Dolgozók Lapja, 1974. március (27. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

2 DOLGOZOK LAPJA 1974. március 1. péaleSí Lahore után Hatvanezer szempár _ sae- geződötl február 22-én 'reggel a pakisztáni főváros messze­földön híres badzsani mecset­jébe tartó 30 iszlám államfő­re, akik csúcskonferenciára érkeztek Lahoréba. Talán van abban valami szimbolikus, hogy a reggeli imára érkezők közül a tömeg Jasszer Araíat- ot, a Palesztinái Felszabadítá- si Mozgalom vezetőjét részesí­tette a legmelegebb fogadta­tásban. E spontán megnyilvá­nulás alighanem a királyok, államfők és miniszterelnökök által képviselt 37 ország több száz millió lakosának a véle­ményét, óhaját is tükrözte: közös erővel el kell érni az összes megszállt arab terület felszabadítását, s a fejlődő országoknak össze kell fogni­uk, hogy meg tudják védeni érdekeiket a nagy olajfogyasz­tó tőkésállamokkal szemben. Az összefogás azonban fel­tételezi az országok közötti egyetértést és harmóniát. Bi­zonyára így gondolkoztak azok az arab államférfiak is, alak csatlakozva India álláspontjá­hoz azt javasolták Bhutto pa­kisztáni miniszterelnöknek: haladéktalanul ismerje el Bangladest, hogy annak kép­viselője is részt vehessen a csúcstalálkozón. A pakisztáni miniszterelnök kormányának tagjaival és a parlament el­érhető képviselőivel folytatott villámkonzultáció után a te­levízió nyilvánossága előtt be­jelentette: kormánya elismeri Bangladesi. Fél óra múlva ün­nepélyes keretek között meg­nyílt a 38 iszlám ország állam- és kormányfőinek csúcskonfe­renciája. A bangladesi delegáció Mudzsibur Rahman sejk mi­niszterelnök vezetésével csak másnap érkezhetett meg a konferenciára. A késésért kárpótolta őt az ünnepélyes fogadtatás. A pakisztáni fővá­ros repülőterén Bhutto mi­niszterelnök főgadta, s a szó szoros értelmében keblére ölelte a bagladesi kormányfőt. Ezzel is jelezte, véget ért a két ország között 1971 óta tar­tó ellenségeskedés. Az első nagy fegyvertény kétségtelenül Pakisztán és Banglades kibékítése, az isz­lám országok egységén táton­gó veszélyes rés betömése volt. Ezzel megnyílt az ENSZ-be vezető út a fiatal köztársaság előtt, amelynek felvételét ed­dig is csak a pakisztáni érde­kek védelmezésében fellépő Kínai Népköztársaság képvise. lőjenek vétója akadályozta meg. Már a konferencia első órái és az első felszólalások is ér­zékeltették, hogy a kedvező légkör jő hatással volt a csúcstalálkozó küldötteire. Kadhafi líbiai, Bumedien al­gériai és Szadat egyiptomi el­nök egyaránt a fejlődő orszá­gok szoros együttműködésének szükségességéről beszélt. Bu­medien konkrét javaslatot is tett: állapítsanak meg egy nagyobb összeget, amelyet a fejlődő országok megsegítésé­re fordítanak. Khalatbari irá­ni külügyminiszter pedig már azt közölte: országa egymilli- árd dollárt bocsátott a Nem­zet ke zi Valutaalap és a Vi­lágbank rendelkezésére, hogy abból kölcsönökkel segítsék a fejlődő országokat. A tanácskozásról kiadott kö­zös közleményt aláíró mind a 38 ország kötelezettséget, vál­lalt, hogy hatékonyan támo­gatja az arab országoknak a megszállt területek felszaba­dítására irányuló erőfeszíté­seit. A deklaráció a továbbiak­ban megállapítja: a palesztin nép nemzeti jogainak a hely- reállitása az igazságos és tar­tós közel-keleti béke megte­remtésének alapvető feltéte­le. Kelet—Jeruzsálem kérdé­sében sem fogadnak el olyan megállapodást, amely nem szüntetné meg a város izraeli megszállását. A deklaráció végül hangsú­lyozza: véget kell vetni a fej­lődő országok kizsákmányolá­sának, ugyanakkor biztosítani kell, hogy teljes mértékben rendelkezhessenek természeti kincseik és erőforrásaik felett. A lahorei csúcskonferencia tehát nagy jelentőségű, anti- imperialista határozatokat ha­gyott jóvá, éspedig egyöntetű­en, Kádár János és Losonczi Pál fogadta a román kormányfőt (Folytatás az 1. oldalról) igazgatója és Balogh László, a alatti üzemelésével, további Metró üZamigazgatója fogadta vonalainak építősével, a fővá- . Fosadás az MSZMP a vendégeket, akik ezután egy ros közlekedésében betöltött * j . , szerelvénnyel a Deák térig szerepével kapcsolatos kérdé­első titkáránál utaztak. Itt megtekintették a sekről. A Batthyány téren a földalatti gyorsvasút forgat- megtekintették a szentendrei Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön délelőtt a Központi Bizottság székházában fogadta Ion Gheorghe Maurert, a Ro­mán Szocialista Köztársaság Minisztertanácsának elnökét. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács elnök- helyettese, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes. Martin Ferenc, a Magyar Népköztár­saság bukaresti nagykövete, illetve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tese, Cornel Pacosté külügy­miniszter-helyettes és loan Cotot, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagy­követe. Budapesti városnézés mi és energiaközpontját. Er- HÉV csatlakozó szintjét. A “ deklődéssel hallgatták az is- vendégek a továbbiak során Ion Gheorghe Maurer és ki- mertetést a vezérlőpultokon, megtekintették a budapesti sérete a magyar hősök emlék- az üzemelés különböző fázisait Mátyás-templomot, ahol dr. művének megkoszorúzása után szemléltető jelzésekről, arról, Fábián János kanonok ismer- Budapest nevezetességeivel is- hogy a szigorú menetrend elő- tette a nagy múltú templom merkedett A. vendégeket a masait az 1 elmúlt évben 99,5 törte ne^et. Ezt követően a városnézésre elkísérte Szép- százalékos pontossággal telje- Halászbástyáról a fővároá pa- völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta- sítették a szerelvények, vala- norámájában gyönyörködtek, nács elnöke, Roska Istvánkül- mint arról, hogy nagyfokú kö- közben a lakásépítésekről, a ügyminiszter-helyettes és Mar- rültekintéssel és tartalékkal .városrekonstrukcióról beszál- tin Ferenc a Magyar Népköz- biztosítják a Metró energia- getett a román kormányfő a társaság bukaresti nagykövete, ellátását. Ezt' követően a ven- Fővárosi Tanács elnökével. A városnézés Metró-utazás- dégek tovább utaztak a sál kezdődött. A Baross téren Batthyány térig. A Metró-uta- Ebéd Daczó József, a BKV vezér- zás közben szó esett a fold­aZ Országházban Március 12—13: Pompidou francia elnök a Szovjetunióba látogat Georges Pompidou francia köztársasági elnök március 12—13-án látogatást tesz a Szovjetunióban, hogy talál­kozzék Leonyid Brezsnyevvel, az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkárával. Gromiko és Kissinger párhuzamos tárgyalásai A Damaszkuszban tartózko­dó Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter csütörtökön találkozott és megbeszélést folytatott Hafez Asszad Szíri­ái elnökkel, Mahmud al-Aju- bl miniszterelnökkel, vala­mint Abdel Halim Khaddam miniszterelnök-helyettes, kül­ügyminiszterrel. A találkozón részletesen és sokoldalúan megvitatták a kétoldalú kapcsolatokat, to­vábbá a közös érdeklődésre számottartó nemzetközi kér­déseket, különös tekintettel a közel-keleti helyzet rendezé­sére. A megbeszélés meleg, elv­társi légkörben zajlott le. Csütörtök délelőtt Jeruzsá­lemből Kairóba érkezett Kis­singer amerikai külügyminisz­ter, s nyomban megkezdte tár­gyalásait Szadat egyiptomi el­nökkel a szíriai—izraeli csa­patszétválasztásról és a genfi békeértekezlet második szaka­szának előkészítéséről. Szadat, mint ismeretes, több ízben ki­fejtette, hogy Egyiptom nem járul hozzá a genfi béketár­gyalások felújításához, amíg a szíriai részvétel feltétele­ként nem valósítják meg a Szemben álló erők szétválasz­tását a Golan-fennsíkon. Kissinger péntek délelőtt visszautazik Izraelbe, hogy folytassa közvetítő tárgyalá­sait a szíriai—izraeli csapat­szétválasztás előkészítéséről. (Vasárnap Bonnba várják.) Kairóban nagy jelentős ígat tulajdonítanak annak a tény­nek, hogy Gromiko szovjet Külügyminiszter jelenlegi da­maszkuszi, majd pénteken kezdődő kairói látogatása egy­beesik Kissinger negyedik kö­zel-keleti misszió jávaL Ezt korántsem véletlen egybeesés­ként és, annak jeleként érté­kelik, hogy a genfi békeérte­kezlet társelnöki szerepét be­töltő két nagyhatalom tovább­ra is együttes erőfeszítéseket tesz a közel-keleti rendezés előmozdítására, a béketárgya­lások következő szakaszának előkészítésére. „Kissinger és Gromiko pár­huzamos közel-keleti missziója önmagában is arról- tanúsko­dik, hogy a csapatszétválasz­tás nem a probléma lényege — állapítja meg az Al Gum- hurija, — A probléma lénye­ge a Biztonsági Tanács it2. számú határozatának végre­hajtása. azaz az Izrael által megszállt arab területek tel­jes kiürítése és a Palesztinái nép jogainak helyreállítá­sa... A két külügyminiszter küldetése összhangban van az­zal az egyiptomi kívánsággal, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok vállaljon cselekvő szerepet áz igazságos béke megteremtésében.” Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke csütörtökön ebé­det adott Ion Gheorghe Mau­rer, a Román Szocialista Köz­társaság Minisztertanácsa el­nökének tiszteletére az Or- izágház vadásztermében. Részt vett az ebéden Fehér Lajos, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Nyers Rezső, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai; dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, dr. Csanádi György köz­lekedés- és postaügyi minisz­ter, dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter-, Púja Frigyes külügyminiszter, Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta­nács elnöke, Gyenes András,' az MSZMP KB külügyi osztá­lyának vezetője, Az ebéden részt vettek a román kormányfő kíséretének tagjai. A szívélyes, baráti hangula­tú ebéden Fock Jenő és Ion Gheorghe Maurer pohárkö­szöntőt mondott. Fogadás az Elnöki Tanács elnökénél Losonczi Pál, a Népköztár saság Elnöki Tanácsának el­nöke csütörtökön délután az Országházban fogadta Ion Gheorghe Maurert. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt Roska Ist­ván külügyminiszter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Nép- köztársaság bukaresti nagy­követe, illetve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nökhelyettese, Cornel Pacos- te külügyminiszter-helyettes, és loan Cotot, a Román Szo­cialista Köztársaság budapesti nagykövete. Angol választási előrejelzések A csütörtöki napon Angliá- termében, de ha a liberálisok bán két közvéleménykutatási (akiknek az egyik felmérés 21, adat került nyilvánosságra, a másik 25 százalékot „adomá- Az Evening Standard-ben kö- nyoz”) bizonyos választókerü- zölt felmérés háromszázáé- letekben jól szerepelnek, ak­kos, az ITV-ben ismertetett statisztika, 2 százalékos kü­lönbséget tételezett fel a kon­zervatívok és a munkáspártiak között, az előbbiek javára. Az Evening Standard jóslata sze­rint a helyzet úgy alakul majd, hogy a konzervatívok­nak 50—60 mandátumos több­ségük lesz a munkáspárttal szemben az angol alsóház ülés­kor — írja a londoni esti lap — a 338 fős abszolút többsé­get a toryfölény alig haladja majd meg. A választási részvétel az es ti órákig nagynak látszott: a konzervatív párt sajtóköznon'.- ja szerint feltétlenül mégha ladja majd az 1970-es 72 szá­zalékot Plenáris ülés Bécsben a haderőcsökkentési tárgyaláson Oltványi Ottó, az MTI bécsi tudósítója jelenti: A közép-európai haderő- és és fegyverzetcsökkentési tár­gyalások csütörtöki plenáris ülésén a kanadai küldöttség vezetője, George K. Grande fejtette ki kormányának állás- foglalását. 'Az ülésről nem adtak ki közleményt, de any- nyit közöltek a tudósítókkal, hogy a legközelebbi tárgyalást a jövő héten rendezik. A Hofburg sajtóközpontjá­ban a bolgár álláspontot tar­talmazó kommentárt hoztak nyilvánosságra. A Szófia saj­tóügynökség kommentárja hangsúlyozza, hogy a Bécsben folyó tárgyalásoknak az a fel­adatuk, hogy a politikai klíma javulásával katonai enyhülést valósítsanak meg Európában. A bolgár kommentár többek között kitért a nukleáris fegy­verzet csökkentésének fontos­ságára is. „A bolgár nép a bécsi tár­gyalásokon lehetőséget lát arra, hogy a nukleáris ve­szélyt • mérsékeljék. Jogos az a várakozás, hogy a résztvevő 19 állam egyetért ennek a fegyverfajtának a csökken* tésében is. Várható, hogy ép­pen abban a térségben, amely­ben a katonai konfrontáció különösen nagy, Európa -szí­vében, katonai enyhülést való­sítanak meg. A ‘ Közép-Euró- pában végrehajtandó csökken­tés sikere kihatna a szárnyakra is, katonai enyhülést, hozna egyebek között a Balkánra. Ennek érdekében konkrét és reális javaslatot tett a Szovjetunió, az NDK,* Len­gyelország és Csehszlovákia. Azok a nemzetközi tárgya­lások — folytatja a bolgár kommentár —, amelyek jelen­leg Bécsben folynak, akkor hozhatnak pozitív ered­ményeket, ha a dönté­sek egyik fél számá­ra sem jelentenek egyol­dalú előnyöket. Ebből az alap­elvből kiindulva, érthetetlen a nyugati résztvevők jelenle­gi álláspontja. Felvetődik a kérdés, álláspontjuk nem ar­ra vezethető-e vissza, hogy egyáltalán nem akarják azt, amit Európa vár a bécsi tár­gyalásoktól.” Súlyosbodott az etióp válság Csütörtökön tovább súlyos­bodott Etiópiában a válság: délelőtt katonai alakulatok jelentek meg a főváros straté­giailag fontos pontjait, meg­szállták a bankokat, a köz­ponti táviró hivatalt és a re­pülőteret. Az etióp kormány a kialakult helyzetre való tekin­tettel az Afrikai Egységszer­vezet miniszteri tanácsa 22. ülésszakának meghatározott időre való elhalasztását kérte. Addisz Abebában az első izgalmat az váltotta ki, hogy helikopterekről több ezer röp­lapot szórtak le, amelyekben a légierő és a légideszant-dan- 'dár teljes támogatásáról biz­tosította az Aszmarában fel­lázadt második hadosztályt és közölte, hogy a fővárosi alaku_ latok nem hajlandqk elfojtani a zendülést, ha erre parancsot kapnának. A katonák üdvö­zölték a kormány lemondását, ugyanakkor hűségüket nyil­vánították ki Hailé Szelasszié császár iránt. Néhány órával később a hadsereg páncélosok­kal körülvette és több száz ka­tonával megszállta Addisz ■. Abeba repülőterét. Ugyanak­kor felfegyverzett katonák je­lentek meg a főváros fonto­sabb pontjain, banképületeket, szálltak meg és megerősítet­ték a rádió őrizetét. Hailé Szelasszié császár dél­után rádióbeszédben jelentet­te be a nemzetnek, hogy új kormányfőt nevezett ki, és a korábban ielzettnél magasabb zsoldemelést ad a katonák­nak. . Az új miniszterelnök Er.dal- kacsev Makkonen volt posta- és közlekedésügyi miniszter. Kormányát saját hatásköré­ben állíthatja'Össze, a császár... csupán ' a hadügyminisztert'' nevezte ki Abie Abebe tábor-1" nők személyében, aki eddig a szenátus elnöke volt. A szá­razföldi hadsereg új főpa­rancsnoka Szelasszié Bereka altábornagy. Megfigyelők sze. rint a császár mindkét*tábor- nok kinevezésével a lázongó hadsereg kedvében akart járni. A KGST Y. B. határozatai Csütörtökön Moszkvában befejeződött a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa Vég­rehajtó Bizottságának ülés­szaka. A kiadott közlemény megállapítja: A KGST szervei nagyszabá­sú és eredményes munkát vé­geztek a tagországok együtt­működésének tökéletesítése és elmélyítése, a program meg­valósítása érdekében. A résztvevők tervbe vették az integráció elmélyítését a villamosenergia-termelésben. Az érdekelt európai KGST- tagországok megállapodtak ábban, hogy közösen vesznek részt a Vinnyica (Ukrajna) és Albertírsa (Magyarország) kö­zött létesítendő 750 kilovoltos távvezeték építésében. A végrehajtó bizottság a KGST titkárságának javasla­tára tervbe vette, hogy a kö­vetkező években új hűtőháza­kat és hűtőkonténereket gyár­tanak. Megvizsgálta a szinte­tikus festék- és szerves fél- termékgyártási Z kapacitások fejlesztésével és bővítésében összefüggő javaslatokat, vala­mint azt az indítványt, amely nemzetközi vegyiszál gazdasá­gi egyesülés létrehozását (In- terhimvolokno) célozza. a Kislexikon \ Téli vek és adatok Romániáról * Nemrég nyilvánosságra ho­zott adatok szerint Románia lakosságának lélekszáma 1974. január 1-én 20,9 millió volt. A lakosság egy év alatt 165 000 fővel gyarapodott. Jelenleg a lakosság 58 százaléka falun él. A nemzetgazdaságban fog­lalkoztatott lakosok száma 1973. végén mintegy 10 milliót tett ki. ami az összlakosság 48 százalékát jelenti. A mezőgaz­daságban dolgozó lakosság részaránya az 1970. évi 50,9 százalékról 1973-ban 42 szá­zalékra csökkent. A bérből és fizetésből élők átlagos száma elérte az 5.8 millió személyt, 1973. folya­mán a munkahelyek számát mintegy 200 000-rel növelték 1973-ban 97 000 lakást adtak át rendelteié'éne'-, ebbő’ 55 000 állami, alapokból épült, 42 000 pedig állami hozzájárulással. Egyélű erőből a lakosság 48 600 lakást épített. Tavaly avatták fel az impo­záns bukaresti Nemzeti Szín­házat és az építészeti remek­műnek számitó marosvásár­helyi magyar és román tago­zatú színházat. Az ország stú­dióiban tizenhat játékfilméit 238 dokumentumfilmet és nyolc televíziós játékfilmet forgattak, 4200 könyv jelent meg román, magyar és német nyelven, összesen 72,2 millió példányban. A lakosság egészségvédel­mének javítása céljából tavaly öt új kórházat avattak fel, összesen 3000 férőhellyel. A kórházi ágyak száma 1972-hez képest, 3,8 százalékkal növe­kedett. Állami és szakszerve­zeti alapokból 8000 hellyel növelték az üdülök és d gyógyfürdök béfogadóképessé» fiiét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom