Dolgozók Lapja, 1975. július (28. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-27 / 175. szám

Bevásárló táska Műrafiából 26 centiméter hosszú láncszemsort készí­tünk, erre két láncszem és egy egyráhajtásos pálca váltakozá­sával kockákat horgolunk. Egy kockaspr után következik a minta: A fordulás után egy kétrá- hajtásos pálca, utána 2 lánc­szem, 2 ráhajtás, leöltünk a következő pálca elé, két rá­hajtáson áthúzzuk a hurkot, a többi marad a tűn; 1 ráhaj­tás, leöltünk a pálcába, két ráhajtáson áthúzzuk a hurkot, á többi marad a tűn; 1 rá­hajtás, leöltünk a pálca mö­gé és háromszor két ráhajtá­son áthúzzuk a hurkot. Ez­zel a háromlábú pálcát be is fejeztük. 2 láncszem és ismét egy háromlábú pálca követ­kezik. 32 centiméter hosszúságú téglalapot horgolunk, ezt a kezdéshez hasonlóan egy kbc- kasorral fejezzük be, 2-3 rö­vidpálca sorral körülhorgol­juk, utána pontosan összehajt- -ftík, két oldalán összehorgol­juk. A táska felső szélére még sor rövidpálca kerül úgy, hogy előbb a két fülnek megfe­lelő hosszú láncszemsort ikta­tunk be, s a rövidpálca sorok­kal ezt is szélesítjük. Jó tanácsok — kisgyermekes édesanyáknak JELENLEG több, mint két- hagynunk megszokott kedvte­százezer édesanya veszi igény- léseinkkel. A kézimunkázás, be a gyermekgondozási sza- olvasás, sőt még a tanulás badságát. Kétszázezren ma- csendes óráira is nyílik lehe- radnak otthon 1-2-3 évig, hogy tőség, amikor ebéd után al­kizárólag kisgyermekük neve­lésének éljenek. Játszóterein­ken, parkjainkban megszokott a kép; a padokon az anyaság­tól megszépült fiatalasszonyok üldögélnek, előttük a babako­csi, ölükben, karjukon nap­barnított csöppségek, s elme- rülten beszélgetnek a megun- hatatlanul szép női témáról: gyermekükről. Sokan akadnak azonban, akik hirtelen témát váltanak, s már-már elvisel­hetetlennek érzett bezártság­ról, szobafogságról, az életből való kirekesztettségről panasz­kodnak ... „Csak még egyszer dolgozni járhassak...” — hangzanak el a sóhajok, s hozzáteszi ki-ki, hogy az ott­honi munkának semmi látsza­ta, a napok egyformák, soha sincs szabad ideje, sosem ér dolgai végére. Az elfáradóknak, a mono- tonsággal küszködőknek szól néhány tanácsunk. Talán mindenekelőtt a leg­fontosabb, hogy a kismamák engedjék át magukat az örömnek, az anyaság örömé­nek, érezzék át, hogy ezek az évek vissza sose térnek. Egy­szeriek, még akkor is, ha több gyermek van, s éppen ezért fe­ledhetetlenek. Az idővel gazdálkodni, pedig nemcsak munkahelyünkön fontos. Otthonunkban is ha­szontalannak tűnhetnek az órák, ha hagyjuk szétfolyni időnket. A bevásárlás, főzés, külön a kicsiknek, külön ma­gunknak, visszatérő napi fel­adat, akárcsak a kisgyermek gondozása, holmijának tisztán tartása, a lakás rendbetétele. Minden munkánknak legyen meg a pontos Ideje, menetrend­je, ne egyszer így, egyszer úgy végezzük el tennivalóinkat, mért az csak kapkodáshoz, idő­zavarhoz vezet. NEM IGAZ, hogy a gyer­mekgondozás éveiben fel kell szórakozásukra, kikapcsoló­dásukra is sor kerüljön. Ott­hon minden felügyelet nélkül azért soha ne hagyjuk elalvó kisgyermekünket. De keres­szik a kicsi. A vacsoráig, az sük a megoldást egy-egy sza­INGRUHAK Az ingruha örök divat és mégis idényről-idényre válto­zik. Nagyon célszerű ruhada­rab. nyakú', betétrészes, ujjatlan, egybeszabott ruha, keskeny övvel a derékhoz simul, prak­tikus, ha két zsebet el elhe­Rajzaink közül az első mo- lyezünk a ruhán, deli: elől hólpántos gombolá- 1A harmadik rajzunkon lát­sú,' férfiing-nyakú, bevarrott ujjú, derékban vágott, vászon­ból vágy puplinból készült ingrúha. A felsőrészen félol­dalasán elhelyezett kis zseb, egy . színben teljesen elütő, bé- állított csíkon: van elhelyezve. Elől, a szoknyarésze rakások­kal bővített. A második modell: kihajtott ható ingruha, megkötött övvel viselhető, szoknyarésze trapéz­vonalú, bő sziluettel is. A ru­ha vágásából kihajtott nyak. bővgpaiú konyákig érő ujjak az új divat, jellemzői. A ruhát nagy virágos selyemből, vagy nyomott virágos vászonból égyaránt készíthetjük. Nádor Vera esti fürösztésig sétálhatunk, emberek közé mehetünk, amint azt a gyermekünk ko­ra megengedi. Szüksége van az édesanyá­nak arra, hogy egy-egy szabad délutánon bemenjen a mun­kahelyére, beüljön a moziba, k rakatokat nézzen, kedve sze­rint vásároljon, s akár egy kávét is megigyon barátnője társaságában. Aki nem tudja a nagymamára bízni kisgyerme­két, kérjen meg egy, a környe­zetében élő kismamát, vigyáz­zon gyermekére, s ezt viszo­nozza is. Nem indokolt, hogy évekig ne jusson el moziba, színházba, vagy megszokott t '.rsaságába a kisgyermekes házaspár. Mindössze elhatáro­zás és szervezés kérdése, hogy ha ritkábban is, de együttes bad estére a családtagok, az ismerősök és barátok segítsé­gének igénybevételével is. Amíg egy fiatalasszony gyermektelen, s egész napját a munkahelyén tölti, hányszor ábrándozik arról, hogy ha egyszer ideje lesz rá, otthonát átrendezi, megszépíti, még in­kább hazaváróvá, hazahívóvá varázsolja. Ezek az ábrándok mind-mind megvalósíthatók a gyermekgondozás idején, me­leg fészekké válhat keze mun­kája nyomán otthona. Elké­szülhet végre a falvédő suba­szőnyeg, a szolid, puha dísz­párnák, kivirulhatnak a virá­gok a szobasarokban, konyhá­ja csilloghat, s minden fel­gyűlt ötletét megvalósíthatja. Kocsis Sva Szakismeret-fejlesztő verseny kertbarátoknak, V. forduló 1. kérdés: Milyen hatású szer a Gramoxo- ne? Válasz: a) Vetés, telepítés előtti gyom­irtó szer. b) Csak az egyszikű gyomokat írtja. c) Valamennyi gyomnövény zöld része elpusztítható vele. Magasművelésű szőlőben, gyümölcsösben használható. Fiatal szőlőben és gyümöl­csösben nem. 2. kérdés: Mire használjuk a van-e várakozási .idő? Válasz:' *• "9 - C- * *'■■>' • - »• a) valafnennyi ' gombábetégség ellen, várakozási idő 8 nap. b) Szőlőben, almáskertekben peronoszpóra és lisztharmat ellen, porzás útján, várakozá­si idő 21 nap. őszibarackos­ban használni tilos. c) Gombabetegségek ellen, liszt­harmat kivételével. 3. kérdés: Milyen hígításban és mire hasz­nálható a Satox? Válasz: a) Varasodás, vírusos betegsé­gek és rovarkártevők ellen 0,3 sz£?alélt0§ hígításban. b) Csak gyümölcsösben 0,4 szá­zalékos hígításban gombabe­tegségek ellen. c) Barackmoly, cseresznyelégy, araszoló hernyók, zöldségfélék, hernyókértevői ellen, szőlő­moly, szőlőilonca, amerikai fehér szövőlepke, rajzó pajzs- tetű lárvák ellen 0,5 százalé­kos hígításban (10 1 vízben 5 dl Satox 20 WS£). Burgonya­bogár fiatal és idős lárvái el­len. rézkénport; 4. kérdés: * VA ’kertbarátkőrök, a kertbarát­kor! tagok tevékenységének alap­vető feladata, jelentősége? Válasz: a) Gyümölcs, zöldség saját szük­ségletre termelés. b) A piaci termelés mennyiségé­nek növelése, a saját ellátás biztosítása mellett. c) Aktív pihenés, a természet szeretetének ápolása, terme­lési, termesztési sikerélmény, szabad időnkben hasznosat cselekedni magunknak, társa­dalmunknak. Apró tanácsok Ha rozsdás a kés, a követ­kező módon tisztítsuk meg: kenjük be olajjal, hagyjuk áll­ni 24 órát. Ezután töröljük le, s dörzsöljük félbevágott vöröshagymával, amíg el nem tűnik a folt. Kolbászsütéskor a zsír nem pattog ki szerte, ha a kol­bászt sütés előtt néhány pilla­natba forró vízbe mártjuk, majd kívülről letöröljük róla a vizet, s csak ezután tesz- szük a serpenyőbe. Zsebkendők, szalvéták vasa­lásakor ne spriccelje be vala­mennyit. Minden harmadikat mártsa tiszta, mély vízbe, te­gye két száraz közé és gön­gyölítse fel. Sokkal könnyebb így kivasalni azokat. Könyvespolc házilag A közműveltség örvendetes gyarapodásával egyre több háztartás „növi ki” a köny­vespolcát. Ilyenkor ugyancsak jól jönne egy olyasfajta meg­oldás, amely -egyesíti magá­ban a könyvespolc hasznossá­gát, egy jó kiállású bútorda­rab látványával. A mai laká­sok túlnyomó többségének bú­torai olyanok, hogy minden különösebb nehézség nélkül elhelyezhető közöttük ková­csoltvas, vagy más,’ vasidom­ból, *betonvasból készült - be­rendezési tárgy is. sem okoz na'gy gondot, hiszen a szükséges hegesztéseket bár­melyik szakműhelyben, per­cek alatt, — hóna nagy költ­séggel — elvégzik. A könyvespolc elkészítését a lábak leszabásával és meghaj- lításával kezdjük. A lábak ma­gassága a főidtől 150 mm, a közöttük lévő terpesztés mér­téke 100 mm. A hajlítást egy 35 mm átmérőjű, — satuba befogott — cső körül végez­zük. Amikor elkészültünk a 4 db láb meghajlításával, hoz­záfoghatunk a két keret ki­Könyvesrolcunk ezeknek a kettős kívánalmaknak felel meg, felépítésében, megjele­nésében és funkciójában. El- h:lyezhetők rajta nemcsak könyvek, hanem más, lakás­díszek, vázák, figurák, kedves tárgyak, — gyermekeknél pe­dig, jószerével játékok is. A könyvespolc anyaga 10 mm-es betonvas, amelyből bármelyik haszonvastelepen, néhány forintért megvehetjük a szükséges mennyiséget. Szükséges tartozék még, há­rom darab, 3 mm vastag 25x80 mm-es laposvas és három da­rab, 1200x285x15 mm-es gya­lult deszka, valamint 12 db 3x15 mm-es (lehetőleg réz) fa­csavar. Szerszámokra is szükségünk van a polc elkészítéséhez. El­sőként egy masszív, legalább 60 mm-es pofájú satura, fém- fűrészre, reszelőre, fúrófa, — és (jobb annak, aki rendelke­zik vele) villany-, vagy auto­gén-hegesztési lehetőség, il­letve apparát. Hg nincs, az Georges Duhamel: A hihetetlen életkor Jaffar fejedelem országai­nak egész sora határos volt Qttman fejedelem tartomá­nyaival. Mindkét úr kihasz­nálta az ebben rejlő lehető-sé­deket, de arja nagyon vigyáz­tak, hogy előkelőségükön ne essék csorba. Csak kisembe­reiket, bérlőiket keverték bele á legkülönfélébb tiltott ügyek­be, akik az ő véleményük sze­rint kimondottan csak arra valók, hogy megjelenjenek a bírák előtt, fizessék a bünte­tést, és helyettük is igyák a börtön hideg, hűs vizét. Ukehirnek, Ottman bérlőjé­nek volt egy kis szamara, amit sértő becenévvel illetett, ha etetésre került a sor. Amikor r-ár minden munkát elvégzett, túl volt a teherhordáson, fel­húzta a kútból a vizet, Uke- hir szabad mozgást biztosított a szamárnak. Ez azt jelentet­te, hogy megbéklyózta lábait, s lezavarta a homokos rétre, ahol kénye-kedve szerint le­gelhette a sokféle és forma kiveket. A múlt évben Ukehir sza­marának, amely bíz’ ráunt a csupa ásványi eledelre, sike­rült bemennie egy idegen te­rületre, ahol selymes, dús fű, húr, víz fogadta. Egy órát töl­tött ott, de sajnog, megzavar­ták ebédjében. Habaan egyik I. írlője zaklatta. Ütlegelés, 1 Ircmlás, tanúért való kiál­tozás, s végül per lett belőle. Mindkét fejedelem érintve volt a civakodásban. De ami­kor találkoztak a városban, a szokásos módon elhalmozták egymást apró figyelmességek­kel. A szamárról és a tilosban való leesésről egy szót sem ejtettek. Titokban azért fel­bőszítették alattvalóikat egy­más ellen. í z ügy a bírák elé került, Vr.atkoztak, üléseztek, vígül részrehajlás nélkül meg­hozták az ítéletet. Ukehirt 500 ' -nkra büntették, s az egyéb költségeket is ráhárítptták, Ukehir ősz halántékú öreg­ember, Mogorván, komoran hallgatta az ítéletet. Amikor életkora iránt érdeklődtek, győzelmes mosoly áradt szét arcán. — Tiz°-"'H éves vagyok. — De Ukehir! — kiáltott a törvény embere. — Ne sértse meg e.-’ igazságszolgáltatást. Válaszoljon, hány esztendős? — Tizenöt, ha mondom — í "aszóit a szakállas ember, — Utoljára mondom, térj észhez! — rikoltozott most már a törvényszéki ember. — Hisz éppen azt teszem — szólalt meg a bérlő. — Egyál­talán nem kisebb képtelenség aggastyánról azt állítani, hogy 15 esztendős, minthogy az én szamaram 1 óra alatt~500 frank értékű füvet legeit. Ti» zenöt esztendős vagyok és kész. Ukehir kifizette a rárótt büntetést, de nevetségessé tet­te bíráit és ez mindennél na­gyobb, gazdagabb elégtétel volt számára. (Ford: Gór dós Géza) alakításához. A keretek pár­huzamos-szálainak hossza 695 mm, a rövidebb szár hossza 300 mm. A keretek párhuza­mos szárai köré kerülnek a , keresztszálak, amelyeknek hossza 300 mm és összesen 22 darabra var. szükségünk belő­lük. Az. összeállításnál. különösen ügyeljünk a helyes mérettar- tásra, különösen a keresztszá­lak esetében, mert egész mun­kánkat elronthatja egy ferdé­re sikerült illesztés. Az első­alsó keresztszál, a padlótól 180 mm-re kerül behegesz- tésre. A többi, egymástól 60 mm távolságra van a keret­hez hegesztve. Alulról a má­sodik keresztszálra hegesszük fel az első, 3x25x80 mm-es la­posvasat. Ezutáni negyedik szálra kerül fel a második és az efeletti negyedik kereszt- szálra .a harmadik. A hegesztések elkészülte után a felesleges revét és folyásokat, reszeljük, vagy kö­szörüljük le. A kész két ké­jétünkét crótkefézzük fémíisl tára és Evlpass, vagy más rozsdaoldó vegyszerrel (példá­ul Ferrofixol) kenjük át. A rozsdaoldás után a kereteket bő vízzel mossuk le és szá­rítsuk meg. Fekete nitrófes- tékkel, vagy Rezisztánnal fes­sünk. Amennyiben a polcot olyan helyre tervezzük állíta­ni, ahol viszonylag nyirkos a környezet, akkor szükséges a fémet befestés előtt, alapozó­festékkel is átkenni. /- polc gyalult deszkáit csi­szolópapírral simítsuk, az éle­ket és a sarkokat fareszelővei kerekítsük le. A polcokat csó- naklakkftl, vagy színtelen nit- rólakkal vonjuk át. A fa na­gyon szép a maga természetes színében, — ig.Kkpzya, de kü­lönböző 'színű pácokat lehet beszerezni, amelyekké! a kí­vánt árnyalatot e!Ö tudjuk.ál­lítani. Természetesen § pdco» lás után következik a lakk felhordása Ha módunk van rá, r lakkozás);, yőgegjük szó­rópisztollyal, vagy Aagyon puha ecsettel, kicsit hígítva az ere ’éti anyagot (10-15 %-kal.) Miután készen vagyunk a polcokkal is, helyezzük \á a vázra a deszkalapokat és a tartó.cinezeken fúrt lyuka­kon keresztül — alulról. —» fogassuk meg a facsavarokkal---------- & 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom