Dolgozók Lapja, 1976. július (29. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-01 / 154. szám

VtLAG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! DOlúOZÖKém 1976. július L, CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIX. évf., 154. sz. Ara: 80 fillér Megyénk gazdasága dinamikusan fejlődik az V. ötéves tervben is Németh Károly a megyei pártbizottság ülésén A Magyar Szocialista Mun- solta, hogy a kibővített párt- káspárt Komárom megyei Bi­zottsága június 30-án a párt- írásban kiküldött és dr. Anta- bizottság székházában kibőví- lóczy Albert megyei titkár ál­tett ülést tartott. A tanács- tál elmondandó szóbeli elő- kozásra a pártbizottság tag- terjesztést Komárom megye jain kívül meghívták a me- V. ötéves területfejlesztési gye politikai, társadalmi és tervjavaslatáról, valamint az gazdasági intézményeinek ve- 1976. első félévi gazdasági és bizottsági ülés vitassa meg az százalékra csökkent. A követ­kező ötéves terv során azon nyászaté 21,9 százalékról 16,2 nyel az eddigieknél reálisab­ban számoljanak. A tervidő­szakban fokozódnak az ipar ban — hosszú előkészítő iránti minőségi követelmé- munka, kutatás, viták után nyék. A termelés mennyiségi —, állami döntések biztosít- növelésén túl hatékonyságá- ják a szénbányászat fellendí- nak gyors növelése, a keres- tését. A tervezett több mint léthez való alkalmazkodó- 10 milliárd forintos komplex képesség javítása, a gazda­aetőit, gazdaságpolitikai szak- politikai tapasztalatairól ké- energetikai beruházás kereté- ságosság fokozása, a választék embereit A pártbizottság ki- szült jelentést. Miután a párt bővített ülésén részt vett és bizottság a napirendekre tett javaslatot elfogadta, Antaló­felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A tanács­kozást Mokri Pál, a megyei pártbizottság első titkára nyi­czy elvtárs megkezdte vitain­dító előadását. Erről és az írá­sos előterjesztésnek tartalmá­ról az alábbiakban együttesen tóttá meg. A végrehajtó bi- tájékoztatjuk a megye lakos- zottság megbízásából java- ságát: A NCPGAZDASAGI terv végrehajtásával a FEJLETT SZOCIALISTA TÁRSADALOM ÉPÍTÉSÉÉRT A megye V. ötéves terület- szemlélteti ezt, hogy a szo- fejlesztési tervjavaslata a cialista szektorban foglalkaz- párt- és kormányhatározatok- tátották 57 százaléka dolgo- ban megfogalmazott terület- fejlesztési elvek magvalósítá­sára irányul — szögezte le elöljáróban mind az írásos, mind a szóbeli előterjesztés. A fejlesztési elképzelések szágos 1650 fővel szemben (a a területein levő erőforrások második legmagasabb megyei hatékony hasznosítását céloz- érték 1930 fő Győr-Sopron- zák, amelyek révén a megye ban). Az ipar kiemelkedő sú- gazdaságának fejlődése a lyát mutatja továbbá az 1000 népgazdasági tervben előírt fő lakosra jutó villamosenergia- feladatokkal összhangban szol- felhasználás, illetve a lóerő­(Folytatás a 3. oldalon) zik az iparban az országos 44 százalékos átlaggal szemben. A 10 ezer lakosra, jutó ipar­ban foglalkoztatottak száma meghaladja a 2300 főt az or­gálja a fejlett szocialista tár­sadalom építését. A területfej­lesztési tervjavaslat magá­ban foglalja a megye gaz­dasági fejlettségéből, demog­ráfiai és természetföldrajzi helyzetéből adódó sajátossá­gokat, de messzemenően fi­gyelembe veszi a lakosság élet- körülményeiben, ellátásában mutatkozó területenkénti, te­lepülésenkénti különbségeket, törekedve azok további mér­séklésére. ben kifejezett gépi meghajtó­erő magas értéke is. Az ipari termelés értéke Éppen ezért 1975-ben - több mint 70 száza- munkaidő jobb kihasználásé­iért képviselt a megye tér- nak, az ésszerű létszámgaz­dálkodásnak minden eddigi­nél nagyobb a jelentősége. ben szovjet technikai bérén- bővítés, a versenyképesség dezések és szakemberek szel- kerüljenek előtérbe, lemi közreműködésével meg- A legdinamikusabban fej- valosuló eocén program a lődő iparág a vegyipar lesz a megye bányászatát új, nagy következő öt évben is. Ré- feladatok ^ elé állítja. A tér- szesedése a termelésben to- me’es számszerű alakulása- vább nő, ami az új termelő ban később jelentkező fej- beruházások üzembe állításá- lesztés olyan mérvű beruhá­zási koncepciót jelent, amely­re a magyar bányászkodás történetében még nem, de a hazai beruházási gyakorlat­ban is ritkán volt példa. Rendkívül fontos tehát, hogy valamennyi bányász kollektí­va magas szinten tartsa a je­lenleg működő üzemek ter­melését és termelékenységét, s emellett nagy szervezettség­gel felkészüljön az új bányák nyitására, és részt vállaljon a beruházások megvalósításából. A termelőerők területi fej­lesztésében a legjelentősebb erőforrást a jövőben is az emberi munka jelenti, ami igen korlátozott mennyiség­ben áll rendelkezésre. A vál­lalati tervekben jelzett új munkaerőigények 35-40 száza­lékban sem elégíthetők ki. a munkaerő és Befejezte munkáját a 29 testvérpárt berlini értekezlete Nyilvánosságra hozták a dokumentumot Az európai kommunista és Ermenegildo Gasperoni, a munkáspártok berlini érte- San Marino-i KP elnöke kö- kezletének második napi ta- vette. Ezután szólalt fel Kd- nácskozását szerdán reggel a dár János, az MSZMP KB el­soros elnök: Georges Mar­chais, a Francia Kommunista Párt főtitkára nyitotta meg. Az első felszólaló Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kommunis­ták Szövetségének elnöke volt. Utána a svéd Baloldali ső titkára. Az ülésen Gordon McLennan, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtit­kára elnökölt. . Félórás szünet után Mi­chael O’Riordan-nak, Íror­szág Kommunista Pártja fő­Párt Kommunisták elnöke: titkárának elnökletével meg­Werner Lars fejtette ki párt­ja véleményét. A felszólalók sorában ezután Erich Ho- necker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának főtitkára következett. A déli ülésen Harilaosz Flo- rakisz, a Görög KP KB első titkára elnökölt. Három fel­tartották a konferencia ne­hány perces záróülését. El-' határozták, hogy a szerkesz­tő bizottság által kidol­gozott dokumentum-terveze­tet elfogadottnak tekintve, azt a sajtó rendelkezésére bo­csátják. Az elnök a résztvevő küldöttségek nevében megkö­szólalás hangzott el. Elsőnek 2,zönt,e a Német Szocialista Enrico Berlinguer, az Olasz Egységpartnak, és személy KP főtitkára mondta el be- ?zf!nt ,Enc*> Honecker fo- szédét, őt Dominique Urbany, farnak, a tanácskozás sike- a Luxemburgi KP elnöke kö- «?. ™uaka;>a érdekeben ki­vette, majd Alvaro Cunhal.a tevekenyseget, majd a vro ía+i.tá-» bg. konferencia dokumentuma Portugál KP főtitkára szélt. A berlini konferencia szer­da délutáni ülésén négy fel­szólalás hangzott el. Az első egy bekezdésének felolvasásá­val zárta az európai kommu­nista- és munkáspártok két­napos berlini tanácskozását. A délutáni órákban az melésében, s ezt az arányt a gazdálkodás hatékonyságá­nak növelésével tovább javít- Fejleszteni, számottevően ja­hatjuk. Tekintettel arra, hogy vítani kell munkaerő-gazdál- Komárom megye gazdaságát kodásunkat. Ennek során ele­az get kell tenni olyan központi az követelményeknek, mint a Komárom megye 2250 négy­zetkilométeres területével az ország legkisebb megyéje, 315 ezer fős népességével vi­szont 4 megyét is megelőzve, uze,“'e a 15. helyet foglalja el a leszlese> megyék sorrendjében. A nép­sűrűség Pest megye után itt a- legmagasabb. A megye gaz­már a 70-es évek elejétől intenzív fejlődés jellemzi, V. ötéves terv feladatainak társadalmi munkaidőalap és megvalósításához elengedhe- a termelőberendezések haté- tetlen: a munka hatékonysá- konyább kihasználása, a kva­gának fokozása, az álló- és forgóeszközök kihasználásá­lifikált szakmunkásgárda je­lenleginél célirányosabb fog­nak további javítása; az lalkoztatása, a szervezeti üzem- és munkaszervezés fej- munkaerő-átcsoportosítás fel a munkaerő-gazdál­kodás tökéletesítése; a tér tételeinek kialakítása, ésszerű arányok betartása a produk­felszólaló Georges Marchais, NSZEP Központi Bizottsága a Francia KP főtitkára volt. fogadást adott a berlini kon-; Öt Martin Gunnar Knutsen, a ferencián részt vett 29 kül- Norvég KP elnöke, majd döttség tiszteletére. Kádár János felszólalása a délutáni ülésen Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Mun­káspárt, küldöttségünk nevé­ben tisztelettel köszöntőm ta­nácskozásunk minden részt­gáljuk, hanem hozzájáru- enyhülés, a különböző társa­lunk a szocializmus nemzet- dalmi rendszerű országok kö- közi pozícióinak erősítéséhez, zötti békés egymás mellett a szocialista országok össze- élés politikája. Az eredmé- fogásának megszilárdításá- nyék hosszú harcban, követ- .... ... ...... hoz- Ugyanakkor annak is kezetes erőfeszítések nyomán vevojet, testvérpártjamkat, tudatában vagyunk, hogy a születtek. Ezt a küzdelmet Európa kommunistáinak sok- SZOcializmus építésében fon- tovább kell folytatni a hábo- mülios táborát. Pártunk ud- tos, sgt nélkülözhetetlen erő- rú és a hidegháború meg- vozolte es kezdettől fogva ta- forrást jelent számunkra az szállottjai, a történelem ke- mogatta a Lengyel Egyesült a nemzetközi szolidaritás, rekét visszafordítani próbáló Munkáspárt es az Olasz amelyet mindig is tapasztal- szélsőséges imperialista körök Kommunista Part kezdetné- tunk a világ haladó erői, meg-megújuló ellentámadá- nyezeset az európai kommu- mindenekelőtt a szocialista saival szemben. A politikai kez^téne^ összehívására Ab- °rszágok . és a nemzetközi enyhülés megszilárdításáért, a Kezieienen osszemyasara. ad kommunista mozgalom részé- katonai enyhülés előmozdí­ban a meggyőződésben vet- ről. tásáért harcolva számítha­tunk . szt. az elokeszltes A világhelyzet fejlődésének tunk a dolgozó tömegek, va- munkájaban is, hogy a nem- jelentős tényezője a kapitális- lamennyi békeszerető erő ak- zetkozi helyzet közös elem- ta országok kizsákmányolt tív támogatására. munkásosztályainak, Ez a poli­dolgozó tika valamennyi nép érdé- tömegeinek fokozódó harca. A keinek megfelel, mert meg- kapitalizmus általános vál- menti az emberiséget egy új sága mélyül, s a gazdasági világháború borzalmaitól, élet mellett egyre inkább át- Ugyanakkor jobb külső fel­mékszerkezet korszerűsítése tív és improduktív munkakö- és az ésszerű takarékos gaz- rökben dolgozók létszáma kö- a legmagasaDD. a megye: s-f- dálkodás minden területre zött. Ahol ennek feltételei dasága magasan fellett, ame y Zr- adottak vaav megteremthetők. a kedvező természetföldrajzi adottságoknak (ásványi kin­csekben való gazdagság, bő­séges ipari víz, kelet-nyugati szállítási útvonal), és az itt élő emberek — munkások, parasztok, értelmiségiek — szorgalmas munkájának kö­szönhető. A gazdaságon belül a meghatározó az ipar. Jól vonatkozó következetes ér­vényesítése. A gazdaságtalan, illetve a népgazdaság nem igényelt termelés visz- szaszorításával helyet kell ad­adottak vagy megteremthetők, tovább kell növelni a telje- áltaí sítménybérben dolgozók ará­nyát is. Az iparban a termelés bő­belföldön és külső piacokon keresett népgazdaságilag is hasznos cikkek termelésé­nek. A MEGYE GAZDASAGÁNAK FEJLŐDÉSE Komárom megye iparszer- A vegyipar termelési érték kezete a IV. ötéves terv idő- szerinti súlya 22,3 százalékról szakban jelentősen módosult. 31,4 százalékra nőtt, a bá­ni a gazdaságosan termelhető vitásét gyakorlatilag létszám­bővítés nélkül, teljes egészé­ben a termelékenység növe­lésével kell megoldani. Te­kintettel arra, hogy az új lé­tesítmények üzembe helyezé­se bizonyos létszámszükség­lettel jár, a meglévő telep­helyek egy részénél az ipari létszám csökkenni fog. Fon­tos, hogy a gazdálkodó szer­vek terveikben e körülmény­tott kitűnő feltételekért őszin­te köszönetét mondok házi­gazdáinknak, a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottságának. Javunkra változtak az erőviszonyok Kedves Elvtársak! zésével, a békét és a társa­dalmi haladást előmozdító közös tennivalóink meghatá­rozásával, kölcsönös szolida­ritásunk kifejezésével jó szolgalatot teszünk Európa hatja a társadalom egészét. A tételeket teremt a szocialista népeinek. Az előkészítés so- tőkés rendszer a válságból az- építőmunka számára. Elősegí­ran végzett nagy munkáért zaj keres kiutat, hogy a tér- ti a nemzetközi munkásosz­es a tanácskozáshoz biztosi- heket megpróbálja a dolgo- tály harcát a társadalmi ha­zók vállára rakni és fokozza ladásért és a békéért. Hoz­a monopóliumok diktatúrá- zájárul annak a harcnak a ját. A helyzet gyökeres meg- sikeréhez, amelyet a nemzeti oldására egyedül a kommu- felszabadító mozgalmak or­nistáknak van olyan prog- szágaik politikai és gazdasági ramja, amely a tömegek ér- függetlenségéért, felemelke­dekeit szolgálja, alapvető tár- déséért vívnak, sadalmi változásokat követel és a monopóliumok hatalma Kedves Elvtársak! ellen a legszélesebb népi egy­ségre támaszkodik. Ebben a Az európai helyzet az el- harcban testvérpártjaink múlt években jó fordulatot szervezetileg erősödnek tö- vett- Az ólet igazolta az eu- Európa jelene és jövője megbefolyásuk növekszik. A róPai kommunista és mun- szempontjából biztató, hogy Magyar Szocialista Munkás- káspártok 1967-ben Karlovy- napjaink nemzetközi viszo- párt teljes mértékben szoli- Vary-ban tartott értekezletén nyait az enyhülés és a világ dáris a kapitalista országok- kidolgozott akcióprogramot, forradalmi folyamatainak elő- ban harcoló kommunistákkal, Közös harcunk elvezetett a. lehaladása jellemzi. Az erő- az összes demokratikus erők- második világháború óta meg- viszonyok a szocialista világ- kel, üdvözli sikereiket, támo- oldatlan kérdések jelentős ré- rendszer, a nemzetközi mun- gatja küzdelmüket a társa- szének lezárásához. Fejlőd- kásosztály és a nemzeti fel- dalmi haladás, a szocializmus nek a szocialista és a tőkés szabadító mozgalom javára irányába mutató mélyreható országok kapcsolatai. Az el­változnak. változásokért. múlt évben Helsinkiben meg­A nemzetközi helyzet ked- A világforradalmi folyamat ^rtottek az etuópai bizton- vező alakulásának fontos té- előrevitelében mind jelentő- f“®.„, „Uk"desI erte* nyezője a szocialista országok sebb szerepet játszanak a Ez ,.a dinamikus fejlődése, összefo- nemzeti felszabadító mozgal- . °,ero5 esrfaí1.” gása, békepolitikája és teljes mák. Harcuk nyomán további „ L s”0!,0 politikai te­szolidaritása a haladás min- haladó vonások jelennek meg .vo t-Tor' den erejével. A szocialista or- a fejlődő országok kül- és ul™LÍ ® t0SeSU' ^0gy eze? szágok együttes ereje jelenti belpolitikájában. Pártunk el- ^ferencián részt vettek ma a világ békéjének leg- vi következetességgel erősíti *T. ®uropai két észak-ame- főbb biztosítékát és a szabad- kapcsolatait ezen országok "vf. „ '?rszag . legmagasabb Ságért küzdő elnyomottak, a kommunista pártjaival, fel- ®zíP „ képviselői, akik erkol- függetlenségért, az önálló szabadító mozgalmaival, segí- Pobtikailaj? elkötelez-* nemzeti fejlődés jogáért küz- ti a nemzeti és a társadalmi .. magukat a beke megszi­dó népek harcának szilárd tá- felemelkedésért vívott harcu- egymás maszát. Meggyőződésünk, kát. hogy a Magyar Népköztársa­ságban folyó szocialista építő- *t*r . ifi,. i munkával, demokratikus rend- 1CI"I 110(111 3Z MlVuUlCS szerünk fejlesztésével nemzet­közi tevékenységünkkel nem- A nemzetközi helyzetben csak népünk érdekeit szol- mindinkább tért hódít az mellett élés elveinek és gya­korlatának érvényre juttatása mellett. A helsinki értekezlet óta eltelt csaknem egy év bebizt»­IFoly tatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom