Dolgozók Lapja, 1975. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-01 / 179. szám

OTl augusztus L péntek DOLGOZOK LAPJA Olvasónkhoz! Bizonyára nem hat újdon- a továbbiakban is megjelen- ságnak kedves olvasóink szá- cetjük, csak az eddigi csú­féra, hogy e néhány sorban törtökön közölt és az olvasók is felemlítjük: a világpiacon által kedvelt Szerkesszünk egyre növekvő nyersanyag- esyütt! című oldal megjelené- arak szükségessé teszik a ta- sat tesszük át szombatra, karékosság fokozását egész Bízunk abban, hogy ez a népgazdaságunkban. Takaré- változtatás találkozik kedves kosan kell gazdálkodnunk olvasóink egyetértésével, hi­energiával, idővel, anyaggal _ szén a növekvő szabad idő n em utolsósorban a rotációs lehetőséget ad az alaposabb papírral is. A hazánkban meg- olvasásra. Ezt az alkalmat is jelenő újságok majdnem tel- megragadjuk tehát annak tol- jes egészében import rotációs mácsolására, hogy szívben papíron készülnek, így ben- látjuk mind több olvasónk nünk is felmerült a kérdés: a bekapcsolódását a Szerkesz- Dolgozók Lapja szerkesztősé- szünk együtt! oldalunk és ge hogyan tudna hozzájárulni egész lapunk előállításába, az országosan jelentős papír- Szerkesztőségünk tagjai pedig fogyasztás csökkentéséhez — mint fentebb is jeleztük — anélkül, hogy az olvasók igé- az újságírói, szerkesztői mun- nyének kielégítését háttérbe ka minőségének javításával szorítaná. Konzultáltunk más igyekeznek tájékoztatni a lap lapok szerkesztőségeivel, ahol olvasóit, írásaikkal hozzájárul- hasonló elképzelésekkel ta- ni, hogy egész héten és a hét lálkoztunk. Általában arra a végén színes, olvasmányos úi- következtetésre jutottunk, hogy ság kerüljön a megye lakos- az oldalszámot lehetőleg mi- ságának kezébe. Bízunk tehát nimálisan, ak eddigi heti abban, hogy törekvéseink 52 oldalról. 48 oldalra csők- egyetértéssel találkoznak és a kentsük. Így eleget teszünk a kölcsönösség alapján tevá- népgazdasággal szembeni kö- kenykedünk együtt a népgaz- telességünknek is, és tulajdon- dasági és a helyi érdekek ér­képpen az olvasók sem rövi- vényre juttatásában, dűlnek meg jelentősen, mert * a valamivel kisebb terjedelem gazdaságosabb felhasználásá­val ugyanannvi helyről, r£vi- debben és lényegretörőb ben adunk tájékoztatást. Illetékes felügyeleti szer­veinkkel egyetértésben úgy határoztunk tehát, hogy a Dol­gozók Lapját augusztus 4-től heti 48 oldalon jelentetjük meg úgy, hogy a keddi, szer­dai, pénteki és szombati szá­mok továbbra is 8 oldalon, a csütörtöki 6, a vasárnapi szám 10 oldalon, árváltoztatás nél­kül jelenik meg. A hagyomá­nyos egész oldalas rovatainkat A Béke és Szocializmus r • uf szama A kommunista és mun- Jakab Sándor, az MSZMP káspártok elméleti és tájékoz- Központi Bizottságának tagja, tató folyóirata júliusi számá- a Központi Bizottság osztály ban szerkesztősági cikkben kö- vezetője az MSZMP káder- szönti a vietnami nép történél- politikájáról írt cikket. A párt mi jelentőségű győzelmét. kádermunkájának tökéletest Dinmuhamed Kunajev, az tését a tapasztalatok és a mai SZKP Politikai Bizottságának szükségletek alapján szocia- tagja, a Kazahsztáni Kommu- lista fejlődésünk követeli meg. nista Párt Központi Bizottsá- A párt világosan és egyértel- gának első titkára cikkében műén meghatározta a politikai összefoglalja azokat a roppant és szakmai vezetői alkalmas­ai* tapasztalatokat, ame- ság kritériumait. Ír továbbá a Kazahsztán Jnéperiz'évsSzáza- kádermunka demokratiznjusá- dos elmaradottságból a fejlett ro1 es . egyik legidőszerűbb szocializmusba vezető ' úton kérdésről: az utánpótlás biz szereztek. tosításáról. „A hadsereg osztályszerepe a szocialista társadalomban” címmel írt cikket Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a Lengyel Egyesült Munkás­A Béke és Szocializmus szerkesztősége 1975. áprilisá­ban a Kommunista Internacio- nálé VII. kongresszusának 40. párt Politikai Bizottságának évfordulója alkalmából Prá- tagja. a Lengyel Nepköztársa- gában nemzetközi tudományos­ság nemzetvédelmi minisztere, elméleti szimpoziont rendezett A Dolgozók Lapja szerkesztősége Részletesen elemzi a szocialis­ta hadsereg funkcióit, káde­reinek osztálvösszetételét. is­„A kommunisták a demokra­tikus és antiimperialista egy­merteti, hogyan érvényeiül a ségért vívott harcban té­hadseregben a párt vezető sze­repe. makörben. Erről is olvasható tájékoz látó a folyóiratban. Növényvédelem Étén Csütörtökön tanácsülés tár­gyalta Étén a növényvédelem­mel kapcolatos tennivalókat. A termelőszövetkezet főagronó- musa számolt be az ezzel kap­csolatos eredményekről, fel­adatokról. A tanácsülés hatá­rozatot hozott arról, hogy a téli hónapokban TIT-előadá- sokon ismertetik a község la­kóival a legújabb növényvédő szereket és használatukat. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási molt arról, hogy a tervezés sedése a népgazdaság ener- Hivatala közli: a Miniszter- az eltelt hónapokban a kor- giaellátásában a program elő- tanács csütörtökön ülést tar- mány januári határozata és irányzatának megfelelően ala- tott. irányelvei alapján a rnegfe- kult. A felhasználásban A kormány megtárgyalta 'e*ö ütemben folyt. A Mi- emelkedett a lakosság és a James Callaghannek, Nagy- nisztertanács jóváhagyólag tu- vegyipar részesedése, csök- Britannia és Észak-írország domásul vette a beszámolót kent a kohászaté és a gép- Egyesült Királyság külügy- ®s határozatot hozott a terv iparé, A Minisztertanács e miniszterének július 28 _29-én kidolgozásával kapcsolatos jelentést jóváhagyólag tudo­h azánkban tett hivatalos tá- további munkálatokra, togatásáról szóló jelentést. A a kohó- és gépipari mi- konstruktív légkörű megbe- niszter jelentést tett a köz- szélések a két ország közötti úti járműgyártási program II. kapcsolatok fejlesztésének új szakaszának eddigi megvalósi- z° cel lehetőséeeií tárták fel A tácáról Tálókn-rtatt„ „ Tvn_ saban. másul vette. Utasította az érdekelt szerveket, hogy mű­ködjenek együtt a program V. ötéves tervidőszakra vonatko­zó célkitűzései meghatározá­lehetőségeit tárták fel. A Minisztertanács a jelentést jóváhagyólag tudomásul vet- 'te. Az Országos Tervhivatal nöke jelentést tett az V. ol­tásáról. Tájékoztatta a Mi nisztertanácsot, hogy az érde­Az Országos Tervhivatal kelt hat vállalat a kiemelt elnöke tájékoztatta a Minisz- termékek termelési előirány- tertanácsot a budapesti agg- zatait jórészt túlteljesítette, lomeráciö ipara szelektív és Dinamikusan, a gépipari átla- intenzív feilesztésének sza­éves népgazdasági terv kidől- got meghaladóan növekedett bályozásáról. gozásának állásáról. Beszá­T»*L L •• •• r ■«. r Többszörös u/ito Huszár László, a tatabányai tatja, neveli a gondjaira bí- bónyagépgyár szerszámkészí- zott fiatal szakmunkásokat, tője, többszörös újító. Negyed- Amikor egy-egy új problé- százada dolgozik az üzemben; mával szembekerül, a fiúkat' jól ismeri a gyár előtt álló is megkérdett, hogyan olda- feladatokat, gyártmányaikat, nák azt meg. A „srácok” zö- Mint minden ezermester. ő me ötletgazdag, gyakran hasz- sem ismeri az unalmat, fejé- nosíthatók a javaslataik. De ben mindig tucatjával nyü­zsögnek az ötletek, elképzelé­sek. Szerszámkészítő és gépla­katos. A két szakma jól ki­egészíti egymást, több ésszerű­sítése éppen ennek gyümölcse. a szakmai továbblépés egyik módszereként is jól bevált, hogy gondolkodásra serkentik a fiatalokat, ne akarjanak mindent rutinmunkával meg­oldani. Tulajdonképpen nem Üj termék gyártásinak be- ésszerűsítési, újítási szándék­indulásakor gyakran előfordul, kai kezdi el ilyen jellegű te- hogy a gyártási leírás késik, vékenységét, egyszerűen a a határidő viszont tettre ősz- munka megkönnyítésére tö- tönöz. Ilyenkor ‘ eltöpreng, mi- rekszik. Erre ösztönzi csoport­ként lehetne gyorsan és jól ja tagjait is. Sok fiatal tanult megoldani a dilemmát; töp- mellette, és nem csupán szak­rengéseit csakhamar tett kö- mát... veti. készül az új célszerszám. Huszár László tagja az ön- Persze ahhoz, hogy ez sikerül- kéntes tűzoltócsapatnak is. jön, lépést kell tartani a fej- Joggal büszke erre. Évek óta lődéssel. Ezért forgatja Hu- a legjobbak között vannak a szár László rendszeresen a szaklapokat, sorra próbálja ki versenyeken, 4 év óta elsők a járási tűzoltóversenyen. Jó kis az új alapanyagokat, mégis- gárda alakult ki, az újítás merkedik tulajdonságaikkal, mellett szinte második szen- Igy aztán nem okoz gondot a vedélye lett a tűzvédelem, megfelelő anyag kiválasztása. — Hogy ez plusz fáradság? A szerszámkészítés, ésszerű- Annak, aki muszájból teszi, sités. újítás bonyolult folya- A mi csapatunk önkéntes, a mat. sok szakmához-kell érte- szó valódi értelmében. Így nie az ezzel foglalkozónak. a gyakorlatozás inkább sport- Munkahelye a lakatosmű- nak számít — mondja moso- hely. Gyakran átvállal egy- lyogva Huszár László, egy részfeladatot a termelő- Apropó, sport. Sportol is, üzemtől, ezzel is elősegítve a illetve sportolt, a Bányászban határidők betartását. Üldögél- vízilabdázott. A versenyzést hetnének is, mikor nincs sür- már abbahagyta, de nem sza­gos feladatuk, hiszen sok he- kadt el a szakosztálytól. Tár- Iyen azt tartják: az a. jó, ha sadalmi munkában az intézői a lakatosok, nem dolgoznak, teendőket látja el. Mert ez azt jelenti, nincs baj a gépekkel. A bányagépgyár bér. Munkájában lakatosai azonban azt vallják: az alkotás öröme Huszár László tevékeny em- elsősorban mozgatja, ha a többi műhelynek hajráz- ezért jut kedve, energiája a nia kell. nem ülhetnek tétle- társadalmi munkára is. Ahogy nül ők sem; nem engedi a lel- elnézem a kék munkaruhás kusmeretük. Náluk így feje- férfit, ahogy beszélni hallom ződik ki a kollektívához való a hétköznapokról. egyre in­tartozás, a tulajdonosi tudat, kább meggyőződésemmé va- Huszár Lászlónál még abban lik — elégedett ember, is, hogy lelkiismeretesen ok«. — tereny — a termelésük és ennek nyo- A kormány a pénzü.gymi- mán az exportjuk. A kormány niszter javaslatára határoza- a beszámolót jóváhagyólag tu- tot hozott építési adó beve- domásul vette és határozatot zetésére. 1976. január 1-től a hozott a további teendőkre, vállalatok — fejlesztési fórrá. A kormány megtárgyalta a saík„ felhasználásának terv­nehézipari miniszter jelenté- szerű befolyásolása érdeké­sét a földgázfelhasználás köz- ben — a saját döntési körük- ponti fejlesztési programjá- ben fellépő fejlesztési, építé­nak 1974 végéig megvalósi- si. szerelési költségek után tott, illetve 1975 végéig vár- építési adót fizetnek, ható teljesítéséről. Mégálla- A kormány ezután egyéb pította, hogy a földgáz része- ügyeket tárgyalt. Hé§p a barátság fesztiül Mindössze egy hét választ el bennünket az I. Magyar— Szovjet Ifjúsági Barátság Fesztivál megnyitójától. Az ifjúsági szlveteég lap^latá­gyok életmódjukra, s szeret­nék igaz barátot is találni a fesztiválon. Búcsúzóul egy szép magya­ros' tarisznyát mutat — szek­ciójuk nevében adja majd át a Komszomol-fiataloknak. Persze, a nő is előbújik a leg- fiatalabból. Büszkén rakja elém a küldöttek szép feszti­vál egyenruháját, nézzem, mi­lyen csinos, elegáns. Kis Imréné, ugyancsak nagy várakozással tekint a találko­zó elé. — Ügy érzem, felejthetetlen napok várnak a hazánkba ér­kező szovjet fiatalokra. Sem a központi programmal, sem a megyei vendéglátással nem szeretnénk szégyent vallani. A megyei program gördülélteny- sége, tartalmassága számomra a legfontosabb — hiszen egy­személyi felelős vagyok. Jó le­hetőség lesz a fesztivál a két egész ország fiatalsága készül nak az erősítésére, a rangos esemenyre, de tálán _, ..., a legjobban azok, akik a ma- .oka az ifjúmunkás gyár politikai delegáció tagja­ként — képviselve az ország egész ifjúságát — vehetnek üzemi KISZ-szervezetek tevé- részt a fesztiválon. kenységét elemzi a munkas­Megyénkből négy fiatalnak fiatalok internacionalista ne­jutott ez a megtiszteltetés, veleseben, a magyar szovjet Kis Imréné, a KISZ Komárom barátság erősítésében, a szo- megyei bizottságának első tit- dialista integráció fejlesztese- kára. Varga Mária, a tatabá- ben­nyai Árpád Gimnázium idén- Ismerjük meg kolcsonó- érettségizett tanulója. Róka ,.egynjas munkáját, életét, Imre, a megyei tanács ifjusá- * kössünk barátságot a szov- gi titkára és Endrédi József, a J?*' üatalokkal mondja. Bábolnai Mezőgazdasági Kom- ^agy várakozással tekintek a binát művezetője öltheti ma- fesztivál ele, amely úgy ér- gára a fesztivál egyenruháját. #zem, nehez feladat ele állít Négyük közül a legfiatalabb fanden résztvevőt. Vendege Varga Marika, s egyben a leg- Izgatottabb is. A fesztivál résztvevői a két nép ifjúságát érintő kér­déseket öt szekcióban tárgyal­ják meg (az ifjúmunkás, a mezőgazdasági, a diákifjúsági, inket dalokkal köszöntjük, mivel azt tartom, a barátság nemzetközi nyelve a dal. Endrédi József két eszten­deje KISZ alapszervezeti tit­kár. Jóska a mezőgazdasági szek­az úttörővezetői és az alkotó cióban dolgozik majd. Meg- ifjúság szekció). A zánkai út- szívlelte a gödöllői háromna- törővárosban összeülő úttörő- P°* • előkészítőn hallottakat, vezetői szekcióban kapok he- szorgalmasan olvassa, jegyze­tet — magyarázza. Két téma fed a megyénk mezőgazdasá- feldolgozására vállalkoztam: gára yonatkozó ismereteket. Az egyik az úttörőéletből a — Feszített a program — KISZ-be való átmenet prob- mondta, >— s ha mind a ki­lémái, a másik a Komszo- mol és a KISZ kapcsolata. Az „érett” nagylány bol­dogsága szinte határtalan, s nem is egészen érti, miért ép­pen ő a négy küldött egyike. lene napon sikerül az eredeti elképzeléseket1 valóra váltani, — felejthetetlen lesz. A szek­cióülések, a szombathelyi nagygyűlés, no, meg az éjsza­kai hajókirándulás elé tekin­A gimnáziumban az orosz tenek a legnagyobb várako- szakkör titkára volt, így a zással. nyelvtudással sem lesz prob- Négyen képviselnek sok- léma. ezer megyei fiatalt, de úgy Ilyen nagyszabású ese- érzik, nemcsak szűkebb ha- ményre alaposan fel kell ké- zájuk, hanem az egész ma­szülni. Nem lehet egyetlen gyár ifjúság küldöttei lesa- olyan kérdésük sem a szovjet nek ezeken az ígéretes augusz- fiataloknak, amely válaszolat- tusi napokon, lanul maradna. Kíváncsi va- V. Román Marian Korszerű szociális otthon Tatán Társadalmi tstápolásra szó- tották. A korszerűsített és ruló idős embereket eddig is megnagyobbított intézmény gondosan ellátták a betegek két helyiségében 1-1 házaspár, tatai szociális otthonában. Ne- míg többiben legfeljebb 4-4 hézséget okozott, hogy két épü- idős ember lakik. Már ez az letben kellett elhelyezni az 56 elhelyezés i- alapvető váltó- idős ápoltat. A városi tanács zást eredményezett. Az átala- intézkedésére 1973-ban meg- kítás eddigi költségei megha- kezdték a Kocsi utcai részleg ladják a 2 millió forintot. A épületének bontását, korszerű- munka még nem zárult le. A sítését és bővítését. A megúj- Kocsi utcában a hátsó épület hodott és most már 17 szobás átalakítása után ebédlővel, otthont ünnepélyesen megnyi- társalgóval, egyéb kiegészítő A hasznos időtöltés kellemes percei. Rosta Jőzsefné, Borsodi Józsefné, Kiss Jánosné igazgatónő, Szeder Imréné, Putz Gottfridné és Józsa Jánosné kézimunkázás és olvasás közben létesítményekkel bővül a szó- berendezést, dísztárgyakat, ké- ciájis otthon. zimunkákat készítettek a szo­Az intézmény korszerűsítő- ba lakájosabbá tételére. Ok és séhez hozzájárult a városi kór- mások bizonyára tovább pat- ház gyermekosztályának Bó- ronárják a megújhodott in­kai János, a költségvetési üzem tézményt. Ho Si Minh —, a szabó szövet- Az átadás alkalmával Fapp kezet Radnóti Miklós —, a Gabriella, a tatai Városi Ta- parképítő vállalat -Lenin szoci- nács elnökhelyettese mondott alista brigádja és egy honvéd- beszédet. A tatai nyári nap- ségi alakulat tagiainak társa- közis tábor kultúrcsoportja dalmi munkája. Ok takarítót kedves műsorral színesítette a tak, parkosítottak, hordták a bensőséges ünnepséget. A most átadott intézmény Tata egyik legszebb középülete \

Next

/
Oldalképek
Tartalom