Dolgozók Lapja, 1974. április (27. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

MAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK) L7 doimöK^m 1974. április 2. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Művészetük elismeréséül A művészek munkája tár­gyiasult formában nem tör az égre, mint valamely felhőkar­coló, de — túl az építőművé­szek tényleges hozzájárulásán •— szerves része a szocializ­mus építményének. Nagy nemzeti ünnepeink, köztük a legnagyobb, felszabadulásunk ünnepe, április 4-e megúju­lást hozó időszakában fejet hajtunk a munkájuk előtt, amint hogy minden munka előtt, amely népünk gazdago­dását, boldogulását, emelke­dését szolgálja. Abban, hogy a magyar nép összehasonlíthatatlanul ma­gasabb szinten él, mint bár­mikor viharos történelme folyamán, abban, hogy min­denben megújuló társadalmát, szocialista társadalmat épít — munkások, parasztok, mérnö­kök, tanárok, orvosok, tudósok és művészek együttes munká­ja van. Ahogy a nagy egészben tá­mogatják, kiegészítik és elő­segítik egymást a tevékeny­ség, a szocialista építés kü­lönféle tényezői — úgy tartják és támogatják egymást a mű­vészet egyes ágazatai. Nem fejleszthetünk ki — csak ki­ragadva a példát — magas­rendű filmművészetet a lá­táskultúra, a képzőművészet nélkül, cselekvő és befogadó értelemben értékes tánckul- tűrát anélkül, hogy meg ne valósítsuk Bartók és Kodály szándékait; igazi színház nincs irodalom nélkül, szocialista kultúrpolitikai céljainkat szol­gáló televízió nincs vala­mennyi művészet- arányos fejlesztése, támogatása és el­mélyült aktivitása nélkül. Ez mind igaz — de vajon ez a végső cél? Természetesen nem. A „végső” cél (a nyil­vánvalóan végtelen folyamat­ban) népünk boldogabb élete, ennek érdekében a szépért lelkesedni, örülni tudó embe­rek sokaságának további és további szaporítása. Köszönet a művészet leg­jobbjainak, akik segítenek a cél elérésében. Öregeknek, kö- zépkorúaknak és fiataloknak, íróknak, filmoperatőröknek, zeneszerzőknek, grafikusmű­vészeknek, Qiszlettervezőknek. operaénekeseknek és a dzsessz igazi kiválóságainak egyaránt. Mindüknek, akik komolyan végzik művészi hivatásukat, akik mélyről és fáradsággal emelik ki a művészi hatás kincseit, akik igaz eszközök­kel kerültek és kerülnek kö­zel a közönség, a nép szívé­hez. Sorolni nem lehet és nem is kell itt azokat, akik „A Ma­gyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, „A Magyar Nép- köztársaság Érdemes Művé­sze” címeket, valamint a Jó­zsef Attila-, 'ászai Mari-, Ba­lázs Béla-, Liszt. Ferenc-, Er­kel Ferenc- és Munkácsy Mi- hály-díjakat kapták az idén Sokan vannak, részben már tisztelettel, részben nagy vá­rakozással tekint tehetségük­re, új-új művészi megnyilat­kozásukra az ország közönsé­ge. A címeket, a díjakat a Mi­nisztertanács „a szocialista kultúra terén elért eredmé­nyek elismeréséül” adja, a nép nevében. A kitüntetettek között és soraikon kívül <ö- szönet illeti élő és már nem élő alkotóink és előadóink kö­zül mindazokat, akik az egész életüket, művészi tevékenysé­güket tették arra, áldozták azért, hogy a szocialista kul­túra megvalósuljon. Legkivá­lóbb fiatal művészeink — köz­tük a kitüntetett fiatalok is — ezeknek a művészeknek a méltó követői. Néhányan pe­dig — Szabó Vladimírhoz, a munkásmozgalomban ismert­té vált kiváló, öreg festőmű­vészhez hasonlóan — maguk ft példák.