Dolgozók Lapja, 1974. március (27. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-06 / 54. szám

Í974. március 6, szerda »ObGÖZÖK LAPJA APRÓHIRDETÉS ALLAS JAßMCl Villamosmérnök. 2 éves gyakor­lattal állást változtatna. ..Komá­rom megye 63405” jeligére az esz­tergomi hirdetőbe. 914 Fiatal, érettségizett nőt felvesz a Csőszerelőipari Vállalat almásfü- zitői MOLAJ kirendeltsége admi­nisztrátori munkakörbe. Jelent­kezni lehet a kirendeltségen szer­da és pénteki napokon délelőtt. 843 2&0-es oldalkoesis Pannónia mo­torkerékpár sürgősen eladó. Ta­tabánya V., Kilián krt. 12. 1V/2. 896 250-es MZ oldalkocsis motorke­rékpár 18 000 km-rel eladó. Tata­bánya ív., Élmimkás-sor 5/6. 892 VEGYES MŰSZAKI RAJZOLÓI MUNKAKÖRBE női munkaerőt azonnali hatállyal felveszünk. Jelentkezés: Esztergom- tábor, Eperjesi út 32. ALUGRAFIKA. 204 négyszögöl házhely, fele 6ZŐ1Ő és gyümölcsös építési anyag­gal eladó. Tatabánya II., Vadvi­rág u. 65. sz. Érdeklődni Tatabá­nya n., Kossuth u. 43. 897 Majk-puszta, Madárhegyen, csárdától 10 perc 210 négyszögöl hétvégi telek eladó. „Faházat adok” jeligére a kiadóba. 903 Tata-tóvároskerti állomásnál kb. 100 négyszögöl házhely eladó. Ta­ta II., Székely B. u. 14. 814 Eladó 37o négyszögöl házhely. Vértesszőlős, Árpád ut 39. sz. 857 Az A szírt Keményítőgyár fel­vesz esztergályos és hegesztő szakmunkásokat, nő) és férd se­gédmunkásokat, portást. Bérezés: kollektív szerződés szerint. 835 A Komárom megyei Tanácsi Öt- építő Vallalaf felvételre keres 1 fő fiuisergép kezelőt, kőműves szak­munkásokat és aszfaltüzem terü­letére vizsgázott fűtőket. Jelent­kezni lehet: Tata n.. Gesztenye- fasor 3. Munkaügy. 810 A Tatai Állami Gazdaság fe­rencmajorl üzemegysége felvételt hirdet baromfigondozók, rakodók és éjjeliőrök részére (éjjeliőr le­het nyugdíjas is), a munkakörnek megfelelő kereseti lehetőséggel. Felvételre jelentkezés: Szomód, Ferencmajor, a főágazatvezetönéL 870 Az EGAZ Vállalat Tatabányai Pébé Kirendeltsége raktárost állás betöltésére keres közgazdasági technikumi végzettséggel rendel­kező női dolgozót. Jelentkezés ön­életrajzzal az alábbi elmen: 7-10 óráig. EGAZ Vállalat Fébé Kiren­deltség (Gázszerviz) Tatabánya I, Május 1. park. 800 KAKAS Balatonalmádiban épülő társas- ház részemet eladom. Érdeklődni: Sasvári Ferenc, Tatabánya Hl., Beloiannisz u. 103/a. Tat.ibánva-Uj váróéba, cserélném oroszlányi kétszobás, komfortos lakásomat, hasonlóra, megegye­zéssel. Oroszlány, Bánki Donát u. 15 fezt. í. 871 Kisebb kertes családi házamat garázzsal, elcserélném összkom­fortos lakásra, vagy eladnám ol­csón sürgősen megegyezéssel. Ér­deklődni: Tatabánya I., Kandó U. 6. 874 Kis szoba-konyhás, bútorozott lakás kiadó gyermektelen házas­párnak. Érdeklődni Tatabánya HL, Iparos u. vége. (Kültelek) Fara- guna-ház. 863 Óriás gyümölcsű szentendrei eg­res, hollandi piros és fekete ribiz- ketövek darabonként :l.o it. nagy­virágú francia évelő szegfüpalán- ták tövenként 2 forintért kapha­tók. Toronyi Kertészet, Békéscsa­ba, Sztraka 27. 821 Esztergom, szamárhegyi dűlőben 3Ő0 négyszögöl vikendtelek eladó. Múút mellett. Érdeklődés: Zsolt Nándor utca 9. (Pölte.iberg uteá- ból nyílik.) ______ 913 M ásfél éves német juhászkan 700 Ft-ért eladó, családi okokból. Cím: Tatabánya n., szelim út 135. sz. 910 B O Z S A K ! A legszebb faj­tákban. örökzöldek, tuják, nemes orgonák. Díszcserjék, virághagy­mák. Nagy választék, kiváló mi­nőség. vidéki megrendeléseket postán, pontosan teljesítjük. Kér­je díjmentes, színes nagy árjegy­zékünket. Szálkái dísznövényker­tészet. Budapest 1061 Népköztár­saság 8. i64 5 hónapos német juhászkutya szuka, törzskönyvezett eladó. Ta­tabánya V., Mártírok u. 115 1/3. 895 Tata, Naszály! úton, a Látóhe­gyen — fényesi bejáróval szem­ben 265 négyszögöl szőlő, pincével, présházzal, felszereléssel eladó. Érdeklődni lehet: Tata II., Tópart út. 8, 15 órától — 18 óráig. Fojték- náL sas 19 hónapos kan, és 7 hónapos szuka „A” törzskönyves, német­juhászkutya eladó. Tata II., Szöl- lősi út 37. 15 óra után. 869 Autóg'arázs alápincézve Csokonai utcában eladó. Érdeklődni: Komá­rom, Városmajor n. 28. Pintér Miklósné. 846 HAZASSAG 72 éves 176 cm, egyedülálló, nem dohányzó nyugdíjas, elvált ember, megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő özvegy vagy elvéit szolid nyugdíjas asz- szonnyal. Lakás van. „Kertes há­zamba tavaszra várom” jeligére a tatai hirdetőbe. 915 99 KERESSE FEL' esztergomi—dorogi női késáruba szakboltjait TAVASZI KABÁTOK már megérkeztek! Külön ajánlatunk? „olcsóbb lelt Nlói jereeyruha 720 Ft helyeit 500 Ft Bakfis pamut 930 ** 650 Ft lersey pantalló 360 t* 292 Ft 9* 508 420 Ft Kérjük tii\elic „ kirakati ajánlatainkat” Ahol fűtik az utakat Minden téli időszakban is­mételten jelentkező feladatsz úttest, a gyalogjárdák és a gépkocsi-kijáratok megtisz­títása a hótól és a jégtől. A hagyományos módszerek is je­lentős költségekkel járnak. A jégmentesítésre használatos só ráadásai korrodálja a gépko­csi vasszerkezetét és az úttest betonanyagát. Az említett hát­rányok kiküszöbölésére hiva­tott módszer az útburkolat fű­tése. A különböző útfűtési rend­szereket kifejlesztő vállalatok és intézetek üzemi méretű kí­sérleteket végeztek az elmúlt években. Ennek alapján meg­állapították, hogy a fűtési rendszerek műszakilag meg­bízhatóan üzemelnek. Üzemel­tetési költségeik pedig gazda­ságilag elviselhető határok kö­zött vannak. A legjelentősebb fűtőegység, melynek építése 1969-ben kezdődött el Saar­brücken mellett, a német— francia határnál található. Az autópályái! bizonyos részét 150 m hosszúságban, 1500 m2 össz- felület nagyságban melegítik. A beton útburkolat fűtött szakaszát jól el kell szigetelni az alapépítménytől és a kör­nyező talajrétegektől. A kis átmérőjű hajtűcsöves fűtő­testeket, valamint a nagyabb átmérőjű és gyűjtőceövet a felületbe betonozzák. A főve­zeték egy közeli gépterembe vezet. Itt helyezkedik el a vil­lamos fűtés légihevítő. Ezen keresztül hajtja a fúvóventil­látor körfolyamatos rendszer­ben a levegőt A fűtött úttest kitűnően be­vált az elmúlt télen Finnor­szágban, Helsinkiben is. A Lappföld nagyobb helységed­ben a helyi hőerőmű kondenz­vízét az úttest fűtésére hasz­nálják. Hazánkban a Ganz Mérő­készülékek Gyára már koráb­ban megvásárolta egy angliai cégtől az elektromos fűtésű útburkolatok technológiáját. A módszert az elmúlt téli évad­ban próbálták ki Budapesten, a XIX. Vörös hadsereg útja 64. szám alatt lévő irodaházuk előtti autóparkoló egy részén mintegy 2000 négyzetméternyi felületen. A módszer jól alkal­mazható utak, járdák, benzin­kutak, hidak, hídfeljárók, re­pülőtéri kifutópályák, parko­lók, hó és jegesedé® elleni vé­delemre. Ez persze erősen a „jövő ze­néje”. De mint új lehetőség­gel számolni kell vele. Jó len­ne minél előbb „fűtött utakon” járni. L. A. I Merkúr sorszámai Trabant Limousine 52 593 Trabant Combi 8 914 Trabant Hykomat 1 312 Wartburg Limousine 24 694 Wartburg de Luxe 20 760 Skoda S—100-as 47 943 Skoda Coupé 588 Skoda 100—L 2 932 Skoda 110—L 2 772 Moszkvics 23 693 Moszkvics Combi 1 072 Polski Fiat 8 043 Zaporozsec 18 517 Zsiguli (Budapest) 47 400 Zsiguli (Debrecen) 16 844 Zsiguli Combi 1 271 Dacia 2 852 r& ■ • cr~ közlekedésbiztonsági csoport a Volánnál Növelik az oktatások színvonalát Amióta megjelent a Minisz- bői álló közlekedésbiztonsági tertanács 2024,1972 számú ren- csoport, melynek tevékeny sé- delete, szinte kézzelfoghatóan géről és létrehozásánál! szűk­mérhető intézkedések történ- ségességéröl Merényi Gyula nek országszerte a közlekedési igazgató-helyettes az alábbia- balesetek megelőzése érdeké- kát mondta: ben. A nagyon fontos rendel- _ Régj vágyunk teljesült kezés sok feladatot határoz azzal; hogv egy olyan u.0Uek- meg különböző színtű szerve- lívat sikerült létrehoznunk, zetek, vállalatok részére. Tata- amellyel _ úgy érzem _ b ányán a Volán 18-as Válla- előbbre tudunk lépni a latnál is erről beszélgettünk a balesetmegelőző, és propagan- közelmúltban. damunkában. A csoport elsőd­A tömegközlekedést lebo- .fela<^a^a: figyelemnél nyolító vállalatoknál különö- kísérni vállalatunk eletet, es sen nagy jelentősége van a minden olyan jelenségre fel- megelőző munkának.. A válla- figyelni, aminek megszunteté- lat vezetősége éppen ezért sével, vagy korrigálásával mindent megtesz annak érdé- csökkenteni lehet a baleset- kében, hogy a vállalat balese- veszélyt Ezek közül is a lég­ii statisztikája kedvező képet fontosabb a közlekedés szub- mutasson. A közelmúltban Íektív tényezőjének, az em- alakult meg a több szakember- bernek, illetve magalartasanak figyelemmel kiserese. Elkepze. léseink között szerepel, hogy a csoport részére egy gépko­csit biztosítunk, ezzel moz­gási lehetőséget teremtünk a megelőzésért dolgozó kollektí­va tagjai számára. Tolvay József, a csoport ve­zetője így summázza elkepze^ léseiket: — Szeretnénk az oktatások színvonalát növelni. Üj mód­szereket igyekszünk alkalmaz­ni az elméleti és gyakorlati oktatásban. — Csoportunk minden lehe­tőséget fel kíván használni az eredmények növelése érdeké­ben. Szeretnénk, ha minél ke­vesebbszer jelenne meg az új­ságban ilyen hír: „A baleset okozója a Volán 18-as Vállalat gépkocsivezetője” ... — ha — omarommegge “stííiyiÉ 1 ^ __-. -■*>». n c. K ék karssalaggal • • • Amikor először meglátták kék karszalaggal karján, so­kan csodálkoztak a városban. Sőt, akadtak egyesek, akik egyszerűen nem akarták el­hinni; hogy pont a gyár fő­osztályának vezetője segíti a közlekedés rendjét — mint közlekedési önkéntes rendőr? Amikor Rozsó Győzővel, az esztergomi Labor Műszeripari Művek meo-főosztályának ve­zetőjével találkoztam legutóbb, tényleg szóba hoztam, hogy miért vállalja ezt a sok eset­ben a pihenőidő feláldozásá­val járó társadalmi megbíza­tást. A középkorú mérnököt egyáltalán nem lepte meg a kérdésem, és így válaszolt: — Higgye el, n>'m ön az első aki megkérdezte, miárt vállalom? Hát megmondom. Semmiképpen nem „hobby- ból”, vagy egyszerűen kedv­telésből. A társadalmi megbí­zatásokat az ember önként vállalja és meggyőződésből. — Miért lettem önkéntes rendőr? Azt hiszem, az ember, aki látja a hétköznapok egy­re növekvő forgalmát, s maga is résztvesz ebben, szinte már megadja saját magának a vá­laszt. Segíteni kell’ Nálunk még nincs minden a legna­gyobb rendben — ami a köz­lekedési fegyelmet illeti. A rendőrség nem lehet ott min­denütt, ahol intézkedni kell. Hát ebben akarok én, és va­lamennyi önkéntes rendőrtár­sam segíteni. Ami az igazsá­got illeti, bennem tíz évvel ezelőttről maradt meg egy kép — kitörölhetetlenül, és akkor határoztam el végképp, hogy önkéntes rendőrként se­gítek. Itt, a városban elütöt­tek egy csöppséget, aki a Dal­eset helyszínén meghalt. Lát­tam, a szülők arcán a tragé­diából fakadó fájdalmat, a remegő gépkocsivezetőt. Nem tudom, ki volt a hibás, de a kép örökké megmaradt ben­nem. Egy kis emberke nem érhette meg, hogy felnőtt le­gyen, közlekedési baleset ál­dozata lett. Több, mint tíz év óta se­gíti az esztergomi önkéntes rendőri csoport tevékenységé­vel azt a nagyon főnix», tár­sadalmi és politikai ügyet, melyet úgy hívunk; harc a balesetek ellen. Nincs miniig könnyű helyzetben. A gépjár­művezetők, a gyalogosok kö­zött mindig akadnak. akik felesleges „piszkálódásnak” veszik az önkéntes rendőriéi kapott figyelmeztető szót. Vannak, akik egyszerűen egy legyintéssel akarják elintézni szorgoskodásukat. Pedig az ef­fajta segítésért csak köszönet jár. Rozsó elvtárs így sum­mázza az esztergomi csoport tevékenységének lényegét. — Azt szeretném, ha mun­kánk eredményeként kevesebb ember halna meg útjainkon. Ahhoz akarunk hozzájárulni, szerény segítségünkkel, hogy az emberek megértsék, a köz­lekedésnek három fontos eie- me van: szabályismeret, a szabályok tiszteletben tartása^ és az egymás iránti figyelem, megbecsülés. (halász) KRESZ-vetélkedő a gyermekvárosban Kisorsolták a megyei pályázat díjait A komáromi Dobi István Gyermekváros lakói nagy iz­galommal gyülekeztek az in­tézet nagytermében. A Ko­márom megyei Rendőr-főka­pitányság és a megyei Közle­kedésbiztonsági Tanács itt rendezte meg a tanulók ré­szére a lapunkban meghir­detett „Játsszunk KRESZ-t” vetélkedő befejező fordulóját és a díjak sorsolását. Meghí­vottként részt vettek a záró­eseményen a komáromi Pető­fi Sándor iskola közlekedési őrsének tagjai is. impozánsan szép „rendőr-egyenruhájuk­ban”. Az izgalom még csak fokozódott, amikor a Magyar Rádió gépkocsija is megérke­zett a gyermekvárosba, hogy riport készüljön a vetélkedő­ről a „Harsan a kürtszó” cí­mű rádióműsor számára. A népszerű riporter; Ungvári Il­dikó hamar feloldotta a paj­tások feszültségét, gyorsan megbarátkoztak a mikrofon­nal. A megyei közlekedésrendé­szeti osztály vezetője. Rimái Sándor rendőr alezredes kö­szöntötte a résztvevőket, és máris kezdődött a vetélkedő, amelyen több mint százhar­mincán vettek részt. Először két barát kerékpártúrájáról szóló kis „közlekedési törté­netben” kellett megtalálni a hibákat, majd a 13 +1 KRESZ-totó kitöltésére került sor. Meglepő volt a szakmai zsűri számára, hogy a résztve­vők mintegy fele szinte hi­bátlanul oldotta meg mind a két feladatot. Ezért elsősor­ban az intézmény pedagógu­sait illeti dicséret. A tény azt bizonyítja, hogy a közlekedé­si ismeretek oktatása a gyer­mekvárosban jó kezekben van. A gyennekvárosi gyerekek közül ' külön dicséretet érde­mel: Vázsonyi Vilmos, Csáki Csaba, Dipold Zsuzsa, Standli Zoltán, Rigó Edit. A Petőfi Sándor iskola közlekedési őr­sének tagjai kitűntek a részt­vevők közül, persze ők már Pillanatkép a vetélkedőről. A zsűri értékeli a feladatlapokat Zánkán, az úttörővárosban is részt vettek a közlekedési szaktáborozáson. Közülük di­cséretet érdemel: Szőnyi Fe­renc, Kemény Ilona, Pető Györgyi, Kollárik Erika, Nagy Mária, akik közüj a négy kis­lány még csak az V. osztály­ba jár. A vetélkedő befejezésekor megtartották a Dolgozók lapjában meghirdetett rejt­vénypályázat sorsolását. I. díjat nyert: Vttó János, Vértestolna, Kenderesi út 18., Csinger Csaba, Szőny, Petőfi út 26.; Ruckenbrót József, Vértestolna. Petőfi út 33. II. díjat nyert: Bányai And­rás, Tatabánya, lí„ Határ út 28.; Mészáros Ibolya, Acs, Ki­nizsi út 9.; Téczely Péter, Ta­tabánya, V. Győri út. UI. díjat nyert: Szatmári László, Komárom, Mártírok u. 14.: Kiss Imre, Tatabánya, Erdész u. 18.; Rebi Anna, Ta­ta, II., Madách út 10. A zsűri különdíját — egy kisrádiót —' Natkai Agnes, a komáromi Petőfi iskola ta­nulója nyerte. A pajtások számára kisor­solt ajándékokat a közeli na­pokban a megyei rendőr-fő­kapitányság közlekedésrendé­szeti osztályának munkatársai adják át személyesen, és az iskolákban keresik meg a sze­rencsés nyerteseket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom