Dolgozók Lapja, 1976. június (29. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-13 / 139. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1976. június 13., VASÄRNAP AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIX. évf., 139. sz. Ára: 1 forint Pártkongresszus Ulánbátorban Amikor a magyar geológu­sok vizet találnak, artézi ku­tat fúrnak a Góbi-sivatag­ban, nemcsak a mongol ál­lattenyésztést segítik, hanem bizonyos mértékben a baráti nép életformájának a meg­változtatásához is hozzájárul­nak. A mongóliai állattenyésztés ugyanis mindmáig részben vándorló, nomád. Elsősorban nem ezért, mert a mongol ember ragaszkodik régi élet­módjához, jurtájához, hanem mert a hatalmas juhnyájak- kal, ménesekkel, marha- és tevecsordákkal szinte állandó­an vándorolnia kell, attól függően, hogy hol esett több csapadék, hol dúsabb a legelő. Ha a vízhiány teljesen meg­szűnik, fokozatosan belterje- síteni lehet az állattenyész­tést, újabb falvak, telepek, városok létesülhetnek. A Mongol Népköztársaság kivitelében ugyanakkor az állati termékek mellett mind számottevőbb nemcsak az ás­ványi nyersanyagok, hanem a félkész és készáruk, a gé­pek, berendezések aránya is. A kereskedelmi partnerek 95 százalékában a KGST-tag- országai, — azok, amelyek ön­ként vállalt internacionalista kötelezettségeikhez híven szál­lításokkal, szakemberek kül­désével, mongol szakemberek képzésével, közös vállalatok felállításával támogatják a KGST második legnagyobb területű, de leggyérebben la­kott tagállamát gazdasági és társadalmi fejlődésének meg­gyorsításában, A szocialista világ egyik ;,alapító tagja.” (Mongóliában 19'21-ben győzött a népi for­radalom, 1924-ben kiáltották ki a népköztársaságot) a múlt öt és fél évtized során óriási eredményeket ért el közép­kori állapotainak, elmaradott­ságának leküzdésében. Külö­nösen kiemelkedő eredmé­nyek születtek a Mongol Népi Forradalmi Párt 1971- ben tartott XVI. kongresszusa óta. Az 1971—75-i ötödik öt­éves terv idején a bruttó tár­sadalmi termék 44 százalék­kal, a megtermelt nemzeti jö­vedelem 38 százalékkal nőtt. A Mongol Népi Forradalmi Párt Ulánbátorban június 14-én nyíló XVII. kongresszu­sának fő témája a Központi Bizottság beszámolója és a hatodik ötéves terv irányel­veinek előterjesztése lesz. Noha Mongólia társadalmi­gazdasági feladatai meglehe­tősen sajátosak, irányuk — a szocialista társadalmi viszo­nyok továbbfejlesztése — lé­nyegében ugyanolyan, mint a többi testvéri országban. Ilyen értelemben a mongol kommu­nisták küszöbönálló tanácsko­zását nemcsak időbeli, hanem szoros eszmei-tartalmi szálak is összefűzik a szocialista or­szágokban működő testvér­pártok — Magyarország, Len­gyelország, Kuba, a Szovjet­unió, Bulgária, Csehszlovákia és az NDK marxista—leninis­ta pártjai — tavaly óta tar­tott kongresszusaival. A mon­gol kommunisták — mint ezt Jumzsagijn Cedenbalnak, az említett kongresszusokon el­hangzott üdvözlő beszédeiből is kitűnt — e pártokkal azo­nos módon ítéli meg a nem­zetközi helyzet, a kommunis­ta világmozgalom kérdéseit és a maguk helyzetéből kiin­dulva. a maguk tapasztalatai alapján fokozott aktivitással küzdenek az ázsiai biztonsági rendszer létrehozásáért, a po­zitív ázsiai tendenciákat gyöngíteni próbáló maoista kísérletek ellen. A Mongol Népi Forradalmi Párt XVII. kongresszusa min­den bizonnyal nemcsak Mon­gólia életének, hanem az efiész szocialista világnak, a nemzetközi kommunista moz­galomnak fontos eseménye. Elutazott hazánkból az NDK külügyminisztere Közlemény Oskar Fischer látogatásáról Oskar Fischer, a Német lotában. Oskar Fischer a Ma- különös érdeklődéssel hallgat­Demokratikus Köztársaság gyár Nemzeti Galériában a ta Demján Sándor vezérigaz- külügyminisztere — Roska mai magyar szoborgyűjte- gató tájékoztatását, aki el­István külügyminiszter-he­lyettes társaságában — szom­bat délelőtt a főváros neve­zetességeivel ismerkedett. Részt vett a városnéző sé­tán dr. Szűrös Mátyás, hazánk berlini nagykövete jés Ger­hard Reinert, az NDK buda­pesti nagykövete is. Elsőként a budai várnegye­det keresték fel. A Halász- bástya, a főváros panorámá­jának megtekintése után láto­gatást tettek a Budavári Pa­Megállapodások az ésszerű anyagfelhasználásról Véget ért a KGST anyagi­műszaki ellátási együttműkö­dési bizottságának 4. ülés­szaka, amely június 10—12. között tanácskozott a ma­gyar fővárosban. A tanácsko­zás központi témájaként ésszerű elősegítő ménnyel, majd a XIX. száza- mondotta, hogy az ország di festészet és szobrászat al- legnagyobb szövetkezeti áru- kotásaival ismerkedett meg. házának építésénél, a keres- Megnézte Kerényi Jenő pén- kedelemszervezésnél, a keres- teken nyílt gyűjteményes ki- kedelmi technológia kialakí- állítását, és elismeréssel szólt tásánál elsősorban NDK-beli a tavaly elhunyt kiváló szob- tapasztalatokat hasznosítottak, rászművész életművéről. Ez- Az áruház 40 dolgozója fél után felkereste a Munkás- éven át az NDK Consument mozgalmi Múzeumot. áruházaiban tanult, dolgozott. A városnéző körséta követ- A kapcsolat jelenleg is gyü- kező állomása a Skála sző- mölcsöző, szeptemberben a vetkezeti nagyáruház volt. Skálában NDK-, Lipcsében Az NDK külügyminisztere magyar hetet rendeznek. Fi­gyelemre méltó eredményeket Ígér a közös kereskedelmi színdinamikai kutatás is. Oskar Fischer végigjárta a háromszintes korszerű áruhá­zát és elégedetten szólt a gazdag áruválasztékról, a gördülékeny kiszolgálásról. A népművészeti osztály dolgozói csikóbőrös kulaccsal kedves­kedtek az NDK külügymi­niszterének. Szombaton elutazott ha­zánkból Oskar Fischer. Bú- (Folytatás a 2. oldalon) tagországok távlati együttmű­ködési programjainak előké­szítésébe. Jóváhagyták az anyagforrá­sok ésszerű felhasználásával kapcsolatos intézkedések és ajánlások fő irányelveit. Meg- anyagfelhasználást vizsgálták az alapanyagok Intézkedésekről, va- cseréjével kapcsolatos megál­lamint a felesleges és elfekvő lapodások készletek cseréjének további menetét, fokozásáról tárgyaltak. Meg- hogy a vitatták a KGST végrehajtó bizottságának határozataiból A bizottság ülése a végrehajtásának Megállapították, kezdeti eredmények biztatóak. barát­adódó feladatokat, amelyek ság, és a teljes kölcsönös teljesítésével a bizottság fo- megértés szellemében zajlott kozottan bekapcsolódik a le. Szabadpolc Böngésző az esztergomi Városi Könyvtárban Magyar—lengyel közlekedési tárgyalások Június 9—12 között Buda­pesten tartotta XIII. ülését a magyar—lengyel közlekedési munkacsoport. Az ülésen áttekintették a két ország közlekedési együtt­működésének főbb kérdéseit. Határozatokat fogadtak el a magyar—lengyel áruszállítá­sok továbbfejlesztésére, ezen belül a szárazföldi és tengeri konténerforgalom bővítésére. Megvitatták a két ország kö­zötti személyszállítás zavar­talan lebonyolításának felté­teleit és egyetértettek azzal, hogy a nyári időszakban Bu­dapest és Krakkó között új légijárat indul. Tárgyaltak a kölcsönös áruforgalomból ere­dő vasúti és közúti fuvarozá­si, valamit tranzitszállítási feladatok végrehajtásának, az együttműködés fejlesztésének feltételeiről. Egyeztették a lengyel hajóiparnál megren­delt magyar tengerjáróhajók szállításának ütemezését, amely szerint az első lengyel gyártmányú mélytengeri hajót 1977. elején veszi át a MA­HART. Összehívták az erszággyílást A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 22. paragrafus (2) bekezdése alapján az országgyűlést 1976. június 24-én, csütörtökön délelőtt 11 órára összehívta. Az ülésszak napirendjén szerepel várhatóan a pénzügyminisz­ter jelentése a Magyar Népköztársaság 1975. évi költségve­tésének végrehajtásáról; az élelmiszerekről szóló törvény- javaslata; valamint a munkaügyi miniszter beszámolója a munkaerő-gazdálkodás kérdéseiről és a szakmunkásképzés­ről szóló 1969. évi VI. sz. törvény végrehajtásáról. Akőbánvász Ember a tardosbányai kőfalon. Ehhez a munkához ügyesség és nem csekély erő is kell A csordakúti bányászok középtávú versenyvállalása Technológiai modell a gazdaságosabb széntermelésre A Tatabányai Szénbányák csordakúti aknájának dolgozói is megbeszélték az Ikarus Ka­rosszéria- és Járműgyár dol­gozóinak új versenykezdemé­nyezését és elhatározták, hogy hozzájuk hasonlóan folytatják a felszabadulási munkaver­senyt. Jelenleg naponta. 100 vagon szenet küldenek felszín­re, s úgy tervezik, hogy 1980- ig 180-200 vagonra növelik a bánya napi teljesítményét. Középtávú versenyvállalá­sukban rögzítették, hogy ezt a teljesítményt nem a lét­szám növelésével, hanem gé­pesítéssel, új művelési tech­nológia alkalmazásával kíván­ják elérni. Az egész vállalat szempontjából jelentős a csor­dakúti műszaki és fizikai dol­gozók vállalása azért is, mert bányájukban olyan művelési technológiát kísérleteznek ki és vezetnek be, amely a kor­szerű, gazdaságos és nagy termelékenységű szénbányá­szat modellje lehet. „Az adott geológiai körülményeknek leg­jobban megfelelő technológiai megoldások kész modelljét dolgozzuk ki — írják a válla­lásban —, hogy a sok milliár­dos beruházással létesítendő nagyegyházi és mányi bányák biztonságos, termelékeny és lehető legkisebb fajlagos rá- fordítású termelése pontosan tervezhető legyen”. Vállalták többek között, hogy teljesen gépesített tö­megtermelő frontfejtést alakí­tanak ki. Kidolgozzák és mo­dellezik ennek a frontfejtés­nek üzembiztos és termelé­keny működését. Az új mun­kahelyek feltárásának gyorsí­tására kikísérletezik a teljesen gépesített elővájási technoló­giát. Pecznyik István szocialista brigádja versenyt kezdemé­nyezett az évi 2000 méter vá­gat kihajtásáért és módszerei­ket átadják a szénmedence más elővájó csapatainak is. Lényeges része a csordakútí kollektíva középtávú ver­senyvállalásának az is, hogy új módszereket keresnek a vízbetörés előrejelzésére és megelőzésére. A kiszállításra kerülő szén szennyezettségé­nek csökkentésére is új eljá­rások, módszerek kutatására vállalkoztak. Minden új módszer beveze­tése, minden új gép üzembe helyezése előtt a műszaki dol­gozók oktatást tartanak a fi­zikai munkásoknak. Folyama­tosan összegyűjtik a munká­sok javaslatait, tapasztalatait és azokat is hasznosítják a fejlesztéseknél, a korszerű bá­nyaművelés modelljének ki­alakításánál. „Egy brigádtag — egy könyv” Köszöntjük az alábbi két szocialista brigád kezdemé­nyezését, s örömmel közöljük felhívásukat, amelyet a Ko­márom megyei Tanács mű­velődésügyi osztálya és a Szakszervezetek Komárom Megyei Tanácsának kulturá­lis, agjtációs és propaganda­osztálya is messzemenően tá­mogat. Reméljük, a felhívás kedvező visszhangra talál a megye szocialista brigádjai körében. „Felhívás Komárom megye szocialista brigádjaihoz. A tokodi üveggyár csőhúző üzemének „Béke”, és a tata­bányai KIMÉV üvegtechnikai üzemének „Zója” szocialista brigádja — közös elhatáro­zással — a két üzem szocia­lista brigádközösségei köré­ben tapasztalt kedvező vissz­hangra támaszkodva, ettől in­spirálva, kezdeményezi az ..Egy brigádtag — egy könyv” mözgalom elindítását. Célunk az, hogy jobb körülményeket teremtsünk a kiskönyvtárral, kevés könyvkészlettel rendel­kező iskolák tanulói szá­mára. A brigádmozgalom tagjai­nak, mint szülőknek is, egyé­ni érdeke is, hogy gyermeke­ink mindinkább javuló felté­telek között tanulhassanak, készülhessenek fel az életre. Mindannyian felelősek va­gyunk azért, hogy a ma ifjú­sága — a jövő munkásnem­zedéke — kellő felkészültség­gel vegye át tőlünk a staféta­botot a fejlett szocialista tár­sadalom építésében. A szocialista brigád mozga­lomnak közismerten nagy a mozgósító ereje, számos tanú­jelét adta már segítőkészsé­gének az élet minden terüle­tén. Erre a segítőszándékra hivatkozva, fordulunk felhí­vásunkkal megyénk szocialis­ta brigádjaihoz, hogy csatla­kozzanak a mozgalomhoz, s minden brigádtag egy könyv átlagos árával, 25 forinttal járuljon hozzá az itt meghir­detett akció sikeréhez; Ä bri­gádmozgalom tekintélyének további növekedésére számí­tunk, ha e mozgalom révén is kifejezésre juttatjuk: közös felelősséggel gondolunk a holnapra, s cselekszünk érte ma! Tokod—Tatabánya, 1976Í. június A tokodi üveggyár „Béke” szocialista brigádja nevében Temesi Zoltán brigádvezető A KIMÉV-Üvegtcchnika „Zója” szocialista brigádja nevében Hardy Ferenc brigádvezető” Az akcióval kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról a napokban az SZMT kulturális, agitációs és propagandaosz­tálya részletesen tájékoetatja a megye üzemeinek szb-titká- rait

Next

/
Oldalképek
Tartalom