-----­K iosztották *'■ -' a művészeti díjakat és kitüntető címeket Hétfőn az Országház Va- hoz, hogy a legmagasabb ren­dász-termében ünnepélyesen dű művészetet is eljuttassa a kiosztották az 1974. évi Kivá- legnagyobb tömeghez, a nép­ló-, illetve Érdemes-művészi hez, úgy növekszik a művé- címeket. szetek, a művészek részéről a Az ünnepség elnökségében felelősség, hogy az értő betű­helyet foglalt Fock Jenő, a gadás, milliók ízlésének Minisztertanács elnöke, Aczél kítása, György, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az MSZMP Po­Mai számunkban: Barátság a mindennapokon 3. oldal A tűz anatómiája 4. oldal Gyorslista a lottó tárgynyeremény-sorsolásáról 6. oldal AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa litikai Bizottságának tagjai, Övári Miklós, a Központi Bi­zottság titkára, dr. Komidesz Mihály, a Központi Bizottság ala­alakulása érdekében mindent megtegyenek, ami módjukban áll — nem a mű­vészi színvonal rovására —, hogy a találkozás útját egyen­gessék. — Csak akkor teljesítik hi tudományos közoktatási és kul- vatásukat, ha akihez szólnak, turális osztályának vezetője és kölcsönös erőfeszítés alapján dr. Orbán László művelődés- képes értőn befogadni alkotá­saikat, hogy megtanuljon ne csak nézni, hanem látni; ne csak hallgatni, hanem meg­hallani; ne csak érteni, hanem megérteni; nemcsak érezni, hanem átérezni a mű lénye­gét, üzenetét. Aczél György ezután átadta a művészeti kitüntetéseket. Az ünnepség után a Minisz­tertanács fogadást adott a ki­tüntetettek tiszteletére. ügyi minisztériumi államtit­kár. Aczél György ünnepi beszé­dében hangsúlyozta: — A szocializmus a történe­lem egyetlen olyan társadalmi rendszere, amely magas szín­vonalú és állandóan fejlődő művészet és irodalom nélkül nem létezhet, nem épülhet, mint ahogyan a szocialista em­ber formálása, a teljes, értel­mes emberi élet alakítása sem képzelhető el irodalom, művé­szet, szocialista kultúra nél­kül. Így kerül az ünnepi ese­ményhez tartalmilag közel a zánk felszabadulásának 29. Központi Bizottság ülése, évfordulója alkalmából. Az amely a munkásosztály hely- ünnepségen megjelent és az zetet, a közművelődési politi- elnökségben foglalt helyet kát tárgyalva és abban állást Aczél György, a Politikai Bi- foglalva, ró feladatokat ránk a zottság tagja, a Miniszterta- munkásosztály, a dolgozó tö- nács elnökhelyettese, Óvári Művészeti díjakat adtak át hétfőn a Fészek-klubban ha­Százmillió megyénk ipari szövetkezeteiben Hétfőn ülést tartott Tata­bányán a KISZÖV elnöksége. Megtárgyalta az ipari szövet­kezetek múlt évi gazda i igi tevékenységét. Megyénk szö­vetkezeteinek termelése és az általuk nyújtott szolgáltatá­sok mértéke 1973-ban '18.5 millió forint volt, 15,7 száza­lékkal magasabb, mint az elő­ző évben, örvendetes, hogy az építőipari szövetkezetek ter­melése 9,2 százalékkal, az .pá­riáké pedig 20,8 százalékkal emelkedett. A lakossági szol­gáltatások értéke meghaladta az 5o millió forintot. A szövetkezetek közül külö­nösen a tatai Hűtőtechnika Ktsz fejlődése szemléletes, tavaly több mint 22 millió fo­rinttal növelte termelését. Je­lentősen javult a komáro ni Vasipari, a tatai Kádár, a ta­tabányai Mikrolin, a komáro­mi Ruhatisztító és az eszter­Tudományos elemzés az üzemi balesetek okairól rregek, a nép kulturális to- vábbemelkedésének sokoldalú segítésében, szolgálatában. *— Az igazi művészet virág­Miklós, a Központi Bizottság titkára, dr. Kornidesz Mihály, a Központi Bizottság osztály- vezetője,- Tömpe István, a Központi Bizottság tagja, a zása, szocialista viszonyaink Magyar Rádió és Televízió el- köri, maga után vonja a nép nöke> dr Simó Jen6 művelő­műveltségi színvonalának dds(jgyj miniszterhelyettes és emelkedését és népünk mu- Vass Imre, a Művészeti Szak- veltségi szmvona a tovább hat S7ervezetek szövetségének fő- a művészetek fejlodesere. Mert tit;k^ra ott volt művészeti, po- a műveszeti alkotások száz- ]itjkai és társadalmi éietünk ezrek, milliók közti elterjedé- szdmos mas vezető személyi- se korszakváltás a kultúra - történetében. Az ő ízlésük, ° igényük emelkedése bátorí- A.z ez évi József Attila, Já- tást ad és kell hogy adjon a szai Mari, Balázs Béla, Erkel művészetnek, hisz minden igaz Ferenc. Liszt Ferenc és Mun- rnűvész célja, hogy minél ér- kácsy Mihály díjasokat dr többen fogadják be alkotó- Orbán László művelődésügyi munkáját. De követel is az minisztériumi államtitkár üd- alkotóktól, hogy ők is minél vözölte. többet tegyenek az értő befő- Dr Qrbán Lászlő ezután átadta a kitüntetéseket, majd a fogadást adott a kitüntetettek szocializmus lehetőségei ah- tiszteletére. gadás érdekében. — Ahogy valóra válnak Tudományos színtű dolgo­zat került az SZMT akcióbí- zottsága pénteki ülésének napirendjére. Most először dolgozták fel megyei vonatko­zásban az üzemi balesetek okait és szerteágazó összefüg­géseiket. A tanulmány az ed­diginél hatásosabb intézkedé­seket sürget, mert a balesetek közül mind több a súlyos. A megyében a balesetek követ­keztében kiesett munkaidő elegendő lenne egy 1500 dol­gozót foglalkoztató gyár egy esztendei üzemeltetéséhez. Figyelemre méltó, hogy a legsúlyosabb baleseteket a mezőgazdaságban, az erdő- gazdaságokban, a vízgazdálko­dásban, a szállításban és a hírközlésben dolgozók szenve­dik el. Külön fejezet az italo­zás okozta kár. A balesetet szenvedettek mintegy 30 szá­zalékánál mutatták ki alko­holt a vérben. Évi átlagban 102,9 baleset jut az alkohol! fogyasztó 100 dolgozóra, míg nem italozó 100 dolgozó közül egy évben csupán 40,5 a sérül­tek száma. A balesetek többsége a munkaszüneti napok után kö­vetkezik be. Emögött is meg­található az alkoholfogyasztás. Legalább ennyire veszélyes, hogy ésszerű pihenés helyett sokan akár munkával, akár szokatlan mozgással — túl- fárasztják magukat a pihenő­napokon. Nem sikerült még pontosan kideríteni, hogy mi­ért a legtöbb a sérülés a mun­kaidő 4. és 5. órájában? Pil­lanatnyilag úgy lehetne ezt csökkenteni, ha ebbén az idő­szakban pihentető mozgást — munkahelyi tornát — rend­szeresítenének. Az SZMT mellett működé akcióbizottság eljuttatja a je­lentősebb üzemekhez a balese­tek okait feltáró tanulmányt. Javasolta, tegyenek intézkedé­seket a balesetek objektív elő­idézőinek kiküszöbölésére. Fo­kozottabban tartsák karban például a gépeket, a szerszá­mokat. a védőberendezéseket. Hasonló figyelmet szentelje­nek a szubjektív okok ellen- súlyozására is. A tanulmány tartalmazza a szükséges út­mutatásokat. górni Szolgáltatóipari Szövet­kezet. Az építőipari szövetke­zetek közül a komáromi emel­te jelentősen termelését. A megye 22 szövetkezeté-) ben ötezren dolgoznak. A iét­szám — sajnos — évről évae csökken, elsősorban a szolgál­tatóiparban. Emelkedett a szövetkezeti dolgozók bére 1973-ban: 6,4 százalékkal. A szövetkezetek jól gazdálkod­tak. A tervezett nyereséget 22 százalékkal teljesítették túl, megyénkben először ha­ladták meg a 100 millió fo­rintot. A szövetkezetek két*) harmada az előző évet mag-* haladó nyereséget ért el. Az elnökségi ülés befej ;rö aktusaként Takács Lajos, ft KISZÖV elnöke, kitüntetése­ket nyújtott át felszabad uli- mk 29. évfordulója alkal má­ból. A „Könnyűipar Kiváló Dolgozója” kitüntetést Eny-’di Gábor, a tatabányai Fodrász Szövetkezet elnöke és Láng János, a komáromi Ruhati ;z- tító Szövetkezet karbantart íja kapta. A „KGM Kiváló Dolgo­zója” Orbán László, a ko il- romi Vasipari elnöke, Her­mann Tamás, a tatai Ható- technika és Szabó Kálmán, az esztergomi Vasipari Szövetke­zet dolgozói lett. A „Szöv’t- zeti Ipar Kiváló Dolgozója" kitüntetést Bitay Zoltánnak: áz esztergomi Építőipari el­nökének és Kiss Lajosnak, a tatabányai Mikrolin Szövet­kezet főkönyvelőjének ado­mányozták. ! Épül Tatabányán az új főposta Tatabánya-Újváros főterén, a patikát magába foglaló üz­letház, valamint az Állami Biztosító és az OTP irodaháza között jó ütemben épül a KO- MÉP kivitelezésében megyénk új főpostája. Főfrontja a Fel­szabadulás térre nyílik majd. hátsó frontia pedig a vasútat átívelő közúti hídra. Az új posta közvetlen kap­csolatban áll majd a meglévő Szabó Nándor ácsbrigádja az épülő főposta zsaluzását végzi (Fotó: Jusztin) postai erősítő állomással, va­lamint más, később építésre kerülő postaépületekkel. A szállító autók a 80-as útról közvetlenül jutnak majd el az épület mélyebben fekvő hátsó frontjához. A főtér felől azon­ban a közönség szintkülönb­ség nélkül jut el az önkisz li­gáié, úgynevezett „néma nns­tahiTTatal'—3”. Ttt álljak maid a telefonfülkék, a hírlaoáru- sít's is itt történik, az érték­cikkeladás mellett a tv- és rá­diószámlák is itt fizethetők ki, a pénzföladás is itt bonyo­lódik. F.z a rész várhatna" éiiel-napoal üzemel majd. A főtér felőli első emeleten, a hcJsó front második szint'én lesznek a postás vendégsir­hák, az oktatásra szolgáló „an- termek, a ruhatár és a büfé. A forgalmi épület átadását jövőre tervezik, az új Cross­bar-típusú telefonközpontot magában foglaló műszaki részleg átadását pedig 1977-re. Az új főposta nemcsak megkönnyíti majd mejvesi >k- helyünk és megyénk postai forgalmát, hanem észtét; cai szempontból is szép és ki­emelt épülete lesz Tatabánya- Újváros centrumának. Oroszlányban zárul a Forradalmi Ifjúsági Napok menyei rendezvénysorozata Gazdag programmal boszonfilt fiataljain!! április V-ét Megyénk ifjúsága április 4-én, Oroszlányban zárja a három történelmi tavaszunkat, március 15-ét, március 21-ét és április 4-ét köszöntő For­radalmi Ifjúsági Napok ren­dezvénysorozatát. Koszorúzási ünnepségét ren­deznek a szovjet hősök em­léktáblájánál, majd ünnepi KISZ-bizottsági ülést tartanak. Megnyitják a várostörténeti emlékkiállítást. Több bánya­üzemben vendégeket várnak a fiatalok — üzemlátogatásra invitálták a testvér KISZ-ese- ket. A 48-as ligetben emlékfát ültetnek az oroszlányi fiata­lok, a felnövő fa is emlékez­tetni fogja majd az utókort a város megalapításának 20. év­fordulójára. , Az új művelődési házban pedig a KISZ központi bizottsága Művészegyüttese szórakoztatja a város közön­ségét. Április 4-én érdekesnek ígérkezik a nyersgesújfalui fiatalok'esti, fáklyás felvonu­lása is, amelyet klubavató követ. Dorogon az Ifjú Gárda sza­kaszok versenyét rendezik meg. Több KISZ-szervezet ba­ráti találkozót rendez katona­fiatalokkal. A tatai járási KISZ Vb. tag­jai szovjet laktanyába láto­pionírokkal találkoznak. A fiatalokon kívül a szovjet és magyar pajtások szülei Is meghívót kapnak erre a ren­dezvényre. Irodalmi műsorral kedveskednek a kecskédiek a vendégeknek és jó alkalom lesz a találkozó a barátság ápolásán kívül a nyelvgya­korlásra is. Bár még nincs vége a For­radalmi Ifjúsági Napok ren­dezvényeinek, de elmondhat­juk: idén értékes, gazdag és sokszínű volt megyénk ifjúsá­gának ünnepségsorozata. A hagyományok új színfoltok­kal gazdagodtak: Tatabányán munkás- és diákfiatalok se­resték fel egymást, tájékozód­tak egymás életéről. Különö­sen érdekes volt a szakmun­kástanuló napok eseménysoro­zata. A tanulók nemcsak szak­májukban, hanem általános műveltségi kérdésekben, sport­ban is vetélkedtek. Az ifjúsági parlamentek szervesen beleil­leszkedtek a FIN eseményso­rozatába. Az üzemi, közéleti demokráciának e fontos fóru­main sok fiatal elmondhatta véleményét, megfogalmazhat­ta kívánságát. A KISZ-szervezeteknél meg­tartott ifjúsági napokon a fia­talok találkozhattak, kicserél­hették gondolataikat számos gatnak, megismerkednek a ka- megyei vezetővel, közéleti sze- tonák életével, megemlékez- mélyiséggel, A sport- és kid­nek hazánk felszabadulásának turális versenyeknek is sok 29. évfordulójáról. résztvevőjük volt, s nagy kö­A kecskéd! úttörők szovjet zönségsikert is arattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom