Dolgozók Lapja, 1975. szeptember (28. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1975. szeptember 2. , XXVIII. évi. 205. sz. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA ^ 80 fiUér Mai számunkban; ► ► Magasabb szempontok ► is vannak • 3. oldal > : Máriahalmi műemlékek 1 4. oldal Lottó tárgynyeremény I 5. oldal fi mezőgazdaság fejlesztésének iránya; gépesítés, vegyszeres ápolás és talajjavítás Sajtótájékoztató a Szovjetunió nemzeti napja alkalmából jNegyvenhétezer diák kezdte meg a tanévet A 68. országos mezőgazda- sági kiállítás hétfői fő ese­ménye a Szovjetunió nemze­ti napja volt. Ebből az alka­lomból sajtótájékoztatót tar­tott P. I. Morozov mezőgazda- sági, és V. A. Csebisev élel- rniszergazdasági miniszterhe­lyettes. P. L Morozov beve­zetőben elismerését fejezte ki a kiállítás szervezőinek, a szovjet mezőgazdaság bemuta­tásához adott segítségéért. A továbbiakban szólt arról, hogy a szovjet kiállítás több mint 2000 négyzetméterén öt minisztérium; tudományos és kutatóintézetek; kísérleti és növénynemesítő állomások, kolhozok és szovhozok; va­lamint feldolgozó állomások, egy szóval az egész szovjet mezőgazdaság mutatkozik be. A Szovjetunió több ágazató mezőgazdaságának alapja a földművelés. , Am az ország földjei hatvan százalékának megművelése roppant költsé­ges és nagy erőfeszítést igé­nyel. Ilyen természeti viszo­nyok között is a Szovjetunió adja a világ búza- és árpa­termelésének egyharmadát, a cukorrépa és burgonya több mint egyharmadát, a napra­forgó több mint 60 és a len több mint 70 százalékát. Az utóbbi tíz év folyamán a mezőgazdasági termékek egész évi abszolút növekedésében a legmagasabb szintet érte el a világon. A IX, Ötéves tervben 131 milliárd rubelt fordítottak a mezőgazdaság fejlesztésére, ez több mint az előző két ötéves tervben együttvéve. Intenzí­ven folyt a komplex gépesítés, a kemizálás és a talajjavítás. Ezek hatására jelentősen nőtt a földművelés és az állatte­nyésztés termelékenysége. A kemizálást jogosan tekintik a bő terméshozam kulcsának. A Szovjetunióban felhasz­nált műtrágya mennyisége az utóbbi tíz év alatt több mint háromszorosára nőtt. Sikere­sen valósul meg a hosszú­távú talajjavítási program. A feljavított földek területe tíz év alatt mintegy kétszeresé­re növekedett, ez év végére meghaladja a 25 millió hek­tárt. Az ötéves terv négy éve alatt a terméshozam ^ évi át­laga mintegy 192 millió tonnát tett ki, ez 24 millióval több, mint az előző ötéves tervben volt. A Szovjetunió takarítja be a világon a legnagyobb ter­mést a „fehér aranyból”. 1974-ben 8,4 millió tonna gya­potot szedtek, jóval. többet, mint azt a terv feladatai elő­irányozták. Nagy sikereket értek el az őszi búza, a nap­raforgó, a burgonya nemesí­tésével. Erőteljesen fejlődik az állattenyésztés is. A hús­termelés tíz év alatt 1,8-sze- resére nőtt. A jelenlegi terv­időszakban ötszáz nagyüzemi szarvasmarha- és sertéstele­pet helyeztek üzembe. A X. ötéves tervidőszakban a gaz­daságok tovább bővítik a termelést, növelik a hozamo­kat, és jobban kihasználják a termőterületet: fokozzák a földművelés és állattenyésztés általános színvonalát A Szovjetunió élelmiszer- ipara öt év alatt több mint készeresére fokozta termelé­sét, és ez színvonalasabbá tet­te a lakosság ellátását — mon­dotta V. A. Csebisev. Állan­dóan emelkedik a falusi la­kosság anyagi jóléte, a kol­hoztagok havi átlagkeresete tíz év alatt megkétszereződött. Üzemek egész sora épült az országban, ezek termékeinek egy része a mezőgazdasági kiállításon is megtalálható. A miniszterhelyettesek fog­lalkoztak a nemzetközi keres­kedelmi kapcsolatokkal, a szakosodással és kooperáció­val. Rámutattak; a Magyaror­szág által exportált mezőgaz­dasági, élelmiszeripari gépek és berendezések felét a Szov­jetunió vásárolja meg, az élelmiszeripari cikkek aránya valamivel ennél is magasabb. A Szovjetunióban jó híre van a magvar zöldségkonzervek­nek, friss gyümölcsöknek és más termékeknek. Az utóbbi két nap ese­ményeihez tartozik, hogy a KGST mezőgazdasági állandó bizottságának hazánkban tar­tózkodó küldöttei közül töb­ben ellátogattak vasárnap a Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binátba. Itt dr. Burgert Ró­bert, a kombinát vezérigaz­gatója tájékoztatta a testvéri országok miniszterhelyetteseit. P. I. Morozov viszontlátoga- tásra hívta meg Burgert elv­társat, a szovjet kiállítás meg­tekintésére. A találkozásra hétfőn, a sajtótájékoztató után került sor. — A bábolnai gazdaság is­mert a Szovjetunióban is, ezért a látogatás alkalmával figyeltünk minden eredmény­re, de okulásul észrevettük azt is, ami javításra szorul. A Bábolnán látottak és hallot­tak jó hatást váltottak ki de­legációnk tagjaiból, akik min­den alkalmat felhasználnak a tanulásra — mondotta P. I. Morozov. Burgert Róbert erre meg­jegyezte: „Hogy ki tanul többet, azt majd az eredmé­nyek mutatják meg. Annyi biztos, hogy a Szovjetunió technikai bázisa nagy lehető­ségeket biztosít a korszerű mezőgazdaság megteremtésé­re. Azért is megyünk öröm­mel Önökhöz minden alka­lommal, mert valamit mindig hozhatunk a tarsolyunkban”. Végül mindketten megegyez­tek abban, hogy a kölcsönös tapasztalatcserék a két ország mezőgazdaságának, így a la­kosság ellátásának további javítását szolgálja. 4 továbbfejlesztés lehetőségei Véget ért a magyar—finn ' szakszervezeti tárgyalás A SZOT elnökségének meg­hívására augusztus 27-31 kö­zött Pekka Oivio elnök veze­tésével Magyarországon tar­tózkodott a Finn Szakszerve­zetek Központi Szövetségének (SAK) hivatalos küldöttsége. A két ország szakszervezeti központjainak vezetői tájé­koztatták egymást országaik politikai, gazdasági, szakszer­vezeti helyzetéről, a magyar és finn szakszervezeti moz­galom előtt álló feladatokról, azok továbbfejlesztésének le­hetőségeiről és véleményt cse­réltek a nemzetközi szakszer­vezeti mozgalom időszerű kérdéseiről. Megállapították, hogy a ma­gyar—finn kapcsolatok eddig kialakult formái nem csak ma­gukban hordozzák, de biztosít­ják is azok sokoldalú, minden téren történő továbbfejleszté­sét elsősorban a két ország szakszervezeti mozgalma kö­zötti együttműködés konkrét kérdéseiben. A résztvevők fontosnak tartják az európai szakszerve­zetek szélesebb körű együtt­működésére, az európai szak- szervezeti vezetők 1975. feb­ruár 18 március 1 között, megtartott genfi konferenciá­ján hozott döntések megvaló­sítására tett erőfeszítéseket. Megállapodtak abban, hogy a jövőben kölcsönösen, foko­zottabban törekednek arra, hogy elősegítsék az európai szakszervezeti mozgalom kép­viselői közötti párbeszédet és a jobb, kölcsöiyjs megértést. A SAK delegációja eluta­zott hazánkból. Iskolát avattak Tatabánya-Újvárosban Hétfőn Komárom megye hu­szonnyolc középfokú intézmé­nyében és százhuszonegy ál­talános iskolájában ünnepé­lyes külsőségek között rendez­ték meg az évnyitót, és ezzel több mint 47 ezer kis- és nagy­nek rendkívüli segítőkészségü­kért. Elismeréssel szólt a jól szervezett, lelkiismeretes mun­káról, a szocialista brigádok összefogásáról. Az építők — megértve a városrész oktatási gondjait, májusban szocialista Az ünnepség egyik pillanata. nevében átadja az diák számára kezdődött meg a tanulás. Minden intézmény­ben külön köszöntötték az el­sősöket. Az általános iskola első osztályaiban mintegy öt­ezer kisdiák tanul majd — ko­Kovács Dénes az építők új létesítményt szerződésben vállalták az is­kola elkészítését, és vállalásu­kat teljesítették. A megbecsülés és a köszö­net jeléül az ünnepségen tizen­öt, az építésben kiemelkedő munkát végzett szakembernek és brigádvezetőnek nyújtották át, a „Tatabányáért” emlék­plakettet. Pénzes József, a parképítő brigád vezetője pe­dig — az ötventagú kollektíva ajándékaként — tv-készüléket adott át az iskola diákjainak. A tv-t az augusztus 20-án rendezett kommunista műszak béréből vásárolták. A „rendhagyó” tanévnyitót követően az iskola igazgatója, Murányi Ferenc szólt a diá­kokhoz, a szülőkhöz, majd a vendégek megismerkedtek: a látványosan szép intézmény­nyel. A földszinten hatszáz személyre főző konyha, hatal­mas tornaterem, természettudo­mányi előadó kapott helyet —» az emeleten a tantermek sora helyezkedik el — s a máso­dik emeleten a zeneiskola szá­mára oktatóbázist is beren­deztek. Négy gyakorlótermet és egy kisebb koncerttermet alakítottak ki. Az iskola aulá­ja — az emeleteken körbefutó folyosókkal — egyébként al­kalmas zenei események ren­dezésére is. Mindent összevet­ve: korszerű, szép új intéz­ménnyel gazdagodott a me­gyeszékhely. zépiskolákban és a szakmun­kásképző intézetekben pedig 1700-1700 elsős kezd munká­si -SO. v- ■ hQZ. Él \ A tanévnyitók mindenütt a hagyományos módon zajlottak le — a diákok megismerked­y-' $ tek a legfőbb gyakorlati ten­... nivalókkal, tudnivalókkal, hogy szeptember másodikén már felkészülten érkezhesse­nek az 1975—76-os tanév igazi premierjére: Tatabánya-Újváros egyik is­kolájában a megszokottnál is ünnepélyesebb ' volt az idei tanévnyitó. A pedagógusok, a diákok és a szülők egyaránt most ismerkedtek az intéz­ménnyel, az V-ös számú álta­lános iskolával. A KOMÉP dolgozóinak igyekezete, áldo­zatkész munkája tette lehető­vé, hogy nyolc hónappal az eredeti határidő előtt elkészült az iskola, amely szeptember 1-től több mint hatszáz diák második otthona lesz. Az iskolaavató — az ese­ményhez méltóan — nagy ér­deklődés mellett zajlott le. Ott voltak a vendégek között, a vá­ros politikai, állami, társadal­mi életének vezetői — és el­jöttek az építők, a szocialista brigádok képviselői is. Csóka Zsigmond, a KOMÉP igazgatója adta át az építők kollektívája nevében az új iskolát — Salamon Hugóné, a városi tanács elnökhelyettese pedig ünnepi beszédében kö- 1 szönetet mondott az építők­Kívülről is látványosan szép az iskolaépület Új posta Dunaszentmiklóson Hétfőn Dunaszentmiklóson inepi eseményre került sor: ostát avattak a községben, z új létesítmény elkészülté- jz a Budapestvidéki Posta- •azgatóságon kívül a közsé- i tanács, a helyi termelő­jövetkezet, a Tata és Kör- yéke ÁFÉSZ is hozzájárult. A közös összefogással épült j létesítmény a község éle­iben jelentős változást ered- lényez majd, hiszen mind a •vél, mind a csomagforga- >m eddig a meglehetősen Lvolabb lévő Szomódon ke­resztül bonyolódott le. A posta megyei igazgatóságának vezetői elmondták, várhatóan mind a hírlapárusításban, mind a totó-lottó szelvények forgalmazásában jelentős vál­tozás várható — javul a táv­beszélő-szolgáltatás is. Az ünnepélyes avatón Kör­mendi Valér, a Budapestvi­déki Póstaigazgatóság cso­portvezetője elmondotta; még ez évben átadnak Máriahal- mon a szentmiklósihoz ha­sonló postahivatalt. Schmidt Mátvásnó hivatalvezető és Emmer Honrád kézbe­sítő a posta két dolgozója az első küldeményeket rendezi Hanoiba érkezett Huszár István Vasárnap Hanoiba érkezett az a magyar párt- és kor­mányküldöttség, amely Hu­szár Istvánnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tesének, az Állami Tervhiva­tal elnökének vezetésével részt vesz a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. A magyar delegációt Nguyen Duy Trinh, a Vietnami Dol­gozók Pártja Politikai Bizott­ságának tagja, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnök-helyettese fo­gadta. Ugyancsak a nap folyamán megérkezett a Német Demok­ratikus Köztársaság, a Kore­ai Népi Demokratikus Köz­társaság, Csehszlovákia és a Kínai Népköztársaság párt­ós kormányküldöttsége. A kínai delegáció Csen Hszi-lien, a Kínai Kommu­nista Párt kb politikai bi­zottságának tagja, a kínai ál­lamtanács alelnöke vezeti. A Kínai Népköztársaság kül­döttségét Pham Van Dong miniszterelnök fogadta. Gépipari tanácskozás és kiállítás A KGM Technika Házában hétfőn megkezdődött a Gép­ipari Technológiai Intézet V. tudományos ülésszaka, amely­nek szervezésében a Gépipa. ri Tudományos Egyesület, va­lamint az Országos Bányá­szati és Kohászati Egyesület is részt vett. A tudományos ülésszak 7 szekciójában 142 előadás hangzik el, felölelve a gép­ipar technológia 26 témakö­rét. Tíz ország 36 intézményé, nek képviseletében külföldi szakemberek is érkeztek, akik mintegy 40 előadást tartanak, ezzel lehetővé teszik, hogy a legújabb nemzetközi eredmé­nyeket is felhasználhassák Magyarországon, a gépipari technológia korszerűsítéshez. Az ülésszakot Gácsi Miklós kohó- és gépipari államtitkár nyitotta meg. A KGM Tech­nika Házában kiállítás is nyílt, ahol gyakorlati példák­kal illusztrálva tájékoztatják a sáhkembereket a gépipari technológia eredményeiről,

Next

/
Oldalképek
Tartalom