Dolgozók Lapja, 1974. február (27. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK1 ÚOlMÖKÚm 1pÉNTEÍUárl‘ AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX A^f^niiér Biitfinletéi Havannában Brezsnyev kubai programja Osvaldo Dorticos kubai köztársasági elnök (balról) a Jósé Marti érdemrenddel tüntette ki Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát Leonyid Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárát Havannában a Jósé Marti Érdemrenddel tüntették ki. A kitüntetést Osvaldo Dor­ticos, a Kubai Köztársaság el­nöke nyújtotta át a főtitkár­nak. Ez alkalomból mondott beszédében Dorticos megálla­pította, hogy Leonyid Brezs- nyev a kubai forradalom győ­zelmének első napjaitól a ku­bai nép hű barátja. — Az ön személyében — fordult Dorticos a kitüntetett­hez — népünk, amely elérte a politikai öntudat magas szín­vonalát és megőrizte magában a hősi harcok forró lelkese­dését, a nagy szovjet népnek és Lenin dicső pártjának adja meg a tiszteletet. A kitüntetés alkalmából mondott beszédében Berzsnyev kijelentette: „A Szovjetuniót és Kubát egyesítő barátság fejlődését és elmélyülését a Szovjetunió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága, a szovjet ál­lam mindig lankadatlan fi­gyelemmel fogja kísérni. A magam részéről mindent meg­teszek, hogy hozzájáruljak eh­hez a nemes ügyhöz. A kitün­tetést a Szovjetunió és a szocialista Kuba közt létesült szilárd, őszinte barátság és Megjelent a Régióné Angol növényvédő szereket ismertettek Tatán Rendszeres munkakapcsolat délyezési eljárások előzték jegyében hívta össze csütörtök meg. Alapos biológiai vizsgála- délelőttre megyénk növény- tot végeztek annak megállapí- védő-szerekkel foglalkozó szak- fására, hogy a REGLONE nem embereit a Mezőgazdasági lesz-e káros a környezetre, az Termelőszövetkezetek Komá- állatokra és a felhasználó em- rom megyei Területi Szövetsé- bérré. A vizsgálatok kedvezőek ge. Ez alkalommal az ICI Pro- voltak, ennek alapján engedé- tection Ltd. angol vegyigyár lyezték a növényvédő szer legújabb termékeit ismertet- forgalomba hozatalát. Az Alkaloida Gyárnak egyébként több angol készít­mény előállítására van lehető­sége. így Magyarországon ké- , ... . , . szül a GAMOXONE is. A csü­bevezetot majd Kadar András törtöki előadáson ismertették ték — filmvetítéssel és dia­képekkel illusztrálva — a szakemberek előtt. Az előadás­hoz Szeniczey Csaba, a TE- SZÖV munkatársa mondott növényvédő szakmérnök ,.Az ICI Magyarországon forgalom­ba hozott növényvédő szerei­ről és azok alkalmazásáról” címmel szólt az érdeklődők­höz. Az angol gyárnak Magyar- országon több éves kapcsola­tai vannak. A MÉM Növény- védelmi Főosztályával, illetve az AGROTRÖSZT-el különféle növényvédelmi technológiák kifejlesztésében vesznek részt. Kádár András növényvédő mérnök elsősorban egy új ké­szítményről, a REGLONE-ról (amelyet angol hatóanyag fel- használásával a magyar Alka­loida Gyár készít) szólt részle­tesen. Az új növényvédő szer lombtalanító anyag, amelyet napraforgó, repce és olajlen terményeknél lehet eredmé­nyesen felhasználni. A REG­LONE megkönnyíti a betaka­rítást, ezáltal valóban iparsze­rű, zártrendszerű termelés vá­lik lehetővé. A készítmény al­kalmazásával a terményeknél a magpergés gyakorlatilag megszűnik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a REGLONE használatával a termelés is növekszik. A készítmények forgalomba hozatalát természetesen enge­meg a hallgatósággal a MILS- TEM elnevezésű magcsávázó­szert a tavaszi és az őszi ga­bonafélékhez, valamint a PI- RIMOR 50 DT-t, az új, gyors­hatású, specifikus levéltetű­ölő szert. megbonthatatlan testvériség jelképeként fogadom.” A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága és a for­radalmi kormány fogadást adott Leonyid Brezsnyev tisz­teletére. A fogadáson jelen volt Fidel Castro, a Kubai KP KB első titkára, a forradalmi kormány miniszterelnöke, Osvaldo Dor­ticos, a Kubai Köztársaság el­nöke, Raul Castro, a KB má­sodtitkára, és más kubai ve­zetők. Jelen voltak továbbá a Leonyid Brezsnyevvel együtt Kubába érkezett szovjet hiva­talos személyiségek. A fogadás baráti, szívélyes légkörben folyt le. Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és Konsztan- tyin Katusev, az SZKP KB titkára baráti megbeszélést folytatott Carlos Rafael Rod- riguezzel, a Kubai KP KB tit­kárának tagjával, Raul Roa külügyminiszterrel, a KB tag­jával, és Osmani Cienfuegos- sal, a KB tagjával az aktuális külpolitikai kérdésekről. A Szovjetunió és Kuba kép­viselői csütörtökön légiszállí­tási megállapodást írtak alá Havannában. A világsajtó, a különböző or­szágok rádió- és televízió- állomásai világjelentőségű ese­ményként értékelik Leonyid Brezsnyev kubai látogatását. Leonyid Brezsnyev és Fidel Castro baráti találkozója Lenin és Jósé Marti népeinek egy­ségét szimbolizálja — írja a Granma, a Kubai Kommunis­ta Párt lapja. A Politika című jugoszláv napilap megállapítja: Nyilván­való, hogy a szovjet—kubai kapcsolatok ma szilárdabbak, mint valaha is voltak. Az UPI és az AP hírügy­nökségek beszámolnak a Ha­vannában megrendezett kubai —szovjet barátsági nagygyű­lésről és kiemelik Leonyid Brezsnyevnek azt a kijelenté­sét, hogy „a forradalmi Kuba soha nem volt és soha nem marad egyedül”, valamint azt a megállapítást, hogy „Kuba aktív és megbfecsült tagja a testvériség, elvtársiasság, és feltétel nélküli kölcsönös tá­mogatás szálaival összefűzött államok nagy családjának”. A New York Times szer­kesztőségi cikke, amely Brezs­nyev kubai látogatásával fog­lalkozik, felveti az Egyesült Államok és Kuba közötti vi­szony normalizálásának lehe­tőségeit. A Washington Post közli William Fulbright szenátornak, a szenátus külügyi bizottsága elnökének kijelentését, amely szerint: „Régen itt az ideje} hogy megváltozzék az Egye­sült Államok Kubával kap­csolatos álláspontja”. Fulbright szerint hasonló véleményen van sok más amerikai sze­nátor is. Budapestre az NDK miniszterelnöke Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására csü­törtökön hivatalos, baráti látogatásra, ha­zánkba érkezett Horst Sindermann, a Német Öemokratikus Köztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke. Kíséretében van Wolfgang Rauch- uss miniszterelnök-helyettes és Herbert Kroli- kowski, külügyminiszter-helyettes. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kormány elnöke üdvözölte. Jelen volt Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Karakas László mun­kaügyi miniszter, Baczoni Jenő külkereske­delemügyi minisztériumi államtitkár, Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hiva­tal elnöke, Marjai József külügyminisztériu- mi államtitkár, dr. Orbán László művelődés­A Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kor­mány elnöke fogadja a vendéget ügyi minisztériumi államtitkár, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának elnöke, dr. Perjési László, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztá­lyának helyettes vezetője. , A vendégek érkezésénél jelen volt Günter Korth, az NDK budapesti, valamint Kovács Im­re, a Magyar Népkötztársaság berlini nagykö­vete is. Horst Sindermann és kísérete csütörtök dél­előtt a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hősök emlékművét. Fock Jenő az Országház Vadásztermében ebédet adott Horst Sindermann tiszteletére. Az ebéden részt vettek az NDK kormányfője kíséretének tagjai is. Részt vett az ebéden A őzéi György, Fehér Lajos, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, dr. Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Im­re, Karakas László, Púja Frigyes, dr. Szekér Gyula, a kormány tagjai, s a politikai élet több más vezető személyisége. A szívélyes, baráti hangulatú ebéden Fock Jenő és Horst Sindermann pohárköszöntőt mondott. Csütörtököm délután Fock Jenő és Horst Sindermann tárgyalást folytatott az Ország- ház minisztertanácsi termében. A két kormányfő tárgyalásán részt vett dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Roska István külügyminiszter-helyettes, Kovács Imre, a Magyar Népköztársaság ber­lini nagykövete, illetve Wolfgang Rauchfass, az NDK minisztertanácsának elnökhelyettese, Herbert Krolikowski külügyminiszter-helyet­tes és Günter Kohrt, az NDK budapesti nagy­követe. Az NDK-beli csütörtök délutáni újságok, továbbá az NDK rádióállomásai és televíziós adásai csütörtökön beszámoltak róla, hogy Horst Sindermann, a Minisztertanács elnöke, a Magyar Népköztársaság vendége. Az NDK fővárosában megjelenő BZ am Abend csütörtökön délután hangsúlyozta, hogy Sindermann, mint a Minisztertanács el­nöke most utazott először a baráti magyar államba. A rádióállomások híradásaikban részletesen ismertették Horst Sindermann magyarországi tartózkodása első napjának eseményeit. U természettudományok helyzetét tárgyalta a Minisztertanács A Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatala közli: a Mi­nisztertanács csütörtökön ülést tartott. A kormány megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadé­mia főtitkárának a természet­mészettudományi kutatások további fejlődését nehezíti ma még a kutatási tematika szét­aprózottsága, valamint az, hogy a kutatóintézetek mun­kája között nincs megfelelő összhang és együttműködés. A tudományi kutatások helyzeté- természettudományi kutatások ről szóló jelentését. Hazánk- eredményeit így elsősorban az ban ma már 20 kutatóintézet, egyes ágazatokon belül hasz- 197 egyetemi tanszék és 2 to- nálják fel, s csak kisebb mér- vábbi kutatóhely foglalkozik tékben az orvos-, az agrár­természettudományi kutatá­sokkal. A kutatók mindinkább részt vállalnak a gyakorlati kérdések megoldásában, amit többek között az is mutat, hogy az utóbbi években meg­növekedett a hasznosított sza­badalmak, valamint a szerző­déses munkák száma. A ter­vostovábbképző Intézetet az elmúlt év végén egyetemi jel­legű felsőoktatási intézmény- nyé nyilvánította, dr. Farádi Lászlót, az intézet főigazga­tóját, a rektori teendők ellá­tásával bízta meg. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. ★ Alkotmányunk intézkedik a Népköztársaság címeréről és f f.^^aki tudományokban, zászlajáról, azok használatá­ról. Nem volt azonban eddig rendelkezés a helyi elmerek használatáról, s egy 1970-ben aján- meg az alapelveket. Hazánkban je- Tanacsl íerüeg a fővárosnak és 35 javasla- városnak van önálló címere, a helyi de az igények a helyi címe­A kormány a jelentést elfo­gadta és úgy döntött, hogy ar­ról tájékoztatni kell az érdé-_____ __ k elt kutatóintézetek dolgozó- kelt utasítás'is“csupán it s a tanszékeken működő lási jelleggel határozta tudományos kutatókat. A Minisztertanács Hivatalának elnöke tot tett a kormánynak DNYEPER—DONYEC CSATORNA ÉPÜL Ukrajnában 263 kilométer hosszú csatorna épül, mely­nek segítségével jelentősen ja­vítják az ország egyik legna­gyobb körzetének, a Donyec- medencének vízellátását és egyben 165 ezer hektár mező- gazdasági terület öntözését is biztosítják. A csatornából eddig 35 kilo­méter készült el. A tervek sze­rint 12 hatalmas szivattyú emeli a Dnyeper vizét a 65 méter magasan lévő szabályo­zó víztárolóba, amelynek tér­fogata 400 millió köbméter. A szovjet vízügyi létesítmények közül először itt alkalmaznak horizontális szivattyúkat. A csatorna építése a tervek szerint az 1976—80-as, tizedik ötéves tervben fejeződik be. Szerelik a csatorna 1-es számú szivattyúállomását címerek, zászlók alkotásának rekre, zászlókra egyre több és használatának, valamint a helyen megfogalmazódtak. En- diszpolgári cím adományozó- nek magyarázatát elsősorban a sanak szabályozására. A kor- tanácsok önkormányzati sze- mány a javaslatot elfogadta. A repének növekedésében kell helyi kezdeményezések alap- keresni. A települések helytör- jan kibontakozó gyakorlatot ténetének, haladó hagyomá- szabalyozva a Minisztertanács nyainak felelevenítése fokoz- ugv döntött, hogy a városok ta a szülőhelyhez, lakóhely- ' * : hez kötődést, az emberek igé­nyét. hogy címerrel, zászlóval is jelöljék, dekorálják váro­sukat, településüket. A Minisztertanács most ha­tározatot hozott a helyi címer és zászló megalkotásáról. A haladó hagyományai és mai arculatuk kifejezésére a jövő­ben jelképként címert alkot­hatnak és használhatnak, és azt zászlón is alkalmazhatják. Ez azonban nem érinti az or­szág címerének használatát, az állami el járósok ^soránjnég az- határozat lehetővé teszi, hogy i . a fdv£rosi) megyei-városi, vá­rosi, indokolt esetben nagy­zai együtt sem használható. A kormány hozzájárult továbbá ___f ___________..am­a hhoz, hogy a városi tanársok községi, Üietve községi tanács a megörökítésre méltó tette- is alkothasson önálló címert kért es tevékenységért dísz- zászlót. A helyi címer a tele-’ polgári címet adományozhasd pülés múltjára, jelenére utaló saaak- » .... jelkép, használható helyi fel­A kormány az egészségügyi hívásokon, programfüzeteken, miniszter előterjesztésére, kiadványokon, díszoklevele- miután a Magyar Népköztár- ken, emléklapokon, ki tűn tét é- saság Elnöki Tanácsa, az or- seken, emléktárgyakon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom