Dolgozók Lapja, 1974. december (27. évfolyam, 282-304. szám)

1974-12-21 / 298. szám

BPÍJÜ02ÖE fcAFJA, ZS év a Volán 13. sz. Vállalat cletében Ez évben ünnepelte meg­alakulásának huszonötödik év­fordulóját a magyar állami közúti közlekedés. Az autó- buszközlekedést, teherautó- és darabáru-fuvarozást magában foglaló Volán Tröszt huszon­három vállalata az országban ma több mint nyolcvanezer emberrel dolgozik. A hajdani kis befogadóképességű autó­buszokat üzemeltető MÁVA- UT, a lóvontatású szekereket üzemeltető SZEFU és a TEFU összevonásából létrejött Autó- közlekedési Vállalat, majd 1970-ben új néven — a Vol^n —, izmos, ifjú óriássá nőtte magát. Járataival behálózza az egész országot, sőt bizo­nyos vonatkozásban e név külföldön is ismertté vált. A Volán Tröszt vállalatai a múlt esztendőben egymiiliárd negyvenötmillió utast szállí­tottak az országban. Száz­hetvennyolc helységben bo­nyolították a helyi forgalmat. Az autóbuszok szállítási tel­jesítménye ebben az esztendő­ben először haladta meg az változott, előnyösen nőtt az egy autóbuszra jutó futástel­jesítmény, s a korszerűbb, na­gyobb autóbuszok üzembe ál­lításával a férőhelyek kihasz­nálása. Az utóbbi években az utas- forgalomban érdekes változás megy végbe. Amíg a menetje­gyet igénylők száma alig, a bérleteseké jelentősen növek­szik. Ez főleg a helyi forga­lomban figyelhető meg. Egy év alatt a bérletes utasok szá­ma 11,5 százalékkal emelke­dett, ami összefügg a munka- vállalók számának gyarapodá­sával. A jelentős hivatásfor­galmat kiegészítő szerződéses munkásjáratokon 1972-ben 35,8, 1973-ban 21,2 százalékkal nőtt az utasforgalom. Az összforgalmon belül a megyeszékhely, Tatabánya forgalmának fejlődése külön helyet foglal el. Itt a legma­gasabb — az országos ütemet is meghaladó —, naponta uta­zók aránya. De Tatabányán a A legszebb létesítmények egyike a tatai új autóbusz-pályaudvar Épül a kocsimosó a tatai telephelyen egymilliárdot. Az utasszállí­tás növekedési üteme egy esztendő alatt hetvenmillió fő volt. A Volán Tröszt vállalatai közül a megyénkben működő Volán 18. sz. Vállalat fejlő­dése sok tekintetben kiemel­kedik a többi közül. Rendkí­vül gyorsan fejlődött utas- forgalma, árufuvarozása és a kulturált közlekedés érdeké­ben végzett tevékenysége. Még sokan emlékeznek ar­ra, hogy indult útjára a szer­vezett személyszállítás me­gyénkben. Az építőanyagokat fuvarozó lovas kocsik és a ko­rántsem kielégítő állapotban levő teherautók emlékei is eléggé frissek. Nehéz körül­mények között dolgoztak az ötvenes években — a modern személyszállítást és a teheráru- fuvarozást megteremtő MA­VAUT és TEFU dolgozói, gép­kocsivezetői, autóbusz kalau­zai és autószerelői. Hiányoztak az elemi szociális létesítmé­nyek is, s a munkaidő rend­kívül hosszú volt, a munka- feltételek sok kívánnivalót hagytak maguk után. Szinte n semmiből teremtődött meg huszonöt évvel ezelőtt a mai megyei nagyvállalat, amely­nek egyre modernebb telep­helyei, a közlekedés kulturált­ságában é6 a teheráru-fuva- rozásban elért eredményei né­pét, becsületet vívtak ki va­lamennyi dolgozójuk szá­nára. A Volán 18. sz. Vállalat fej­ődését, az utasok számának dinamikus növekedése fejezi ki leghívebben. 1961-ben pél­dául 205 autóbusza futott a megye útjain, s összesen 32 millió 860 ezer utast szállítot­tak. A múlt esztendőben — t973-ban —. autóbuszainak a száma 356-ra szaporodott, míg az utasok száma 71 millió T21 ezerre nőtt. Jelentősen meg­legmagasabb — tizenkét kilo­méter —, a megyeszékhelyek közül az utazásk távolság hossza is. Az utána következő Pécs is csupán nyolc kilomé­teres távolságot mutat ki. A megyeszékhelyek közül Tata­bányán a legmagasabb az egy lakosra jutó évi utazások száma, mintha Tatabánya örökmozgó emberekből állna. 1963-ban egy lakosra 180,5 utazás jutott, tíz évvel ké­sőbb — 1973-ban — már 481. Az utána következő Pécs egy lakosára 475 utazást mutatott ki tavaly. Az egy nap alatt elszállított utasok számát il­letően a múlt esztendőben Ta­tabánya — Budapestet kivéve —, a harmadik helyen állt országosan 97 994 utasával. Ennek a dinamikusan nö­vekvő igénynek a vállalat na­gyobb befogadó képességű normál és csuklós autóbuszok üzembe állításával igyekezett megfelelni. Növelte a járatok számát, s új vonalakat kap­csolt a régiek mellé. A nagy csuklós autóbuszok csökken­tették a zsúfoltságot, kulturál­tabbá tették a megyeszék­hely tömegközlekedését. Az autóbuszok műszaki színvona­lát nem csupán az új kocsik üzembe lépése javította. Je­lentős javulás tapasztalható a karbantartás és a rendszeres műszaki ellátás terén is. A teherfuvarozás területén a vállalat a tröszti szervezet megteremtése óta lépett na­gyot előre. Tehergépkocsi­parkja 1961-ben még 394 da­rab volt, s ez évben tovább növekedett, meghaladta a 600 darabot. A tehergépkocsi­állomány korszerűsége a te­herbíró képessége Is sokat vál­tozott az elmúlt években. Ez tette lehetővé a. fuvarteljesit- mények állandó növelését, ami tavaly is 11 százalékkal haladta meg az előző évit. A vállalat évek óta — a szocialista országok együttmű­ködésének keretében tömeg­áru-fuvarozást végez Cseh­szlovákiában. 1972-ben még csak tizenöt gépkocsival, ta­valy már huszonkét gépkocsi­val vonult fel a szlovákiai út­építéshez. Az itt dolgozó te­hergépkocsik 1972-ben 565 ezer tonna súlyt továbbítottak, tavaly pedig már egymillió harmincnégyezer tonnát. A tömegáru-fuvarozást jelentő­sen megkönnyítik a rakodógé­pek, amelyből mintegy har­minchat működik. Fejlődött a vállalat lakossági szolgáltatás­ra végzett darabáru-fuvarozá­sa is, amelybe belekapcsolták a falvakat. A járművek összetétele rendre követi a növekvő mi­nőségi igényeket. Az utóbbi három esztendőben szinte törzsállománnyá váltak az Ikarus 66-osok. A teher­gépkocsiknál csökkent a kis­kocsik száma, a billenős ko­csik száma 14-ről 61-re sza­porodott. Minőségileg sokat jelentett a 23 darab billenős Tátra típusú gépkocsik üzem­be állítása is. A megyei vállalat dinami­kus fejlődése a MÁVAUT és a Tatán működő TEFU egye­sülése után indult meg, ami­kor is megépült Tatabányán az új üzemegység telephelye. A tatai TEFU telephelyét re­konstrukcióval tették alkal­massá a személyszáilítás és az árufuvarozással . kapcsolatos feladatok ellátására. Dorogon már korábban felépült autó­busztelepet is Tatabányához, illetőleg a megyei vállalathoz csatolták. Esztergomban 1971- ben helyezték üzembe az új autóbusz-pályaudvart, amely hosszú időre nyugvópontra juttatta Esztergom és környé­kének közlekedését. A negye­dik ötéves terv legfontosabb beruházása az oroszlányi új telephely építése, amely any- nyira előre haladt, hogy jö­vőre részlegesen már üzembe is lép. A mintegy 35-38 mil­lió forintba kerülő beruházás teljesen 1976-ban készül eL A vállalat — Oroszlány sze­mély- és áruforgalmának je­lentős javítása mellett —, itt bővíti a lakossági szolgáltatá­sát s erre személygépkocsi­szervizt épít. Az 1974-es esztendőt a Vo­lán 18. sz. Vállalat a jubileu­mi évforduló jegyében kö­szöntötte, s a párt XI. kong­resszusa tiszteletére folyó ver­senyt eredményei növelésének szolgálatába állította. Ez év­ben az áruszállítás területén mintegy húsz-huszonöt száza­lékkal érnek el magasabb eredményt a tavalyinál. Oroszlány és Tata között új vonalat indítottak, Tatabánya —Tata közti elővárosi forgal­mat csuklós kocsikkal korsze­rűsítették. A menetrend-mó­dosítás során összesen ötven új járatot indítottak, többsé­gében a munkás és tanuló- szállitás zavartalan lebonyolí­tása érdekében. Tatán sűrí­tették a menetrendszerű jára­tokat. Esztergomban ugyan­csak új vonalat indítottak. Fo­lyamatban van Tatabánya köz­lekedésének jelentős módosí­tása is, amely további javu­lást eredményez a megyeszék­hely közlekedésében. A kulturált közlekedés és áruszállítás zavartalanságá­nak biztosítása nyomán nőtt az autóbuszok és tehergépko­csik kihasználtsága, a munka hatékonysága. A szállítási tel­jesítmények minden területen emelkedtek. Fejlődött a taxi­közlekedés és az átlagos fej­lődést jelentősen meghaladják a különjárati és a bérletautó­buszok teljesítményeinek emelkedései. A gépkocsik szá­mának növekedését lényege­sen meghaladó teljesítmény­felfutást a kapacitások jobb kihasználásával, szervezettebb munkával biztosította a válla­lat. Az eredmények nyomán a dolgozók jövedelme az év során közel 7 százalékkal nö­vekszik. A vállalati eredmény várhatóan az év végéig 30-35 millió körül alakul, ami 15 százalékkal haladja meg a ta­valyit. Miután az elavult ko­csitípusokat az elmúlt évek­ben folyamatosan lecserélték korszerű típusokra, a további­akban az a cél, hogy kidolgoz­zák hozzájuk a munkával ará­nyos bérrendszert is. Eddig a 18. sz. Volán leg­ismertebb szolgáltatásairól be­széltünk. De ugyanilyen is­mert — ha nem is tűnik így fel —, az idegenforgalomban való fokozott részvétele is. Számos nemzetközi menet- rendszerű járatot indítanak például Csehszlovákiába. Bé­relt különjáratai eljutnak az ország legtávolabbi részeibe is. A Volán Turiszt színvo­ját szervezésében indít külön és nemzetközi járatokat, de autóbuszokat bocsát az ide­genforgalmi irodák rendelke­zésére is ezekre a célokra. A következő években várhatóan az idegenforgalom területén is tovább nő az igény, igyek­szik a vállalat ennek megfe­lelni. A Volán vállalatok műkö­désének negyedszázados év­fordulóját megyénkben a köz­lekedés dolgozói jó eredmé­nyekkel ünnepelték meg. A kongresszusi verseny lendüle­tét, a Volán brigádok lelkiis­meretes munkáját most már a jövő évi felkészülés szolgála­tába állítják. A tervek nagyok és azok­ban a jelenleginél is korsze­rűbb közlekedés körvonalai bontakoznak ki. Napjainkban folyik a modern városi köz­lekedés feltételeinek érték- elemzése. A lakossági szük­ségleteket összhangba hozzák a gazdaságossággal, azok kö­vetelményeivel. A felmérések­ből kitűnik, hogy a tömegköz­lekedés kulturáltsága, a pá­lyaudvarok, az irányítás és szolgáltatás további gépesíté­sét igényli. Át kell alakítani a gyorsan fejlődő közlekedés igényének megfelelően hír­közlési rendszerüket is. A me- netközbeni meghibásodások gyors elhárítására pedig gépe­sített szerelőszolgálatot kell létesíteni. Ezek a tervek na­gyon rövid időn belül a gya­korlati megvalósítás stádiu­mába kerülnek. A tervekben Tatabánya köz­lekedésének a fejlesztése a jövőben is kiemelten szerepel. A tervek megvalósítása azon­ban a tatabányai telephely fo­lyamaté rekonstrukcióját Nagy forgalmat bonyolít le a Volán Utazási Iroda Tatabányán nalas szolgáltatásai csak né­hány éve váltak ismertté és keresetté. A Volán Turiszt utasai a panorámás autóbu­szokon eljutnak a jugoszláv tengerpartra, Velencébe, sót Münchenbe is. A Volán Tröszt ezen a területen a következő feladatokat szabta vállalatai számára: „Szervezzék tovább a belföldi járatokat szolgálta­tással vagy anélkül, a nem­zetközi különjáratokat, a cso­portos turista utazásokat, stb.” Jó kapcsolatokat épített ki az idegenforgalmi irodákkal a 18. sz. Volán. Nem csupán sa­igényli. Á jelenlegi telephely már kicsinek és korszerűtlen­nek bizonyul, .Ezért igénybe veszik a telephellyel szem­ben lévő területet, ahol kor­szerű, nagy, burkolt parkoló­helyet és a szükségletnek meg­felelő műszaki létesítménye­ket építenek a kocsik szá­mára. A huszonöt éves megyei Volán vállalat fejlődése az ötödik ötéves tervben alap­jaiban rekonstrukciók útján folytatódik. Mintegy több; mint hatvanmillió forintot terveznek új, szociális létesít­mények építésére és a régi felújítására fordítani. A kö­vetkező öt évben ilyen tekin­tetben minden telephely — köztük a régiek is —, megfe­lelő színvonalú szociális léte­sítményt kap. Miután az oroszlányi új te­lephely 1976-ban lép teljesen üzembe, már tervezik a kö­vetkező ötéves tervben a ko­máromi új telephely felépíté­sét, 120-160 gépkocsi fogadá­sára alkalmas üzemegység lét­rehozását. A tanulmányterv« már elkészült a komáromi te­lephelynek, s megvalósítása döntés előtt áll. Tovább fejlesztik a busz­pályaudvarokat. A tatai, szép korszerű pályaudvar 1974. nyarán készült el. 1975-ben fe­jeződik be a tatabányai építé­se. Tervezik ebben az évben megkezdeni a dorogi pálya­udvar építését is. A komáromi és az oroszlányi buszpályaud­varok valószínű csak az ötö­dik ötéves tervben épülhetnek fel. Mindez azt jelenti, hogy 1980-ig a megye minden vá­rosában megfelelő szociális létesítményekkel rendelkező buszpályaudvarok működnek, A kis megállókat a városok­ban és a falvakban, a vállalat a tanácsokkal együttműködve hozza létre. A következő öt év terve vál­tozatlanul a közlekedéspoliti­kai koncepció gyakorlati meg­valósítására irányul. Ez azt jelenti, hogy tovább folytat­ják az elavult járműállomány lecserélését korszerű, csuklós és úgynevezett, panorámás autóbuszokra. A tehergépkocsi­állományban tovább növekszik a nagy teherbírású és billenő platós gépkocsik aránya. A vállalat árufuvarozási te­vékenységében a következő őt évben az országos ütemet is meghaladó fejlesztést tervez­nek. Ezt indokolja a megye ipari jellege és a vállalattal szemben támasztott nagyobb igények. Tovább épül a Tata­bányán keresztülhaladó autó­út, szó van Bicskétől Tatáig a vasút rekonstrukciójáról is, amelyek ugyancsak nagy te­herfuvarozási követelményt támasztanak a Volán válla­lattal szemben. Számol a vál­lalat a bányászat fejlesztésé­vel és felkészül a várható vál­tozásokra, hogy kielégíthesse a nagyobb keresletet. Gazdag negyedszázadot és ez idő alatt végzett eredmé­nyes munkát hagy maga mö­gött az 1974-es esztendőben a 18. sz. Volán. Bebizonyosodott, hogy az elmúlt huszonöt év alatt kialakult erős törzsgár­dájára és a szocialista brigá­dok kollektíváira bizton szá­míthatnak. Rájuk támaszkod­va készül a következő évek növekvő programjainak meg­valósítására is a vállalat. Ko­márom megye a jelenleginél is kulturáltabb tömegközleke­dést, az árufuvarozásban vár­ható nagyobb igények kielé­gítését várja. Ezek megvalósí­tásához kíván továbbra is jó munkát és boldog űj esztendőt valamennyi dolgozójának a 18. sz. Volán vezetősége. Jó uta­zást és boldog űj évet utasai­nak s valamennyi szolgálta­tásait igénybe vevő partnerei­nek. (*)

Next

/
Oldalképek
Tartalom