Dolgozók Lapja, 1974. december (27. évfolyam, 282-304. szám)

1974-12-14 / 292. szám

1971. december 14. szombat DOLGOZOK EAPJA 3 A gyors fejlődés esztendei Beszámoló taggyűlés a tarkanyi Egyetértés Tsz-ben Fiatal, 3Ú1 öltözött emberek munkaerkölcs fokozatos meg- nak, s ehhez meg is van az — ....- ---- gyűltek össze a tár- szilárdulásához, a termelési elképzelésük. k ányi művelődési otthonban eredmények ugrásszerű nőve- A község sorsa teljesen ösz. az Egyetértés Tsz partszerve- kedesehez. A termeles értéké szelorrt a szövetkezetével A zeiének beszámoló taggyűlésé- három esztendő alatt csalóiéin ja jVóviV hevpzpfése óvoda ,e Egy-két idősebb kommu- háromszorosára nőtt. LővSf afokS £ kultu­msta is volt koztuk, a több- Tennészetes, hogy a jobb ralis körülmények javítása, az seg azonban mar az uj ge- munka a eredményesebb «az- úttörőszoba létrehozása, a mű- neraaot képviseli. S jo dolog dálkodas több jövedelmet hu- velődési otthon vezetősége és látni hogy egy termeloszoyet- zott a tsz-tagsághak is A a KISZ-vezetőség közötti kezeiben a párttagság első- megéihetési viszonyok mégha- együttműködés javítása csupa sóiban az ifjúság es a 30 even jacijak az országos átlagot s ol>'an dolog, amit a község és aluliéi soraiból erősödik. Per- az elégedett emberek pedig' a szövetkezet vezetőinek sze, Tarkanyban ez nem fúr- most m- eg(ísz életükre el- együttműködése révén olda- csa. Amilyen nehez szívvel köteleztek magukat a part me- nak meg. A területpolitika a kezdtek itt a közös gazdálko- ^gazdasági politikája és a pártszervezet tevékenységének dast, most olyan mely meg- közö{. gazdálkodás mellett. Ma ls fontos részét képezi. Ahogy gyozodessel es elkotelezettseg- már mindenki látja, hogy mi- a tagság ét, úgy nőnek az igé- gel allnak mellette. Akik el- csoda tartalékok rejlenek a n>ei- S ha a szövetkezetben mentek visszaszivárognak, szövetkezeti gazdaságban, követelik, hogy javítsanak a Mondjak hogy a7 allatte- Ahogy Kovacsics Bála főköny- fürdési lehetőségeken, a íalu- nyesztesben egy volt fűszeres velő a taggyűlési vitában meg- ban is joggal kérik a növekvő es egy volt postás is nagy említette) a szövetkezet lial- igények kielégítését. Bábolna, 'llIyr,„Je.8.fí.„a..,d.ÜS„at: mozott termelési értéke az Nagyigmánd, a környező fej­szemléleti változást az a gyors idén meghaladja a százmillió lett települések, az ottani fejlődés idezte elő, ami az forintot s ezt z eredményt gyorsan javuló körülmények utóbbi evekben következett be természetesen a tagok áldoza- hatása ide is átsugárzik. A a szövetkezeti gazdálkodásban. t munkája teszi lehetővé. Az tárkányiak nem csak többet aldatlan időjárásban például a kom­bájnok, hogy betakarítsák a kukoricát a nehéz, vizenyős talajokról. S ha netán a ku­korica csekély része az éjsza- _ kai munka miatt a sárba javaslatokat téve, a bajokat, hullt, a tagok azonnal meg- hibákat is nyíltan megemlítve rótták érte az ott dolgozókat, vitatkoztak a résztvevők s eb­az elnököt, a párttitkárt. Hát, ben ‘s a fiatalabb párttagok így ragaszkodnak a közös va- jártak elöl jó példával. Joggal gyonhoz! Tényleg a sajátjuk- állapíthatta meg a vitában nak érzik! felszólaló Samu Zsolt, a ko­., , máromi járási pártbizottság Ezek a jo érzések uralkod- munkatársa, hogy a pártszer- tak el a taggyűlésen is, ez vezet és a párttagság a négy azonban nem zárta_ ki, hogy a esztendő alatt sokat fejlődött, vezetőség beszámolója kritikus A x. kongresszus határozatát és önkritikus is legyen. A igyekeztek legjobb tudásuk pártszervezet irányító és el- szerint végrehajtani és a leg- ler.őrző szerepe erősödött. A több területen ez sikerült is. pártépítés eredményes volt. A politikai oktatás meghozta a \ pártélet gazdagodott, Ülést tartott a megyei pártbizottság (Folytatás az 1. oldalról) bevételek növekedése nyomán alkalmazását. A bányászaiban tovább nőtt a takarékbetét-ál- a szén iránti igények fokozó- lanru és szövetkezeti ágazata- lomány. Az előtakarékoskodás dósára is számítva, gondoskod­ban. főleg a lakás és a tartós fo- ni kell a fejlesztések ütemezé­A mezőgazdaság eredmé- gyasztási cikkek vásárlására séröl, de ezzel együtt az igé­nyeinek kedvező alakulásában irányul. Ugyancsak az életkü- nyékhez igazodó munkaerő- jelentős szerepe volt annak a rülmények javulását hivatott utánpótlásról is. A gép- és társadalmi^ összefogásnak, szolgálni a kereskedelemben és műszeriparban folytatni kell a amely az őszi kedvezőtlen idő- a postánál megvalósított 44 profilrendezést úgy, hogy a járás idején megyénkben is órás munkahét, ami több mint gyártmányösszetétel változása megnyilvánult. A munkásosz- ezer dolgozót érintett. együttjárjon a magasabb mi­tály, a fiatalok, katonák áldó- __ ................. nőségi igények kielégítésével, z atkész, önzetlen segítőkészsé- Előrelépés történt a lakosság a versenyképesség fokozódásé- ge elismerést váltott ki a me- ái uellátásában .s. A kiskeres- yak Az építőanyagiparban zőgazdaságban dolgozók kö- kedelmi forgalom az év vé- gyorsítani kell a beruházások zött, tovább erősítette a mun- géig várhatóan 9-10 százalék- rekonstrukciós munkálatait. A kás-paraszt szövetséget. A me- kai emelkedik. Az áruforga- vegyiparban is nagy szerepe gyei pártbizottság elismerését lom összetétel szerinti nőve- yan a beruházási ütemek far­es köszönetét fejezi ki a me- kedésében a ruházati és ve- tásának, valamint az ötödik zőgazdaság, a közlekedés, a gyesipari cikkek szerepelnek ötéves tervi fejlesztések elő­szállítás dolgozóinak és az őket nagyobb, az élelmiszer- és készítésének, segítő társadalmi erőknek — vendéglátóipari cikkek kisebb munkásoknak, diákoknak, ka- tétellel. Fejlődött a szolgálta- tonáknak, alkalmazottaknak, tási tevékenység. A mosatási az őszi betakarítási munkák, igényeket ma már szinte tel- valamint a vetés, talajelőké- jes mértékben ki tudjuk elé- szítés sikeres végrehajtásáéit, gíteni. A gépjárműjavítás is Erről beszélt a beszámoló taggyűlésen Horváth Károly a ““nden*éjj^'“mentek tsz elnökhelyettese, a part­szervezet titkára is. Magas, erős, amolyan ólom súlyú em­ber a párttitkár, de mint ál­talában az erős emberek, sze­líd, mosolygós arcú. A beszá­moló is azt a békességet, ma­gabiztosságot és egyetértést tükrözte, ami a községben és az Egyetértés Tsz-ben most már természetes állapot. A jó politikai és emberi közérzet, a kedvezően alakuló munkahe­lyi légkör adta az alapot a akarnak keresni, hanem job­ban is akarnak élni s ez már a község fejlődésén is múlik. Mindez felmerült a taggyű­lés vitájában. Kellemes han­gulatban, okosan, szépen, jó Véradók készenlétben Évről évre növekszik az önkén­tes véradók száma megyénkben is. Életünk egyik jellemzőjévé válik, hogy vannak emberek, akik mások védelmében, mások meg­mentésére bármikor szívesen ad­ják vérüket. Nem várnak, nem kérnek semmiféle ellenszolgálta­tást. A minap Tárkonyban szerveztek véradónapot. Mintegy 200-an jöttek el. Tárkány egész lakosságának mintegy 8-9 százaléka. Szokássá vált az is, hogy vér­adó ünnepséget rendeznek ilyen alkalomkor. Ezúttal is szép szám­ban gyűltek össze az emberek. Nem kapott senki kitüntetést, ju­talmat, ajándékot. Így is nagyra becsülték a jó szót* a szivből- jövő köszönetét. S ez nem egyedülálló. Vértes- kethelyen szintén ezekben a na­pokban szerveztek hasonló akci­ót. Igaztalanok lennénk, ha azt mondanánk, hogy itt „csak” 63-an jöttek el. Az eredmény semmivel sem kisebb, mint a nagyszerű tár- kányi. Vérteskethely lakossága — a legutóbbi adatok szerint — ugyanis 681 főt számlál. Szóval itt is mintegy 9 százalék a vér­adók aránya. Bensőséges hangulatú volt a véradó ünnepség, ahol 13 véradó kapta meg a mozgalom bronz­jelvényét, mert tíznél több al­kalommal adott vért térítés- mentesen. Több községről,- üzemről lehet­ne hasonlót írni. S ebből az kö­vetkezik, hogy a véradók min­dig készenlétben állnak. maga gyümölcseit. A tömeg­pártegység szi­szervezetek pártirányítása kö- lárdult, a pártszervezet tekin- vetkezetesen érvényesült, te- télye megnőtt, a pártrendezvé- vékenységük fejlődött. Az if- nyék színvonala is emelkedett, júság körében azonban nem A taggyűlés határozata azokat sikerült számottevő -haladást a teendőket fogalmazta meg,- elérni a kulturális nevelő te- amiben a következő eszten- vékenységben. S ami nagyon dőkben mindenképpen előbbre komoly gond: a pártszervezet- szeretnének jutni. Horváth ben egyetlen női párttag van, Károly zárszavában joggal jut- azt se itt vették fel. Ezeken a tatta kifejezésre elégedettsé- gyengeségeken persze, a jövő- gét. A beszámoló taggyűlés ben feltétlen változtatni akar- eredményes volt. (dkl) Az ipar egészének termelé­sében olyan további struktu­rális változásokat kell végre­hajtani, amelyek elősegítik a rendelkezésre álló energia és A pártbizottság meggyőződése, jelentősen fejlődött, de annak ®g^Tdaságosan * érté- hogy e példás társadalmi ösz- minőségét még emelni kell. A ’ s szefogás nélkül a mezőgazda- közúton szállított utasok szá- termeigSpt ság vázolt eredményei nem ma ez évben megközelíti a 72 __, _ ’ l ettek volna elérhetők. millió főt, ami mintegy 4 szá­A foglalkoztatottak száma zalékkal több az előző évinél, megyénk termelő ágazataiban Nagy erőfeszítést követel várhatóan egy százalékkal különösen most az év végén — emelkedik. A vállalati gazdái- az áruszállítási igények kiele- , mecevors;tasara a kivite- kodás javulása, valamint a gitése. Ebben az esztendőben Sf^Sk e^ központi bér- és szociálpoliti-, kerítésére, az átadási határidők ^_intezk^esek_ hatására^ betartására, illetve előrehozá­kesíthetö export árualapok a tőkés impoi t csökkentését, illetve azok he­lyettesítését hazai vagy szocia­lista országokból származó cikkekkel. Az építőipar erejét a folyamatban lévő beruházá­lakosság egy főre jutó pénz bevételei több mint 8 száza- százalékkal haladja meg az ... feladaf a lakásém'tés lékkai emelkednek. Leggyor- előző évit. A- megyei^szállítási ütemének fükozásai s emellett az egészségügyi és más kom­sára kell koncentrálni. Első­sabban — 19 százalékkal — a bizottság koordinációs teve­társadalombiztosításból szár- kenysége jelentősen hozzájá- mazó lakossági bevételek nö- rult, hogy az őszi csúcsforga- u’ vekednek. A mezőgazdasági lomban a kapacitást tervsze- 11IC<.UKaí­termelőszüvetkezeti tagok rűbben használják ki, a szál­munkadíja az év végéig 8-4 Utási eszközhiány ne hátrál- százalékkal no es megközelíti tassa nagymértekben ~ a havi 2300 forintot. A pénz- melést. munális beruházások időbeni illetve gyorsított ütemű folytatása. A mezőgaz­ter­Az 1975. évi gazdaságpolitikai feladatokról Döntések a lakosság álláspontja szerint Esztergomban kétéves mun­ka értékelését terjesztette a végrehajtó bizottság a ta­nács pénteken megtartott ülé­se elé. A tanács, a végrehaj­tó bizottság tevékenységét jel­lemezte, hogy méginkább ér­vényesült a lakosság állás­pontja a határozatokban, az intézkedésekben. Régebben is szokás volt, hogy a tanács üléseire meg­szoktak! A következő pillanat­ban azonban a teherautó ki­gyulladt. Bizonyára szilánkok sértették meg a benzintartá­lyát. A helyzet nagyon komoly volt: a teherautón tíz láda volt, mindegyikben két-két harci rakéta. Ha a tűz eléri a ládákat és meggyullad a rob­banópor a rakétákban ... Ka­tasztrófa! Egy szempillantás alatt semmi sem marad az ütegből, sem a pontonhídból. Ugyanúgy tudta ezt az üteg minden harcosa, mint én. Az­zal is tisztában voltunk, hogy a baj elhárítására nagyon ke­vés az idő. Ezért a katonák, nem várva a parancsot, az égő teherautóhoz rohantak, a so­főrök pedig a Katyusákhoz és a lőszereskocsilchoz futottak, hogy minél messzebbre vi­gyék őket az égő kocsitól. Mire odaértem a lángoló te­herautóhoz, az első ládákat már leemelték róla és távolabb vitték. Honnan volt az embe­reknek ennyi erejük? Rend­szerint két harcos cipelt egy ládát. Hát ez meg kicsoda? Egy civilruhás férfi, fején kis posztókalap. Körülnéztem, s akkor megpillantottam még két másik parasztembert is a kocsi mellett. Ök idősebbek voltak, mint az előbbi. Ko, de nem volt idő a töprengésre, hogy kicsodák és honnan ke­rültek ide. Cselekedni kellett. Minden perc drága! A kalaplengető fiatalember És sikerült! Az égő teherau­tót még idejében lepakoltuk, majd önkéntes segítőinkkel együtt a lerakott ládákat fel­dobáltuk a többi kocsira. A leégett kocsi sofőrje el­mondta, hogy amikor kigyul­ladt a teherautó, a három ma­gyar futott oda elsőnek. Szó nélkül hozzáfogtak lerakni a ládákat a kocsiról. Különösen a húsz-huszonkét éves forma fiatalember igyekezett nagyon. Valószínűleg nagyon erős le­hetett: egymaga dobta a vál­lára • a kocsiról leadott ládát, és vitte biztonságosabb helyre. Amikor továbbrobogtunk, a három magyar sokáig intege­tett még utánunk. Különösen a fiatalember alakja maradt meg emlékezetemben. Magas volt és a kezében szorongatta gyűrött és tűztől megpörkülő- dött kalapját. Ott állt az úton és integetett, míg csak el nem tűnt a szemem elől. (Folytatjuk) — Tanácsülés Esztergomban — Közművelődési feladatok hívták a nem tanácsi szervek vezetőit. Az utóbbi időben szélesítették a meghívottak körét. S ebben az esztendő­ben a nem tanácsi szervek képviseletében mintegy 180- an, velük együtt pedig mint­egy 30 szocialista brigád tag­jai vettek részt a plénumo- kon. Többen hasznos szem­pontokkal, javaslatokkal gaz­dagították a testület tevé­kenységét. A végrehajtó bizottság ha­sonló utat járva mind több ülését abban az üzemben, in­tézményben tartotta, amely éppen a napirenden szerepelt. Ez lehetőséget adott az üzem jobb megismerésére, találko­zásra az ott dolgozókkal. A tömegkapcsolatok szélesí­tésében jelentős szerepet ját­szottak a tanácsi bizottságok. Szervezeti felépítésük is szol­gálja ezt a célt. Tagjaik kö­zött ugyanis mind több a nem tanácstag, A társadalmi erők bekapcsolását segítik elő az albizottságok is. Példaként említette a beszámoló a gyer­mek- és ifjúságvédelmi albi­zottságot. ebben 110 aktivista tevékenykedik. A családi ün- nekepet rendező albizottság 30 társadalmi munkást moz­gósít. A feladatok egyike, hogy minél több oldalú együttmű­ködés alakuljon ki a nemrég létrehozott lakóbizottságok­kal. A tanácsi bizottságok rend­szeresen megtárgyalják a kodási módszerek alkalmazá­sát. Biztosítani kell a cukorré­pa vetésterület mintegy 20-25 százalékos növelését, hogy cu­korimportunkat 1970 végéig megszüntethessük. Az állatte­nyésztésben folytatni' kell a Megyénk gazdaságának ez azonban, hogy a következő korszerűbb tartásmód kiszéle- évi teljesítményét elemezve középtávú tervciklusban a tér- sítését, a hozamok — különö- megállapithattuk, hogy annak melés és az életkörülmények sen a tejtermelésben — ki­alakulására alapvetően a tu- színvonalát tovább növelhes- vábbfejlesztését. datosság, a tervszerűség volt a suk, számos,általános és kőnk- 1975-ben is folytatjuk a párt jellemző. A jelenlegi feltételek rét követelménynek kell ele- életszínvonal-politikájának es a gazdasag növekedesenek get tennünk. Mindenekelőtt naegvalósítását Tovább erősít— ismert tényezői megfelelő ala- tovább kell folytatnunk a gaz- jak a munka szerinti elosztás^ pót teremtenek a negyedik öt- dasági szerkezet átalakítását szocialista elvét, amihez jelen­éves terv teljesítéséhez. Ahhoz mind ágazati, mind az egyes tbs segítséget ad a január 1-én iparágak szintjén. Ennek terv- életbe lépő szakmai bértábla­szerű megvalósításához fokoz- zab A lakosság áruellátásának ni kell a beruházások haté- érdekében a kereskedelemtől konyságát. Nagymértékű várjuk, hogy az árualapot iga­nyersanyag- és energia-impor- zftsák a lakosság igényeihez, tunk miatt az eddiginél taka- Csökkenteni kell a hiánycik- rékosabban kell bánnunk kek kbrét, folytatni a hálózat anyaggal, energiával, idővel, szakosítását, új kereskedelmi Az 1975-ös esztendő jelen- formákat keresni. Tovább kell tőségét aláhúzva, hogy ta- szélesíteni a szolgáltatások vasszal összeül pártunk XI. skáláját, különösen a lakás­kongresszusa, áprilisban pedig karbantartás, illetve járműja- hazánk felszabadulásának 30. vitás minősége területén, évfordulóját ünnepeljük. 1975 A pártbizottság megbízta a a negyedik ötéves tervciklus végrehajtó bizottságot, hogy utolsó és az ötödik ötéves az írásos előterjesztés, a szó­terv előkészítésének esztende- beli kiegészítés és a vitában je. A gazdaságpolitika általá- elhangzott észrevételek alapján nos a X. kongresszuson határozati javaslat formájában megfogalmazott célkitüzé- dolgozza ki az 1975. évi konk- sei a jövő esztendőben is vál- rét gazdaságpolitikai teendő- tozatlanul érvényesek. Ugyan- ke(. Megállapította, hogy 3 akkor a gazdálkodás és a ke- következő gazdasági esztendő reskedelem nemzetközi félté- feladatainak kimunkálása, teleiben bekövetkezett változá- majd azok maradéktalan vég­sők miatt a korábbiaktól jelen- rehajtása szükségessé teszi 3 tosen eltérő gazdasági feltété- politikai, állami, gazdasági és leket is ligyelembe kell venni, társadalmi szervek összehan- Az 1975. évi és az ötödik öt- golt tevékenységét. Szükség éves terv gazdaságpolitikai van a vezetők felelősségérzr- irányelveinek lényeges ele- tének növelésére, a kommunh- ir.ei: a beruházások műszaki ták személyes példamutatásé színvonalát a szelektív fejlesz- ra, s minden dolgozó odaad ), tési politika elveinek megít- szorgalmas munkájára. Ez a lelően válasszuk meg, gyor- széles körű társadalmi össze- sabban emeljük az üzem- és fogás a biztosítéka a követke- munkaszervezés színvonalát, ző év és a negyedik ötéves tér' ésszerűbben gazdálkodjunk a céljai teljesítésének, a meg« munkaerővel, szorgalmazzuk a szocialista gazdasága tóvá1' számítástechnikai módszerek erősítésének. végrehajtó bizottság, illetve a tanácsülés elé terjesztendő anyagokat. Bekapcsolódnak a határozatok ellenőrzésébe is. Az igazgatási és jogi bizott­ság, illetve a tűzrendészet! al­bizottság a nem tanácsi szer­veknél is végez ellenőrzést. Tapasztalataikat a végrehaj­tó bizottság elé tárják. E széles körű tevékenység eredménye, hogy a tanács elé kerülő beszámolók mind tel­jesebben tükrözik a napi éle­tet. Érdeklődést váltanak ki. S így évről évre növekszik a tanácsülés látogatottsága. Ugyancsak a szélesedő kap­csolatok eredménye, hogy közérdekű tanácsrendelete­ket alkot a testület. Ilyen volt például az állattartásról szóló, vagy a társadalmi munka elismerését szabályozó tanácsrendelet. S éppen a pénteki tanácsülés fogadta el a „házirendet” megállapító tanácsrendeletet. A tanácsülés megtárgyalta a közművelődés helyzetét. Az eredményeket hangsúlyozva rámutatott, még nagyobb fi­gyelmet igényel a munkások műveltségének fokozása. A tanács megvizsgálja jövőre, hogy milyen körülményeket teremtettek a határozat meg­valósítására. Két esztendő múlva pedig a városban vég­zett tudományos munkát és művészeti életet tűzik napi­rendre. Javasolta a tanács, hogy kapjanak munkaidő­kedvezményt a nagyüzemek­ben a vezető kulturális akti­visták. A múzeumok, a levél­tárak szervezzenek kiállításo­kat a város néprajzi, és ipari emlékeiből. Határozott a tanácsülés több szerveset», kérdésben is, Másfél millió forint megtakarítás A közúti járműprogram idei A kongresszusi munkaver- tervének túlteljesítéséhez is seny eredményeként az elmúlt hozzájárult a Kismotor- és hónapokban fellendült a gy. Gépgyár kongresszusi íelaján- ban az újítómozgalom is. 1 lásával, s az év végére terve- ben az évben 262 újítást ve: zett 53 millió forintos többlet- tek be a Kismotor- és Gt termelést is mintegy 10 száza- gyárban, ezek nagy része lékkai túllépik. A vállalat öt termelés gazdaságosságát r gyáregységében, Baján, Mező- véli. így többek közt a g kövesden és három fővárosi termékeit már polisztrolos telephelyen elsősorban motor- magolással számtják a ko bol, motoralkatreszekbol, mo- f-:KK , .... . tor- és karosszéria-szereivé- bl tobb reteSu> koUsegesel nyékből termeltek többet, a munbaigenyesebb zsirpar két legnagyobb hazai megren- ^c~> ^dádacsomagolás hely— delőnek, az IKARUS-nak és a Ezzel a vállalat csaknem más- Győri Magyar Vagon- és Gép- fél millió forintot takariítí* gyárnak. * , meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom