Dolgozók Lapja, 1974. november (27. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

íny 'S VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I ÚOlbOZÓKt 1974. november 1. PÉNTEK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVII. évi. 256. az. Ára: 80 tiller Losonczi Pál hazaérkezett Lengyelországból Közlemény a látogatásról Losoncéi Pál, a Magyar Nép­köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke lengyelországi hivata­los baráti látogatásának utolsó napján, csütörtökön délelőtt Varsóban, a LEMP KB szék­házában találkozott a lengyel párt és állam vezetőivel. Losonczi Pál és felesége gaz­dag lengyelországi programjá. nak befejező aktusaként ha­Losonczi Pál eszmecserét folytatott Henryk Jablonski- val, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsa elnökével. Meg­beszélést folytatott a LEMP Központi Bizottságában is, amelyen részt vett Henryk Jablonski, Piotr Jaroszewicz, Edward Babiuch, Mieczyslaw Jagielski, Stefan Olszowski, a Politikai Bizottság tagjai. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Lengyel Népköztár­saságban tett hivatalos, baráti látogatásáról október 31-én délután — feleségével és kíséretével — hazaérkezett Buda­pestre. Képünk a Ferihegyi repülőtéri fogadtatáskor ké­szült: (balról) Losonczi Pál és Púja Frigyes külügyminiszter. (MTI—fotó, Kovács Gyula felv. — telefoió KS) zánk varsói nagykövetségén ebédet adott Henryk Jablonski államelnök és felesége tiszte­letére. Losonczi Pál, felesége és kí­sérete délután repülőgépen ha­zautazott Varsóból. Búcsúzta­tására a magyar és lengyel nemzeti zászlókkal díszített re­pülőtéren megjelent Jablonski, az Államtanács elnöke, Gucwa a Szejm elnöke, Olszowski kül­ügyminiszter és más személyi­ségek. Ott volt Németi József hazánk lengyelországi nagykö­vete. Losonczi Pál a megérkezése­kor rövid sajtónyilatkozatot adott. A többi között elmon­dotta: Mély benyomást tett ránk az a fejlődés, amelyet a Len­gyel Népköztársaságban ta­pasztaltunk. Őszinte elismerés illeti a lengyel nép hősi erő­feszítéseit, amelyekkel a hit­leri fasizmus által lerombolt országát az elmúlt 30 év alatt gazdaságilag fejlett, virágzó szocialista országgá változtat­ta. — Kétoldalú kapcsolataink áttekintése során azt tapasz­taltuk, hogy a népeink közöt­ti hagyományos barátság ör­vendetesen fejlődik és mind­inkább szocialista tartalommal telítődik az élet minden terü­letén. A magyar és a lengyel miniszterelnök legutóbbi talál­kozóján kialakult elhatározá­sok — amelyek nagy jelentő­ségűek kapcsolataink fejlődése szempontjából, rendben meg­valósulnak. Utunk során Lengyelország- szerte mindenütt meleg barát­sággal fogadtak bennünket, ami meggyőzően kifejezte a lengyel népnek a magvar néo iránti szeretetét, megbecsülé­sét. A látogatás, úgy gondolom, jó szolgálatot tett népeink ha­gyományos barátsága ügyének, — fejezte be nyilatkozatát Lo­sonczi PáL Losonczi Pál négynapos len­gyelországi látogatásáról közös közleménvt adtak ki. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke Henryk Jab­lonski. a Lengyel Népköztársa­ság Államtanácsa elnökének • meghívására október 28—31-e I között hivatalos baráti látoga­tást tett Lengyelországban, A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke megis­merkedett Varsó műemlékei­vel, új létesítményeivel és ellá­togatott a Róza Luxemburg izzólámpa-gyárba Vidéki útja során meglátogatta Osztynt ás ott találkozott a mezőgazdasá­gi-műszaki akadémia tanárai­val és diákjaival, ellátogatott a kzlowoi állami gazdaságba, to­vábbá megtekintette a grün- waldi csatamezőt. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét mindenütt szívélyes barátság­gal fogadták. Losonczi Pál és Henryk Jab­lonski a tárgyalások során tá­jékoztatta egymást országa belső helyzetéről, áttekintette a kétoldalú kapcsolatok fejlő­dését és véleményt cserélt a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. Az elnökök megállapították, hogy a nemzetközi helyzet ala­kulásának fő iránya a külön­böző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élése elvének megszilárdítása. Ennek az elvnek alapján, a nemzetközi enyhülést megza­varni próbáló hidegháborús erők ellenére kedvező folya­matok érvényesülnek a nem­zetközi kapcsolatokban. Az enyhülés fő tényezője a Szov­jetunió és a szocialista közös­ség országainak növekvő ere­je, nemzetközi tekintélye és kezdeményező békepolitikája A felek megállapították, hogy eddigi külpolitikái uk szellemében továbbra is min­dent megtesznek a nemzetkö­zi enyhülés és együttműködés erősítése, elmélyítése érdeké­ben. A Szovjetunióval és a többi testvéri szocialista or­szággal. valamint a béke erői­vel együtt arra törekednek, hogy a világban uralkodó ked­vező folyamatok visszafordít­hatatlanná váljanak. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének a Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsa elnökével folyta­tott megbeszélései a barátság a kölcsönös megértés szellemé­ben folytak, teljes nézetazo­nosságot tükröztek és újabo hozzájárulást jelentenek a két ország testvéri kapcsolatainak fejlődéséhez. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke hivatalos, bará­ti látogatásra hívta meg a Magyar Népköztársaságba Henryk Jablonskit, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsá­nak elnökét, aki a meghívást örömmel elfogadta. Mai számunkban: A szocialista munkaverseny társadalmi össztevékenységgé vált 3. oldal Az ismeretlenségtől az Arany Lantig 4. oldal Jövő heti rádió- és tv-műsor 5. oldal A Boros-brigád tagjai között 6. oldal Bővül az Ácsi Cukorgyár wmmm Napról napra épül, változik a gyár (Cikk a 3. oldalon) A takarékosság a tervszerű, céltudatos életmód eszköze Az 50. vilógfakarékossógi nap megyei ünnepsége Dorogon ötven esztendeje, hogy októ­ber 31-ét a világtakarékossági napnak nyilvánították. Vi­lágszerte, így hazánkban is megemlékeznek a takarékossá­gi eszmét, emberi magatartást népszerűsítő ünnepről. Ha­zánkban idén sajátos szín is jelzi a világtakarékossági nap eseményeit: az Országos Ta­karékpénztár, a „lakosság bankja”, ezekben a hetekben ünnepli fennállásának 25. szü­letésnapját. A világtakarékossági nap megyei ünnepségére csütörtö­kön délelőtt Dorogon, a Tech­nika Házában került sor. Az esemény színhelyének kivá­lasztása nem esetleges volt. Dorogon régi hagyományai vannak a takarékossági moz­galomnak, a múlt esztendő­ben megyénkben elsőnek itt alakult meg a munkás taka­rékszövetkezet is. Ezen kívül most van húsz esztendeje an­nak, hogy Dorogon létrehoztak az OTP fiókját. A dorogi járás társadalmi és gazdasági életének számos sze­mélyiségén kívül eljött az ün­nepségre Havas Miklós, a Ha­zafias Népfront megyei bizott­ságának titkára, Pákozdi An­tal, az SZMT titkára. Patai Já­nos, a SZŐ VOSZ elnökhelyet­tese, dr. Fogaras István, az OTP ügyvezető igazgatója, Nagy Béláné, a Budapesti Vi­déki Postaigazgatóság vezetője. Az egybegyűlteket Herczeg László, az OTP megyei igazga­tója köszöntötte, majd Krosz­Minden erőt n vetés meggyorsítására! A megyei mezőgazdasági operatív bizottság csütörtök délutáni ülésén a járási hi­vatalok beszámoltak az őszi munkák helyzetéről. A megye mezőgazdasági nagyüzemei­ben összesen 32 százaléknál tart a búzavetés, ugyanakkor 81 százalékos a vetőszántá­sok munkája. E két adatból kitűnik, hogy jelentős terüle­teken előkészítették a vetést, s most a legnagyobb fel­adat a búza vetőmag mielőb­bi földbe tétele. Több terme­lőszövetkezetben jól állnak e munkával és; várható, hogy segítséget nyújthatnak egy­másnak. Tekintettel arra, hogy az ország több üzemében — a belvíz és az árvíz miatt — előre láthatólag nem teljesí­tik a vetésterveket, megyénk üzemeiben az előirányzotthál nagyobb területeket kívánnak búzával bevetni. Az utóbbi napok kedvező időjárása egyébként meggyorsította a vetést, s az állami gazdaságok a legújabb jelentés szerint előirányzatukat eddig 49 száza­lékra teljesítették. Az őszi betakarítás minde­nütt nagy erővel folyik, s ennek eredményeként jelen­tősen nőtt a betakarított te­rület. A legnagyobb gondot okozó cukorrépaszedés már több mint 70 százaléknál tart, s nagy erőfeszítéseket test­nek a munka gyorsítására. A cukorgyár megállapítása sze­rint naponta 110 hektárnyi termést takarítanak be nagy­üzemeink, s a hátralévő be­takarítási munkákhoz körül­belül még egy hét szükséges. A kukorica betakarítása je­lenleg az összterület mintegy negyed részén történt meg. A gabonafelvásárló vállalat eddig 1500 vagonnal vett át a gazdaságoktól. Idáig lassú ütemben haladt a munka, s Az állami gazdaságok a kukoricaterület több mint 30 száza­lékát betakarították, s 44-50 mázsa termést mértek hektá­ronként A gyár munkáját nehezíti, hogy a termés sárosán kerül feldolgozásra, ismert okok mi­att. A cukorrépa átlagtermése kedvező képet mutat, s az eddig beszállított mennyiség meghaladja a hektáronkénti, 370 mázsát. Az állami gazda­ságokból érkező termés ugyan­akkor 400 mázsán felüli. A gyár további gépkocsikat kér a szállítás meggyorsítására. ezért nem tudták valamennyi szárítójukat teljesen kihasz­nálni. A kukorica továbbra is magas, néhol több mint 40 százalékos víztartalmú, s aránylag jelentős a sérült, törött szemek mennyisége. A szőlő szedése csaknem befejeződött, s különböző ter­méseket mértek a gazdasá­gokban. Legjobbnak ígér­kezik a komáromi járás több mint 90 mázsás hektáronkén­ti átlaga. Ebben a munkában jelentős részt vállalt a megye általános és középiskoláinak diáksága, akikhez, legutóbb, fővárosi iskolák is csatlakoz­tak. Hasonló segítséggel talál­kozhattunk szinte minden üzemben, s a diákok mellett munkások, katonák, intézmé­nyek dolgozói segédkeztek a földeken. A diákok segítségé­re egyébként a következő na­pokban is számíthatnak a gazdaságok, ha igényüket be­jelentik. Az AGROKER megyei ki- rendeltségénél alkatrészigé­nyeket jelentettek be a ter­melőszövetkezetek, s azokat túlnyomó többségükben sike­rült kielégíteni. A sokszor hi­ányzó cikknek számító alkat­részek beszerzése azonban bo­nyolult művelet, s nem bi­zonyos, hogy egyik napról a másikra megvalósítható. Né­hány apróbb alkatrészt ma nem lehet kapni, korábban azonban még volt, ám néhány gazdaság nem gondoskodott kellően és idejében tartalékok beszerzéséről. A bizottság megállapítása szerint a sürgető feladatok megoldása mellett sincs ok kapkodásra és türelmetlenség­re, hiszen mezőgazdasági üzemeink — ha nagy erőfe­szítések árán is — a jelen­tős társadalmi segítséggel megoldják őszi feladataikat. ner László, a Hazafias Nép- front mepvei bizottságának el­nöke, a Dorogi Szénbányák igazgatója mondott ünnepi be­szédet. A takarékosság esz­méjéről szólva Kroszner elv­társ kifejtette, a szocialista vi. szonyok között a takarékosság tervszerűséget, céltudatossá­got jelent. Hazánkban a taka­rékoskodás az egymásról való gondoskodás, a másokkal és másokért való élés egyik esz­köze. A takarékoskodásnak ugrásszerű előnyomulását ta­pasztalhatjuk a lakosság éle­tében. A megtakarítások össze­ge országosan eléri a 68 mil­liárd forintot, ebből a Komá­rom megyei betétek állománya meghaladja a másfél milliárd forintot. Ebben az évben me­gyénkben a dolgozók megtaka­rításai 210 millió forinttal emelkedtek, az elmúlt évihez viszonyítva. Ugyancsak inten­zív takarékoskodás jeleit mu­tatják a falusi takarékszövet­kezetekben. postahivatalokban, elhelyezett betétösszegek. Kroszner László részletese* szólt a különféle takarékosko- dási akciókról, az üzemi KST- rői, szólt az OTP takarékosko­dást szervező feladatairól. Az ünnepi beszéd után a ví«* lágtakarékossági nap jelentő­ségét többen is méltatták. Pa­tai János arról beszélt, hogy az OTP-nek és a takarékszö­vetkezeteknek jó a kapcsolata. A dorogi munkás takarékszö­vetkezet fejlesztésére tett ígéretet a SZÖVOSZ elnökhe­lyettese, majd Török István­nak, a dorogi munkás takarék- szövetkezet szervezésében ki­fejtett kiemelkedő munkája elismeréseképpen az országos tanács kitüntetését adta át Dr. Fogaras István a világ­takarékosságról adott reália körképet. Beszélt a szocialista takarékpénztárak történetéről, az intézmények feladatáról. Havas Miklós hozzászólásá­ban ismertette azt a megálla­podást, amit a közelmúltban kötött a Hazafias Népfront megyei bizottsága az OTP megyei igazgatóságával, a kö­zös feladatok és programéit megoldása érdekében. Dr. Sár­mán György, a MÉSZÖV el­nöke szintén azt az együttmű* ködési szerződést ismertette, amelyet az OTP megvei igaz­gatósága és a MÉSZÖV kö­tött. A világtakarékossági nap megyei ünnepsége Herczeg László zárszavával ért végett

Next

/
Oldalképek
Tartalom