Dolgozók Lapja, 1974. május (27. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 1974. május 1. SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVII. évf. 100. sz. Ára: 1 forint Májusi seregszemle írta: Herczeg Károly, a SZOT titkára Ezen a napon a rminkásem- berek, az öntudatos, szervezett dolgozók világszerte gyűlése­ken, tüntetéseken seregszem­lét tartanak, felmérik harcuk eredményeit'és feladatait, hi­tet tesznek a nemzetközi munkásszolidaritás eszméi mellett. Az idei május elsejét győ­zelmi ünneppé avatják azok a kedvező változások, melyek a nemzetközi helyzetben ta­pasztalhatók. A háborús tűz­fészkek lokalizálásában élért sikerek, a különböző társadal­mi rendsze. ú. államok békés egymás mellett élésének, a vi­tás kérdéseknek a realitások alapján való rendezésének eredményei, az európai biz­tonsági konferencia ügyének előrehaladása. — hogy osak a legfontosabbakat említsem —, mindezaknez a sikerekhez je­lentősen hozzájárult a nem­zetközi munkásosztály, a vi­lág dolgozóinak lankadatlan harca, testvéri szolidaritása. Ezek az eredmények arról győzik meg a béke, a társadal­mi haladás híveit, hogy nem voltak hiábavalók a tiltakozó gyűlések, tüntetések, az együttérzést kifejező akciók, s arra ösztönzik a sikerek ré­szeseit. hogy erejükben bízva tegyenek további erőfeszítése­ket a nemzetközi reakció pró­bálkozásainak visszaverésére. Az imperializmus, a hideg- háborús csoportok kísérlete­ket tesznek az enyhülési fo­lyamat/ megállítására, aka­dályozzák a vietnami, a közel- keieti 'igazságos és tartós bé­ke megteremtését. A nagy nemzetközi monopóliumok megújuló támadást intéznek a dolgozók életszínvonala. de­mokratikus szabadságjogai el­len. Chilében és más orszá­gokban fasiszta, militarista, puccsista csoportok kegyet­lenül üldözik az igaz hazafia­kat, demokratákat, a haladás híveit. A világ népei, a haladó, de­mokratikus, antiimperialista, békeszerelő erők képesek meg­fékezni a reakció, az imperia­lizmus, az agresszív militariz- mus erőit, ha szorosabbra zár­ják soraikat • és állhatatosan harcolnak. Ezért az idei má­jus elsején is hitet teszünic harci elszántságunkról, s, messze hangzó szóval kiáltjuk a jelszót. Erősítjük a világ dolgozóinak összefogását az imperializmus ellen! Bizton­ságot Európának! Békét Viet­namnak! Igazságos rendezést Közel-Keleten! Le a fasiszta diktatúrával Chilében! A magyar munkásosztály, az öntudatos, szervezett dolgozók mindig híven teljesítették kö­telezettségüket ebben a nem­zetközi küzdelemben. Nem­zetközi politikánk alapja a Szovjetunióval és a baráti szo­cialista országokkal való őszinte barátságunk, hűségünk a proletár nemzetköziség esz­méjéhez, ez ad súlyt szavunk­nak a nemzetközi küzdőtéren. Külpolitikánk és belpoliti­kánk. az országunkban folyó szocialista építőmunka között szoros összefüggés van. Ha jól mennek nálunk a dolgok, erős a munkáshatalom és sikereket érünk el a szocialista társada­lom építésében, akkor nem­csak népünk bizalmát és tá­mogatását érdemeljük ki, ha­nem a világ, külföldi baráta­ink megbecsülését is. Felelős- ' séggel tartozunk nemcsak sa­ját népünknek, hanem a nem­zetközi munkásmozgalomnak, a haladás minden hívének. Az idei május elsejét kö­szöntve arról adhatunk szá­mot. hogy megfeleltünk ennek a kettős felelősségnek. Jelen­tős sikereket értünk el pár­tunk vezetésével az új társa­dalom építésében, a gazdasági építőmunkában, népünk jólé­tének. műveltségi színvonalá­nak emelésében. Pártunk Központi Bizottsá­gának legutóbbi ülése t joggal állapíthatta meg, hogy meg­gyorsult és újabb lendületet kapott a X. kongresszus hatá­rozatainak végrehajtása, erő­södött a munkásosztály vezető szerepe, tovább szilárdult a munkásosztály és a parasztság szövetsége, a szocialista nem­zeti egység. Az elmúlt időszak eredmé­nyeire támaszkodva azon munkálkodunk, hogy a mun­kásosztály társadalmi-politi­kai súlya tovább növekedjék, anyagi és kulturális helyzete javuljon, fokozódjon hatása a kultúrára és a közgondolko­dásra. Ez megfelel a társada­lom valamennyi dolgozója ér­dekeinek. Munkásosztályunk nemegy­szer bizonyította á többi dol­gozók ügye iránti odaadását. A munkásosztály vezetésével lé­pett a parasztság, a nagyüze­mi gazdálkodás útjára és sok­oldalú gondoskodása eredmé­nyeként szilárdultak meg a termelőszövetkezetek, emel­kedett gyors ütemben a pa­rasztság jövedeimé, elérve a városi munkások átlagkerese­tének színvonalát. A munkás- osztály a szocializmus építésé­nek grandiózus távlatait fel­tárva adta meg a lehetősége­ket az értelmiség alkotó ener­giái kibontakoztatásához. A szocialista építőimunkában élen járva a munkásosztály történelmileg bizonyította el­hivatottságát társadalmunk vezetésére, s kivívta a többi dolgozók megbecsülését. A szocializmus építésében elért sikereink alapja pár­tunk kipróbált, kiegyensúlyo­zott politikája. E politikát a marxizmus—lenirrnzmus el­veihez való hűség hatja át, változatlan alapelveire tá­maszkodva. a gyakorlat ta­pasztalatai. a fejlődés új igé­nyei szerinti megújúlás jel­lemzi. A Központi Bizottság legutóbbi ülésének határozatai is ebben a szellemben fogan­tak, s adtak útmutatást tár­sadalmi életünk kiemelkedő eseménye: pártunk XI. kongresszusának előkészíté­sére. A munkások, dolgozó pa­rasztok, értelmiségiek pártunk politikájával való egyetérté­süket juttatták kifejezésre az­zal, hogy a XI. kongresszust és hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját az alkotó munka frontján tettekkel, a szocializ­mus építésében elért újabb munkasikerekkei kívánják ■megünnepelni. Köszöntjük és támogatjuk ezt a nemes, szép kezdemé­nyezést, amely méltó a két nagy ünnepi eseményhez. Tár­sadalmunkban megkülönböz­tetett tisztelet és megbecsülés illeti az átkötő embert. A leg­jobb dolgozókat illeti most is az első hely a május elsejei ünnepi seregszemlén. A mun­ka ünnepén szeretettel üdvö­zöljük a munka élen járóit, a szocialista brigádokat, szö­vetkezeti parasztokat, értelmi­ségieket, a dolgozó nőket és a fiatalokat. Biztosak vagyunk benne; hogy a kongresszusi és jubileumi versenyben újabo kiemelkedő munkasikereket fognak elérni, szocialista ha­zánk Az adóztatás is az embert szó lgáíja A menyei tanács vb ülése A múlt esztendőben bevé­teli többletet értek el tanácsa­ink. Köszönhető ez annak, hogy a főhatóságok — elfo­gadva a megyei vezetők érve­lését — megváltoztatták az ál­lami támogatást. Az eredmé­nyes gazdálkodást nagyban előmozdította a tanácsi saját bevetelek növekedése — álla­pították meg a megyei tanács legutóbbi ülésén. A végrehajtó bizottság ked­den megtartott ülésén a saját bevételek egyik ágát, az adó­zást vizsgálta. Szellemi foglal­kozásúak, iparosok, magán- kereskedők 1972-ben 9 millió forintot meghaladó összegben fizettek adót. A múlt eszten­dőben ez a bevétel meghalad­ta a 10 millió 300 ezer forin­tot. Az egymilliónál nagyobb emelkedés kifejezd, hogy az adóhatóságok a gazdasági élet fejlődésével arányosan növe­lik az állami bevételeket. Sze­repet játszik a növekedésben az adók differenciálása is. He­lyesen alkalmazzák a prog­resszivitást. Az adóztatás igazságosságát bizonyítja, hogy túlzott adó­terhek miatt például egyetlen kisiparos sem szűntette meg működését. A végrehajtó bi­zottság nagyon határozotton állást foglalt amellett, hogy az adók kivetése, befizetteté­se mindig erpberközpontú le­gyen. Komárom megyében 110 ezer adózót tartanak nyílván. Ez azzal jár, hogy a megye csaknem minden családja kap­csolatba kerül az adóhatóság­gal. Érdemes megemlíteni, hogy több mint 11 ezer gép­kocsi- és mintegy 7500 mo­torkerékpár-tulajdonos fi­zet adót a megyében. Az adóhatóságok pontos, ha­tározott tevékenysége szüksé­ges ahhoz, hogy az adózók elégedettségét vívják ki. En­nek egyik útja az adóügyek nyilvánossága. Beváltak pél­dául az iparosok, illetve a ke­reskedők adóközösségei. Az érdekképviseleti szervek — a KIOSZ és a KISOSZ — köz­reműködésével maguk az ér­dekelt adózók állapítják meg adóalapjukat, gondoskodnak az államnak járó összeg pon­tos befizetéséről. A tanácsok adóügyi szervei — állapította meg a végrehajtó bizottság — ellenőrzéssel, szakmai irányí­tással járulnak hozzá a való­di jövedelmeknek megfelelő összegek befizettetéséhez. Ugyancsak nagyon fontos — hívta fel a végrehajtó bizott­ság a figyelmet —. hogy a ta­nácsok testületi üléseken fog­lalkozzanak az adóztatással. Ez a fórum különösén alkal­mas arra, hogy minél széle­sebb körben váljék világossá: az önkormányzatnak milyen fontos része az adóztatás. A végrehajtó bizottság uta­sította az adóhatóságokat, hogy a kivetések erőteljesebb differenciálásával is szolgál­ják a közös célokat. Az adók nagyságának megállapításá­val segítsék elő a szolgáltatá­sok javítását. /Az eddiginél még hatásosabban vonják el a túlzott jövedelmeket. •• Ünnepségek a kiváló vállalatoknál A SZIM esatergomi maró­gépgyárában a Kiváló Válla­lat és az Élüzem cím elnyeré­se alkalmából rendezett ün­nepségen Hazai Jenő igazgató méltatta azokat a munkasike­reket, amelyek a kitüntetésre érdemessé tették a vállajat és a gyár kollektíváját. A ta­valy elért eredmények mellett nagy teret szentelt annak a vállalásnak is, melyet a maró­gépgyár dolgoz^, tettek pár­tunk XI. kongresszusa és ha­zánk felszabadulásának har­mincadik évfordulója tisztele­tére. Az ünnepségen, hatvan ki­váló dolgozónak nyújtottak át kitüntetést, 43 szocialista bri­gád kapta meg a különböző fokozatnak megfelelő jelvényt. Az erkölcsi elismerés összesen mintegy 400 000 forint juta­lommal párosult. A vállalati kitüntetéseket Pecséri Ede ve­zérigazgató-helyettes, a gyá­riakat pedig Hazai Jenő nyúj­totta át. A gyár munkásőr-alegységei táviratban értesítették az ün­neplőket határozatukról, hogy a kongresszusi munkaverseny­ben ők is részt vesznek. Is­mertették a vállalásokat is. A CEMENT- ÉS MÉSZMŰ­VEK tatabányai gyárában a vállalat vezérigazgató-helyet­tese, Rie&z Lajos adta át 1973. évi munkájuk elismeréseként a Kiváló Gyár címet tanúsító oklevelet. A Cement és Mész- műveket az építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter, az építők szakszervezete elnök­ségével egyetértésben, Kiváló Vállalat címmel tüntette ki. A vállalat tíz üzeme közül hat érdemei.a ki a Kiváló Gyár címet megyénkből a tatabá­nyai, s kettő: a dorogi rhész- üzem és az eternitgyár igazga­tói dicséretben részesült. A tatabányai cementgyár kollektívája országosan ismert helytállásáról, versenyválla­lásai teljesítéséről. Több or­szágosan elterjedt mozgalom indult el innen. A nagy törzs­gárda — hétszáz dolgozó — szocialista brigádokba tömö­rült, s a termelésen kívül a városban végzett társadalmi munkájuk értéke is fémjelzi nevüket. A gyár a múlt esz­tendőben négyezer tonnával adott több cementet a terve­zettnél, gazdaságosan, nyere­ségesen dolgozott. A BÁBOLNÁI MEZŐGAZ­DASÁGI KOMBINÁTBAN rendezett ünnepségen Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője adta át a Kiváló Vállalat cím elnyeréséről szóló kitüntető oklevelet. Az ünnepségen meg­jelent Mokri Pál, a megyei pártbizottság titkára, . Kiss István, a megyei tanács elnö­ke és Horváth István, a ko­máromi járási pártbizottság első titkára. Záhonyi Lászlónak, a gaz­daság pártbizottsága titkárá­nak megnyitó szavai után dr. Papócsi László igazgató mon­dott ünnepi beszédet. Ezután Jakab Sándor emelkedett szó­lásra. Beszédében méltatta a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepének, május else­jének jelentőségét. A további­akban a magyar mezőgazdaság kiemelkedő eredményeiről szólt. Hangoztatta, hogy a Bá­bolnai Mezőgazdasági Kombi­nát jelentős szerepet játszik hazánk mezőgazdaságának fej­lesztésében. Különösen azt hangsúlyozta, hogy a kombi­nát milyen nagy sikerrel vitte át a gyakorlatba a tudomá­nyos kutatás eredményeit. Ezután átadta a Kiváló Vál­lalat kitüntető cím elnyerésé­ről szóló oklevelet dr. Burgert Róbertnek, a kombinát vezér- igázgatójának. A gazdaságban 116-an kap­tak Kiváló Dolgozó jelvényt, 30-an a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója jelvényt, hárman pedig miniszteri dicsérő ok­levelet. A' MIKROLÍN Mechanikai Játékgyártó Ktsz 1973. évi' ■eredményeivel kiérdemelte a KISZÖV vándorzászlaját. A' szövetkezet munkája évek óta egyenletesen fejlődik. Árbevé­telük például 19 százalékkal haladta meg az előző évi szin­tet, míg nyereségük csaknem megháromszorozódott. A szer­vezettebb munka eredménye­ként az egy munkásra jutó termelési érték 26,2 százalék­kal, nőtt. Az elért teljesítmény azért is jelentős, mert csőkké-' nő létszámmal érték el. Eb­ben az esztendőben, csaknem tízmillióval több terméket sze­retnének gyártani a tavalyi­nál. A TATABÁNYAI ÉPÍTŐ­IPARI Szövetkezet! kollektí­vája másodszor érdemelte ki a „Kiváló Szövetkezet” címet, melyet tegnap délután a Pus­kin Művelődési Házban ren­dezett ünnepi közgyűlésen kaptak meg. A szövetkezet a múlt évben 56,2 millió forint termelési értéket hozott létre, 14 százalékkal magasabbat, mint 1972-ben. E gyors növe­kedést elsősorban a termelé­kenység emelkedésével érték el. A múlt évben 110 lakást adtak át. Nyereségük 15 százalékkal volt több, mint amennyit ter­veztek, összesen, 8,2 millió- fo­rint. Ezért csaknem hat­százalékkal tudták emelni a dolgozók bérét. Az ünnepsé­gen Takács Lajos a KISZÖV elnöke nyújtotta át a kitünte­tő oklevelet Várvölgyi Mihály­nak, a szövetkezet elnökének. Erősödjék a világ dolgozóinak összefogása az imperializmus elfen!

Next

/
Oldalképek
Tartalom