszerű alkotások is megőrzik a ha­gyományos népművészet leg­jellegzetesebb motívumait. (KSfotó: Németh Ernő felvétele) f A hazai nagyberuházásoknál építették fel, a határ­még ritka határidőrövidítés a kivitelező vállalatok kiváló­an összehangolt munkájának köszönhető. A beruházást jól előkészítettek, és hasznosítot­ták a PAN I. építésénél szer­zett tapasztalatokat. A PAN I-et — amely 1972 óta termel és évente 5000 ton­na szálat ad — eredetileg úgy építették, hogy később az újabb gépsorok nagy részének helyt tudjon adni. Az összesen 2 milliárd forintos beruházás fő létesítményeinél mindössze 80 millió forintot fordítottak építőipari munkákra. A gé­pek, amelyek zömét a milánói SNIA Viscosa cég szállította, határidőre érkeztek. A hazai idő-rövidítéssel pedig mint­egy 8-10 millió forintos beru­házási járulékot takarítanak meg. Nem mellékes az sem, hogy a kivitelezők hamarabb tudják dolgozóikat más fontos beruházáshoz irányítani. A féléves előnnyel várható­an több mint 2,5 ezer tonna Crumeron szálat adnak az idén terven felül. Ez azért is jelentős, mert a kölcsönös magyar—lengyel szintetikus szál gyártásszakosítási és szál­lítási egyezmény Magyaror­szágra háruló feladatait főleg PAN-termékekből teljesítik. A beruházáshoz tartozó víz- kivételi művet, az automatikus tűzvédelmi rendszert, a bioló­giai szennyvíztisztító művet, HVDSZ megyei bizottságának ülése A tanácsok és a sxaksxerveset együttműködése 300 millió helyiipari beruházásokra Csütörtökön Tatabányán ta­nácskozott a Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezetének megyei bi­zottsága. Az ülésen Ferenczi Jenő, a megyei bizottság tit­kára adott tájékoztatót a me­gyei bizottság és a megyei tanács ipari, illetve építési osztálya közötti együttműkö­désről. A helyiipari szakszervezet- őrzésében, közös helyszám nek elsőrendű1 érdeke az vizsgálatokban. A megyei ta­Több elárusítóhely Tanácskozás a kisgazdaságok takarmányellátásának javítására A kisgazdaságok takar­mányigényeinek kielégítésére az utóbbi esztendőben me­gyénkben is számos intézke­dést tettek. Valamennyit az­51 saját értékesítőhelyen ad el takarmányt a kisgazdasá­goknak. Ezenkívül 9 értékesí­tőhelyre kötöttek bizományo­si, 8-ra együttműködési, 11-re vagonnal több takarmányt ér­tékesített, mint egy évvel ez­előtt. Ez a mennyiség duplája a tavalyi év hasonló időszaká­ban értékesített takarmányok' zal a céllal, hogy az állattartó pedig viszonteladói szerződést, nak. Az elegendő takarmány­kistermelők minél könnyeb­ben, gyorsabban és lehetőleg fennakadás nélkül juthassa­nak hozzá a kívánt szemes- és keveréktakarmányokhoz. A kisgazdaságok takar­mányellátásában a legtöbb így megyénkben jelenleg 79 helyen vásárolhatnak szemes-, illetve keveréktakarmányt a kistermelők. Ahol nagy az állatállomány, vagy területileg nagy a tele­pülés, több elárusítóhely is készlet ellenére az idén Is gondot okoz a vállalatnak a szemestakaimónyok zsákba szedése és kiszállítása. Az ellátás javítására a vál­lalat figyelemre méltó tervet — terveket —, dolgozott ki az tenniva'5 a Gabonaforgalmi és működik. így Komáromban 4, értékesítőhelyek korszerűsíté­Malomipari Vállalatra hárult; vezetői a lehetőségeket mesz- szemenöen kihasználva igye­keztek a feladatnak eleget ten­ni. A csütörtök délelőtt meg­tartott tanácskozáson, ame­lyen, a forgalmazó szövetkeze­tek, az állati termékeket fel­vásároló vállalatok és a kis­gazdaságok termelésének fej­lesztéséért felelős megyei szer­vek képviselői vettek részt megállapították, hogy a nagy összefogást kívánó feladatot a végrehajtásban érdekelt vál­lalatok és szövetkezetek igye­keztek jól megoldani. A Komárom megyei Gabo­naforgalmi és Malomipari Vállalat — amint arról Szak- máry Gyula kereskedelmi Tatabányán és Ácson 3-3. A jól kialakított értékesítő­hely-hálózat ellenére nem volt mindig zavartalan tavaly a kisgazdaságok takarmányel­látása. Okai nagyrészt ismer­tek; kevés a szállító jármű és a munkaerő is hiányzott, aki a szemesterményeket zsákba szedje. A viszonteladói tároló­helyek befogadóképessége ke­vés a sokféle táp elraktározá­sára. Ennek következtében egyes helyeken egyik-másik tápféleségre napokig kellett várni. Az állatállomány kedvező növekedésének eredménye­ként az idén a kisgazdaságok tápigénye tovább növekedett. A megyei Gabonaforgalmi Vállalat saját telephelyein ja­igazgatóhelyettes beszámolt — nuárban 128, februárban 136 se, a takarmányok ömlesztve szállítására,, silóban való tá­rolása. A tervek gyors meg­valósulásának azonban anyagi lehetőségeik korlátokat szab­nak. Számos hozzászóló kérte a vállalattól és a Gabonaforgal­mi Tröszt jelenlévő megbí­zottjától, hogy szűkítsék a tápféleségek körét. A jelenlegi, több mint százféle szemes, Il­letve keveréktakarmány meg­nehezíti az eladóhelyéken a raktározást. Nem szólva ar­ról, hogy az eltérő árak is gyakran félreértésre adnak okot. Legyen jóval kisebb a választék, de garantáltan jó a minőség, akkor a tárolás is könnyebb és a kistermelő is megtalálhatja mindig ugyan­azt a tápféleséget. együttműködés, hiszen a te­rületéhez tartozó ipari és kommunális üzemek közvet­len gazdái a tanácsok. így lehetővé válik, hogy az egyes üzemek, munkahelyek kollek­tíváinak érdekeit az egyes te­lepülésekkel összevessék és egyeztessék. A szakszervezet a tagok érdekképviseletét, ér­dekvédelmét nemcsak mint munkavállalókat, hanem mint az egyes települések lakosait is ellátja. Az együttműködés­ben igen fontos, hogy tisz­tázzák azokat a munka terül­teket, amelyeknél a helyiipa­ri szakszervezetnek, illetve a tanácsoknak külön-külön, vagy együttesen kell dönteni. A HVDSZ megyei bizottsá­ga tevékenyen részt vesz a tervek kialakításában, a ter­melési és gazdálkodási fel­adatok meghatározásában, a munkavédelmi, a szociális és nács munkaügyi, terv-, illet­ve pénzügyi osztályaival együttműködve döntenek a dolgozók bér- és jövedelem­fejlesztési arányairól. A tatabányai és az oroszlá­nyi IKV-nál, a Parképítő Vállalatnál, és a tatai költség- vetési üzemnél a tervezettnél többet fordítottak a szociális körülmények javítására. A IV. ötéves terv idején 300 millió forintot fordítottak helyiipari beruházásokra. A terveknek megfelelően haladt előre a nőpolitikái határozat végre­hajtása, ez azért is igen fon­tos, mert a helyiiparban a dolgozók 41 százaléka nő. A tanácskozáson szó volt a további feladatokról is. El­sősorban a gazdaságpolitiká­ban, a területfejlesztésben, a szervezeti és mozgalmi élet­ben, a dolgozók érdekképvi­seletében kell erősíteni a ta­a kulturális alapok megtérve- nácsok és a helyiipari szak­zésében, felhasználásuk ellen- szervezet együttműködését. A verseny eredményeként Háromszáz új lakás A Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak tiszteletére többek között azt vállalták, hogy ebben az évben 1360 új lakást adnak át rendeltetésének, százzal töb­bet, mint a múlt évben. A vállalat vezetői, műszaki dol­gozói és szocialista brigádjai mindenekelőtt azt szorgal­mazták, hogy az év első hó­napjaiban a szokásosnál több lakást építsenek, hogy ezzel is megalapozzák az egész évi egyenletes lakásátadást, a felajánlás hajrá nélküli tel­jesítését. Törekvésük ered­ménnyel járt, mert március végéig csaknem 300 új lakás építését fejezték be. Év ele­jén ennyi lakást már hosszú évek óta nem adtak át a KOMÉP dolgozói. Tatabá­nyán, Komáromban, Tatán, Lábatlanon és Nyergesújfa­lun készültek el a jubileumi munkaverseny hatására a szokásosnál gyorsabb ütem­ben az új otthonok. Az első negyedévi szép teljesítményben a jubileumi munkaversenyen kívül nagy szerepe volt a gondos téli felkészülésnek is. 1200 „té­liesített” lakásban dolgozhat­tak ugyanis az elmúlt hóna­pokban a vállalat brigádjai, s így sikerült március végé­ig 300-nak az építését telje­sen befejezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom