Dolgozók Lapja, 1974. augusztus (27. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

VflAG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK? 1974. augusztus 1. CSÜTÖRTÖK , . . XXVII. évf. 178. sz. AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ára: 80 fillér Z,9 millió ingatlan — millió tulajdonos Ülést tartott az országgyűlés építési- és közlekedési bizottsága Kedvező fogadtatásra, pozl- tulajdonosnak 2,4 millió tív társadalmi visszhangra ta- gatlana volt. láltak azok a rendelkezések, amelyek az állampolgárok te­lek-, lakás- és üdülőtulajdonát szabályozzák — állapította meg szerdai ülésén az Ország- gyűlés építési- és közelekedési bizottsága, mérlegre téve a paragrafusok végrehajtásának tapasztalatait. A Gyarmati Já­nos elnökletével megtartott in- új paragrafusok alkalmazásá­val. Ezért a Minisztertanács — Az engedélyezettnél több in- két esztendőre felhatal- gatlannal 1972-ben 185 ezren mazta az építésügyi- és város­rendelkeztek (ingatlanaik szá- fejlesztési minisztert: a ren- ma elérte a 380 ezret) 1974- delkezések alkalmazása alól ben már csupán 160 ezren, 321 felmentést adhat olyan ese- ezer „birtokkal”. Csökkent a tekben, amikor a paragrafus mértéken felüli ingatlanok szerinti elbírálás méltányta- száma is: a1 lakótelkeké 24 szá- lanságra vezetne. Az ÉVM-hez zalékkal, az üdülőtelkeké 36 május végéig 366 ilyen kére- százalékkal, a lakásoké 11 szá- lem érkezett, előzetes adatok tanácskozáson részt vett dr. zalékkal, az üdülőké pedig 20 szerint a tulajdonosok önként Soós Gábor mezőgazdasági- és százalékkal. A legfrissebb ada- — 1973. végéig 2500 többlet­élelmezésügyi államtitkár, dr. tok szerint az ingatlantulajdo- lakást, és körülbelül 100 üdü- Szilbereky Jenő igazságügyi nosok 7 százaléka birtokolja löt adtak, vagy ajándékoz- miniszterhelyettes, dr. Villá- az összes ingatlanok 13 száza- nyi Miklós pénzügyminiszter- lékát; kettőnél több ingatlana helyettes, dr. Buda Gábor, a 34' ezer tulajdonosnak van. A Minisztertanács Tanácsi Hi- megállapított mértéket lénye- u vatalának elnökhelyettese és gesen meghaladó számú ingat- és iTdülőturáj’donra^pedig"^'egy Dudás János, az MSZMP Köz- lannal még mindig körülbelül évvel később járt le. A határ­ponti Bizottságának alosztály- 3000 tulajdonos rendelkezik. időre el nem adott többlet-in­vezetője. ................ Jóllehet az információ nem gatlanok tanácsi értékesítése S zilagyi Lajos építésügyi- és teljeskörű, a statisztikából az még számos kívánnivalót hagy városiejlesztesi miniszterhe- js megállapítható, hogy tár­lyettes tájékoztatójában leszo- sadalmi rétegződés szerint a gezte: a rendeleteknek az lakóházak és lakótelkek tu­volt a céljuk, hogy bővítsék a iajdonosainak aránya megfe- telek, lakas- és uduloszerzési jej a népesség különböző réte­gei közötti arányoknak. Az al­tak el. A »többlet telkek elidegeníté­sére előírt határidő 1972. de­cember 31-én, a többlet lakás lehetőségeket, ugyanakkor maga után, igaz viszont, hogy a többlet telekkel rendelkező tulajdonosok egy része nem tett eleget a jogszabályban elő­írt kötelezettségeinek. Sokan várakozó álláspontra helyez­a munka kalmazotti és egyéb rétegek kedtek, vagy aránytalanul ma­nélküli vagyonszerzési törek­véseket. A jogszabályok szinte alapelvként mondták ki, hogy javára mutat eltolódást viszont az üdülő- és üdülőtelkek tu­lajdonosainak aránya: egy egy személy, illetőleg család reprezentatív felmérés szerint legfeljebb egy lakassal vagy lakótelekkel, ezen felül egy gas telekár megállapításával nehezítették — sőt: meghiúsí­tották — az értékesítést. Ez is a magyarázata, hogy egyes helyeken — főként a városok­az üdülők és üdülőtelkek ....... - mindössze 20 százaléka van ban, és az üdülőterületeken—, üdülővel, illetve üdülőtelekkel dolgozók tulajdonában, a telekforgalom nem növeke­rendelkezhet. Első lépésként (Ez a feimérés 21 jelentősebb dett, s az árak sem csökken­hozzalattak a valóságos alia- üdülőterülettel rendelkező te- tek. pofodat rögzítő nyilvántartó- jepülésre terjedt ki. Az illeté- Az ülésen sok helyi példával sok elkeszitesehez, ennek er- jceseji felhívták a tanácso- illusztrálták a képviselők a dekeben a Pénzügyminisztéri­um bejelentési kötelezettséget írt elő az lajdonában levő ingatlanokra. Az elkészült statisztika szerint 1974. március 31-én az or­szágban több mint 2,2 millió kát, hogy jelöljék ki azokat a jogszabályok helyességét, vagy tesi Koieiezeiiseget településeket, amelyeknek te- allampolgarok tu- életére — telektulajdon ese­tében —, alkalmazni kell az elidegenítési és a tanácsi ér­tékesítés elrendelésének köte­lezettségét. Jelenleg az elide­genítési kötelezettség alá tar­tozó települések száma eléri a 760-at. Az ingatlanok pontos nyilvántartásának és telek- könyvezésének érdekében a Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Lőrinc Imre nehézipari minisztériumi államtitkárnak több évtize­des eredményes gazdasági munkássága és politikai tevé­kenysége elismeréséül, nyug­állományba vonulása alkalmá­ból a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetésit ado­mányozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke ad­ta át. A kitüntetés átadásá­nál jelen volt Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter. Felmentések, kinevezések A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa < dr. Lőrinc Imre nehézipari minisztériu­mi államtitkárt tisztségéből -r- érdemeinek elismerése mel­lett — felmentette, egyidejűleg Gór Nagy Sándort nehézipari minisztériumi államtitkárrá kinevezte. A Minisztertanács Meny­hárt László nehézipari minisz­terhelyettest a tisztsége alól — más fontos állami megbí­zatása miatt — felmentette, dr.. Halász Tibort, a Mátra­aljai Szénbányák igazgatóját nehézipari miniszterhelyettes­sé kinevezte. A kormány Havrán Istvánt, az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnökét — ér­demeinek elismerése mellett — e tisztségéből, valamint miniszterhelyettesi rangja alól felmentene, és egyidejű­leg Menvhárt Lászlót az Or­szágos Bányaműszaki Főfel­ügyelőség elnökévé, minisz­terhelyettesi rangban kinevez­te. éppen az elzárásra váró „kis kapuk” létét. Elmondták pél­dául, hogy mintha a tanácsok is a céllal ellentétes gyakorla­tot folytatnának: azért sem csökkennek a telekárak, mert a tanács is magas áron adja el az építtetőknek. Persze: ma­gas árat fizet kisajátításkor a tanács is. A bonyhádi járás­ban például településrendezési Minisztertanács új, egységes célokra kisajátítottak két hold ingatlannyilvántartás vezetését szántót, a rendelkezések szabta rendelte el, s törvényerejű rendelet szabályozza az ingat­lanok nyilvántartásának min­den lényeges kérdését is. A gyakorlatban szerzett ta­pasztalatok azt bizonyították, hogy — az egyéni és a köz­érdek megfelelő összhangjának áron, 80 ezer forintért. A tu­lajdonos bírósághoz fordult, elsőfokon 120 ezer forintot, másodfokon 200 ezer forintot ítéltek meg számára. Az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé ke­rült. Az építési- és közlekedési biztosítása mellett —, nem bizottság ülése Gyarmati Já­minden ügy bírálható el az nos zárszavával ért véget. Mai számunkban: Tata fejlődése a munkásokat szolgálja 3. oldal A közösségben élni jó II. 4. oldal Szerkesszünk együtt! 5. oldal Köszöntjük Sierra Leone államtőjét Hazánkba látogat az afri- A két ország kapcsolatai az kai Sierra Leone-i államfő, elmúlt évek során a kölcsönös dr. Siaka Stevens köztársa­sági elnök, hogy viszonozza Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének tavaly őszi hivatalos látogatását. Szemé­lyében a mai , Afrika egyik Legérdekesebb» személyiségéi látjuk vendégül, aki határo­zott belpolitikájával és hala­dó, el nem kötelezett külpo­érdekek alapján bővültek. (Sierra Leone exportjának 65 százalékát az ott bányászott gyémánt jelenti, további tíz százalékát a vasérc, és bíznak a molíbdén-, platina- és krómbányák feltárásában.) A bányászatban dr. Siaka Stevens határozottan, állami közbeavatkozással serkenti a litikájával mind inkább fel- fejlődést. Most Magyarország keltette a világ közvélemé- és Sierra Leone gazdasági nyének érdeklődését és a fel- kapcsolatainak erősödésére szabadulásért, a gazdasági számíthatunk, megerősödésért küzdő afrikai Semmi kétségünk, hogy népek elismerését. kedves vendégünk látogatása Losonczi Pál tavalyi látó- megerősíti a tavaly kialakult gatása alkalmából a Sierra személyes kapcsolatot hazánk Leone-i sajtó méltatta an- vezető politikusaival. Dr. Sia- nak jelentőségét, hogy ő az ka Stevens, aki élvezi az af- első államfő, aki országukba rikai, harmadik világhoz tar­látogat. A magyar államfőt tozó országok bizalmát és és kíséretét a Sierra Leone-i megbecsülését, s aki a világ nép mindenütt nagy lelkese- nagy nemzetközi kérdéseiben déssel fogadta. A tárgyaláso- a miénkhez oly közeli nézete­ken megállapították, hogy a két vall — maga mondta két ország mélységesen egyet- egy nyilatkozatában, hogy ért az ENSZ alapokmányának külpolitikájának alapja: nyi- rendelkezéseivel, a béke és tás mindenfelé, biztonság ügyének támogató- Magyarország népe hasonld- sával, a gyarmati rendszer, a képpen — nyílt szívvel,' fajüldözés maradványainak barátsággal köszönti magas • felszámolásával. rangú vendégét. Aratás, gondok nélkül Még 25 százalék a betakarítani való Kellemes feladat tudósítást a munkával. A termésbecslé- az elkövetkező szép napok- adni a mostani aratásról, sek 38,8 mázsás átlagot mu- ban. Az állami gazdaságban amely — a tapasztalatok sze­rint — szinte gond nélkül zaj­lik, kellő ütemben és kellő si­kerrel. A megyei tanács leg­utóbbi összesítése szerint me­gyénk összes aratni való gabo­nájának 75 százalékát már haladjuk a tavalyi jó termést betakarították, s a legnagyobb is. Az eddigi kisebb termény­mennyiséget kitevő búza 60 szállítási gondok is megszün- százaléka is a magtárba ke- tek, hiszen a száraz időjárás rült. A termelőszövetkezetek következtében szükségtelen a eddig több mint 10 ezer hek- gabonát szárítani. Kellő ütem­tattak az aratás megkezdése a legújabb szovjet búzafajták előtt, jelenleg pedig már túl közül különösen a Kavkáz- vannak a 40 mázsán. A járás- fajtát dicsérik, s amely 55 ban a búza aratás tavalyi mázsás hektáronkénti átlagot végeredménye 37,4 mázsa volt, ad. Az állami gazdaság saját tehát minden bizonnyal túl- tárolóterén tartja a gabonát. táron takarították be a ter­mést, s még mintegy 7 ezer hektáron áll lábon. Az utóbbi napok száraz és meleg időjá­rása ugrásszerűen növelte a munkák ütemét, s ha a hát­ralévő egy hét hasonlóan szá­raz lesz, minden bizonnyal ben halad a letakarított tarló megmunkálása. Az eddigi ta­pasztalatok — a kedvező ter­mésmennyiségek mellett —, jó minőségről is számot adnak, hiszen a búza hektoliter sú­lya 78 és 82 között mozog. Már szín alatt állnak a Ko­augusztus első napjaiban vég- nláromi Állami Gazdaság . , x J zünk az aratással. nagyteljesítményű kombájnjai, lrant, kerdezoskodtunk. Hasonló helyzetről hallhat- amelyek egy hét alatt vegez- ueveIet soran az aratas tunk a komáromi járási hiva- tek a 900 hektárnyi saját, és mintegy 300 vagon kenyérga­bonát bértárolásban, 100 va­gon vetőmagot pedig további feldolgozásra. Az állami gazdaságban üte­mesen halad a tarlóhántás, il­letve tarlószántás, amely mint­egy 60 százalékban fejeződött be, A gabona minősége itt is kifogástalan, hiszen a vető­magnak szánt búza 82-83 hek­toliter súlyt mutat. Megnyugtató információt kaptunk a megyei AGROKER- től, ahol az alkatrész-ellátás Az ügyelet során az aratás har­madik hetében '293 tételből tálnál is, ahol szerdáig 5 tér- több mint 300 hektárnyi ven- 2®27* tudtak azonnal, illetve melőszövetkezet aratásának dégaratásban. Az eredmény is rovl, ldon belül teljesítem. Ez befejezéséről érkezett hír. Nem szép: hektáronkénti átlagban csuPan a^ kombajnalkatreszek- is akármilyen, hiszen kima- 45,9 mázsa búza termett. Több __ w-. ^?n€^.V?Aamir. gasló termésátlagok születtek, lehetne, ha néhány táblában Szőnyben csaknem 400 hektó- nem okoz kisebb-nagyobb kárt ron több mint 52 mázsás hek- a szél és az eső, egyes helye- táronkénti átlagtermés szüle- ken pedig a jég is. A legszebb tett, az ácsi Augusztus 20 Tér- táblák több mint 50 mázsás melőszövetkezetben 47,2 má- hektáronkénti átlagot adtak, zsával zárták a betakarítást Tegnap óta áll a gazdaság években. Ebből arra követkéz- búzából. A járásban 70 száza- kombájnállománya, miután a tétnek, hogy a közös gazdasá- lék körül járnak a búza be- járásban és a megyében föl- S°k alaposabb munkát végez- takarításában, s minden re- ajánlották segítségüket. Ügy tek a téli gépjavításban, s mény megvan, hogy a jövő látszik, mindenütt győzik a most szinte akadály nélkül hét első napjaiban végeznek munkát, vagy nagyon bíznák dolgozhatnak a kombájnok. Tavaly ilyenkor 1 millió fő­vel nehezebb volt a traktorok és pótkocsik hiányzó alkatré­szeinek a beszerzése. A tapasztalatok szerint a gazdaságok kevesebb alkat­részt kértek az idén, mint más Tanácsrendelet a társadalmi munkáról Esztergomban A megyei tanács versenyt írt ki a legjobb társadalmi mun­kát végző város, illetve köz­ségek jutalmazására. Az első értékelésben Esztergom sze­rezte meg az első helyet a vá­rosok között. A végeredményt a negyedik ötéves terv befeje­zésekor állapítják meg. Az esztergomi siker rangját jellemezve elmondhatnánk, hány millió forint értéket si­került létrehozni. A városi ta­nács szerdai ülése elé terjesz­— A megyei rangsor élén — Díszpolgári megbecsülés — Kollektívák pénzjutalma ál­törekvőbbeknek, a legkitártób- baknak „Pro űrbe Esztergom” — Esztergom városért — elnevezésű emlékérmet ado­mányozhatnak a jövőben. Akik úgy gondolják, hogy hasonló már létezik, azoknak felhív­ják a figyelmét, hogy ebből a kitüntetésből évente legfel­jebb hármat adhat ki a ta­nács. Az emlékérem tulajdo- sa állandó jogot nyer a város ügyeinek intézésében. Meg kell hívni tanácsülésekre, je­lentős rendezvényekre. Dísz­helyet foglal el és beleszólhat­nak az ügyek megtárgyalása­kor a határozatok meghozata­lakor. A tanácsrendelet — kollek­tívák külön megbecsüléséként — jelentős pénzjutalom kiadá­sára hatalmazza fel a város vezető testületét. Iskolák, üze­létesítésébe, karbantartásába, sadalmi megmozdulások Szólni kell azokról, akik ide- landósítására. jüket, nyugalmukat nem ki- Ez a lényege annak a ta- mélve különböző rendezvénye- nácsrendelet-tervezetnek, amit két szerveztek. S ne feledkez- a végrehajtó bizottság megvi­zünk meg a fákat ültető lakó- tatott, elfogadott és majd a bizottságokról. Az egyéb — tanácsülés elé terjeszt, tett beszámoló azonban arra tudná felsorolni hány féle Esztergom tanácsának vég- fgyelmeztet, hogy szegényes — nagy jelentőségű társadat- rehajtó bizottsága az elsők kö­lenne az ilyen megállapítás. mj mUnka legteljesebb tiszte- zött alkalmazta a"helyi viszo- mek," brigádok" részesülhetnek Az ízt, a lényeget — ahogy lete mellett a tömegeket moz- nyokra a Minisztertanács Ta- 8 ezertől 25 ezer forintig ter­a végrehajtó bizottság is ér- gató akciókat hangsúlyozzuk, nácsi Hivatalának, a társadal- jedő jutalomban A7 összeget zékeltette állásfoglalásában — Az ebben rejlő szemléletfor- mi munkáról szóló elvi útmu- kulturális, szocialista célokra az erőfeszítés rejti magában, máló hatást a végrehajtó bi- tatását. Az ezeréves város ve- használhatják fel A tanács­Néhányat a sok közül: több zottság is nagyra értékelte, zetői a helyi viszonyoknak rendelet az eddig már szokás­mint 1 millió forint értékű az Hangsúlyozta például azt a kö- megfelelően meghatározták ml s£ v^lt kitüntető jelvények a munka, amit általános- és vetkezetességet, amivel a ta- a társadalmi munka. S ez nem kiadását is szabályozza. nulói kollektívák tovább mun- önmagáért való jogi formula, kálkodtak a parkok, a közterü- hanem a közösség érdekében letek tisztántartásán. Kiemel- végzett, • díjmentes fizikai, te a szabad strand építésén szellemi és egyéb tevékenység dolgozó társadalmi munkások rangját kifejező helyi tör­cialista brigádok kapcsolódtak érdekeit. A város vezető tes- vény. b§ egészségügyi, oktatásügyi tülete törekszik a millennium Amennyiben középiskolás diákok. lakók, munkáskollektívák végeztek, tereprendezéssel, parkok ta­karításával és hasonlókkal. Szülői munkaközösségek, szo­A tanácsülés által is elfo­gadott rendeletet széles kör­ben ismertetik majd. A sok ér­dekes pont — amire egy újság­cikkben nem térhetünk ki — a tanácsülés újabb tettekre lelkesíti a rinttal több értékű alkatrészt kértek az AGROKER-től, mint az idén júliusban. Hazaérkezett Moszkvából Katona István Katona István, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a Népszabadság főszer­kesztője, aki Mihail Zim- janyinnak, az SZKP Központi Bizottsága tagjának, a Pravda főszerkesztőjének meghívá­sára néhány napot Moszkvá­ban töltött, szerdán hazaérke­zett Budapestre. Moszkvai tartózkodása idején fogadta őt Pjotr Gyemicsev, az SZKP PB póttagja, a Központi Bi­zottság titkára. szociális és egyéb intézmények alkalmával megélénkült tár-, elfogadja majd, úgy a leg- lakosságot. Pártmunkások utaztak a Szovjetunióba A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak meghívására Kornidesz Mihálynak, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága tudományos, közoktatási és kulturális osz­tálya vezetőjének vezetésével szerdán pártmunkás küldött­ség utazott a Szovjetunióból

Next

/
Oldalképek
Tartalom