Dolgozók Lapja, 1974. december (27. évfolyam, 282-304. szám)

1974-12-17 / 294. szám

4 DOLGOZÓK LSPJA 1974. december 17. kedd Vadas Ernőre emlékezünk Radio­es tv-müsor Most ünnepelnénk Vadas Ernő 75. születésnapját, ha alkotóművészetének teljében nem ragadja el a korai halál. Az idősebb korosztályú fény- képezők, hivatásosok és ama­tőrök egyaránt, jól emlékez­hetnek munkásságára, a fia­talok azonban sajnos már nem ismerhetik eléggé. Amatőrként kezdte, mint a legtöbb hírnevet szerzett fotós társa. Kezdettől fogva maga dolgozta ki felvételeit. Tehet­sége olyan hamar kibontako­zott, hogy a húszas években már sikerrel szerepelt kiállí­tásokon, pedig az amatőr fo­tósok akkori bírálói nagyon szigorú mércével, szinte apró­lékosan méricskélték a fiata­lok, a kezdők képeit. De ezek a „kényes” igényű szakembe­rek is meglepődve figyelték a fiatal Vadas Ernő egyre ki­válóbb alkotásait. A harmincas években világ­szerte sorra aratta képeivel a legnagyobb sikereket, felejt­hetetlenek az ez idő tájt ké­szült Gól című képe, Libák, Pályaudvar,' Bujáki menyecs­ke, Tutajosok című képe és ■gok más, aranyéremmel díja­zott munkája. A felszabadulás után a Ma­gyar Táirati Iroda munkatár­sa, majd főmunkatársaként bizonyította kiemelkedő te­hetségét. Az ötvenes években, amikor sok, egyébként való­ban jó fotós került zsákutcá­ba sematikus, túl pátoszos munkaképekkel, ő akkor is — nyugodtan mondhatjuk —, is­kolát teremtett. Mértéktartás, jól komponált, fényekkel-ár- nyékokkal, s a formákkal tu­datosan alakított atmoszféra­jellemezte érzéseket keltő ké­peit. Ezekben az években ké­szültek az áldozatos munkát ábrázoló alkotásai; a világot megjárt Vasváros, Jenei ol­vasztár, Novemberi reggel, Csőgyár és számtalan sok a szocialista munkát és mun­kást ábrázoló képe. Abban a szerencsében ré­szesültem, hogy az ötvenes évek második felében gyakran elkísérhettem riportútjaira, amikor a Népszabadság ré­szére készített több képsoro­zatot. Láttam munka közben, megfigyelhettem, hogyan ku­tatta állhatatos igényességgel a témában rejlő legtökélete­sebb megoldásokat. Körüljár­ta a témát, jobbról-balról, alulról-felülről, kereste a leg­megfelelőbb helyzeteket. Ami­kor nekünk, kísérőinek, szinte „már a nyelvünk lógott” a fá­radtságtól, akkor vette elő fényképezőgépét és tért vissza az előzetesen alaposan körül­járt .helyekre. Agyában már az előre megkomponált, szin­te a kész helyzeteket rögzí­tette a filmre. Vadas Ernő számára a „há­látlan téma” fogalma nem lé­tezett. Kifogyhatatlan volt az ötletekben, megkereste, meg is találta a legjobb megoldá­sokat. A fényképezés tiszta eszközeivel teremtette meg kompozíciós egységű, élettel teli, mozgalmas képeit. A pil­lanat művészetének ezek az alkotásai ma is megállnák a helyüket, gyönyörködtetnék a nézőt bármely kiállításon. És ez nagy szó mai, gyorsan változó világunkban. Rév Miklós KOSSUTH RADIO 8.22: Nóták. 9.00: Harsan a kürtszó! 9.35: Beethoven: szonáta 10.05: Iskolarádió. 10.35: Romantikus zene. 11.49: Versek. 12.35: MelódiakoktéL 13.45: Törvénykönyv. 14.00: Mesejáték. 14.41: Éneklő Ifjúság. 15.10: Nyúl István együttese. 15.24: Rádióiskola. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Üzemi lapokból.' 16.15: Művésziemezek. 16.40: Váci Mihály költészet*. 17.05: Régi, híres énekesek. . 17.35: Űj módszerek a belgyógyá­szatban. 17.50: Tánczene. 18.30: A Szabó-család. 19.25: Zenekari muzsika. 19.55: Hangjáték. 21.00: Töltsön egy órát kedvencei­vel. 22.30: Verbunkosok, népdalok. 23.15: Opararészletek. 0.10: Filmzene. PETŐFI RADIO 8.05: Századunk zenéjéből. 9.03: Daljátékokból. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.45: Létezik-e hatodik érzék­szerv? 12.00: Mezők, falvak éneke. 12.20: Kórusok, hangszerszólók. 13.03: Operarészletek. 14.00: Kettőtől hatig... 18.10: Riportműsor. 18.40: Zene gyermekeknek. 19.01: lrósz. iám. Hidas Antal, 20.28: Népi zenekar. 21.07: Zenés riportok. 22.00: Esti hangverseny. 23.15: Könnyűzene. 3. MOSOK 18.10: Iskolanádló. 18.25: Művészlemezek. 18.43: Beat Varsóból. 19.00: Schumann: dalok. 19.20: Külföldi tudósok. 19.35: Zongoraest. Közben: Kb. 20.28: Petöfi-vensek. Kb. 21.30: Operakettósök­22.15: Rádiószínház. BUDAPESTI TV 8.05—18.25: Iskola-tv. 17.03: Hírek. 17.15: Látogatás Óbudán. 17.55: Az öröklődés titkai. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámmüsor. 19.15: Esti mese. (SZÍNES). 19.30: Tv-hiradó. 20.00: A napsugár nyomában. 20.30: Elektra. Középkori magyar tragédia. 22.15: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: MÉG EGYSZER! 20.01: Ida. Egyfelvonásos. 20.30: Krémes. Egyfelvonásos. 21.05: Tv-hiradó 2. 21.25: Két szinész egy szerep. BECS 18.05: Angol nyelvlecke. 18.25: Jó éjszakát gyerekek. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Egy hely az állatoknak. 21.00: Filmkérdésekről. 21.45: Tv-hiradó. 21.50: Az iskolareformról. (9.) H. PROGRAM 18.30: Iskolatelevízió. 19.30: Tv-hiradó. 20.06: Tudományos magazin. 20.15: Rlportfllm. 21.00: Arsene Lupin. 21.55: Osztrák képek. 22.10: Tv-híradó.' POZSONY 16.30: Hírek. 17.06: Fiatalok horizontja. 18.00: Esti mese. 18.10: Magazin. 18.50: A Szövetségi Bűnügyi Köz­pont nyomoz. 10.00: Tv-híradó. 19.30: Kultúra '74. 20.00: Ismeretlen az átjáróudvar­ból. Szovjet bűnügyi tv-soro- zat. 21.10: Tv-hlradő. 21.35: Négyszemközt az orvossal. 21.50: Hazai zeneszerzők. 22.20: A holnapi sajtóból. 2. MOSOK 11.30: Hírek. 17.40: Bratlslavai esti műsor. 17.56: Világsport 19.00: Tv-híradó. 19.»: Hogyan ismerik Csehszlová­klát? 20.25: Fiatalok tv-klubja. 21.15: Acél barátainknak 21.40: Hírek. MAI TV-AJÁNLATUNK: 20.30: Elektra A XIV. századi Bornemisza Pé­ter diák Szophokles nyomán Irt magyar tragédiája az Elektra tv- változata, amely a korabeli ma­gyar viszonyok páratlan emléke­it őrzi — ameUett, hogy a görög remekmű újrateremtése. A kalan­dos életű Bornemisza Péter — a bécsi egyetemi professzorának Tanner Györgynek az útmutatá­sai nyomán és tanácsára fordítot­ta görögből magyarra az Elektrát. A mű azonban nem egyszerű for­dítás — jól tükrözi a korszelle­met és Bornemisza feudális nagy­urakkal való szembeszállását. Re­formáció és humanizmus ötvözete ez a mű, amelynek címlapján egy a bibliából választott mottó a zsarnoki fejedelmeket fenyegeti és amelynek utószavában Bornemisza nyíltan politikai kérdésnek fogja föl Szophokles színmüvét: „Sza- bad-e szembeszállni a zsarnokkal, amidőn a haza durva válságban senyved”. A főbb szerepekben Koncz'Gábort, Szénás! Ernőt, Kút­völgyi Erzsébetet, Szemes Marit. Bessenyei Ferencet láthatjuk. Csőgyár (55.) Eddig sem hiányzott az Gerencsér Miklós: országos hírnév, most azonban ____________________ m indenekfölött álló tekintély, a magi'árok bálványozott Kos­suth Lajosa mutatta fel, mint püspök az oltári szentséget. Ekkora fényben már valóban csak a pátoszos hősiesség le­hetséges. Megfelelték hírne- tés. Török Ignácot kellett fel­vüknek a Lenkey-huszárok, váltania a fő felelősségben. Véghezvitt rohamaikhoz ké- még a madarak röptére is pest szinte mellékes, hogy ka- vigyáztunk. Eltökélt szándé- pitányukat őrnaggyá léptették kunk volt, hogy Komáromot elő októberben a déli harcté- bármi áron bevesszük, örök ren. Egy hónapon belül az al- rejtély marad, miként siklott ezredesi rendfokozatra is rá- át Lenkey tömött, éber ost- szolgált, s alig múlt el újabb romgyűrünkön. Vallomásában hónap, Lenkey ezredesként át- csak annyi áll, az érthetetlen vette decemberben a Hunya- szerencséről: „Rendkívül nagy di-lovasezred parancsnokságát, nehézségek árán jutottam be Fáradt, perzselt, megritkult a várba, hogy átvehessem a századát magával vitte a Hu- reám bízott nyolcadik hadtes- nyadi-huszárok kötelékébe. tét és a vár védelmét”. És harcoltak tovább. A rá­cok helyett immár ellenünk. Lenkey az életénél is jobban vigyázott arra, hogy fogalom­má lett nevéhez ne fűződjék vereség. A lázadók szolnoki győzelme után hatásos alkal­mat választott Kossuth az ez­redes tábornoki kinevezéséhez. Március tizenötödikén, a pes­ti forradalom évfordulóján sa­ját kezével írta meg az ok­mányt. De a mozzanat több volt, mint jelképes formaság a győztesek ünneplő táborában. Lenkeyre ruházták a nyolca­dik hadtest parancsnokságát is. Márpedig ezt a hadtestet Komáromban fojtogattuk rop­pant erős ostromgyűrüvel. Ilyen várba menni parancs­noknak hálátlan megtisztelte­Minden bizonnyal a védel­met is rendkívül nagy nehéz­ségek árán vezette. Mi rághat­tuk az öklünket, nem mentünk semmire. Kudarcunkat meg­pecsételte Görgey hadseregé­nek beérkezése. Mi, az ostrom­lók menekülők lettünk. Len­key a felmentő sereghez csat­lakozott, négy zászlóaljjal, két huszárszázaddal és egy üteg tüzérrel segített minket elker­getni a láthatárról. Ez volt az utolsó harctéri szereplése. Az örökös meg­próbáltatások aláásták egész­ségét. Bizonyára idegileg is meglazult tűrőképessége, de ez csak valószínűség. Kimu­tatható betegsége fizikai ter­mészetű volt. A rendkívüli hi­NAPLÓ deg 1848—49-es télben áthűl­tek csontjai, ízületei. Orvosi utasításra kényszerült fürdői kezelésre erős fájdalmaival. Aradról csatlakozott a vilá­gosi fegyverletételhez. Mielőtt megadta magát, összes okmá­nyait elégette. Kivéve azt az egyet, amelyet Kossuth fogal­mazott saját kezűleg. Ez az okmány a tábornoki kineve­zése. Tudta, hogy megtett útjához perdöntő bizonyítéknak ennyi éppen elegendő. ★ Sokféle falragasz olvasható Arad utcáin. Valamennyit gót betűkkel nyomtatták és vala­mennyit a hadsereg bocsátotta ki. Működik ugyan a városi ta­nács, de csak végrehajtó sze­repkörrel. Katonai kormány­zásnak köteles engedelmesked­ni a lakosság. Egyébként a fal­ragaszok az egyoldalú kapcso­lat kizárólagos megnyilatkozá­sai. Mi írásban közöljük pa­rancsainkat, s aki nem haj­landó odafigyelni, vagy nem tudja elolvasni a gót betűs né­met szöveget, az vessen ma­gára. Ma azonban egy szolid szö­vegű plakát is a falakra ke­rült. Ez a következő: Licitálás Hagyatéíki tárgyak kerülnek licitálásra. A kiárusításra bo­csátott értékek alsó fehérne­műből, felső - ruhaneműből, ágyneműből, könyvekből és egyéb szét nem válogatott in­gó tárgyakból állnak. Elárvere­zésük időpontja ez év novem­ber ötödikén lesz délelőtt nyolc órától tizenkét óráig és délután három órától hat órá­ig. A kiárusítandó holmik készpénz fizetés ellenében a legtöbbet ígérőknek adatnak el. Kiárusítási hely: a köz­ponti városi fogadó. Aláírás: a császári és királyi hadsereg- parancsnokság megbízottja. Hogy ki ő név szerint, azt a plakát sem árulja el. S azt sem, hogy a halálos ítéletek­kel elpusztított tábornokok ér­téktárgyait hurcoljuk árve­résre. Pedig igen. Odaállunk a vendégfogadó ivójába, felmu­tatjuk a császári és királyi hadsereg nevében Damjanich János dolmányát és megkér­dezzük, ki ad többet érte. Iszonyú. Az aljasságban, a cinizmusban, az ízléstelenség­ben meddig lehet még licitál­ni? Azon se csodálkoznék, ha kiderülne, hogy ezek a zsib- árus gyilkosok birodalmunk esküdt ellenségei. Remélem, Howiger tábornok úr várparancsnok a licitálást is megszemléli majd a háttér­ből a reá jellemző diszkrét tar­tózkodással. (Folytatjuk) A „Mit tud a harmincéves magyar fümművászetröl?” című játékos vetélkedő első fordulójának eredménye Hazánk felszabadulásá- an 46, 370-en pedig 45, il- nak 30. évfordulójára meg- tetve annál kevesebb talá- dő november hó 15-én zá- latot értek el. hirdetett játékos vetélke- A sorsolásban az 50 és rult, első fordulójának já- 49 találatos 948 pályázó téklapját 1550 pályázó küld- szelvénye vett részt, te be. A telitalálatos szelvé- Ajk A sorsolás alapján az nyék száma: 709. alábbiak jutottak to­A pályázók közül 239-en vább. a második íorduló- 49, 130-an 48, 70-en 47, 38- ba: ÁCS: Imhof Jánosné, Sméjja Miklósné, Ifj. Sméjja Miklós. ACSTESZÉR: Ifjúsági Klub. BAJ: Neuberger Róbert. CSOLNOK: Moncz János. DOROG: Salzinger József, Virág Jenő. DUNASZENTMIKLÓS: Herczog Márta. ESZTERGOM: Belay Katalin, Börcsök Júlia. Cser Péter, Ha- vet La László, Havetta Lászlóné, Horváth Ildikó, Jakab György, Kalocsai Ferenc, Kalocsai Ferencné, Mersilz Zsuzsa, Mécs Miklós, Molnár Lászlóné, Akosi Gábor. Ormándy Gábor, Pe- ternák Miklós, Pcthő Árpád, Székely Tibor, Török Mihály. KISBÉR; Bálám Imréné, Buda Erzsébet. KOMAROM: Ady Endre szoc. brigád, Gnaudt László. KÖRNYE: Németh József. LÁBATLAN: Fenyvesi József, Garammi László, Kecskés Ferenc, Krátky Lajos, Krátky Lajosné, Nagy Balázs, Schell- kora Erzsébet, Szomju Edit, Szües Zsuzsanna, Vámosi Gusz­táv, vámosi Gusztávné, Várossy István, Vezér Péter. MOCSA: Céh Viktória. MOGYOROSBANYA: Schalk Valéria. NAGYSÁP: Pusztaszeri Etelka. NESZMÉLY: Horváth Lajos; NYERGESÜJFALU: Gerencsér Géza, Nagy Miklós, Zrínyi Ilona szoc. brigád. OROSZLÁNY: Ládi Péter, Láng Éva, Magyar Henrik, Schmidt János. PILISMARÓT: Fűzik Éva, Virág Zsuzsanna. SARISAP: Fogas Katalin, Hausknecht Katalin (Eger, Tanár­képző Főisk.), Krelsz Piroska. SZÖNY: Pintér Péter. TATA: Hajós Tibor, Andrlán Melinda, Bálint Tibor, Ber- náth Péter, Bodor Éva, Bujdosó Zsuzsa, Dippold Krisztina, Faragó Sándorné, Gátvölgyi Anna, Heller Ágnes, Horváth Zoltán, Kiss Etelka, Kóthay Ildikó, Mandel Péter, Mészáros János, Molnár Gábor, Molnár Gáborné, Müller Amália, Orosz Anna, Pintér Gyula, Porvcisz Edit, Qvintz Anna, Répássy György, ifj. Sipcs Zoltán, Szabados Zsuzsa, Szabó Amália, Szabó Melinda, Takács Katalin, Tözsér Judit, Urbanics Mária. TATABANYA: Győry László, Hegyi Zsuzsanna, Izing Jó­zsef, Kelemen Sándor, Kovács Gábor. László Tamás, Mázán Lujza, Mészáros Antal, Osztyapenkó szoc. brigád (Hőerőmű Váll.). Pogrányi Mária, Pöotör Györgyi, Schmidt Ferenc. Szi­lágyi Ildikó, Takács Anna. TARKANY: KlSZ-alapszervezet. TAT: Basternák Gyula. ■ rv TOKOD: Mészáros István. TOKODALTARÖ: Benedek szoc. brigád (Gépgyár részleg), Forgó szór. brigád (Bányagépgyár). Király szoc. brigád (Gép­gyár-műhely). DOROG: Puskás Tivadar szoc. brigád (Bányagépgyár). VERTESSZOLOS: Biczó Sándor. A második forduló kiírá­sát és az irodalmi ajánlá­sokat tartalmazó füzetet postán megküldtük. A következő pályázók két személyre szóló, egy hónapig -r- 1975. január 1—31 között — érvényes, ingyenes mozilátogatási je­gyet nyertek: Dezső Dezső, Esztergom, Irinyi u. 3/a. Pintér Zsuzsa, Tata, Petőfi S. ti. 5., Szec.sődy Tamás, Tata H., Somogyi Béla u. 29., Nagy Péter, Tata, Vörös Hadsereg U. 1. (Mgt.) Sipos András, Tata, Vörös Hadsereg u. l. (Mgt), Szabó Márta, Tata, József Attila Kollégium, Pógács György, Tata, Vörös Hadsereg u. 1. (Mgt), Stróbel Olga, Tata II., Vö­rös Hadsereg u. 7 3., ifj. Répássy György, Tata, Baji u. 35. Somogyi László, Tatabánya I., Erdősor 6/2., Papp László, Ta­tabánya V., Kilián Gy. krt. 49.. Szemthy Violetta, Tatabá­nya II., Madách u. 12., Galló Ildikó, Tatabánya V., Esztergo­mi u. 5., Pölte János, Tatabánya II., Árpád u. 41., Szabó End- réné, Tatabánya V., Vasútállomás 5/1., Somogyi Márta, Ta­tabánya, Szőlőhegy 54/a. Kelemen Emma, Oroszlány, Ságvárt tér 3. Füredi Mátyásné, Dorog, Zalka M. tér 7. ép., Galgán Gézá- né, Dorog, Béke telep 1228, Salzinger Judit, Dorog, Felsza­badulás u. 33., Hegyi Lajosné, Dorog, Patak sor 72. Vörös Emma, Acs, Bajcsy-Zs. u. 6. Király Mária, Bábolna, Virág u. 8. Horváth Mária, Kisbér, Kollégium, Pf.: 13. Beke Gábor, Kocs, Kodály Z. u. 42. Ifj. Wiszt Ferencné, Környe, Alkotmány u. 93., Bánáti Il­dikó, Környe, Beloiannisz u. 42. Feczók Péter, Lábatlan, Rákóczi u. 268., Giacintó Vilmosné, Lábatlan II., Somogyi B. u. 2., Pilcz Oszkár, Lábatlau II., Kun Béla Ikb. E. ép. III. ni. em. l., Gáspár Gellért, Lábat­lan II., Mandulás u. 3., Gerzsenyi Bertalan, Lábatlan n., Rá­kóczi u. 156. Sasdombi Ferenc, Neszmély, Fő u. 125. Székely Tibor, Nyergesújfalu, József A. u. 13., Gimesi Sán­dor, Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104. Hegedűs Jánosné, Süttő, Bikoli u. 5. Szabó Klára, Tát-Kertváros, Legény u. 14. Csatlós Klára, Tokod, Szabadság u. 58. Benedek József, Tokodaltáró, Nefelejts u. 7/4. Süveg Katalin, Dunaalmás, Hunyadi u. 37. Bokros Gizella, Bakonysárkány, Béke u. 44. Szabó Margit, Bakonyszombathely, Bem u. 17. Kósa László, Hanta, Dohány u. 21. Kovács László, Szonior, Somodorpuszta, Nagy Ilona, Tárkány, Damjanich u. 15., Venczlik Gábor, Tárkány, Kossuth u. 44., Trescsik Károly, Tárkány, Fő u. 120. Némedi György, Tárkány, Damjanich u. 32. Kvacsány István, Vértesszőlős, Szabadság tér 21., Pátrovies Anna, Vértesszőlős, Ady E. u. 4. A nyereményeket postán fordulóba jutottaknak kiküldtük. eredményes versenyzést, a Az első forduló minden nyerteseknek filmélmé- pályázójának ezúton kö- nyékben gazdag szórako- szönetet mond, a második zást kíván a KOMÁROM MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom