Dolgozók Lapja, 1977. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1977. március L, KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXX. évf., 50. sz. Ara: 80 fillér Mai számunkban: Rejtett tartalékok tálcán kínálva 3. oldal A háborúnak vége 4. oldal Lottó jutalomsorsolás 5. oldal Tanácskozott a SZOT Elnöksége A SZOT Elnöksége hétfői ülésén a többi között a né­pesedéspolitikai párt- és kor­mányhatározatok végrehaj­tásáról tárgyalt. Megállapította, hogy a ha­tározatok megjelenése óta je­lentősen nőtt a gyermekne­veléshez nyújtott pénzben! társadalmi támogatás, foko­zott segítőkészség övezi a ter­hes anyákat a munkahelye-' ken, nagyobb figyelmet fordí­tanak a gyermekgondozási szabadságon levő anyákra. A lakások elosztásánál a hite­lek odaítélésénél előnyben ré­szesülnek a nagycsaládosok. A sokféle tényező hatására 1974 óta évi átlagban, körül­belül 35 ezerrel több gyer­mek született hazánkban, mint a korábbi esztendőkben. Tavaly azonban már némileg kisebb volt a szaporulat, fő­ként azért, mert csökken a szülőképes korú nők száma. A népesedéspolitikai határo­zatok után tapasztalt növek­A gyermekgondozási se­gélyt jelenleg 280 ezren ve­szik igénybe, s örvendetes, hogy kapcsolatuk többnyire nem szakad meg munkahe­lyükkel. A szakszervezetek lehetőségek szerint az üdülő­ket is jobban hozzáférhetővé akarja tenni a kisgyermeke­sek számára. 1974 óta három évről két évre szállították le a beutalható gyerekek alsó korhatárát, s kísérletképpen 1975-től négy üdülőben beve­zették a „kismamás-kisbabás” üdültetést, ahova hat hónapot betöltött gyermekeikkel me­hetnek a szülők. Ugyancsak 1975-ben vezették be azt a kedvezményt, hogy a harma­dik és az ezen felüli gyerme­kek után üdülési díjat a csa­ládoknak nem kell fizetniök. Nagycsaládosok részére kor­szerű üdülőtelepeket építettek. Tavaly 1463 három- vagy több gyermekes dolgozó ré­szesült SZOT-üdültetésben. A gyermekek ellátásának gyermekszám, mivel a há­rom- és több gyermekes csa­ládok aránya lényegében nem emelkedett. ség megállapította, hogy elő­rehaladás történt, de sok még a jogos panasz is. Bébi­étel az ország 540 boltjában kapható, ezeknek az ára ked­vező, mert a költségek 27-50 százalékát az állam fizeti. Az idős emberek körében is ked­velt olcsó hazai és bolgár bé­biételek azonban viszonylag hamar elfogynak, és sokszor csak a drágább olasz és svéd bébiételek kaphatók. A csecsemő- és gyermek- ruházati, gyermekellátási cik­kek választéka bővült ugyan, de itt is vannak hiányok. Időnként továbbra is nehezen lehet kapni gyermekmérle­get, papírpelenkát, szintetikus tipegőt, gyakran hiánycikk a gyermekágy, a járóka, az ete­tőszék. Sok még a panasz a gyermekcipők minőségére és egyes méretek hiányára is. A SZOT Elnöksége további napirendi pontként tárgyalta a szakszervezeti jogsegély- szolgálat eddigi eredményeiről, tapasztalatairól szóló jelentést, a dolgozók nevelésével kap­csolatos szakszervezeti fel­adatokra vonatkozó határo­zattervezetet, továbbá a szak- szervezeti munka tömegtájé­koztatási nyilvánosságának továbbfejlesztéséről szóló elő­terjesztést. Munkájuk túlnő a megye határán Az V. kongresszus előtt X vöröskereeztes szervezetek hogy segítségévei terjesszék kítsanak időt arra, hogy or- az egész megyében készülőd- az egészséges életmódra vo- szágszerte népszerűsítsék a nek az V. kongresszusra. Tag- natkozó ismereteket. Így égé- Vöröskereszt célkitűzéseit. jutalmaztak gyűléseken számba veszik te- szítik ki a helybeli egészség- vékenységük jellemzőit. A ta- ügyi felvilágosítást A mód­iiét aktivistát a taggyűlésen. Megválasztot­ták a szervezet vezetőségét és azt a négy dolgozót aki az a gyermek- MSZT*t képviseli a Vöröske­mindenütt megállapítják, gondozási segélyen lévő édes- ^ezteténtab^yTzen^t°eÍnöké — tenni- anyák rendszeres látogatását. kezleten' A szervezet elnoKe núlságok alapján javítják szer egyik eredménye, hogy a munkájukat. Részt vállalnak a tröszt nődolgozóinak többsége megyei egészségügyi hetek jelentkezett rákszűrésre, rendezvényeinek szervezéséből. Megszervezték S milyen helyi, sajátos valókat oldjanak meg. Létrehozták a tröszt központi dr. Fáris Lajos, titkára Loc­Uttörőszemle '77 Tatabányán hétfőn tartotta elsősegélynyújtási hálózatát kérné, . 3 y vezetőségválasztó taggyűlését Ennek egyik célja, hogy szak-, a Magyar Szénbányászati mai munkaterületükön minél Tröszt Vöröskereszt Szerveze- több dolgozóval sajátítassák te. Az egy esztendővel ezelőtt el az elsősegélynyújtási isme­alakult közösség létszáma 180, reteket. Az egyik szocialista ez a tröszt dolgozóinak két- brigád kezdeményezésére, harmada. Két főosztály min- eredményesen vettek részt az den tagja belépett a szerve- önkéntes- és térítés mentes zetbe. A jól működő bizalmi- véradómozgalomba, hálózat révén rendszeresen Dr. Madarász József, a me- mozgósítják a tagságot. így gyei4 és a városi Vöröskereszt oldották meg, — a maguk te- vezetőség nevében mondott rületén — a Vöröskereszt köszönetét a szervezet tagjai- nemzetközi bélyegakcióját nak társadalmi munkájáért. Jelentősen növelték a Családi Hangsúlyozta, hogy a tröszt Az „Edzett ifjúságért” mozgalom javára Kommunista vasárnap a Tatabányai Szénbányáknál 2548 dolgozó — négyszáz tonna szén A Tatabányai Szénbányáik KISZ-bizottsága február 27-én kommunista vasárnapot hirdetett, az „Edzett ifjúság­ért” tömegsportakció jegyé­ben. A máskor vasárnap elcsen­desedő bányaüzemekben ezen a reggelen 2548-an vették fel a munkát. A dolgozók zöme KISZ-es fiatal volt, de szí­vesen csatlakoztak az időseb­bek is. A rendkívüli műsza­kon valamennyi bányaüzem­ben, valamint a szénszállító üzemben, a brikett-termelő és a gépkocsiüzemtoen, vala­mint a központi műhelyben dolgoztak. Az Élüzem eimmel kitüntet tett Nyugati 11-es bánya­üzem XV/b aknájából 418-an jelentkeztek, közülük 206-an a XV/b aknán dolgoztak. A bejáratnál „civilbe” öltözött bányászok csoportjába ütköz­tünk. — Valamennyien éjjele® szakban dolgoztunk, de mi is ki akartuk venni a részünket a kommunista műszakból, ezért vállaltuk, hogy 9 óráig folytatjuk a termelést A 25-ös frontbrigád „Április 4” szocialista brigádjának a ve­zetője vagyok — mondta Dubcsik István, Megtudtuk tőle azt is, hogy brigádvállalásukban 8 óra társadalmi munka szerepelt, de ezt szeretnék 16 órára emelni. — Milyen a hangulat? — érdeklődtünk. — Remek. Érződik, hogy vasárnap van, s ahol lehető­ség van rá, ott a tréfa sem hiányzik. A jó hangulatról nem sok­kal később mi is meggyőződ mire fordítják a termelt szén ellenértékét. A beszélgetés egyre szaka­dozottabbá vált. Nem volt hettünk, miután a 97 méter könnyű a gyakorlott bányá- mélységben kiszálltunk a kas- szókkal lépést tartani, amikor Á tatabányai oszrtályozőn az I. függő sínpályán érkező szenet fogadja a KISZ-brigád bői. Útban a munkahelyekre, szembejövő iparos szakembe­rekkel találkoztunk. Megra­kott csillék sora halad dl mellettünk a törő felé. Kalau­zommal, Vasas Mihállyal, a bányaüzem szb-titkárával, — aki KISZ-tag is — a front­fejtés felé haladunk, ahol egyedi acéltámos rárobbantá- sos technológiával dolgoztak. — A jó előkészítés nem várt sikerhez vezetett, a dol­gozók 80 százaléka bent van ma. Valamennyien tudják, Lap előfizetőinek számát. dolgozói kapcsolatban állnak A szaksajtó azért szükséges országunk egész szénbányásza- — tűnt ki a beszámolóból, — tával. Munkájuk közben sza­A TAVASZI MUNKÁK ELŐTT Végéhez közeledik az erőgépek és vetőgépek Javítása az IKK nagyigmándi központi szerelőműhelyében. Varga Jó­zsef és Felker Tibor szerelők egy 12 soros Cyklo kukorica­vetőgépet alakítanak át cukorrépa vetésére alkalmassá. A Í6 centiméteres sortávot 55 cm-re csökkentik, így naprafor­gó és cukorrépa vetésére is alkalmassá válik a gép 9 XII. bábtaláH Komáromban A megye közművelődési rendszerébe szervesen illesz­kednek az úttörőszemle ren­dezvényei. Ennek a szemle­sorozatnak évről évre vissza­térő rangos eseménye a báb­csoportok megyei találkozója. A XII. bábtalálkozót vasár­nap Komáromban, a Csokonai Művelődési Központban bo­nyolították le. Tizenkét cso­port érkezett a városba, a megye legkülönbözőbb tájai­ról. örömmel állapíthatjuk meg, hogy Komárom, Tatabánya és kor is. Oroszlány képviselői mellett a csoportok többsége közsé­gekből került a megyei ta­lálkozóra. A komáromi já­rást négy, a dorogi járást há­rom együttes képviselte. Te­matikailag is változatos pro­dukciókat láthattunk. A ha­gyományos mesejelenettől a pedagógiai tartalmú példá­zaton át a mély gondolati elemeket megidéző darabig széles skálán mozognak az együttesek a műsorválasztás­ban. Arról nem ők tehetnek, hogy a bábcsoportok számá­ra írt művek olykor túlságo­san is naivak, vagy más eset­ben ugyan jó alkalmat nyúj­tanak a játékkedv kiélésére, de nagyon vérszegény a da­rab mondanivalója. Ez volt az egyik oka an­nak, hogy a megyei bábtalál­kozón bemutatott produkciók színvonala ingadozott, válto­zott. Másfelől természetesen azzal is számolni kell, hogy vannak nagy múlttal, gazdag tapasztalatokkal rendelke­ző együttesek, s vannak olyan csoportok, amelynek tagjai Inkább csak az utóbbi időben éreztek rá a bábozás ízére, örömeire. Vegyük hozzá mindehhez azt is, hogy a nagyobb közönség — és a zsű­ri — előtt ritkábban szerep­lő csoportok gyermekei érthe­tően . lámpalázzal is küzdöt­tek. A találkozó lebonyolításá­hoz a Csokonai Művelődési Központ igen jó feltételeket teremtett. Igaz ez még ak- ha például a hang- technikai eszközök alkalma­zása, illetve a paraván ma­gassága egyik-másik együt­tes produkciójának értékét — a helyismeret hiányában — csökkentette. Az országos bábtalálkozón megyénket a tokodaltárói ál­talános iskola Szóda József vezette csoportja képviseli majd. Tőlük A kockás kabát című produkciót láttuk. Az együttes vezetője merész el­gondolásokat valósított meg a csopoi-t tagjaival, előadásuk ötletgazdagságról árulkodott. Ez volt a technikailag és gondolatilag egyaránt legki- érleltebb műsorszám a me­gyei találkozón. Egyetlen kér­dés maradt a darab megte­kintése után: vajon ebben az egyébként remekül stilizált formában megérti-e minden gyerek, hogy a mai városépí­tészet uniformizált vonulatá­val szemben az egyéniség ki­bontása, ez egyéniesítés mel­lett foglal állást a szerző — és a kis társulat Arany oklevelet három együttes kapott, ők a május 6—8-a között Oroszlányban rendezendő VI. Dunántúli Bábjátékos Napokon Komá­rom megye képviseletében mutatják be műsorukat A tatabánya-újvárosi IV. számú általános iskola „Pinokkio” bábcsoportja hét esztendeje dolgozik, igyekezetük az utób­bi két évben hozta meg gyü­mölcsét. Kővári Józsefné irá­nyításával az alsó tagozatos gyerekek nagyon ügyesen, ér­tően, jó ritmussal elevenítet­ték meg Seprő vitéz történe­tét. A komáromi „Kiskakas” bábegyüttest nem kell bemu­tatnunk. A Bíró Györgyné ve­zette csoport két produkció­val is szerepelt a vasárnapi találkozón. Az oroszlányi III. számú Általános Iskola ötö­dikeseiből álló bábosok mun­káját Földi Józsefné irányít­ja. A csoport ebben a tanév­ben alakult. Ezüst oklevelet kapott a tokodi „Csalogány” együttes (vezetőjük Szóda Józsefné). Bronz oklevéllel jutalmazta a zsűri a tokodi üveggyár Lu­kasz Sándor vezette gyer- mekszínpadát és a vértes­somlói általános iskola né­met nemzetiségi csoportját (vezetőjük Rieder Antalné). Részt vett még a találkozón a tatabánya-dózsakerti isko­la csoportja, az ácsi „Mici­mackó” bábcsoport, a tarkó • még arra is ügyelni kellett, hogy a kobak nehogy falba ütközzék... Félúton — húsz percnyi já­rás után — a Vállalat Kiváló Brigádja címmel kitüntetett 57-es számú anyagiszerelő bri­gáddal, és annak vezetőjével, Erí Andrással találkoztunk. — Tizennégyen vagyunk benn, s legalább annyit dol­gozunk, mint egy hétközna­pon Fennakadás nem volt, a jó szervezés mindenre rá­nyomja bélyegét. A bányá­szokra jó hatást tett, hogy a vezetők: párttitkár, szakszer­vezeti titkár, robbantámes- ter, s egyáltalán mindenki, aki nem itt lent végzi mun­káját, ma itt, vélünk váll­vetve dolgozik. Délkeleti irányban haladva a leendő új front vágatának a bejáratánál várt bennünket Krizsnyik József, az üzem KlSZ-titkára. — Büszkék vagyunk dol­gozóinkra. Az idősebbek gyermekeik sportolási lehető­ségének, a fiatalok pedig sa­ját testedzésük feltételeinek a megteremtéséért dolgoznak a kommunista vasárnapon. Beljebb haladva a gépek zaja nehezítette a beszélge­tést. A 32-es élővájási csapat tagjai félmeztelenül dolgoz­tak. s velük együtt Halaier György robbantómester is. — Eddig 80 csille szenet termeltünk, mire végzünk meglesz a 90 is. A fúrás, rob­bantás után most már a fej­tésnél tartunk — magyarázta Sütő János brigádvezető, mi­közben fekete izzadságcsep- peket törölt le a homlokáról. Két órára elcsendesedtek a munkahelyek, s megkezdődött a műszakok értékelése. Meg­állapították, hogy ezen a dél- előttön 400 tonna tiszta szén került a föld méhéből a felszínre. A befolyt összeg ellenérté­két elsősorban a KlSZ-alap- szervezetek és ifjúság: klubok tömegsport és egyéb rendez­vényei anyagi feltételeinek a megteremtésére fordítják, sportfelszereléseket és egyéb eszközöket vásárolnak. Ezen­kívül Tatabánya valamennyi általános iskolájának úttörő­csapata számára egyenként 1óbb ezer forintot juttatnak, nyiak együttese, a bakouy-1 hogv sz úttörők is bekapcso- bánki bábosok, a nagyigmán- I lódhassanak a tömegsport- di „Pinokkio” együttes. | mozgalomba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom