Dolgozók Lapja, 1975. július (28. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-27 / 175. szám

Eutopeo Hírek — furcsaságok o Anthony Quinn játssza Qnasszisz szerepét a hajómág­násról készülő életrajzi film­ben. Jacqueline szerepét Julié Christie vállalta. Kilencszázharminckilenc an­gol gyárban megtiltották, hogy az alkalmazottak farmernad­rágot viseljenek. Az indoklás: a farmer szexuális szempont­ból erősen agresszív ruhada­rab, főleg munkahelyen. a nemzetközi Új Szó sajtókén Mitől fél International Herald lribune A Vatikáni Rádió az 1970 -es években Például egy baráti üdvözle­tei tartalmazó levéltől, amit a Szovjetunióban adtak fel! A CIA nyílván azt gondolta, hogy egy ilyen szovjet levél­ből „marxista—leninista ki­sugárzás” érheti a tőkés tár­sadalmat és ettől a Fehér Ház kupolájára automatikusan fel­szökik a vörös zászló. Ezért a levelet páncélszekrénybe zár­ta. Egyébként ezt a levelet egy szovjet tanító írta Robert Mc Elwain nevű amerikai barátjának és kollégájának. A szovjet tanító közölte, hogy a Fekete-tenger mellett nya­ral, nagyon jól érzi magát és készül az új tanévre. A leve­let 1967-ben adták postára, 1967-ben megérkezett az Ame- Egyesült Államokba, A Vatikáni Rádió, amely mű műsor rövid ideig tart, A tudományos gondolkodású egykor a római katolikus egy- hogy a hallgatóközönség erő- pápa a maga személyes játék­ház fejének megfontolt hang- feszítés nélkül kapcsolhasson szerének tekinthette a rádiót. .. ja volt, a hetvenes években át spanyolról franciára, an- Az az elgondolás, amely sze­f?" úzsesszel és hat különböző goira, olaszra, németre. Ami- rint a Vatikáni Rádió elsődle­menje szerini ,,az emizasiai- nyeiven sugárzott hírekkel kor egy 30 000 jugoszláv za- ges célja az, hogy az egyház- rikai ------- , s aaaim! Detcgfes es, ejy>eu. szolgál. A rádióállomás, ame- rándokból álló csoport érke- fő szóljon a hívekhez, megvan ahol — a szocialista országok­nevetseges is . Majd hozza- jve(. több mint 40 évvel ez- zett a városba, a bemondók mind a mai napig. Mikrofo- hói érkező levelek százezrei­nokat helyeztek el mindenütt ve' együtt — a CIA emberei a vatikáni palotában, lehetővé nyitották fel először. A leve- vekhez, hirtelen új arcot öl- A szent szabadon keveredik téve VI. Pál pápa számára, lek többségét csak lefényké- tött. a profánnal. Az angol nyelvű hogy egyetien gombnyomásra pezik és utána engedik a kéz­, ... . . adas fgy fj,3118®1"1.™' felolva- az éterbe küldhesse szavait. besítését, de a különösen ve­„Itt a Vatikáni Radio beszel sas után lélegzetvételnyi szu- szélyeseket visszatartják. A — szol egy hang a Trasteve- net nélkül közölte: „A dél- A személyzet tagjai sietnek szovjet tanító levele tehát kü­re egyik tetőlakásából, s az afrikai rand a nemzetközi rámutatni, hogy szó sem lehet utcát egy pillanattal később a tőzsdéken öt ponttal esett, és a pápa mikrofonos lehallgata- _ higgyék el, ez meglehetősen sáfól. „Csakis az engedélyével nagy esés.” A hivatásos rá- vesszük föl szavait” — mond- diósokat elkedvetlenítette, ja St. George atya. Manapság hogy folyton olyan műsorokat atonban a Vatikáni Rádió adnak, amelyekre kevés em- több, mint egyszerűen a pápa bér figyel. St. George atya ezt személyes hobbyja. Az olyan így veti föl: „Akarunk-e szól- műsoroknál mint a hallgató­ni a*, emberekhez, vagy nem A„ ég a )Heí!ó( 2arándok”, az ember Pius pápa sercegő első lyet több mint 40 évvel ez- zett a városba, tecte: „Azért természetesen e]ott alapítottak, hogy a pápa szerb-horvátul is beszéltek, voltak nagyon szép, telt idő- személyesen szólhasson a hí- mu hölgyek is, gondoljunk csak Tiziano, Tintoretto, Ve­ronese, vagy Giorgione nő­alakjaira”. ■k i Agatha Christie elhatároz­ta, hogy legújabb könyvében végérvényesen eltemeti ked­velt hősét, Poirot mesterdetek- Uvet. Az írónő úgy akarja se^ megírni Poirot mester halálát, esy szerény Ionosén veszélyes volt. A cím­zett csak ebben az évben tudta meg, hogy a CIA név­során szerepel és amikor egy kongresszusi képviselő bot­ránnyal fenyegetőzött, a CIA átadta a levél — másolatát. A levélügy ma már orszá­gos botránnyá terebélyesedett Kétségtelen, hogy nem nélkü­löz némi humoros árnyalatot sem. Ugyanis a címzett — amikor a levélmásolatot meg­kapta —, nagyon érdekes ki­jelentést tett: „Azt hittem, hogy a barátom kormánya (értsd: a szovjet kormány) tar­totta vissza a levelet és most rá kell döbbennem, hogy a mi kormányunk tette rá a ke­zét!” Ezen a kijelentésen nevet­nek ma Amerikában. Teli szájjal azok, akik már ismerik az amerikai kormány különös módszereit, kissé fanyar mo­sollyal azok, akik eddig el­hitték a tőkés kremlológusok hazug rágalmait és nem vet­ték tudomásul az amerikai valóságot! modern dzsessz sztereohang- jai töltik be. Az új műsor, amely a „Stúdió A” nevet yi- John St. Georgenak, amerikai papnak hogy soha többé semmilyen az ötlete, aki a rádió angol élénk fantáziájú író fel ne tá- nyelvű műsorát vezeti. maszthassa. Régebben a kozmetikai se­bészek páciensei elsősorban a szépülni vágyó hölgyek és a fizikai defektusaitól szabadul­ni igy ki. Az angol kozmetikai se­bészek tapasztalatai szerint az utóbbi időben elsősorban az elbocsátott hivatalnokok és A „Stúdió A” különbözik a Vatikáni Rádiótól, amelyről akarunk?” valaha azt mondták: „Szünet­jelek, utánuk olyan műsorok­A Duna és a KGST A Kölcsönös Gazdasági Se- végrehajtása során most, a A Vatikáni Rádió bizonnyal beszédére gondol. Ezt mondta gítség Tanácsa és a Duna Bi- dunai országok kölcsönös J nntiómr c-tÓt ti o 11 rr o í r\4 vs fi es \r • Tfittcáíí Irrx’rrdf n t-vr’Crxl n 1 ,-ii 4- -ÍN 1— ^ néhány száz hallgatójának: Marconi e csodálatos talál­kái, amelyeket mindenki ál- hosszú utat tett meg attól az tál érthetetlen nyelveken su- 1931-es februári naptól, bányának segítségével a aeiemusaszaoauui- ??<r0?flak’ • “ ^almasna* amelyen XI. Pius papa Gug- Szentirás szavaivai szóihatunk ekezök közül kerültek ra> ^ogy a hideg fut- Uelmo Marconinak, a rádió minden teremtményhez és karozzek az idősebb monsig- úttörőjének irányításával meg- minden emberhez... Távoli norék hátán. A műsort, amellyel az egy­ház szentévi ünnepségei alkal­tartotta a beköszöntő adást. emberek, figyeljetek reám! zottság között kapcsolatok dekeit figyelembe véve, ha- fejlődésében új szakasz kéz- tékonyan fogják majd elő- dódött. Budapesten együttmű- mozdítani sok fontos problé- ködési megállapodást írtak ma megoldását a dunai hajó- alá. A Duna nyolc országot zás kiszélesítésével kapcsolat­köt össze a Fekete-tengerrel, ban. vezetők keresik fel ókét abban mából ezrével Rómába özönlő a reményben, hogy megváltó- külföldi zarándokokat is cél­zott, előnyösebb külsővel ba veszik, öt vagy hat nyelven könnyebben talalnak munkát, adják. A Helló, zarándok cí­Blick durch die Wirtschaft Az épülőben lévő Rajna—Máj na—Duna csatorna pedig le­hetőséget ad a hajóknak arra, hogy kifussanak az Atlanti­óceánra. Nincs messze a Du Már maga a Duna is meg­teremti a Duna menti népek közötti szorosabb kapcsola­tok létrehozásának feltételeit ~ V, Z' "1 “ii ” ~~ A megállapodás aláírása a ’SrSS’i.JfJtJSSXSSSt mm­Anglia több turistát vár új vízi utak építésének befeje­zése. Az egységes európai ví­ziúthálózat közeli perspektivá­Százéves a lei A csokoládét az európaiak kihűtik, végül pedig automa- rendszerint Svájccal hozzák tikusan csomagolják, összefüggésbe, A csokoládé A tejcsokoládé megjelenése azonban Mexikóból szárma- annak idején óriásit lendített zik, ahonnan Cortez, a spa- a svájci csokoládéexporton, nyól hódító, 1528-ban hozta Az úgynevezett Anglo-Swiss Európába az első kakaószál- Condensed Milk Co. beleol- lítmányt és a kakaó feldolgo- vadt a Henri Nestlé vezette zásához szükséges eszközöket, svájci csokoládégyárba, amely- A táblaformában gyártott nek termelése a múlt század csokoládé először a múlt szá- végén már elérte a napi 50 zadban jelent meg. Az első tonnányit, csokoládégyárat Francois-Lou- A csokoládé sajátos, az is Cailler alapította a sváj- egészség szempontjából nagy ci Vevey-ben. Idén pedig ép- fontosságú anyagokat tartal- pen száz esztendeje annak, máz, s alig van betegség, hogy az ugyancsak svájci amelyre a csokoládé ne vol- Daniel Peter először gyártott na valóságos gyógyszer. 100 tejcsokoládét. csokoládé 450-550 ka­lóriát rejt magaban; van A csokoládégyártás alap- ezen kívül a csokoládéban anyaga a kakaóbab. amelyet zsír, cukor, fehérje, A-, Bi- szárítanak, válogatnak, majd B’-, és E-, valamint D- vita­megadott recept szerint cu- min, továbbá mész, magnézi- korral, tejjel és más ízesítő- um. foszfortartalmú ásványi anyagokkal kevernek. Az sók, vas és réz. A csokoládé Így előállított masszát napo- tehát a mindennapi táplálkozás kon kérésziül gyúrják, amíg olyan tápláló és erőt adó ki- meg nem kapja ' sajátszerű egészítője, amelyet rendsze- aromáját. A folyékony masz- résén és gazdagon kell a szát ezután formába öntik, szervezetbe juttatni. ide­genforgalom ügyét, az euró­pai népek kapcsolatait fogja Az angol font elértéktelene- esőbb, mint az európaiak szá- szolgálni. A Duna Bizottság dése Nagy-Britanniát a kül- mára — csökkent. Ezt fele- több. mint 25 éve működik, földi turisták és üzletemberek részben ellensúlyozta, hogy az vezető szerveinek székhelye számára Európa országává tette. Az galmi hivatal adatai szerint vekedétt. 1974-ben összesen 7,9 millió in- _, v endég érkezett külföldről . ..-L,,. 1„1 Qan? ,... . , .. . , . , . külföldre. Ez 9 százalékkal ke­Angliaba. es ott idegen valu- vesebb> mint az előző éybe„ Külföldi kiadásaik összege 631 . , „ , millió font, valamivel keve­latogatok számának 3 szaza- sebb< mlnt az előző évben_ Az gi enyhülése közepette teljes mértékben megfelel az euró­.... ,. .. pai békés együttműködés to­va vált Az erőteljesen no- vábbi fejlesztése vekvo kereskedelem és érdekeinek Ezt a nagy vízi utat 66 híd szeli át. Ezek a hidak úgy összekötik a dunai országok partjait és népeit, mint ahogy összekapcsolja őket a jó legolcsóbb EGK-országokból érkezett tu- Budapesten van. A bizottság 5 te són e á ev f' A idegenfar- risták száma 7 százalékkal nö- állandó tagjai Ausztria. Bul­Iában rekordösszeget: millió fontot adott ki. 837 Ez a lékos emelkedését és angliai ____... _ . ....... k iadásaiknak 22 százalékos ?"gol°k ,aU*gos kuIcf°!d! .,tar tozkodasi ideje megrövidült. növekedését jelenti. Az NSZK-ból érkezett vendégek gária, Magyarország, Romá- . .. nia. a Szovjetunió. Csehszlo­L J vákia, Jugoszlávia. Munkakap­csolatok alakultak ki az NSZK közlekedésügyi mi­nisztériumával is, melynek szakértői részt vesznek a Du­na Bizottság munkájában. A Duna Bizottság nemzet­közi tekintélye, jelentősége a KGST-vel kötött egvüttműkö­KGST és a Duna Bizottság közötti új megállapodás eze­ket a nemes céloíkat szolgálja. Kölner Stadt Anzeiger Anglia ebben az évben a száma első Ízben érte el az külföldi turisták még nagyobb dési szerződés aláírása követ- 1 milliót és ezzel a Német áradatát várja, minthogy az keztében méginkább nőtt. A Szövótségi Köztársaság Angii- angol font elértéktelenedése a Duna 24 nagy kikötőjében ába utazó turistáinak száma múlt év óta lényegesen meg- évenként több mint 100 millió tekintetében Európában az gyorsult. Angliának az ide- tonna teheráru be- és kirako- első helyre került. genforgalomból származó net- dását végzik. A KGST külön­Az amerikai turisták száma, tó devizatöbblete, amely 1974- böző szervei, a szocialista — minthogy az amerikaiak ben több mint 150 millió font gazdasági integráció komplex számára az angol font viszony- volt, idén valószínűleg lag kisebb mértékben lett ol- növekszik. Vírus okozza az öregedést? Ottó Stochdorph müncheni neuro-patológus professzor kutatásai során arra a felis­a szállítás területén A családtervezés érvényre jut még programiénak többek között mérésre jutott, hogy az em­való béri agy idő előtti elöregedé- m se gyakran fertőzés következ­ménye. Kórokozó az ún. Slow- vírus (lassú vírus). Ha sikerül egy ilyen eredetű akut fertő­zést kikezelni, akkor valószí­nűleg azokat a mérgező anya­gokat is ártalmatlaníthatjuk, amelyek az ember öregedését gyorsítják. A müncheni „Praxis-Kuri­er” című orvosi szaklapban kapcsolatban megjelent közlemény meg- háromhavi óönti az eddig uralkodó fel­tesz emlí- fogást, amely szerint idős em­Az űrhajósok autóbusza nek sem szabad bekerülnie az űrhajóba. A penumatikus rendszer olyan, hogy az autó­busz mozgása közben semmi­féle vibráció nem érződik. A helyiségben található még eg- televíziós készülék és egy Azokat ez autóbuszokat, amelyeken a szovjet űrhajóso­kat indulás előtt az űrhajó­hoz, földet érés után pedig a központba szállítják, a Ívovi „Ukrajna” gépkocsigyár szál­lítja. A LAZ autógyár most a Szojuz—Apollo űrrepüléshez videomagnetofon. új típusú autóbuszokat gyár­tott. Az új autóbusz két helyi­ségre oszlik. Az első helyiség­ben van a ruhatár, a bárpult, a hűtőszekrény és a fűtőbe­rendezés. Egy kis, elszigetelt részbe olyai berendezést szé­féi tek, mely tisztítja az uta­sok ruháját, cipőjét, arcát és kezét, minthogy egy porszem­1973 végén az NDK-ban ország, Magyarország, Bulgá- tőségeit. Ezzel 1,2 millió nő fogyasztott hor- ria, Indonézia és a Fülöp-szi- dr. Rothe olyan monális fogamzásgátló szere- getek) a jelek szerint olyan befecskendezésről két. Tehát a 16—44 éves nők tendencia tapasztalható, amely tést, amellyel az Egyesült Ál- berek agyvelő-bántalmai „ter­több mint egyharmada élt az- arra enged következtetni, hogy lamokban már eddig több mészetes degenerációs jelensé­zal a jogával, hogy maga a hormonális fogamzásgátló mint egymillió nőt kezeltek, gek”. döntse el, milyen időpontban, szerek használata arányaiban Ez a módszer azonban súlyos Emberek és állatok számotí illetőleg milyen időközökben utoléri a legtöbbet fogyasztó menstruációs zavarokkal jár Ilyen öregkori megbetegedése teljesüljön gyermekek utáni országokét. együtt. Egy másik’ változat: során sikerült már világosan vágya. tendencia alanián feite olyan pesszárium, amelyet kimutatni a Slow-vírust. Sok Dr. Kurt Rothe beszámoló- hető, hogy néhány év múlva ovulációt gátló anyaggal imp- egyéb esetben pedig közvetett ja szerint az NDK azok közé a világon 100 millió nő fordul es havonta meg' befolyását lehetett egyertel az országok közé tartozik, a „pilulákhoz”. Ezenkívül újítanak. műén felismerni. Az említett A férfiak által használandó vírusféleség nem vált ki rög­ahol legnagyobb azoknak a nőknek a hánya- alapján arra is számíthatunk, da, akik „pilulákat” szednek, hogy a fejlett ipari országok- , „ ,, , , ., , , . Az első helyen Hollandia áll, ban a jövőben a 16-40 éves ■ Cgy l3SSU (35,7 %) vannak elemzések, amelyek v.iusieieseg nem vaiia, rug­hánva- a lan ián arra is .^ámíthatunk elfogadható „pilula” meg varat ton gyulladásos fertőzést, ha­magara. Viszont Ausztriában, nem megindít a központi Az autóbusz másik szobája „múnkahely”. Az űrhajósok itt öltik fel, majd vetik le szkafanderüket. Mindkét he­lyiségben állandó hőmérséklet és légnyomás van. Az autó- lusz tetejének egy része üveg­ből készült, amely, akárcsak az ablaküveg, elnyeli a nap­sugarak 40 százalékát. a jovoDen a ahol a 16—44 éves nők 37 szá- nők 40 százaléka választja a zaléka folyamodik fogamzás- születésszabáyozás e módsze- gátló szerekhez. Az NDK után rét. következik Üj-Zéland (30,6 . ,, .. , „ , , , . százalék) majd az NSZK A Wasszikus „pilula” beve- gramm testosteront juttatnak ló-súly a 30. életévtől kezdve (93 •> százalék) Ausztrália zetése óta annak összetétele a vérbe. Ezzel párhuzamosan lassan, a 60. életévtől pedig ’ ’ jelentősen megjavult. ami a naponta külön tablettát kell fokozott sebességgel csökken, silastik-hüvelyekkel kísérle- tomlási folyamatot, amely teztek, amelyeket a bőr alá C /ékig is eltarthat, ültetnek. A hüvelyek folya- Stochdorph dr. azt is kimu- matosan naponta 45 milli- tatta, hogy az átlagos agyve­stóÍiéW^ésk Beteium113 (20 6 nemkívánatos kísérőjelensé- bevenni, s így a férfi olyan és térfogata is redukálódik. S százalék) ' ge^ megszüntette, anélkül, terméketlensége következik valószínűleg azoknak az ideg­hogy c szerek biztonságát be. amely megszűnik, ha a sejteknek a száma is meg­Azokban az országokban, csökkentette volna. Ezenfelül gátlószerek alkalmazása ab- csappan, amelyek az öregkor­aitól eddig kisebb volt a „pi- sok országban keresik a szü- bamarad. A módszer további ban egy bizonyos kopási pig­fogyaiztásá (Lengyel- letésszabáiyozás egyéb tihe- kutatásokat igényel. menst készleteznek. j lulák”

Next

/
Oldalképek
Tartalom