Dolgozók Lapja, 1977. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-10 / 58. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! OoimóKém 1977. március 10* , _ . ... m csütörtök AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXX évi., 58. sz. * Mai számunkban: A zöldség- és gyümölcsszükséglet Java része megtermelhető a megyében 3. oldal Találkozás a Kántor írójával Látjuk őket a tv-ben 4. oldal 1 Kádár János és Lázár György fogadta Bohuslav Chnoupeket Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szerdán a Központi Bi­zottság székházában fogadta Bohuslav Chnoupeket, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság külügyminiszterét. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke ugyancsak szer­dán hivatalában fogadta a csehszlovák külügyminisztert A szívélyes, baráti találko­zókon jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter, Barity Mik­lós, a Magyar Népköztársaság prágai nagykövete, valamint dr. Václav Moravec, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság budapesti nagykövete. (Közlemény a 2. oldalon) Kádár János és Bohuslav Chnoupek Az árellenőrzések tapasztalatairól A tárcaközi ár- és termék­forgalmazási bizottság szer­dai ülésén az árellenőrzések elmúlt félévi tapasztalatairól tárgyalt, s egyben áttekintet­te az egész elmúlt évi ár­munka helyzetét. Az árhatóságok a vállala­toknál, szövetkezeteknél, a boltokban, a kisiparosoknál és kiskereskedőknél tavaly összesen 111 739 esetben vizs­gálták, hogy végrehajtják-e a különböző árintézkedéseket: tanulmányozták az új termé­kek árának kalkulációját, az ár és a minőség összhangját, a lakossági szolgáltatások dí­jait. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a vállalatok árpoliti­káját tervszerűség jellemzi, általában betartják az ár- szabályozó rendelkezéseket és árstabilitásra törekednek. Az ellenőrök azonban viszonylag sok hibát is tapasztaltak, s azokat szigorúbban bírálták el, mint korábban. A beha­tóbb, alaposabb vizsgálatok nyomán tavaly 30 százalékkal több esetben követte az ellen­őrzéseket szankció, mint 1975- ban. Tavaly összesen 110 eset­ben kezdeményeztek az ár- hatcságok büntető eljárást, 27 esetben gazdasági bírság ki­szabását, 4808 esetben szabály, sértési eljárást, s további 13 000 esetben fegyelmi eljá­rást, pénzbírságot vagy egyéb kisebb szankciót. 1976 második félévében gazdasági bírságot kezdeményeztek a Hungária műanyagfeldolgozó vállalat, a tiszaalpári „Virág­zó" Halászati Tsz, a szentesi Vas- és Fémipari Szövetke­zet, a Textilértékesítő Válla­lat, a szentesi Asztalos Szö­vetkezet, a Tempó általános fogyasztási és szolgáltató szö­vetkezet, a nyíregyházi Ke- letszövker vállalat, a hajdúná­nási Fa-, Fém- és Építőipari Szövetkezet, a miskolci váro­si és járási mezőgazdasági tsz- ek építőipari önálló közös vál­lalkozása ellen. Az ár és a minőség össz­hangjának vizsgálatai során kitűnt egyebek között, hogy a növényolaj, és mosószergyár­tó vállalatnál jelentősen ja­vult a folyékony mosószerek minősége, s a mosóporok szemcsézettsége, csökkentek a dobozok megtöltésével kap­csolatos hibák. Javította a minőséget az ipari műszer­gyár, a többletköltségeket pe­dig nem hárította tovább a vásárlóra. A Merkúr Vállalat­nál viszont azt állapították meg, hogy a szépséghibás gépkocsik ármérséklése nem éri el a reális mértéket. Örvendetes módon jó né­hány helyen árcsökkentési tö­rekvéseket tapasztaltak. A kisiparosok árfegyelme javult, könyvvezetési kötele­zettségeiket azonban meglehe­tősen gyakran még ma is el­mulasztják. Ilyen mulasztások miatt több kisiparos ellen in­dítottak szabálysértési eljá­rást, az építőiparban pedig öt kisiparos ellen bűnvádi eljá­rást kezdeményeztek árdrágí­tás miatt. A közalkalmazottak megyei bizottságának ülése A közalkalmazott fiatalok Egészségügy — lakáselosztás — ellát Tata, Dorog és Tokod tanácsa végrehajtó bizottsági ülésének napirendjéből Az etikai akcióprogram vég­rehajtása az egyik eszköz a la­kosság egészségügyi ellátásá- ■nak javítására — állapította meg Tata város tanácsának végrehajtó bizottsága a szer­dán tartott ülésén. A program a múlt év végén készült el. Az eltelt néhány hónap után lényegesebb eredményekről még nem adhatott számot a testület elé terjesztett beszá­moló. Közvetve éreztették hatásu­kat a munkafegyelmet, az életkörülményeket javító in­tézkedések, a bérfejlesztés, a továbbképzés. Fel kell figyel­ni arra — mutatott rá a vég­rehajtó bizottság —, hogy néhány állampolgár, élve tör­vényadta jogával, a lakóhe­lyéhez tartozó körzeti orvos helyett másikat kivént igény­be venni. Az egészségügyi ellátásban alapvető változást idéz majd elő az új szakorvosi rendelő megnyitása. A tanács lépése­ket tesz az üres orvosi állások betöltésére. Ennek egyik ered­ménye új gyermekszakorvosi A múlt évben kezdték ei an­nak a programnak a megva­lósítását, amely a mezőgaz­dasági laboratóriumi munka automatizálását tűzte ki cé­lul. Az első automatizált ag­rokémiai laboratóriumot Deb­recenben állították fel. A trá- gyázási tanácsadást nyújtó laboratóriumban naponta 2200-2600 meghatározást vé­geznek el, hogy a talajerő­visszapótlása optimális le­gyen. Hagyományos módsze­rekkel ilyen nagy mennyiségű meghatározást már nem lehet elvégezni. Az Esztergomi Mű­szeripari Művek a MÉM Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Központjával közösen kidol­körzet megszervezése. Még eb­ben az évben főfoglalkozású üzemorvos kezdi meg a ren­delését Tatán. Néhány üze­met összevonva látnak el ilyen módo-n. Javul az ügyele­ti orvosi szolgálat. A későbbi­ekben URH-val látják el az inspekciót, hogy még gyor­sabban eleget tehessen a hí­vásoknak. Dorogon a lakáshelyzet sze­repelt a végrehajtó bizottság napirendjén. Jelenleg 116 igénylőt tartanak nyilván. Az igényjogosultságot társadalmi bizottság rangsorolta, nagyon alapos helyszíni vizsgálatok után. A vb elé terjesztett ja­vaslat 42 igénylő kérelmének sürgős kielégítését javasolta. Ilyen módon nagycsaládoso­kat, gyermeküket egyedül ne­velő szülőket juttatnak az eddiginél jobb helyzetbe. Az idén és jövőre — várhatólag — 60 tanácsi bérlakást utal­hatnak ki Dorogon. A végrehajtó bizottságnak számolnia kell azzal, hogy Dorogon hamarosan nem épül OTP értékesítésű lakás, mert gozta az automatizált talaj- elemző laboratóriumot, amely­ben a talaj foszfor-, kálium-,' nátrium-, össznitrogén-, am­mónia-, nitrát-, és nitrittar- talmát, a talajkivonat pH-ját, és mikroelemei közül a mag­néziumot, mangánt, cinket és rezet a CONTIFLO automati­kus elemzővel határozzák meg. Az idén kilenc laborató­riumot szerelnek fel ilyen elemzőrendszerrel. A CONTI- FLO-t a Labor MIM dolgoz­ta ki, míg az előkészítő egy­ségeket a MÉM Növényvédel­mi és Agrokémiai Központja. Gyártásukat a Műszeripari Művek veszi át. nincs megfelelően közművesí­tett terület. A nagyközségi ta­nács keresi a megoldást. Doro­gon az üzemek — elsősorban a Dorogi Szénbányák — is ren­delkeznek lakásokkal és így hozzájárulnak a nehézségek enyhítéséhez. Dorog lakás- helyzetének alakulása kihat a nagyközség vonzáskörzetére. A végrehajtó bizottság az igé­nyek lehető legjobb kielégíté­sére két évre szóló lakáselosz­tási tervet fogadott el. Tokod tanácsának végrehaj­tó bizottsága az üveggyári la­kótelep ellátását vizsgálta. Fontos ez a nagyközség életé­ben, hiszen több mint ezer, többségében üzemi dolgozó, életkörülményeiről van szó. Az ellátás jó, hiszen az alap­vető cikkekben egyáltalán nincs fennakadás. Előrelépés az is, hogy a Környei Mező- gazdasági Kombinát szállít árut a húsboltba. Az ellátás jobb az átlagosnál, mivel ese­tenként belsőséget is árusíta­nák. Kielégítő a tőkehús-ellá­tás. A mezőgazdasági kombi­nát képes lenne több töltelék­árut szállítani. Rendelkezik például elegendő gyulai kol­básszal. Növelhetné, a szalon­nafélék választékát. Az áruk szervezettebb szál­lításával a FÜSZÉRT kiküszö­bölhetné a rendelések kése­delmes teljesítését. Ez vonat­kozik a sütőiparra is. A testü­let elé terjesztett beszámoló kifogásolta a kenyér minősé­gét, a péksütemények válasz­tékát és rámutatott, hogy a zsemle, a kifli súlya nem min­dig felel meg a szabványnak. A végrehajtó bizottság az előterjesztett tapasztalatok is­meretében teszi meg a lépése­ket a helyzet javítására. Fi­gyelembe kell vennie ehhez a vállalatok rendelkezésére álló anyagi alapokat, az ellátás ál­talános helyzetét. A nagyon hiányzó ABC-bolt építését, fodrászat nyitását például csak megfelelő anyagi és személyi feltételek birtokában tervez­hetik majd. Automatizálási program Kilenc agrokémiai laboratórium Gyors talajelemzés parlamentjeit értékelték Egy év alatt A 200 literes konyhai főzőüstök gyártását már régebben megkezdték. Bús Géza, Andrássi Mihály, Király János és Noszik Jánosnc a főzőüstöket szereli A Közalkalmazottak Szak- szervezetének megyei bizott­sága szerdai ülésén a hatáskö­rébe tartozó hivatalokban és intézményekben rendezett if­júsági parlamentek tapaszta­latait összegezte. A téma al­kalmat adott egyúttal az if­júsági törvény időarányos végrehajtásának értékelésé­re is. Komárom megyében a bi­zottsághoz tartozó területen 16 munkahelyi és 2 közép­szintű parlamentet rendeztek 1976-ban. Ezeken összesen 548 fiatal vett részt. A ren­delkezéseknek megfelelően az ifjúsági parlamentek rendezői mindig a hivatalok, intézmé­nyek voltak. Nem próbálták az előkészítés és lebonyolítás feladatait a társadalmi szer­vekre hárítani. Ugyanakkor a beszámolók készítésekor ki­kérték a társadalmi szervek, a KISZ véleményét. Az elhangzó, tartalmas be­számolók egyrészt visszatértek a korábbi parlamenteken fel­vetett kérdésekre, másrészt tartalmazták a két év óta el­ért eredményeket és gondokat. A középszintű parlamentek pedig összegezték az egyes munkahelyek megállapításaik Néhány adat a megyebizott­ság ülésén elhangzottakból: a közalkalmazotti területen 1974 óta 32 fiatal került vezetői beosztásba. Közöttük 14 nő. Magas a továbbképzésben résztvevők száma: felső álla­mi oktatásban 53-an, politikai oktatásban 47-en, szakmai ok­tatásban 249-en vesznek részt. A lakásépítési és -vásárlási alapból kétharmad részben a 30 éven aluli fiatalok része­sednek. Az eredmények ellenére az ifjúsági parlamenteken több — a vezetés számára megszív­lelendő — észrevétel is el­hangzott. Visszatérő téma volt a munkahelyi közérzet nem mindig kedvező alakulása. A fiatalok fokozottabb részvé­telt kérnek a gazdasági jelle­gű döntések előkészítésében, végrehajtásában. A munka melletti továbbtanulás szük­ségességét hangoztatva, hiá­nyolták a több sportolási és művelődési lehetőséget. A Közalkalmazottak Szak- szervezetének megyebizottsága összefoglalóan úgy foglalt ál­lást, hogy az ifjúsági parla­mentek jól szolgálták az if­júsági törvény végrehajtását, a munkahelyi demokratizmus­nak igen lényeges fórumai^ voltak. nyolc új Visszapillantva az elmúlt évre, jó eredményekről adhat számot a KERIPARI Vállalat tatabányai fémipari gyára. Ár­bevételi és nyereségtervüket túlteljesítették, az utóbbit 10,1 százalékkal. A gyáriak jöve­delme 6,9 százalékkal növe­kedett. Egyetlen szépséghiba: kétszáz darab csont- és hús­fűrész géppel adósok marad­tak az NDK-nak. A tatabányai gyárnak az idén be kell fejeznie a profil- váltást. Mint arról már ko­rábban hírt adtunk, nem gyártják tovább az Ikarus- alvázakat és teljes kapacitá­sukkal a kereskedelmi és ven­déglátóipari gépek készítésére térnek át. Az átállás már ta­valy megkezdődött. Szeptem­berig még 1700 alváznak el kell készülnie. Ezzel egy idő­ben meg kell tanulniuk akis­gépgyártást. Ez szebb, kultu­ráltabb. de ugyanakkor bo­nyolultabb munka az alváz­készítésnél. A profilváltás gondokkal jár, az emberek idegenkednek termék az újtól. Mert alvázat — év- tizes gyakorlat után — akár behunyt szemmel is gyárta­nak, de most teljesen új mű­veleteket kell megtanulniuk. Vannak, akik nem túlságosan igyekeznek a munkában, így kísérlik meg — talán öntudat­lanul is — a teljesítménykö­vetelményt alacsony szinten tartani. Elkeseredést mégsem tapasztaltunk ottjártunkkor, a vezetők bizakodnak, mert a többség igyekszik helytállni az új követelmények között. Az idén 180 milliós terme­lési értéket állítanak elő, eb­ből 38 milliót az alváz tesz ki. Legnagyobb feladatuk nyolc új termékük sorozat- gyártásának indítása, ehhez a nullszéria elkészítése. Szállo­dák, éttermek, üzemi-és gyer­mekélelmezési konyhák szá­mára célgépeket gyártanak: 50 és 300 kg/óra kapacitású burgonyahámozót, pépesítőt, zsemlyevágót, gyorskiszolgáló hűtőpultot, mélyhűtőpultot, hűtőállványt és hulladékmeg­semmisítőt. Az ügyes gépek iránt nagy a kereslet, hiszen a kereske­delem és a vendéglátóipar munkáshiánnyal küzd. A nem­zetközi piacon is érdeklődés mutatkozik a KERIPAR ter­mékei iránt, az idei márciusi lipcsei vásáron újabb megren­delésekre számítanak. Az új feladatok növelik a műszakiak ambícióját: célgé­peket konstruáltak a gép- és alkatrészgyártáshoz. Techno­lógiát készítettek az ötvözött anyagok félautomata hegesz­tésére, foghajtogató, valamint élezőgépet terveztek. Ezeket a gyár jó képességű szakembe­rei el is készítették. Nemegyszer veszteségidőt okoz a gépgyártáshoz szüksé­ges alkatrészek, szerelési anya­gok érkezésének késése. A partnerek sokszor nem tartják be a szállítási határidőt. En­nek megelőzésére rátértek az egyes alkatrészek gyártásába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom