Dolgozók Lapja, 1974. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK] 1974. január 3. CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVII. évf. 1. sz. Ara: 80 lillér Mai számunkban: i Rendszeresség, következetesség £ 3. oldal í VVVVVWWWWV^V^VWWVWWWVWWWVffaflií,«;iW«*5 Szerkesszünk együtt! 5. oldal Lottó tárgynyeremények 6. oldal ^vwvÉWWWWwvywyvdvwuwwvwvwwvw^ Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt Honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva, visszaemlékeztünk az eltelt 365 napra, és elgondol­kodtunk, hogy mit is hoz szá­munkra ez az újabb 12 hó­nap ! Mérleget készítettünk végzett munkánkról, hogy fel­készültebben láthassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést el­készítette és az új feladatokat kimunkálta pártunk Központi Bizottságának novemberi ta­nácskozása, valamint ország- gyűlésünk decemberi üléssza­ka. A jól végzett munka tuda­tával nézhetünk vissza 1973- ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó eredménnyel zár­tuk ötéves tervünknek har­madik évét a nemzeti jöve­delem, az ipari és a mezőgaz­dasági termelés szintje, a munka termelékenységének alakulása meghaladja a ter­vezettet, és felülmúlja vára­kozásainkat. Gazdasági ered­ményeink lehetővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüzemi munkásság élet- színvonala — gyorsabb üte­mű emelését, a lakásviszo­nyok javulását, az egészség- ügyi szociális és kulturális el­látás bővülését. Népünk teljesítményei ki­állják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból érke­ző barátaink és a világ min­den tájáról ide látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagy­arányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadalmunk életét mégis a kiegyensúlyo­zottság és a biztonságérzet ■jellemzi, nincsenek politikai kitérők és nem fenyeget ben­nünket a tőkés világgazdaság egészét megrázó pénzügyi- és energiaválság, az utói nem érhető áremelkedés és a nyo­mukban járó munkanélküli­ség mind ijesztőbb réme. Szá­munkra nem volt „kiemelke­dő, különleges” esztendő. Munkás hétköznapok váltot­ták egymást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a feltételek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink megvalósí­tásához. Elmondhatjuk, hogy sikeresen munkálkodunk pár­tunk X. kongresszusa határo­zatának végrehajtásán: a szo­cializmus magasabb szinten történő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, pa­rasztságunk, értelmiségünk, egész népünk számára. A na­gyobb feladatokhoz, nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindannyiunk közös erőfeszí­tésével elégíthetjük ki az egyén, a család, a kis és a nagy közösség igényeit. To­vábbra is csak szorgalmas munkával érhetjük el, hogy az eddiginél több család jut­hasson lakáshoz, hogy köny- nyebb legyen a nagycsaládo­sok sorsa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermekeink élete mind tartalmasabb le­gyen. Azért, hogy jobban bol­doguljunk, gyümölcsöztet- nünk kell a szocialista de­mokráciában, milliók tevé­keny részvételében, társadal­munk egyre erősödő szocia­lista jellegében rejlő lehető­ségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk: 1973-ban is adva volt számunkra a leg­fontosabb, a teremtő, az al­kotó munkához szükséges bé­ke. Megvalósul az a nagysza­bású, világméretű békeprog­ram, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. tunknak! kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két vi­lágrendszer kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet alapvető normalizálá­sában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezde­nek kibontakozni az európai biztonsági rendszer körvona­lai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számon tartani az em­beriség, mint a békéért küzdő erők nagy győzelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzdelem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok kivonulá­sával véget ért Délkelet-Ázsiá- ban a jelen történelem hosz- SZÚ és véres háborúja. És úgy tűnik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész vi­lág békéjét fenyegető válság után, a Közel-Keleten is le­hetőség nyílt a békés rende­zés előkészítésére. Szánjanak most gondolata­ink a világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell folytatniok küzdelmüket sza­badságukért. Hazánk mindenkor cselek­vőén kivette részét a szocia­lista közösség külpolitikai te­vékenységéből, a békéért fo­lyó harcból. Lehetőségeink­hez mérten, a jövőben is mindent megteszünk a béke zálogának, a szocializmus erőinek tömörítéséért, egysé­gének megszilárdításáért. Kedves Barátaim! Hagyomány, hogy az új év első napja a jókívánságoké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kívánom, hogy kí­sérje siker és szerencse né­pünk minden jószándékú tö­rekvését. Kívánom, hogy boldoguljon és szeretettel gondoljon a szülőhazára minden becsüle­tes, a haladást támogató ma­gyar, bárhova vetette is a sors. Külön szeretettel és meg­becsüléssel köszöntőm testvé­reinket, a szocializmust építő népeket. Boldog és békés új eszten­dőt kívánok Önöknek, egész népünknek, minden bará­Felépüli Csepelen az ország legnagyobb gyűjtő- és tranzitraktára Az év első munkanapján megérkeztek az első importszállítmányok Felépült az ország legna­gyobb gyűjtő- és tranzitraktá­ra Csepelen. Az új létesítmény import gyűjtőraktárát a hoz­zá tartozó egységekkel az 1974-es év első munkanapján, szerdán adták át. A MASPED szállítmányozási vállalat első saját, mintegy 20 ezer négy­zetméteres alapterületű raktá­rában az átadást követően nyomban megindult a munka, s már a déli óráktól várták az első kamion-szállítmányo­kat. Az UVATERV tervei alap­több, mint 200-an dolgoznak majd a telepen. UgyancsaK az idén megindul a munka a 350 méter hosszú rakodócsarnok­ban, amelybe két sínpáron érkezhetnek a vasúti vagonok, s ahonnan egyszerre 50—60 teherautót indíthatnak. A va­gonokhoz, tehergépkocsikhoz több, mint 30 újtípusú elektro­mos targonca szállítja az árut. A délutáni órákban megér­kezett az év első két kamion- szállítmánya is az új csepeli raktárba. A Frankfurtból és Münchenből érkezett kamio­ján a 31. számú Építőipari nők NSZK-gyártmányú gépe­Vállalat építette fel a 15 000 négyzetméternyi fedett és öt­ezer négyzetméternyi nyitott rakodóállomást, és a nozzá tartozó irodaépületeket. Jelenleg mintegy 40—50-en dolgoznak a csepeli MASPED- raktárban, de az őszre terve­zett teljes átadás és a nagyobb irodaházak felépülése után két, alkatrészeket, különböző fogyasztási cikkeket hoztak. A MASPED csaknem 170 millió forintos nagyberuházá­sát már régóta igényli külke­reskedelmünk, hiszen az ex­port- és importszállítások nö­vekedésén kívül évről-évre fo­kozódik a Magyarországon át­menő tranzitforgalom is. A csepeli létesítmény várha­tóan — legalábbis egy időre megoldja a külkereskedelem évtizedes raktárproblémáit. Az első korszerű MASPED-. gyűjtő- és tranzitraktár — amely része a következő öté-, vés tervben felépülő csepeli szabadkikötő raktárállomásá- nak és a csepeli távlati fejt lesztési programnak — min­den eddiginél nagyobb forgal­mat bonyolít majd le. Várha­tóan 15—20 százalékkal nő a vállalat össz-gyűjtőforgalma — elsősorban fogyasztási cik­kekből, élelmiszerekből, gyógy­szerekből, textíliákból, gépi berendezésekből és különböző alapanyagokból — amely ed- dig is csaknem 50 milliárd fo­rint értékű volt évente. Egy-l úttal lehetővé válik a konté­neres fuvarozás gyorsabb üte­mű fejlesztése, s több új út-«' vonalon közlekedhetnek majd a jövőben a MASPED szálií«' tó járművei. A jövő bányája a Mecsek alján 5,5 millió tonna szén került napszintre — 90 millió tonna vár kitermelésre Tíz esztendővel ezelőtt, 1964. munkáját, fokozatosan gyara- január 2-án lépett a nermelő- podott az ott dolgozók száma, üzemek sorába a magyar szén- s nőtt a termelés. Az 1800 fős bányászat büszkesége, a kom- kollektívából 1300-an szocia- lói Zobák-akna. A dolgozói azóta 5,5 millió tómmá jó minő­fiatal mecseki . bányában; a természeti veszélyek léküzdé- sére, a munka könnyítésére számos intézkedés történt és lista brigádokba tömörülve történik. A gázkitörésveszély Intézkedései! a tőkés világpiai; árhatásainak csöhhentésére végzik nehéz, de szép felada- ségű feketeszenet küldtek nap- tukat. A fejlődésre jellemző, szintre. hogy a kezdeti 900 tonna he­lyett ma már 2400 tonna ke- Szerdán szerényen, ünnep- j-ül naponta a csillékbe. Az ség nélkül emlékeztek meg az egy műszakra jutó teljesit- üzemi élet e jelentős évfordu- mény 700 kg-mal magasabb a lójáról, az eredményekkel, kezdetinél. Míg tíz évvel ez- küzdelmekkel teli évtizedről, előtt egy tonna szenet 570 fo- Anmak ellenére, hogy sokszor rintért termeltek ki, most ez szakították meg váratlan ter- a költség 220 forinttal alacso- mészeti csapások a fiatal üzem nyabb. nevezik a a mecseki Áruforgalmunk kétharmadát a szocialista országokkal bonyolítjuk le, ezért népgazdaságunk kevésbé van kitéve a tőkés piaci helyzet szélsőségeinek, Jóllehet e világpiaci hatásoktól népgazdaságunkat sem lehet elszigetelni. Somogyi Lajos az MTI főmunkatársa a Külkeres­kedelmi Minisztériumban tájékoz­tatást bért arról, hogy a tőkés világpiaci árak emelkedései mi­lyen mértékben hat a magyar külkereskedelemre, s milyen in­tézkedésekkel csökkentik e ked­vezőtlen hatásokat. Mint a minisztériumban el­mondták, a tőkés országok belső inflációjának gyorsulása, valutáris bizonytalansága, az olajválság, számos fontos alapanyag hiánya minden ed­diginél nagyobb áremelkedést idézett elő a világpiacon. A világpiaci árszínvonal össze­vont mérésére általánosan használt Reuter nyersanyag- index szerint az árak 1973. eleje óta mintegy 80 százalék­kal emelkedtek. A rézárak egy év alatt megduplázódtak, a gyapot és á nyersgumi is két­szer annyiba kerül, mint az előző év elején, a rizs tonnája jelenleg 800 dollár az egy év­vel ezelőtti 270 dollárral szem­ben, a búza tavaly januári tonnánkénti 96 dolláros ára az év végére 172 dollárra ugrott. A kakaóbab jelenleg 1200 dol­lárba kerül tonnánként, 450 dollárral drágább, mint egy 'évvel korábban. A növényi fe^ hérje-takarmányok ára 1973 utolsó hónapjaiban némileg csökkent ugyan, de a szója­babot még mindig 210-220 dollárért árusítják tonnánként a tavaly januári 160-170 dol­lárral szemben. Óriási mérték­ben drágultak az energia- hordozók. Egy-egy tonna gáz­olaj most már csak 180 dol­lárért kapható, pedig az ár tavaly januárban még 37 dol­importcikkek, hanem a Ma­gyarországról a nem szocialis­ta országokba exportált ter­mékek átlagos árszínvonala is növekedett, jóllehet kisebb mértékben, hiszen exportcik­keink között kevés az olyan termék, amelynek az ára olyan nagymértékben nőtt, mint az energia-hordozóké és a külön­böző alapanyagoké. Lehetősé­geiket azonban a magyar kül­lár volt. Emelkedett a cukor,- kereskedelmi vállalatok is igye- a kávé, a citrom, s egész sor keznek kihasználni. A koráb- más fontos cikk ára. biaknál jóval magasabb áron Külkereskedelmi vállala- sikerült elhelyezniük olyan taink jobb piackutató munka- magyar exporttermékeket, mint a feketefém-hengerelt áruk, az alumínium, különféle élelmiszerek, élőállatok. S mi várható 1974-re? A tőkés országok gazdasá­gának változásaira prognózist készíteni még kiegyensúlyozot­tabb viszonyok között sem könnyű, most pedig különösen nehéz felmérni a tőkés világ­piaci helyzet várható alakulá­sát. Sok bizonytalansági té­nyezőt rejt magában az ener­giaválság, egyes áruk hiánya. Mindenképpen szinte kizárt­nak tarthatjuk azonban, hogy a tőkés piac jelenlegi magas árszintje visszatérjen a más­fél, két évvel ezelőtti színvo- engedményeket naíra. A világpiaci árak okoz­ta veszteségek mérséklésére a Természetesen nemcsak az magyar külkereskedelem to­val és megfelelő kereskede­lempolitikával igyekeznek csökkenteni az árak erős emel­kedésének hatásait. Árszem­pontból a lehető legkedvezőbb időpontban igyekeznek meg­kötni külkereskedelmi szer­ződéseiket, hosszabb időre elő­re megvásárolnak olyan áru­cikkeket, amelyekre csak ké­sőbb lesz ugyan szükség, de áruk várhatóan tovább emel­kedik. A minisztérium támogatja azt a. módszert is, hogy a fel­használók rendeléseinek össze­vonásával egy-egy alkalommal nagyobb mennyiségű árut vá­sárolnak külföldön, mert ez­zel bizonyos érhetnek el. vábbra is élni kíván az úgy­nevezett taktikai vásárlások kai, vagyis kedvezőbb idő­pontban hosszabb időszakra is megvásárol különféle cikke­ket. Ehhez megfelelő hitelke­retek is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor a külkereskedel­mi vállalataink további erőfe­szítéseket tesznek, hogy a ma­gyar exporttermékeket a le­hető legjobb áron értékesítsék. Mint ismeretes, az import­árak emelkedésének hatásaitól az állami költségvetés jórészt megkíméli a lakosságot, a fel­használókat. Erre a célra az állam 1973-ban 5,3 milliárd forintot fordított, 1974-re pe­dig ennek kétszeresét irányoz­za elő. Ezen intézkedések nél­kül a fogyasztói árak 1974-ben legalább 6-7 százalékkal emel­kednének. Az állam közbe­avatkozása teszi lehetővé te­hát, hogy a világpiaci áremel­kedések ellenére a fogyasztói árak emelkedése idén 2 száza­lékon belül marad. A szocialista országokkal folytatott külkereskedelem árai a jelenlegi- ötéves terv­időszak során alapvetően vál­tozatlanok, s az mivel a for­galom döntő részét ezekkel az országokkal bonyolítjuk le — nagymértékben mérsékli a vi­lágpiaci árfolyamatok hatásait — a magyar gazdasági életre. Zobákot méltán jövő bányájának leküzdésére, megelőzésére pél­dául nagyteljesítményű leesa- polót helyeznek üzembe idén, az ideiglenes berendezés he*, lyett. Több fúrólyukat létesítet­tek iszapolásra, amely a tűz­védelem egyik leghatásosabb módszere. Egy-egy fúrólyuk! több millió forintba kerül. A Zobák volt az első, amely kí­sérletképpen alkalmazta a nagy szilárdságú panel-bizto­sítást. Ez a vállalkozás számos hasznos útmutatást adott a szénmedencében. Erre alapot technológia jövőbeni széle- ad a geológusok kutatási ered- ]^örű bevezetésére. menye. Míg az indulás évében a kitermelhető szénkészletet 62 millió tonnára becsülték, je­lenleg 90 millió tonnás szénva- gyont ismernek el. Hogy az emberek biztonság­ban, jól érezzék magukat a Zobák feladatai a jövőbeni is nagyok. 1985-ben várhatóan a jelenleginek több, mint két­szerese, 1,3 millió tonna lesz az üzem évi termelési prog­ramja. Évforduló Oroszlányban Kazincbarcikát, Keszthelyt, kedőt, öt nagyobb sportren- Oroszlányt és Tatát 20 évvel dezvényt tartalmaz. Az 1974- ezelőtt nyilvánította várossá es esztendő minden oroszlányi a Magyar Népköztársaság El- eseménye, rendezvénye az év- nöki Tanácsa. Oroszlányon is forduló jegyében zajlik. Ünne- szerény ünnepségsorozattal pi tanácsülést, rendkívüli ta- emlékeznek meg az, évforduló- nácstagi beszámolókat tártá­ról. A város vezető testületéi alapvető célként jelölték meg, hogy a lakosság jobban ismer­je meg Oroszlány fejlődését, helyzetét, perspektíváját. Mé­lyüljön el az egészséges lokál­patriotizmus. Erősödjék a la­kosság cselekvőképessége, a város érdekében végzett tevé­kenység kiszélesítésére. nak. A tanácsülés még tavaly de­cemberben tárgyalta az év­forduló programját. A terve­zetet elfogadta, és úgy hatá­rozott, hogy az MSZMP városi bizottságával és a Hazafias Népfront városi elnökségével közösen, felhívással fordul a lakossághoz, segítse az évfor­duló megünneplését Az ünnepi program lebonyo- Az ünnepségek programter- Irtására operatív bizottságot vezete elkészült. Tizenkét kiál- hozott létre. A feladatok egy- lítást, kilenc nagyobb előadást, egy részét társadalmi aktivis- nyolc tanácskozást, hét vetői- tákfaól álló csoport ixányfiáa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom