Dolgozók Lapja, 1974. július (27. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

VftAG PROLETÁRJAI, EGYI ESUUf^.J^ kedd11“82, AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA STmtnér52'^ számunkban: A belső ellenőrzés a közös javak védelmének nélkülözhetetlen eszköze j ) 3. oldal Gyorslista \ a lottó tárgynyereményeiről 6. oldal Az MSZMP küldöttsége Szíriában Folytatódnak a magyar.—sziriai tárgyalások Látogatás az Eufrátesz-gátnáL A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, amely Pullai Árpádnak, a Központi Bizottság titkárának vezetésé­vel Szíriában tartózkodik, hét­főn délelőtt folytatta a szom­baton megkezdett hivatalos tárgyalásokat a sziriai Baath- párt küldöttségével. A sziriai delegáció élén Jasszar Aszka- ri, a Baath-párt vezetőségének tagja,, a nemezetközi kapcso­latok osztályának vezetője áll. A megbeszéléseken részt vett Veres János, hazánk damasz­kuszi nagykövete is. Vasárnap a magyar párt­küldöttség egynapos vidéki körútja keretében látogatást tett a történelmi műemlékei­ről ismert Pálmyrában, majd a szovjet segítséggel épülő Eufrálesz-gáthoz utazott, hogy megismerkedjék a haladó Szí­riái rendszer legkiemelkedőbb alkotásaival, A hatalmas épít­kezésen 12 ezer munkás, köz­tük ezer szovjet szakember dolgozik. A Baath-párt helyi vezetői elmondták, hogy a nagy jelentőségű beruházás eredményeként négyszeresére növekszik az ország villamos­energia-termelése, megkétsze­reződik az öntözéses művelésű mezőgazdasági terület, s 'meg­fékezik a pusztító folyami ár­vizeket. A gát építése a gyor­sított munkatempó révén egy évvel a határidő előtt, , már 1974. végére befejeződik. A fővárosba visszatérve va­sárnap este az MSZMP kül- dött^íge ellátogatott a Mun­kásszakszervezetek Általános Szövetségének központjába, itt Ezeddin Nasszer főtitkár adott tájékoztatást a sziriai szakszervezeti mozgalom hely­zetéről és tevékenységéről. Helyzetkép az év közepén Mint a pénzügyminiszter or­szággyűlési expozéjából is ki­tűnt, népgazdaságunkban az idén is folytatódik a kedvező fejlődés. Az első fél év gazda­sági mutatói jók, nem lan­kad a termelés növekedésének üteme, dinamikusan bővül a külkereskedelem, javul a be­ruházási tevékenység. Ezek az eredmények hogyan oszla­nak meg a népgazdaság né­hány fontos ágazatában, a mi­nisztériumok hogyan értékelik az év közepén vállalataik eredményeit, s miben látják azok további feladatait? — e kérdésre a következőket vála­szolták az MTI munkatársai­nak a tárcák illetékes vezetői: ÉPÍTŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG- IPAR. Az építésügyi ágazat­ban a minisztériumi és taná­csi vállalatok, valamint a szö­vetkezetek építési-szerelési munkája dinamikusan fejlő­dött az első fél évben. A nép- gazdasági terv ugyanis 1974-re 4 százalékos építőipari terme­lésnövekedést irányzott elő, s ezt a fejlődési ütemet lénye­gesen meghaladták. A termelésnövelés kedvező feltételeinek megteremtését segítette, hogy a népgazda­ságnak fontos egyedi nagy- beruházások építésére — a létesítmények számának csök­kentése révén — mintegy 40 százalékkal több erőt, gépet koncentrálhattak, mint ta­valy. Az első fél évben — az előzetes számítások szerint —, mintegy 2000-rel több új ott­hont adtak át, mint 1973 azo­nos időszakában, s jelenleg is több lakást építenek, mint amennyit ez év végére kell befejezni. Az építőanyag- és szérkezei- gyártó ipar is a népgazdasági “tervben előírtnál nagyobb ütemben fejlődött, s lépést tartott megrendelőivel, az építőkkel. KÖNNYŰIPAR. A népgaz­dasági terv szerint az idén mintegy 10 százalékkal nő a könnyűipar termelése. Az első hat hónapban — az előzetes becslések szerint —, a növeke­dés a tervezettet megközelí­tette, de — elsősorban alap­anyagellátási nehézségek mi­Kiváló és érdemes orvosok, gyóiyszérészek kitüntetése Hétfőn az Orvos-egészség­iigyi Dolgozók Szakszerveze­tének Szentkirályi utcai Sem­melweis termében ünnepsé­get rendeztek a nagy magyar orvostudós, Semmelweis Ignác születésének évfordulójá al­kalmából. A több mint két Évtizedes hagyománynak meg­felelően ezen a rendezvényen adták át a Kiváló orvos, Ér­demes orvos, illetve a Kiváló gyógyszerész, Érdemes gyógy­szerész, valamint az Egész­ségügy Kiváló Dolgozója kitüntetéseket. Az évforduló alkalmából 102-en részesültek a megtisztelő elismerésben. Az egészségügy területén megyénkben végzett kima­gasló munkájáért „Kiváló orvos” kitüntetést kapott: dr. Csőkör György, a Komárom megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője; „Érde­mes orvos” kitüntetést ka­pott: dr. Schlosser István, az Országos Mentőszolgálat (Ta­tabánya) vezető főorvosa, dr. Szánd Mária (Raikovieh Fe- rencné), tatabányai körzeti gyermekorvos. Az ünnepélyes esemény rész­vevőit — akik között ott volt dr. Medve László egészség- ügyi miniszterhelyettes, dr. Vidovszky Kálmán, az MSZMP Központi Bizottságá­nak alosztályvezetője, dr. Dara­bos Pál, az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára és dr. Gyüszü Miklós, a Magyar Vöröskereszt főtit­kárhelyettese — dr. Aczél György egészségügyi minisz­terhelyettes köszöntötte, majd dr. Zsögön Éva egészségügyi államtitkár mondott beszédet. Méltatta Semmelweis Ig- nácnak. a kiváló orvostudós­nak és felfedezőnek, az anyák megmentőjének küzdelmes életútját és munkásságának jelentőségét. A továbbiakban hangsúlyozta: most, amikor a népesedéspolitikai intézkedé­sek hatására az anyák védel­me, egészségének megóvása, a csecsemők és, gyermekek egész­ségének megőrzése kiemelt szerepet kapott az egészség­ügy munkájában, tapasztal­hatjuk, hogy minden, amiért Semmelweis az életét áldozta, kiteljesedik, hiszen napjaink­ban már megvannak az eh­hez szükséges társadalmi fel­tételek. Halálának 100 évfor­dulóján meghirdetett sernmel- vveisi gondolat napjainkban is időszerű, változatlanul többet kell tennünk kórházaink, ren­delőink zsúfoltságának csök­kentéséért, a higiénés követel­mények javításáért, különös figyelmet fordítva a szülészeti, a csecsemő- és gyermekosztá­lyokra. A beszéd után az államtit­kár nyújtotta át a kitünteté­seket. att —, még nem érte el. A szintetikus anyagok és a pa­mutfonal beszerzési gondjai az egész textiliparra jellemző­ek, s bár a gyárak időben felkészültek, a legnagyobb ta­karékosság mellett sem tud­ják a növekvő termeléshez szükséges mértékben növelni az alapanyag-készleteket. A festék- és vegyszerhiány első­sorban a műbőr-, a cipő- és a kötszövő iparban okoz nehéz­ségeket. ÉLELMISZERELLÁTÁS. Az élelmiszerek bolti forgalma 7-9 százalékkal nőtt az első fél évben; a termékek túlnyo­mó többségéből kiegyensúlyo­zott az ellátás, az ipar és a kereskedelem a lakosság keresletét általában a tavalyi­nál magasabb színvonal elé­gítette ki. Húsból és húskészít­ményekből a lakosság ellátása a tervnek megfelelően alakult, a központi kerétből ellátott területeken a fogyasztás 5-6 százalékkal nőtt. A vidéki el­látást javították és a válasz­tékot bővítették a tsz-ek és az állami gazdaságok üzemei­ben készített és a tavalyinál nagyobb tételekben forgalom­ba hozott készítmények. Tejből és tejtermékekből az első fél évben bőséges volt a kínálat és a kereslet is növe- kédett. Igény szerint bocsá­tott árut a belkereskedelem rendelkezésére a baromfiipar, elegendő liszt, cukor, kenyér és zsír volt az üzletekben és a konzervipar is bőséges kíná­latot biztosított. A zöldség- és gyümölcsellá­tásra is a bőségesebb kínálat volt a jellemző, kelkáposzta kivételével minden zöldség és gyümölcsféléből nagyobb volt a forgalom. Réde az aratásra készül Várják az első SZK—5-öst A megye délnyugati szögle- az áprilisi mostoha időjárást. A májusi esők valóban ara­nyat értek nekik, illetve a mi szövetkezetünk tagságának. Nem akarom elsietni a dol­got, de bízvást elmondhatom, hogy jó terméseredméhyeket várunk. A fő kalászos termé­nyeink számára ennyi eső tében, a Bakony erdőinek szomszédságában, az aratás közeledtét jelzik a lassan sár­guló árpa- és rozstáblák. Pé­ter és Pál egy kicsit elaludt az idén, de a rédeiek ezzel mit sem törődtek. Igyekeztek olyan állapotba hozni a régi kom­bájnokat, hogy, helyt tudjanak sem volt sok. állni a magasra nőtt rozs és a tritikálé betakarításánál. Mert ez a vidék elsősorban a Mintegy 1100 hold vár levá­gásra a Bakony lankáin, a ré- dei mezőkön. Egy nagyobb rozs és a tritikálé termesztő- szövefkezetben ez talán kis te­sére alkalmas. Savanyú erdei homoktalaj száz és' száz hek­tárja húzódik erre, alig akad jó kötött talajuk, ami szívesen befogadja a búzát. S az em­berek — mit tehetnek mást —, alkalmazkodnak a talaj adottságaihoz. Olyan növénye­ket termesztenek, amelyek a sovány talajon is a legna­gyobb hozamot adják. Szántó Lajos, az Üj Élet Tsz elnöke, a táj adottságait nem ismerő ember számára meg­hökkentő dolgokat mond: — Áldott jó időjárás van az idén a mi számunkra. A mi h. mokos talajunk minden vi­zet elnyel, nincs az az eső. ami sok ’lenne neki. Ha Rédén he­tenként akár 30—40 millimé­ter eső esne, az sem lenne sok. Az áprilisi szárazság magjai­ban meg is ijedtünk, hogy jaj, mi lesz az idén! Mintegy 40-50 hold búzán még a májusi esők rületnek számít, a rédei Űj Életben azonban ez a minden. Á lakosság ellátása, a takar­mánytermelésen alapuló si­keres állattenyésztés folytatá- i i, az éves jövedelmek alaku­lása az 1100 hold termésének eredményes betakarításán is múlik. Nagyon bíztató a rédei ha­tárban, hogy a kalászosok szi­lárdan állnak a lábukon. Mintha fel sem vették volna a sok esőt a savanyú homokon. A tagság annak örül, hogy ez majd megkönnyíti az ara­tást. Amíg az alacsony búza­fajták aratása nem gond a jó kombájnosnak, a magas szalmájú rozs betakarítása kínszenvedés, ha megdől, száz és száz holdon. Így azonban, hogy áll a gabona, a nyolc kombájnos is derűsen nézi a szélben ringatózó táblá­séin tudtak segíteni. A rozs és kát a hajladozó, telt kalászo- a tritikálé azonban átvészelte kát. íí* A Delta készül az AGROMASEXPO ’74-re Tavaly, az első ízben meg- termékeit. Többnyiig állattar- rendezett AGROMASEXPO tási berendezéseket és techno­it elnevezésű kiállításon, a lógiákat vonultat majd fel. tatabányai Delta Ipari Szövet- Üjdonságként jelentkezik a kezet is szerepelt, méghozzá folyadékszállító tartályokkal kiemelkedő sikerrel. A bemu- _ a szövetkezet termelési látott 20—-25 féle termékből profiljának megfelelően. hat első, három második, négy harmadik helyet nyert, négy elismerő oklevélben ré­szesült. Tizenhárom érem, a kiadott 174-ből, a nagy nem­zetközi seregszemlén. Ezt a szintet az idén is szeretnék tartani, nem véletlen tehát, hogy a készülődés már meg­kezdődött a szeptember 14—23-ig nyitva tartó kiállí­tásra. Már tájékozódtak a Delta szakemberei. Jól tudják, hogy az idén méreteiben jelentősen megnövekszik a kiállítás. Ti­zenkilenc országból 79 külföl­di kiállító jelentette be rész­vételét, a hazai kiállítók szá­ma 72. A kiállítási terület 50 ezer négyzetméter lesz — a tavalyi 32 ezer négyzetméter-, rel szemben. A Delta — egy a 72 közül, — 160 négyzetméter fedett és 60 négyzetméter szabad terü­letet kapott; ezen mutatja be Az aratásra egyébként, ha lehet, a korábbi években meg­szokottnál is alaposabban ké­szülődtek. Igyekeznek mindent betakarítani idejében es a maguk erejéből. S ha ez nem menne, akkor a szomszédos tsz-ekkel együttműködve kí­vánják meggyorsítani a mun­kafolyamatokat. Mert bár­mennyire is jól jön itt az .eső, azért az aratás napjaiban jó lenne, ha kicsit szünetelne az égi áldás. Hiszen a nedves, vi­zez gabonát nem lehet learat­ni, a betakarításhoz száraz időre van szükség. A pártszervezet is foglalko­zott az aratási felkészüléssel és természetesen a tsz-vezető- ség ülésén is megbeszélték a teendőket., Ennek eredménye­ként tervszerűen láttak hozzá a régi gépek kijavításához. Minden lehetséges eszközt fel­használnak a zavartalan mun­kamenet kialakítása érdeké­ben. A legrosszabb állapotú és legrégebbi kombájnokat is üzemképes állapotba hozták. S mivel mindössze négy kom­bájnjuk van, ezért nagy öröm­mel fogadták a megyei opera­tív bizottság döntését, ame­lyet Fülöp Mihály, a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezési osztályának vezetője hozott tudomásukra. Az elnök ezt így taglalja: — Nem tartozunk a gazdag szövetkezetek közé és bizony, két kombájnunk már eléggé rászolgálna a pihenésre. A megyei vezető szervek támo­gatását kértük és meg' is jött az értesítés, hogy kapunk egy vadonatúj SZK—5-öst. Most a. kombájnosok is, meg mi is azért szorítunk, hogy még az B aratás megkezdése előtt ide­érjen az új, modern gép. S hogy mikor kezdődik Ré­dén az aratás? Ha az időjárás ilyen marad, akkor valószínű, hogy a jövő héten merülnek bele a kombájnok a rozs-, ár­pa-, tritikálé- és búzatengerbe. Megnyitó a tatai szabadtéri színpadon Erkel: Hunyadi László Tulajdonképpen nem a Hu­nyadi László lett volna a tatai szabadtéri színpad megnyitó előadása, de mivel a Generál együttes beatkoncertjét „el­mosta” az eső, az 1974. évi szabadtéri játékok megnyi­tó előadása Erkel: Hunyadi László című operája lett, épp úgy, mint 1967-ben, amikor ez az újjáépített, csodálatos környezetű színpad megnyílt. Az operát, mint minden év­ben, ezúttal is a debreceni Csokonai Színház társulata 5500 tonna öntvény Az Öntödei Vállalat komá­romi üzemében évente 5500 tonna öntvény készül, amel­lett mintegy 2000/ tonna önt­vénytisztító szemcse, (ebből jelentős mennyiséget exportál­nak). A 2 hónappal ezelőtt át­adott öntvénytisztító műhely­ben a meglévő öt gép mellé még hetet kívánnak a követ­kező években munkába állí- tan, így lehetőség nyílik, hogy 10-12 ezer tonna szemcsét gyártson a komáromi gyáregy­ség. Az öntödében a környező üzemek részére is dolgoznak, de távolabbi vidékekre is el­jut termékük. A kokillásbrigád tagjai folyamatos öntést végeznek a Tata­bányai Szénbányák részére. mutatta be. A debreceniek évenként visszatérő szereplői Tatának és legalább olyan szívesen jönnek, mint - ami­lyen szívesen várják őket. Egy műfajnak, az operának távoli reprezentánsai ők, mert Deb­recen 300 kilométerre fekszik Tatától és a díszletek, jelme­zek ilyen távolságra való szállítása nem kis költség, sze­replőinek nem kis fáradság a hosszú utazás. És talán azt is meg lehet kockáztatni, nem valószínű, hogy az előadás után fizetendő összeg sokkal növelné a színház „tiszta hasznát” jelenthető bevételét. És ezt a színház évenként kétszer vállalja az utat Tatá­ra — egyszer a szabadtéren nyáron, és egyszer a műve­lődési központban télen —, mert a színház tagjai, vezetői szerint, ahol ennyi ember szereti az operát, mint ameny- nyien Tatán egy-egy előadá­sukon megjelennek, oda érde­mes eljönni. Érdemes játsza­ni, érdemes élményt szerezni a zene, az opera barátainak. Kár, hogy megyénkben egyet­len hely ez. ahol teljes operát láthat a közönség, és kár, hogy csak kétszer egy évben, de ezért is köszönet a debre­cenieknek, mert magas művé­szi színvonalú előadásaikkal, mint ez a most látott Hu­nyadi is volt, egyre több em­berrel szerettetik meg ezt a nehéznek hitt műfajt és él­ményt, kellemes estét nyúj­tanak minden operabarátnak.’ I t i 1 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom