Dolgozók Lapja, 1973. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I 1973. december 1. SZOMBAT AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. évi. 281. sz. Ara: 80 fillér elését, különösképpen pedig az emberek mindennapi éle­tét nézve, végbement és végbemegy. Az említett esz­Novemberi lendület Kereken egy év telt el pár- reálbér is érzékelhetően — tünk vezető testületének múlt 2,3 százalékkal, nagyüzemi év . novemberi, emlékezetes munkásoknál 5,8 százalékkal határozata óta, így a minap — nőtt! És a jövő évi terv: lezajlott tanácskozás számot szolid biztonsággal tervezett vethetett mindazzal, ami azóta — éppen ezért túlteljesíthető az országban, a gazdaság, a — nemzeti jövedelem, illető­társadalom, a kultúra fejlő- leg termelésnövelés, ám a reáljövedelem, illetve az egy keresőre jutó reálbér-növeke­dés mutatószáma még az ez- évit is felülmúlja! A lakás- tendő egy izgalmas, sokát ígé- építésben meg kell ismételni ró folyamat része, amely az az idei, kimagasló 85 ezret, de MSZMP X. kongresszusával égy, hogy ebből 36 ezer lakás vette kezdetét, és egyben bi- állami beruházásban kerüljön zonyság az is, hogy e folya- tető alá. Ami pedig a megin- matban testet öltő nagysza- dúló termelő és egyéb beru- bású program nemcsak a kö- házások listavezetőit illeti: a zelebbi, s.távolabbi jövőt ké- paksi atomerőmű 1. üteme, szí ti elő, hanem a jelenben is adriai kőolajvezeték, újabb erőteljesen hat és ma sem mér cementgyár, vegyi- és köny- fukar kezekkel. Úgy is mond- nyűipari üzemek, valamint hatnánk: kifizetődik. Igaz, egy új Kossuth-adó — ezek sok munka fekszik benne, alighanem önmagukért be- amely egyértelműen bizonyít- szélnek, ja: politikánkkal népünk túl- _. . . . , . .. . . nyomó többsége ecetért, azt Reszletes irányelveket szab munkáiával il tóm^mt^a’ a Központi Bizottság az élet- munkajaval is tamo0atja. színvonal emelését szolgáló ­A nyilvánosságra került ha- béremeléssel, szociális és tározat teljes kórképet ad a egészségügyi, valamint keres- korábban hozott sokoldalú kedelempolitikai intézkedé- intézkedesek jó hatásáról sekkel kapcsolatos — további nemzetközi kapcsolatainkban teendőkre. Ezek lényeges vo- és belső helyzetünkben, nása, hogy még szélesebb Elemzi a megtett intézkedő- körre terjeszti ki a központi sek hatását ^ és kijelöli a to- jellegű béremelést, igen nagy vábbi teendőket. Ám közeled- anyagi erőfeszítést tesz a né­vén az év vége, megtárgyalta pesedési helyzet javítása ér- a Központi Bizottság a követ- dekében, nagy lépéssel javítja kező év népgazdasági tervét a betegellátást és energikusan és költségve' ősét is. A közle- visszaszorítja az áremelés le- ményből kitűnik, milyen len- hetőséeét dületes és egészséges fejlő­dés szakaszába léptünk és A bíztató terveik, célok mö- milyen nevezetes eseménye- gött jól kidolgozott gazdasági két jegyezhetünk fel az 1973- szervező, irányító és ellenőrző as, s immár az 1974-es év lap- munka körvonalai bontakoz- jaira. Egyszóval az 1972. no- bak ki. Ez alapozta meg a vember Í4—15-i ülés, határ- már nyugtázható eredménye­időhöz kötött határozatait végrehajtottuk, a hosszabb távú feladatok megoldása megfelelő ütemben folyik. Csupán kiragadva, néhány tény: a tervezettnél gyorsab­ban nőtt a nemzeti jövedelem, tovább javult az ország kül­kereskedelmi mérlege. Rend­kívüli fontosságú energia- szolgáltató és ipari bázisok léptek üzembe, nőtt a mező- gazdasági termelés és mind­ezzel párhuzamosan mint- dolgainkra. S főleg hogy egy 85 ezer lakás épült, és egyre jobban látjuk, — mond- nem csupán a reáljövedelem, hatjuk ki bátran: derűs a lá- hanern az egy keresőre jutó tóhatár! két, de még nagyobb szükség lesz minderre a továbbiakban. Ezért is tűzte napirendre a Központi Bizottság a káder- munka fejlesztésének és az utánpótlás felkészítésének kérdéseit. A tennivalók meghatározá­sából — a megállapításokból, a józan közvélemény hangja és bizakodása csendül ki. Ami azt igazolja, hogy továbbra is nagy figyelem irányul közös ilz Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács meghallgatta és tudomásul vette Lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének beszámolóját a Nigériai Szövetségi Köztársaságban, a Ghánái Köztársaság­ban és a Sierra Leone-i Köztársaságban — 1973. november 11—23. között — tett hivatalos látogatásáról. Az Elnöki Tanács — népesedéspolitikai célkitűzéseink megvalósítása érdekében — módosította a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. sz. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseit. A módosítás bővítette a gyermekápo­lási táppénz igénybevételének lehetőségét, kiterjesztette az anyasági segélyre jogosultak körét és meghatározott körben felemelte a gyermekágyi segélyt. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéb ügyeket tárgyalt. Ülést t a Minisztertanács Tájékoztatási tárgyalta az 1974. évi ársza- a Miniszter- bályozás feladatait, és úgy határozott, hogy a fogyasztói árszínvonal növekedése a jö­vő évben nem haladhatja meg a 2 százalékot. A belkereskedelmi minisz­ter tájékoztatta a kormányt a lakosság idei áruellátásáról és a kereskedelem jövő évi fel­készüléséről. 1973-ban a ke­reskedelem — a burgonya és a zöldség kivételével — a 1974. évi állami költségvetés ródotoa oi(Uránv7.atnit « 1 íf*v kínálatot biztosított. Varhato, A kormány Hivatala közli: tanács pénteken ülést tartott. A kormány elfogadta az Or­szágos Tervhivatal elnökének előterjesztését az 1974. évi népgazdasági tervről és meg­határozta a végrehajtás fel­adatait. A pénzügyminiszter és az igazságügyminiszter elő­terjesztése alapján a Minisz­tertanács megtárgyalta az Négy tanteremmel bővül a 314-es — Kisbéren A 314-es Ipari Szakmun­kásképző Intézet négytanter­mes iskolaépülettel bővül — ha igaz, az idei tanév máso­dik felét már itt kezdhetik meg a Kisbér környékéről egyelőre még Tatabányára járó szakmunkástanulók. E feltételezés az után szü­letett, miután pénteken meg­módosítása miatt nincs kény­szerszünet, végül is az év ele­jén álltak neki, és november 30-ra kitűzhették a műszaki átadást. Hátravan még a padlóburkolat leragasztása és a berendezés. A GAMMA Művek kisbér! gyáregysége szorgalmazta en­nek a fiók-iskolának a létesí­Nagy segítség lesz a környék fiataljainak ez az iskolai;] Nem kell Tatabányára járni rendelő, kivitelező, KÖJÁL, tését, itt ugyanis a GAMMÄ- tanács képviselői műszaki át- nak képeznek ki tulaj donkép- adásra jöttek össze Kisbéren, pen szakmunkástanulókat. A KOMÉP dolgozói — és Az épület kivitelezési kolt- tegyük hozzá, a 314-es szak- ségei egymillió forintot tesz- munkástanulói — szép mun- nek ki. A tervek szerint hét­kát végeztek. Másfél éve nyolc osztály végzi itt tanul- kezdték volna, ha a tervek mányait. Ifjúságpolitikai aktívaülést rendezett a megyei pártbizottság részletes előirányzatait és úgy határozott, hogy a törvény­hogy 1974-ben a fogyasztás és terjeszti. A Magyar Nemzeti Bank elnöke előterjesztést tett a népgazdasági tervbe foglalt célok megvalósítását szolgáló hitelpolitika irányelveire és az 1974. évi hitelkontingensekre. Az ideinél nagyobb összegű beruházási hitelkereteket el­sősorban a kiemelt fejlesztési programokra, a szocialista gépimport fokozására, a kon­vertálható export-árualapo­kat növelő kapacitások létre­hozására, a folyamatban lévő beruházások gyors befejezé­sére, valamint a lakásépítke­zésekre és a tanácsok kommu­nális céljaira összpontosítják. A kormány az előterjesztést elfogadta. Az Országos Anyag- és Ar- hivatal elnökének előterjesz­tése alapján a kormány meg­(F oly tatás a 2. oldalán) Az MSZMP Komárom me­gyei bizottsága pénteken ifjúságpolitikai aktívaülést rendezett. A plénumon érté­kelték, hogy az MSZMP K3 ifjúságpolitikai határozata, az 1971. évi IV-es törvény, a megyei intézkedési tervek nyomán milyen eredmények születtek az ifjúságpolitikai munkában, miként szolgál­ták a határozatok az ifjú­ságért végzett társadalmi tevékenység kibontakozá­sát. Az aktívaülés anyagét vasárnapi számunkban kö­zöljük. Termelőszövetkezeti szocialista brigádvezetik tanácskozása Tatabányán Pénteken délelőtt a megyei mozgalom, ahol a vezetők fel- méltóbb hozzászólás követte. TESZÖV rendezésében Tata- ismerték, segítették, szervez- A gazdaságukban alkalmazott bányán tanácskoztak a me- ték és ösztönözték a dolgozók szervezési formákat, gondokat, gyei termelőszövetkezetek szó- ilyen irányú kezdeményezé- eredményeket mondták el cialista brigádjainak vezetői, seit. egymásnak a felszólalók. Arra Az esemény a közös gazda- A Magyar Szocialista Mun- a javaslatra, hogy a brigádok Ságok soraiban méltó vissz- káspárt Központi Bizottságé- kérjék fel a tsz-ek egyes ve- hangra talált — mintegy hét- nak határozatai a termelőszö- zetőit a brigád patronálására, ven szocialista brigád címmel vetkezeti tagság körében is volt aki elmondotta: még ab- már rendelkező, illetve ennek visszhangra találtak. Ennek ban az esetben sem kaptak megszerzéséért küzdő brigád bizonyítéka, hogy 1972-ben megfelelő tájékoztatást, ha vezetője jelent meg a tanács- megyénk közös gazdaságaiban erre a vezetőt külön megkér­és ezek társulásaiban 89 szó- ték. Továbbá, hogy szerettek cialista brigád tevékenyke- volna helyben egv szakmai toni József, a területi szövetség dett Számuk legnagyobb a továbbképző tanfolyamot szer­n. traktorosok, a baromfigondo- vezm. de ez a kezdemenyeze­zók és a szarvasmarha-te- sük sem talált meghallgatás­nyésztők körében. ra. Termelési tanácskozás az Termelőszövetkezeti keretek ágazatuknál például 2,5 éve izött fokozott' jelentőségű a nem volt. nők helytállása, hiszen a dol­gozók 38 százalékát adják. Fo­lyamatos foglalkoztatásukra számos tsz tett dicséretes in­fellendülését, s megannyi fon- ^kedéseket, mint például a .0, céllsitüz&s SÄ.S.’tefÄJ feldolgozó üzem létesítésével. kozáson. A vitaindító előadást Bala- Józscf, a te titkárhelyettesé tartotta. Be­vezetőjében felelevenítette a szocialista versenymozgalorn- nak néhány kezdemenvezését, . , ^CI' melyek a korábbi években kozott fokozott Jelentőségű gyümölcsözően segítették a termelőszövetkezetekben a rendszeres munkavégzés ki­alakulását, a búzatermesztés Helyeslésre talált annak a foglalkoztatásukra ^igádyezetőnek a hozzászólá­sa, aki az utánpótlás nevelé­sére, a fiatalok felkarolására hívta fel társai figyelmét, han­goztatva, fokozott felelősségü­ket a holnap szakmunkás-gár­A szocialista brigádok között dájának biztosításában. A munkaverseny során ösz- szekovácsolódott brigádok, munkacsapatok legjobbjai VO 18 női brigád versenyez. A A tanácskozás utolsó napi­évvel ezelőtt indították el me- mintegy négyezer termelőszö- rendjeként elfogadták a meg- gyénk közös gazdaságaiban a vetkezeti fiatal közül viszont ie'entek a TESZÖV versenv- szocialista brigádmozgalmat, csak hatvanan vesznek részt bizottsága által javasolt hat Am kimagasló eredményei a szocialista brigádmozgalom- küldöttet, akik a Szocialista csak azokban a gazdaságok- ban. Brigádvezetők II. Országos Ta­bán születtek, ahol méltó A beszámolót kevés, de tar- nácskozásán fogják kéovisel- megbecsülést kapott ez a talmában annál figyelemre ni megyénk közös gazdaságait. A legsürgetőbb szövetkezeti feladat: a szolgáltatások fejlesztése A KISZÖV küldöttközgyűlése Pénteken délelőtt megyénk ipari szövetkezeteinek kül­dötteivel népesült be a tata­bányai Zsdanov művelődési otthon nagyterme, ahol a me­gyei KISZÖV tartotta kül­döttközgyűlését. A résztvevők jó előre írás­ban megkapták valamennyi napirend beszámolóját, összes­ségében 66 oldalnyi írásos elő­terjesztést. A beszámolók kö­zött volt a megye ipari szö­vetkezeteinek eredményei a IV. .ötéves terv végrehajtásá­nak tükrében, továbbá a me­gyei szövetkezeti, felügyelő-, nő- és ifjúsági bizottság je­lentése az idei munkáról. Takács Lajos, a KISZÖV el­nöke szóbeli kiegészítőjében elmondotta, hogy 23 szövetke­ram végrehajtása, s nem meg­felelő a lakosság részére vég­zett javító-szolgáltató tevé­kenység. Ez utóbbi ma a leg­gyengébb pontja megyénk ipa­ri szövetkezeteinek, jóllehet általános a vélemény, hogy éppen e két területen kellene lényeges előrehaladást felmu- tatniok. Annál is inkább, mert megyénk ipari vállalatai is e két feladatkörben mutatnak lemaradást. A IV. ötéves terv időará­nyos részében néhány gítése. Miként a nagyiparban, a szövetkezeti iparban is a munkaverseny eleven segítője lehet a szocialista brigádmoz­galom. E területen jelentős szervező feladat áll a szövet­ség előtt. A vitában sok szövetkezeti képviselő mondotta el véle­ményét. Élénk érdeklődés kí­sérte a szolgáltatások helyze­téről szóló megállapításokat, amelyek ma egyértelműen el­marasztalják a szövetkezete­ket. Az idén eddig 37 millió gyei szövetkezet már megkö- forint értékű lakossági szol­zelítette, illetve túlhaladta az 1975-re tervezett fejlődési szintet. Ilyen többek között a Hűtőtechnika, a Tatai Ká­dáripari, Tatabányai Szabó­ipari, Komárom megyei Há­gáltatást láttak el a szövetke­zetek, jóllehet az idei terv 57 millió forint. Bizonyos, hogy az idén sem valósul meg az elképzelés, s ismét azoknak lesz igazuk, akik a kontárko­zet tartozik a szövetséghez, ziipari, Esztergomi Építőipa- dás további fennmaradását jó­ezek munkáját és feladatait ri, Komáromi Építőipari és kívánják elősegíteni. Amikor a Tardosbányai Építőipari Szö­általában dinamikus fejlődés­ről lehet beszélni megyénk ipari szövetkezeteinek idei munkájánál, azt is meg kellett állapítani, hogy még mindig vannak nagyon gyengén mű­ködő szövetkezetek. Éz annál is szomorúbb, mert a hosz- szabb ideje „gyengélkedő” szö­vetkezetek ebben az évben to­vább gyengültek. Az írásos előterjesztés, amely a megye szövetkezetei­nek eredményeit a IV. ötéves terv tükrében vizsgálta, ha­sonló megállapításokat tett. vetkezet. Néhány szövetkezet lemaradt a tervek teljesítésé­ben, s olyan is akad, amely 1973. első félévében nem érte el az 1970-es első félévi ter­melési értéket. Ilyen többek között a Dorogi Vegyesipari, solták a szövetkezeti tevékeny­ség mellett. Az OKISZ megbízottja meg­állapította: a megyei helyzet kissé tükrözi az országos hely­zetet, ahol ugyancsak gyenge a szolgáltatás színvonala. Kor­mányzatunk hatékony eszkft- zökkel kívánja javítani a hely­a Kisbéri Építőipari valamint zeteL és ezért jövő év január a Praktika Szövetkezet. Nagy érdeklődés kíséri az építőipari szövetkezetek mun­káját, hiszen jelentős mérték­ben közreműködnek a lakás­építéseknél. Az eredeti tervet a későbbiekben csökkentették, de ma már bizonyos, hogy ez Összességében mindenképpen sem valósul meg. Számottevő kedvező a kép, s az eredmé­nyek megfelelnek a terv elő­irányzatainak. Nőtt a gazdál­kodás hatékonysága és terme­lékenysége, csökkent a foglal­koztatottak létszáma, az elő­irányzott növekedéssel szem­ben. Egyenletesen fejlődött a szövetkezeti tagság jövedelme is. A meglévő eredmények mellett azonban fokozott fi­a különbség, és ez érzékenyen érinti mind az építtetőket, mind az építőket. E munka- területen is érvényes az a ko­rábbi megállapítás, amely a szövetkezeteknél is sürgeti a helyi üzem- és munkaszerve­zési feladatok megoldását. A szövetkezetek többségénél csak kezdeti lépések történ­tek. Ehhez kapcsolódik a má- gyelmet érdemelnek a jelenle- sik nagy feladat; a szövetke­gi hiányosságok. Kedvezőtle- zetekben működő szocialista rozta a következő küldöttgyű­nül alak 1 a lakásépítési prog- brigádok tevékenységének Ae- lésig megoldandó elsején újabb szabályozó rend­szer lép életbe a szolgáltatá­sok elősegítésére. Az ezzel fog­lalkozó szövetkezetek lényeges adókedvezményben és más juttatásban részesülnek, hi­szen tudvalevő, hogy a szol­gáltatás nem jár lényeges nye­reséggel. Éppen ezért álla­munk különleges helyzetbe kí­vánja sorolni a lakosság szol­gáltatására vállalkozó szövet­kezeteket és vállalatokat. A jc’enlevők megelégedéssel vet­ték tudomásul a várható ren­delkezéseket, amelyek bizo­nyára nagy lendületet adnak e fontos szövetkezeti munkának. A küldöttgyűlés végül meg­felelő határozatokat hozott a további munkára, s meghatá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom