Dolgozók Lapja, 1974. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-04 / 2. szám

WAMVW^WWWWWWi Jó reggelt!: 1974. január 4. péntek 'Ditiuz, napja Várható időjárás péntek estig: túlnyomóan borult, párás idő, havas eső, egy­két helyen havazás. Mér­sékelt, időnként kissé élén- kebb délkeleti szél. Leg­magasabb nappali hőmér­séklet pénteken plusz 1— plusz 6 fok között. Száztíz évvel ezelőtt, 1864. január 4-én született Doktor Sándor orvos, a pécsi mun­kásmozgalom egyik vezetője. Beregrákoson született, 1888- ben végezte el az orvosi egye­temet, majd állami ösztöndíj­jal lél évet töltött nyugat- európai íővárosok klinikáin. 1901-től a pécsi állami bába­képző intézet igazgatója volt. Orvosi tudományos dolgozatai mellett már ez idő tájt több társadalmi kérdéssel foglalko­zó cikket írt a Huszadik Szá­zadban. Az első világháború évei alatt egyre szorosabb kapcsolatba került a munkás- mozgalommal; 1918-ban a pé­csi Nemzeti Tanács elnöke lett, s egyik vezetője a szerb megszállás elleni tömegsztrájk­nak. 1920-ban mint a pécsi munkásmozgalom kommunista szárnyának tagja, jelentős sze­repet töltött be a megszállás alatt álló Pécs-Baranya poli­tikai életében. 1921-ben Horthyéfe bevonulá­sa elöl Jugoszláviába emig­rált. Magyarkanizsán volt or­vos, és bekapcsolódott az il­legális Jugoszláv Kommunista Párt vajdasági pártszervezeté­nek tevékenységébe. Állandó munkatársa volt a Korunk­nak, és szerteágazó tudomá­nyos munkásságot fejtett ki. 1941-ben, amikor a magyar hadsereg a németek oldalán bevonult a Vajdaságba, letar­tóztatták, és tízévi fegyház- ra ítélték. boimöKám GYÁSZJELENTÉS! Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama és dédnagymama, a jó rokon Kukucska Ferencné 82 éves korában elhunyt. Ham- vasztás előtti búcsúztatása 1974. január 5-én, 10 óra 30 perckor lesz a tatabányai újtelepi te­metőben. A gyászoló család. KÉNYSZERSZÜNET Mexikó három jelentős vá­rosának — Monterrey, Gua­dalajara, és Mexikóváros — kereskedelmi rádióállomásai adási idejüket energiataka­rékossági okokból önkéntesen napi 18 órára csökkentették. Tavaszt váró madárvilág Kedvez az enyhe idő a ma­dárvilágnak. A hótakaró nél­kül sötétlő földeiken könnyeb­ben rátalálnak a táplálékra a varjak és a különböző raga­dozó madaraik. Az Országos Természetvédelmi Hivatal­hoz befutó jelzések szerint ezen a télen ritkábban látni a nagyobb vizeink körül kerin­gő népes madárrajokat, mert az apróbb tavakról is eltűnt a jég, s így szétszórtan, párosá­val vagy kisebb csoportokban élnek. A téli tájak jellemző tartozéka, a vadlúdcsapat is hiányzik, egyedül Kardoskút környékén figyeltek meg az elmúlt napokban 50-60 össze­tartó vadlihát. Az év első napját tavaszjel­ző énekével: a nyitnikékkel köszöntötte néhány cinke, az esős január megtévesztette őket. Búgnak a gerlék is, ha az idő enyhe marad, neki is vágnak a költésnek. DIÁKSZÖVETKEZET Nemrégiben ifjúsági fo­gyasztási szövetkezet alakult a Marx Károly Közgazdaság- tudományi Egyetem Kinizsi utcai diákotthonában. Az új szövetkezet — amelynek 70 alapító tagja van — 50 forin­tos részjegyeket bocsát ki; s élelmiszerüzletet — amolyan mini ÁBC-boltot nyit a kol­légiumban. Tervezik, hogy el­látják az ifjúsági klub ren­dezvényszolgálatát, s kíván­ságra majd átváltják hideg élelmiszerre az egyetemi men­za vacsorajegyeit. Ez utóbbi szolgáltatása az előzetes szá­mítások szerint évenként kö­rülbelül 20-30 ezer forinttal növelné a bolt forgalmát. KŐOLAJIPARI SZERVEZET Szíriában négy állami kő­olajipari szervezetet létesítet­tek. Az első a geológiai kuta­tómunka meggyorsítására, a második a kitermelt nyers­olajnak a finomítókhoz és a kikötőkbe szállítására, a har­madik a Homsban működő olajfinomítóval kapcsolatos problémák megoldására, a ne­gyedik a meglévő távvezeté­kek és tárolóhelyek bővítésére és kihasználására alakult. MEGIFJODOTT TORONYÓRA Az új év kezdetétől ismét halad az idő Kecskeméten. Hanga István, helyi óramester több hónapig tartó munkával befejezte a nagytemplom 84 éves toronyórájának javítá­sát. Az öreg óra ezúttal szo­rult első alkalommal repará­lásra. BOMBA­MERÉNYLETEK Szerdán este csaknem egy­idejűleg két bomba robbant Birmingham közép-angliai ipari város centrumában. A merényletek emberéletet nem követeltek, az anyagi károk azonban jelentősek. A Scot­land Yard feltételezi, hogy az újabb merényleteket is a törvényen kívül helyezett ír Köztársasági Hadsereg követ­te el. Új csehszlovák filmek A nemrég Rómában járt magyar delegáció számos ér­dekes filmet vett át hazai for­galmazásra a csehszlovák film­stúdiókból. Egy idősebb és egy fiatal pár szerelmi kapcsola­táról szól a világhírű rendező, Karel Kachyna „Szerelem” című műve, ugyancsak Kachy­na alkotása a „Forró tél”, amelynek háttere a II. világ­háború. Egy javítóintézetből szaba­dult fiú és a nevelését vállaló munkás konfliktusa áll An­tonym Kachlik „A kockázat két autóversenyzője” című filmjének 1 középpontjában Csehszlovák—NDK kopro­dukcióban forgatta Vaclav Vorlicek, a „Három mogyoró Hamupipőkének” című filmjét. Lélektani, bűnügyi dráma Jiri Saquens „Gyilkossági kí­sérlet” című filmje. Az „Ele­na nővér ismeretsége” című filmalkotást Hubacsek és Bor készítette. Lakásfűtés napenergiával A japán lakásépítő vállalat tervet dolgozott ki, amelynek értelmében 1977-től kezdve az újonnan épülő lakások többségét napenergiával jűtik majd. A tetőkön elhelyezett „napfény-kályhák" segítségével felmelege­dett víz biztosítja majd a lakások fűtését, sőt a fürdési lehetőségeket is. Az ambiciózus terv arra irányul, hogy ezzel a módszerrel megtakarítsák a háztartások fűté­sére szánt gáz- és villamos áram felét. nem Ártalmas ... A berlini Humboldt egye­tem tudósainak 3 és 13 év kö­zötti gyermekeken végzett vizsgálatai megállapították, hogy az ivóvíz fluorizálása nem befolyásolja károsan a gyermekek fizikai és pszichi­kai fejlődését. HOLLANDIAI GONDOK Tavaly decemberben 25 szá­zalékkal kevesebb kőolaj ér­kezett a rotterdami kikötő­ben, mint szeptemberben. Ebben a hónapban a kőolaj­termelő arab országokból nem érkezett kőolaj Rotterdamba. q , j „ 1 i A többi országból szállított üZäZ CSZlCndÓYCl 6Z6lott. / kőolaj mennyisége 9 millió tonna volt a szeptemberi 11,5 millió tonnával szemben. 1874-ben nyitotta meg kapuit látogatód előtt Jászberény nagy múltú közművelődési in­tézménye, a Jász Múzeum. Az ország egyik legpatinásabb vi­déki múzeuma fontos kultúr­történeti szerepet tölt be. Fa­lai között őrzik a jászok törté­nelmének, néprajzának meg­annyi kincsét Kiemelkedő ér­téke a múzeumnak á jászok nagy becsben tartott ereklyé­je,, a Lehel kürtje, amelyhez az egyik legszebb hősi legen­da fűződik. A Jász Múzeum a centená­rium tiszteletére megújhodik. Patinás épületét társadalmi se­gítséggel felújítják, s új, állan­dó kiállítást rendeznek. A centenárium tiszteletére Jász­berényben nyitják meg az őszi múzeumi hónapot. BUSZ-SZTRAJK A benzinárak emelése miatt Guatemala hasonló nevű fő­városának tíz autóbuszválla­lata hatvan százalékkal nö­velte a viteldíjakat A ható­ságok a magánvállalkozók ön­kényes intézkedésének meg­akadályozására minden válla­lat élére ellenőrt neveztek ki. A társaságok tiltakozásul ez ellen, leállították összes autó­buszaikat, úgy hogy a főváros­ban megbénult a forgalom. Az egyik vállalat székháza előtt több száz fős tömeg tüntetett. TÖBBET KELL FIZETNI Nem hivatalos bonni becs­lések szerint, csaknem vala­mennyi kőolajtermelő ország által végrehajtott áremelés 1974-ben 13 milliárd nyugat­német márkával terheli majd meg az NSZK gazdaságát. Líbia, amely eddig a Német Szövetségi Köztársaság legje­lentősebb kőolaj szállítója volt, kedden nagyhatású olaj­áremelést hajtott végre. STOCKHOLMI ÁRNYAK A svéd kormány 20 száza­lékos áramkorlátozó rendel­kezésének életbe lépése nap­ján, szerdán a svéd főváros homályba borult. Az áram­korlátozás keretében az utcák világítását 50 százalékkal csök­kentették, az elektromos fény­reklámok használatát pedig megtiltották. FÉL ÉvszAzada.;; Fennállásának félévszáza­dos jubileuma alkalmából az Októberi Forradalom érdem­rendjével tüntették ki a Krasz- naja Zvezdát, a Szovjetunió honvédelmi minisztériumának lapját. MAI TV-AJÁNLATUNK: 20.00: Sólyom a sasfészekben Tévéfilm. Aczél János és Sem- sei Jenő élő modellről mintáz­ták hősüket, a fiatal magyar de­mokrácia egyik első hírszerzőjé­ről. Művüket eredetileg is tévére írták, s a négyrészes produkció cselekményének java valóban megtörtént eseményekből tevő­dött össze. Sólyomnak igen je­lentős megbízatást kell teljesíte­nie: meg kell akadályoznia az emigráns horthysta tábornok, s a mögöttük állók terveit, egy Ausztriában toborzódó, a Magyar Köztársaság ellen harcba küldhe­tő hadsereg szervezését. 1946—47- ben az országban kiéleződött a politikai küzdelem. A jobboldal erősen támadott, vissza akarták állítani az úri Magyarországot. Ez az Ausztriában szervezett hadse­reg lett volna a terv fegyveres bázisa. Sólyám izgalmas kaland­jait Szőnyi G. Sándor rendezte, Solti Bertalant, Avar Istvánt, Koncz Gábort, Madaras Józsefet, Nagy Attilát, Márkus Lászlót, Harsányi Gábort és Szersén Gyu­lát láthatjuk. (A 2. részt vasár­nap 20.05-kor vetítik.) Guruló javítóműhely A kőolajkutak üzemzavara- el, teleszkópikus szerkezetű inak gyors elhárítására és darujának gémje 28 méterre rendszeres karbantartására magasodhat fel. Szivattyúte- hatalmas, nyolckerekű guruló leppel és elektromos aggregét-; javítóműhelyt fejlesztettek ki tál is ellátták az önjáró javítói az azerbajdzsán! kőolajbányá­szati intézet szakemberei. Az 500 lóerős motorral működő járművet felszerelték mind­azokkal a gépekkel és eszkö­zökkel, amelyekre a javítás­nál szükség lehet. A gépko- losszus hidraulikus tehereme­lő berendezése 80 tonnát bir műhelyt, mely csupán olyan utakon közlekedhet, ahol hi-j dák, aluljárók, távvezetékek nem képeznek akadályt szá­mára. Annak ellenére, hogy hatalmas terhet hord a nyolo gumiabroncs, laza talajú tere­pen is közlekedhet a jármű,' a súly ugyanis viszonylag saé* les kerekeken oszlik el. SZOVJET—KUBAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A Szovjetunió további fel­szereléseket szállít Kubába mezőgazdasági gépeket és mű­trágyát gyártó üzemek építé­séhez. A szovjet—kubai mezőgaz­dasági együttműködés má­sik fontos területe a kubai mezőgazdasági szakemberek Szovjetunióban történő kikép­zése. A két ország mezőgaz­dasági együttműködése 10 év­vel ezelőtt kezdődött, amikor a Szovjetunió traktorokat és arató kombájnokat küldött Kubába. SPANYOL KORMÁNYLISTA Carlos Arias Navarro spa­nyol miniszterelnök, aki szer­dán tette le a hivatali esküt, várhatóan pénteken terjeszti elő az új kormány névsorát. Jól értesült körök lehetséges­nek tartják, hogy a húsztagú kormányban 13 tárca fog gaz­dát cserélni. Áradás Napok óta felhőszakadás okozta árvíz pusztít Mozam- bikban. Több száz személy el­tűnt, ezrek váltak hajlékta­lanná. Súlyos károk keletkez­tek az állatállományban és a termésben is. A víztömegek egész falvakat sodortak el és egyes körzeteket teljesen el­vágtak a külvilágtól. „DURUZSOLÓ” HAJTÓMŰVEK A szovjet repülőgéptervei zok olyan hajtóművek kidol­gozásán fáradoznak, amelyek a nagy teljesítőképesség meg­őrzése mellett kevesebb zajt keltenek. A legújabb IL—62-es és TU—154-es típusú szovjet utasszállító gépekre már ki­sebb zajjal működő hajtómű* veket szerelnek íeL Harc a jégdugóval A Tisza felső szakaszán Imi már hatodik napja tart a küz­delem a balsai híd Környékén keletkezett két veszélyes jég­torlasz mielőbbi felszámolásá­ért. A csaknem egybefüggő, több, mint huszonhét kilóiméi tér hosszú jégdugó vastagsá­ga sok helyen eléri a hat-hét métert. Csütörtökön az Észak- Magyarországi Vízügyi Igaz­gatóság és az OVH árvízvé­delmi készenléti szervezet osztagainak »került szétrob- bantaniok a veszélyesebb 2,7 kilométer hosszúságú alsó torlaszt. A szétszaggatott és levonuló jégtáblák aprítására Tiszaiak térségében két jégtörő hajót állítottak munkába. Csütörtö­kön a robbantó brigádok, há­rom jégtörő hajó segítségével} a felső — több, mint húszon-: négy kilométer hosszú — jég­torlaszt ostromolták. A felső torlaszból sorozatos robbantál sokkal eddig mintegy három­száz méter hosszúságban bon­tották meg a jeget-------------------------------------------------------------------------­------------­I rma elűzte Carment de 1973-ra ismét visszatért Már forgatjuk az 1974. évi naptárakat. Vajon tar­togatnak-e meglepetése­ket a névnapokat illetően? Az utóbbi években 1967 óta változtak jelentősen a naptárbeli nevek: 8 év alatt 40 női- és 33 új férfinevünk kapott itt helyet, 34 név helyesírása változott. Ha nem volna szeszélyes a névnapok statisztikája, ak­kor azt mondhatnánk, hogy 20 százalékban új nevek keletkeztek, 11 százalékban pedig eltűntek. Az utóbbi 8 év statisztikai egyenleté­nek megoldásakor azonban olyan furcsaságokat talá­lunk, hogy például 1969- ben 15 új név került be a naptárakba, de a következő évben ezek nyomtalanul el is tűntek onnan. 1967-ben például június 2-án helyet kapott a Cármen, de két év múlva kiűzte onnan az Ir­ma — bár neki már május 3-án volt napja. Végül 1970- ben ismét visszatért a Car­men. Ugyanígy járt Töhö­töm 1971-ben: szeptember 2-án az István kiszorította. a Töhötöm. íme az utóbbi években a naptárakban helyet ka­pott új női- és férfinevek: Abigél, Alida, Aliz, Andrea Apollónia, Cármen, Diana. Emőke, Eufrozina, Fatime, Gyöngyvér, Györgyi, Hella, Izolda, Ráchel, Réka, Szil­via, Villö, Viola, Virág, Zi­ta — Áron, Bulcsu, Buda, Csongor, Ellák, Izidor, Jusztin, Koppány, Nándor, Szabolcs, Taksony„ Tiborc Tihamér, Titusz, Töhötöm, Vid, Zalán. Eltűnt viszont Alex, Arisztid, Cirill, Gotthárd, Ilma, Ireneus, Kleofás, Kle­mentina, Leona, Milos, Noé, Pelágia, Rikárd, Szaniszló, Szörény és Tibold. Vég­képp persze nem kell vesz­teséglistára írnunk őket, a naptáron kívüli neveket is számontartó korábbi név-, napjegyzékünk több mint 800 nevet tartalmazott, míg most a Magyar Utónév­könyv már 1827 anyaköny­vezhető nevet tart számon. DOLGOZÓK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon-81-91. — Szerkesztőség: 2805 Tatabánya V., Pf. 541. megyei tanács székháza. Telefon: 21-67, 81-31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék, közgazdaság! rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék; kulturális rovat: 18-as mellék; sport rovat: 14-es mellék; levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2805 Tatabánya. Pf. 541 megyei tanács. Felelős kiadó: BOZÓ BÉLA. Telefon: 22-10, 21-67, 81-31. — Előfizethető bármely posta- iuvatalnál, a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben és a Posta Központi Hírlapirodájánál (Budapest V„ József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem érzünk megés nein küldünk vissza. Készül a Kornélom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában, Felelősi Blacker Zoltán. — INDEX; 250iS,

Next

/
Oldalképek
Tartalom