Dolgozók Lapja, 1975. július (28. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

/ ip flLÄO PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1975. július 1. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ÜJ5*’“* Mai számunkban: A gazdálkodás tervszerűsége, 3 hatékonysága... 3. oldal Fiúk a leshegyen 4. oldal Lottó-jutalomsorsolás 5. oldal i Felkészült a Gabona Tröszt Július első hetében ország­szerte megkezdődik a kalá­szosok betarkarítása, az elő­készületi munkákból a ga­bonaipar szocialista brigádjai is jelentős részt vállaltak. A felvásárlás, tárolás zökkenő- mentes lebonyolításának meg­szervezéséről országos ta­nácskozást rendeztek a szo­cialista brigádvezetők szá­mára hétfőn az ÉDOSZ- székházban. A felkészülésről sajtótájékoztatót tartott Rékai Gábor, a Gabona Tröszt ve­zérigazgatója. A gabonaipari vállalatok, szorosan együttműködve a mezőgazdasági üzemekkel ed­dig — csakúgy, mint az el­múlt év hasonló időszaká­ban — 2,8 millió tonna étke­zési kenyérgabona felvásárlá­sára kötöttek szerződést, most folyik a pótszerződések kö­tése. Az idén összesen 630 köz­ségben és városban 1369 he­lyen rendezkedtek be a ter­més átvételére. A gyors tisz­títást az elmúlt évinél 90-nel több, összesen 666 gép bizto­sítja. Szállítóberendezésből 4652 áll készenlétben. A szo­cialista brigádok elhatároz­ták, hogy különös .gondot for­dítanak a fuvarszervezés ja­vítására, a szállítási költsé­gek csökkentésére, a gépjár­művek kanacitásának jobb kihasználására, hogy ezzel is megkönnyítsék a betakarítás csúcsidejének munkálatait. A sikeres előkészületi munkát jelzi, hogy a raktárkapacitás bővítése nyomán 315 ezer tonnával több gabona helyez­hető el idén, mint az elmúlt évben, összesen 3186 ezer tonna. A 110 takarmánykeverő • üzem szocialista kollektíváira különösen nehéz feladat há­rul, hiszen a mezőgazdasági üzemek és a kisállattartók igényeinek növekedésével 200 ezer tonnával több keverékta­karmányt kell előállítaniok, mint az elmúlt évben. Az igények szerinti takarmány- keverék biztosítására a ga­bonaipar együttműködési megállapodásokat köt keverő­üzemekkel rendelkező me­zőgazdasági üzemekkel, a még szabadon lévő kapaci­tás kihasználására. 9z DUE közleménye Az országgyűlési képviselők 1975. június 15-én tartott álta­lános választása során három országgyűlési választókerület­ben a jelöltek nem kapták meg a törvényben előírt sza­vazattöbbséget. A pótválasz­tásokat június 29-én tartották meg. A pótválasztások a tör­vény előírásainak megfelelően folytak le. Győr-Sopron me­gye 1. sz. választókerületében Pál József, Somogy megye 11. sz. választókerületében Simon Emőné, Szolnok megye 10. sz. kerületében Sziendrei Gábor kapott többséget, így ők lettek az érintett választókerületek­ben az országgyűlési képvise­lők. A SZOT elnökségének ülése A 1974 idei módosításának tapaszta­latairól tárgyalt hétfői ülésén a SZOT elnöksége. A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dol­gozókkal, hogy a kollektív szerződések szabályai valóban érvényesültek-e, s ahol szük­séges volt, a szabályokat módo­sították. A szakszervezetek ta­pasztalatai szerint a vállalati beszámolók, az értékelések tartalmasabbak voltak, mint korábban, alaposabban vizs­gálták, hogy a kollektív szer­Kevesebb energiával — jobb minőségű fa Új típusú szárítóüzem Különleges technológiájú szárítóberendezést helyeztek hétfőn üzembe a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság pusztavámi fűrészüzemében. A Jugoszláviából vásárolt szá­rító több lépcsőben, kimélő technológiával vonja el a fa nedvességtartalmát, <s így ki­váló minőségű faipari termé­ket szállíthatnak a megrende­lőknek. Az így szárított fa nem hajlik el, nem vetemedik. A teljesen zárt rendszerű, automatikus vezérlésű üzem­ben 120—130 óránként 38 köb­méter belső építésre alkalmas fát szárítanak. Hazánkban ez az első ilyen technológiájú szárítóüzem. Ugyancsak nagy előnye, hogy 60 százalékkal kevesebb villa­mos energia és fele annyi gőz­energia szükséges üzemelteté­séhez, mint a más rendszerű szárítóberendezésekhez. Ezt a lényegesen kevesebb gőzener­giát is olcsón állítják elő. A gazdaság szakemberei ugyanis olyan kazánrendszert alakí­tottak ki, amelyben szén he­Maoyar elnök e$iy új UNESCO -bizottságban Az UNESCO szakértői bi­zottságot hozott létre, amely az UNESCO információs, do­kumentációs, könyvtári és levéltári programja fő irá­nyait vitatja meg és az UNESCO főigazgatójának ta­nácsadó szerveként működik. A 16 országból kijelölt szak­értők’ 1975. június 22—26-i párizsi értekezletükön elnök­ké dr. Lázár Pétert, az Orszá­gos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ fő­igazgatóját, alelnökké El She- niti-t (Egyiptom) és E. Ek- mant (Svédország) választot­ták meg, kollektív szerződések ződések a kívánt mértékben évi végrehajtásának, s segítették-e a vállalati gazdál­kodást, megfelelően ösztönöz­ték-e a vállalatokat a mun­kásosztály helyzetének továb­bi javítására, a nőpolitikái, az ifjúságpolitikai és népesedés­politikai intézkedések végre­hajtására. A legtöbb vállalat­nál a kollektív szerződések alapvető rendelkezéseit nem módosították, csupán azokat az intézkedéseit, amelyek az évi eredményektől függnek, vagyis a részesedési alap fel­osztásának arányait, sokhe­lyütt pedig a korábbinál ked­vezőbb feltételeket kívánnak teremteni a nők, a fiatalok, a nagycsaládosok munkájához. Az idén a vállalatok többségé­ben azoknak a bérét akarják az átlagosnál gyorsabban nö­velni, akiknek a keresete még nem éri el az országos szakmai bértáblázatban megszabott al­só határt. Az öt évre megkötött kol­lektív szerződések az idén le­járnak, s mint a SZOT elnök­sége megállapította, a feltéte­lek adottak a következő ötéves szerződések megkötéséhez. Az elnökség a mostani ülésen megtárgyalta a munkaügyi mi­niszter és a SZOT irányelveit, az 1976—80-as évekre szóló kollektív szerződések megkö­téséről. lyett a fűrésztelepen keletke­ző hulladék fűrészport és for­gácsot tüzelnek el. Eddig ezt az értéktelen hulladékot az erdei meddőhányókra szállí­tották. Ilyen módon viszonylag gyorsan visszatérül az új szá­rítórendszer létesítésére fordí­tott 5 millió forint beruházá­si költség. A létbiztonság, a szocialista demokratizmus erősíti a törvényességet A megyei tanács ülése Széles körű társadalmi ősz- töltik hivatásukat, ha bátrab- A beszámolóban hangsúlyoz- szefüggések befolyásolják a ban alkalmazzák a törvénye- ták, hogy a társadalom még törvényesség helyzetét, a köz- két — jogos esetekben rend és a közbiztonság fokát. E sajátos egymásra hatást közös beszámolóban elemezte a me­gyei rendőr-főkapitányság ve­zetője, a megyei főügyész és a megyei bíróság elnöke, a me­munkahelyi vezetők álláspont­jával szemben is. A szabály­sértési bizottságok kimagasló erkölcsi súllyal töltik be hi­vatásukat. Kifejezi ezt az is, hogy csökkent a szabálysértési aktívabb közreműködésével kívánatos felvenni a küzdel­met a közúti balesetek ellen. Alkoholfogyasztás, elemi köz­lekedési szabályok felrúgása okozza a legtöbb bajt. A rend­őrség sok ezer ellenőrzést vé­gez, nagy számban bírságol a helyszínen, ezeknek hatását gyei tanács hétfőn megtartott eljárások száma. Az egy főre ülésén. Folyamatosan erősödik kiszabott bírságok átlaga vi­a törvényesség országszerte és a megyében. Világméretekben romlik a közrend és a köz- biztonság. A szocialista orszá­gokban — és így hazánkban is — viszont javuló a tenden­cia. A beszámolóban hangsúlyoz­ták, ezt elősegíti — a többi között — hogy az állami és a szövetkezeti szervek, mind­inkább eleget tesznek a tör­vényes előírásoknak. Az ál­lampolgárok a maguk szemé­lyében megértik, elfogadják a hatóságok, az egyéb szervek intézkedéseit. Ennek a folya­matnak hajtóereje a munkás­hatalom, amelyik képes arra, hogy az általános jólétet fo­kozva növelje a létbiztonságot, erősítse, kiterjessze a szocia­lista demokratizmust. Életünk megszokott részévé vált — mutattak rá a beszá­molóban — hogy a dolgozók közvetlenül beleszólnak az ügyek intézésébe, részt vesz­nek a közrend és a közbizton­ság szilárdításában. A népi ülnökök közreműködnek a bí­rósági ítélethozatalokban. Kí­vánatos, hogy még gyakrabban szerepük a tanácsoknak. Tag- , zaesőkkel R7pmhp„ n-iriorm számoljanak be munkájukról, jaik működésében jut kifeje­A társadalmi bíróságok az zesre a munkásosztály helyi igazságszolgáltatás társadat- hatalma — hangsúlyozta a mi testületéi. Az eddiginél beszámoló. A testületek fóru­A tanács határozatot hoz szont 750 forintról csaknem fokozza a társadalom segítsé- 1000 forintra emelkedett. ge. Ugyancsak nagy figye­A közrend, a közbiztonság «5 a törvánvessée iavításának badsagvesztesből visszaterok­kel. Nem elegendő munkába állítanunk okét. Segítség nél­kül nem mindig képesek meg­közvetlen részesei az önkéntes rendőrök, a munkásőrség, az Ifjú Gárda tagjai és a népi ellenőrök. Legjelentősebb a maradni a helyes úton. A be­számoló hangsúlyozta, hogy a szélesebb körben fejthetnék ki tevékenységüket. A munka­ügyi döntőbizottságok az igaz­ságszolgáltatás speciális terü­letén döntenek és állnak ál­landó kapcsolatban a dolgo­zókkal. A munkahelyen műkö­dő testületek még jobban be­main kialakult viták, az Így született határozatok segítik a mindennapi életben annyira határozottan alkalmazzák a büntetés letelte utáni szigorí­tott őrizetet. Így rekesztik ld a társadalom normális életé­ből a megrögzött bűnözőket. Növekszik a polgári ítélke­Tanácskozott a MÉSZÖV elnöksége Gyorsítani kell a szövetkezeti lakásépítést! Ülést tartott hétfőn a Me­SZOV elnöksége. A beszá­moló tájékoztatást adott a lakásépítő szövetkezetek szer­vezéséről, működéséről, az építkezések előkészítéséről. Megyénkben a lakásszö­vetkezeti mozgalom az utób­bi években gyorsan fejlődött. Az elmúlt négy esztendőben nőtt a célcsoportos beruházá­zalékos vállalati mellett az állam gítségét is élvezik. A felsorolt pozitív ténye­zők mellett a szövetkezetek szervezésének akadályai is vannak. Sajnos, általában 2 év, de sokszor még hosszabb támogatás kell kezdeni a munkát, hogy anyagi se- a vállalt határidőt a kivite­lezők tartani tudják. Fontos feladat az is, hogy a jövőben az építő szövetkezetek szer­vezése egy vagy több válla­lat vagy üzem dolgozóinak részvételével történjék. A tanácskozáson kialakítot­idő Is eltelik, amíg a tagok a lakásba beköltözhetnek. Ez ták a második félévi munka- , , - -it 4. - • - — a már említett kedvező tervet is. Több fontos kérdés fi* Lépj iiv lehetőségek ellenére is - so- tárgyalását tűzte napirendre kákát visszatart attól, hogy az elnökség. így például ta- lakásszövetkezeti tagok le- jékoztatót tartanak majd a gyenek. lakásfenntartó szövetkezetek A már meglévőkön kívül karbantartási és felújítási tésű lakások aránya. Ily mó­don 1344 lakás került lakás­szövetkezeti tagok tulajdo­nába, és ma már 15 fenntar­tó szövetkezet működik, a lakások száma emelkedett. Az 1971-ben érvénybe lé­pett kormányrendelet új szövetkezeti forma, a lakás­építő szövetkezetek szervezé­sét tette lehetővé. Megyénk­ben a rendelet megjelené­se óta 13 lakásépítő szövetke­zet alakult — 406 lakás fel­építésére. A lakásépítő szövetkezetek tagjai nagyrészt üzemi, szövetkezeti és mintegy 85 százalékuk vál­lalati támogatást kapott. A tagság mintegy 40 százaléka pedig 3512-re új lakásépítő szövetkezetek szervezése folyik Tatán, 39 tevékenységéről. Értékelik, valamint kiegészítik a KISZ és a MÉSZÖV közötti együtt­működési megállapodást. Számba veszik a szakmunkás- képzés és a felnőttoktatás továbbfejlesztésével kapcso­lakás felépítésére. A telket és a kivitelezőt már biztosí­tották, a tervet a SZÖVTERV készítette el. Az idén meg­teszik az előkészületeket egv lábatlani — a papírgyár Istos feladatokat, dolgozóit összefogó — lakás- A választmányi üléseken is építő szövetkezet létrehozása- fontos kérdésekről tanácskoz- ra is. nak majd. így például érté­A mozgalom továbbfejlesz- kelik a zöldség-, gyümölcs­vállalati, tése érdekében többek között termesztés, felvásárlás és dolgozók szorgalmazni kell az ém'tke- forgalmazás továbbfejleszté- zések gyorsítását — foglalt sét szolgáló intézkedési ter- állást az elnökség. — Az éoít- vek végrehajtását, valamint a kezésre előkészített területe- takarékszövetkezetek betét­fizikai dolgozó, akik a 20szá- ken ez ér augusztusáig el gyűjtő tevékenységét. fontos tanácsi szakigazgatási z®s társadalmi jelentősége. Ez szervek működését. egyrészt kifejezi a törvényes­„ ség javulását, kisebb hányadá­A szakigazgatás kulonbozo ban pedig utal bizonyos pol­ier ü léteit sorra véve, a beszá- gári szemlélet jelentkezésére, móló hangsúlyozta, ésszerűbb A bíróságok a jog magas, az építési engedélyek kiadása. szintű alkalmazásával, a tény- Csökken az engedély nélküli állás mélyreható tisztázásával építkezések száma. Világosab- érvényesítik a szocialista tár­ban, az állampolgárok igazság- sadalom érdekeit. Különös érzetének megfelelőbben in- gondot fordítanak a hézassá- téződnek a lakásügyek. Jó gj bontóperekre. Arra törek­ienne javasolták a beter- szenek, hogy csak a véglege- jesztésben ^ ha a különböző sen megromlott házassági kö- szervek hatáskörébe tartozó telékeket szakítsák meg. Ekkor lakások ügyeit központilag és minden más esetben mész- irányítanák. Javul a belső el- szemenően védik a gyerme- lenőrzés a vállalatoknál, szó- keket. vetkezeteknél. A szigort, a következetességet, a szerve- __, . . z ettséget azonban fokozhatnák. „geF°; Különösen fontos ez a terme­lőszövetkezetekben. A balese­tek megelőzésére előírt intéz­kedések végrehajtására, a bal­esetek kivizsgálására, a bal­esetet szenvedettek jogainak alaposabb ismertetésére min­denütt sokkal nagyobb figyel­met szükséges fordítanunk. A beszámoló részletezte a Befejező részében a jogpro- ered­ményeiről szólt a beszámoló. Rámutatott, hogy törvényeink, rendeleteink helyes ismerete nagyban hozzájárul a szocia­lista törvényesség fokozásá­hoz, a közrend és a közbiz­tonság állandó javításához. A három megyei szerv vezetője köszönetét mondott azoknak, akik munkájukkal gyarapítják a lakosság jogi ismereteit, fo­bűnüldözés, az ügyészi tévé- kozzák a törvényességet, szi­kenység, a bírói ítélkezés hely­zetét. A három folyamat, illet­ve szervezet jó kapcsolata — az egyéb már említett ténye­zőkkel együtt — eredményez­te, hogy megyénkben a bűnö­zés mértéke alacsonyabb az lárdítják a közrendet közbiztonságot. és A KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ is szerepelt a tanácsülés napi­országos átlagnál. A bűnesetek rendjén. A javaslat e fontos felderítésének aránya hasonló, terület általános tennivalóinak Amíg országos átlagban a irányvonalát határozta meg. tettesek 78 százalékát, addig Rámutatott, hogy az iskolán a megyében 83,4 százalékukat kívüli, aktív, önkéntes és szer­derítették fel az elmúlt évben, vezett művelődést kívánja elő- Az ügyészség éberen őrködik segíteni. a törvényesség betartása fe- A gyakorlati feladatokról lett. Előfordul például az is, szólva hangsúlyozta, hogy a hogy az elítélt mellett emel munkásművelődés bázisa a óvást. A bíróság gyors eljá­rással, a gyanúsítottak hely­zetének széles körű vizsgálatá­val hozza meg ítéleteit. nagyüzemi munkásság. Falun a mezőgazdasági üzemek se­ÍFolytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom