Dolgozók Lapja, 1973. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-06 / 260. szám

'Jó reggelt U 1973. uovcmber 6. kedd | Jlhiávíl napja öoibOiöKém Várható időjárás keddi estig: Felhőét vonulások,? többfelé esővel. Elénk, he­lyenként erős déli, dél- 1 nyugati szél. Legmagasabb i nappali hőmérséklet ked-j * den: 10—15 fok között. Nyolcvan évvel ezelőtt, 1893. ( november 6-án halt meg — , 53 éves korában — Pjotr II-' jics Csajkovszkij, a nagyi orosz zeneszerző. ' Első jelentős sikerét Moszk­vában aratta, 1869-ben kompo-J na.. Romeo és Júlia című szim­fonikus költeményével. Svájc-i ba, majd Olaszországba uta- j zott; utóbbi tapulmányútjánalci emléke az Olasz capriccio. ’ Hazatérve, karmesterként sze-1 repelt Moszkvában, és Európa í más nagyvárosaiban, sőt New i Yorkban is. Mélyen átélte, korának tragikus ellentmondá- J sait, belső feszültségét. Mu-j zsikájában elsősorban az orosz f fnép hangja szólal meg Szim-i • fóniájának formavilága’ Bee­thovenhez kapcsolódik, de ta­nult Schumanntól és Berlioz- ( ftól is. Alkotó munkásságának í legfontosabb vonása a mély de-) mokratizmus; zenéjével a tö-i ómegekhez szólt, anélkül, hogy! engedményeket tett volna a művészi igényesség rovására. Élete szakadatlan alkotó ’ limurtkával telt el, és szinte ( Tminden műfajban maradandót j .f teremtett. Operái közül legje- flentösebbek az Anyegin, a 's Pique Dame és a Mazeppa; ( ima is népszerűek balettjei, a ( Hattyúk tava, a Diótörő, a ■ < 'Csipkerózsika. Számos zene-. • kari müvet, kamaraművet, daltf és zongoraművet is komponált, 1 A fásítási hónap jegyében Ezer platánfa a lombos Tatabányáért romszáz csemetét ültetnek el, és gondoznak társadalmi munkában. A VOLÁN KISZ- esei 60 fát vállaltak. A fenn­maradó hatszáznegyven fa sor­sát rábízzák az újonnan épülő városrészek lakóira — ültes­sék el ők, tegyék szebbé kör­nyezetüket. Tavaly ötszáz facsemetét kapott Tatabánya a fásítási hónap során. A városgazdál­kodási üzem szakemberei arra számítanak, hogy az idén ki­ültetésre kerülő fák 70—80 százaléka meg is ered, és szép, lombos ívű fává növek­szik. ács zongoramű’ GYÁSZJELENTÉS ! Minden külön értesítés he­lyett fájó szívvel tudatjuk, sze­retett drága jó férjem, édes­apánk, nagyapánk, Téczely József ny. bányamcster, november l-én elhunyt. Gyászolják: fele­sége, gyermekei, vejei, unokái és dédunokái. Téczely József né. ALLATORSZAG ÜJ „POLGÁRAI” Üjabb értékes állatokkal gyarapodott az állatkert állo­mánya. Októberben érkezett egy pár kínai és egy nőstény laoszi leopárd. A karanténidő lejárta után a tigrisház egy- egy ketrece lesz az otthonuk. Ugyancsak októberben kapott az állatkert három tarajos sünt, a kiöregedettek pótlásá­ra, új lakó a nőstény örvös- medve-bocs is. A múlt hónap­ban született többek között egy kis dorcas gazella és egy zebracsikó. A tatabányai városi tanács építési osztályán annak az ezer platánfacsemetének a sorsáról tanácskoztak hétfőn, amelyet a héten díjtalanul kap a város lakossága a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gaz­daságtól. A facsemeték ültetésének felelősségteljes munkáját a városgazdálkodási üzem ki­rendeltségvezetőinek irányí­tásával a fásításra kijelölt körzetek lakói végzik. Felada­tuk azonban nemcsak a cse­meték időben történő elülte­tése, hanem további gondo­zásuk mindaddig, amíg meg­erednek. A BHG és a gyajúfonó KISZ-szervezetei vállalták, hogy üzemük környékén há­AUTÓINVÁZIÓ 1,7—2,1 millióra növekszik a személyautó tulajdonosok száma 1985—90-ig, a Belke­reskedelmi Kutató Intézetben kidolgozott előrejelzés szerint. Az előrejelzés szerint ugyan­is 1990-ben minden második család saját autójával járhat. Elhunyt Réti József A Magyar Állami Opera­ház Igazgatósága és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis­kola Igazgatósága mély meg­rendüléssel tudatja, hogy Héti József érdemes művész, az Öperaház magánénekese, a Zeneművészeti Főiskola do­cense rövid szenvedés után elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. Réti József 1925-ben született, magánúton és Zeneművészeti Fő­iskolán tanult. 1949-től 1952-ig — főiskolai tanulmányainak ideje alatt — a Néphadsereg Művész- együttesének szólistája volt. 1953 óta a Magyar Állami Operaház magánénekeseként főleg Mozart operáiban aratta sikereit, de Do­nizetti, Puccini, Händel művei sem hiányoztak repertoárjából. Mint hangverseny-énekes Is nagy sikerrel szerepelt szinte az egész világon. 1964 óta a Zene- művészeti Főiskola énekszakos tanáraként, adta át tudását a fia­tal generációknak. Sok siker kí­sérte versenyszerepléseit a nem­zetközi zenei életben: a varsói- VIT-en harmadik, a moszkvai VIT-en első volt, a berlini Schu- mann-versenyen oklevelet nyert. Művészi munkássága elismerése­ként 1969-ben az ..Érdemes mű­vész” címmel tüntették ki. Halá­la a magyar zenei élet nagy vesz­tesége. TÉLI VADÁSZAT Hetek óta tart a vadászat a Nagy alföldön. A MAVAD kecskeméti telepére érkezett jelentések szerint vasárnap négy megye határában ro­pogtak a vadászfegyverek. Bács-Kiskun megyében több mint ezer vadász cserkészett az apróvadban gazdag szántó­földeken. Ezt az alkalmat használták fel arra is, hogy vadszemléket tartsanak a Du­na—Tisza közén. A tervek szerint, a Bács megyei vadá­szok több mint tízezer fog­lyot, nyulat, és fácánkakast kerítenek hálóba a téli hóna­pok alatt. NAGY MAGYAR SIKER született a csehszlovákiai Ustí nad Labem-ben a fiatal zon­goristák VI. nemzetközi ver­senyén, a 13 éven aluliak ka­tegóriájában SzokoLai Balázs, a 15 évesek csoportjában pe­dig Pozsgai Tibor szerezte meg az első helyet. Szokatlan mutatvány „A testemet ruha takarja” című dalra zendített és köz­ben teljesen lemeztelenítette felső testét egy fiatal hölgy a Fehér Ház turista látogatói előtt. A meghökkent idegen- vezetők azonnal eltávolították a szemüket meresztő turistá­kat ás sürgősen betakartál! a furcsán viselkedő hölgy kí­nálta látványosságokat. A 25 éves nő szokatlan mutatvá­nyát azzal magyarázta? hogy így akarta felhívni a figyel­met a nőkre hátrányos ren­delkezésekre, miszerint férfi­ak mutogathatják meztelen felsőtestüket a nyilvánosság előtt, a nők azonban nem. A hölgy mellett álló férje pedig a „tiltakozás új formáiról” tartott kiselőadást BANYAROBBANÁS A spanyol Oviedo tarto­mánybeli Barcena de Quiros- ban gázrobbanás történt az ottani bánya egyik aknájá­ban. Eddigi adatok szerint a robbanásnak öt halálos áldo­zata van, a mentési munkála­tok folynak. Nem mindennapi történet A napóleoni idők angol királyi zsoldfizető meste­rének feledékenysége milliós kártérítési igény benyúj­tására adott lehetőséget Ernest Shead londoni nyugdí­jasnak. Shead ráérő idejében a régi családi okiratok között kutatva kiderítette, hogy egyik ük-ükapja az angol királyi gárdadragonyosok őrmestereként kitün­tette magát a Waterlooi csatában és ezért 19 jont extra- zsoldot kapott. Azaz csak kapott volna, mert a szám­tartó tiszt — ma már kideríthetetlen okokból — elmu­lasztotta a folyósítást. A hadiprémium azóta — kamatos kamataival — mintegy 69 millió fontra hízott, ennyit követel most a kincstártól a törvényes jogutód. Az Ikarus Gyáiban ünnepség keretében adták át a Szovjet­unió megrendelésére készült ‘húszezredik autóbuszt. Különös szerencsétlenség történt szombaton éjjel egy Houstonból Las Vegas felé tartó DC—10-es utasszállító gép fedélzetén. Az egyik mo­tor felmondta a szogálatot és elszabadult alkatrészei betör­ték az utastér egyik ablakát. Az óránként 180 kilométeres sebességgel dühöngő szél ás a nyomáskülönbség egy szem­pillantás alatt „kiszippantot­ta” a betört ablak mellett ülő utast. A gép ezután kényszer- leszállást hajtott végre az új­mexikói Albuquerque repülő­terén a fedélzetén tartózkodó 127 utas sértetlenül vészelte at a balesetet. VAKMERŐ RABLÄS Szombaton este két isme­retlen tettes fegyveres betö­rést hajtott végre az egyik nyugat-berlini áruházban és 70 000 nyugatnémet márkát rabolt el, a pénztárból. AZ AGITACIÓ MÓDSZEREI Háromhetes bentlakásos tanfolyam kezdődött hétfőn az MSZMP Komárom megyei Oktatási Igazgatóságán. Agi- tációt irányító mintegy 30 pártmunkás vesz részt a tan­folyamon. Az első előadást dr. Antalóczy Albert, a me­gyei pártbizottság titkára tarT tóttá. FELVÉTELI A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLÁN A Magyar Képzőművészeti Fő­iskola felvételi vizsgát hirdet rendkívüli rajztanárképző tagoza­tán mindazok számára, akik két­éves pedagógiai gyakorlattal, ál­talános iskolai rajztanári oklevél­lel, illetve a képzőművészeti, vagy az iparművészeti főiskolán négy érvényes félévvel rendelkeznek. Ugyancsak felvételt hirdet a fő­iskola a tárgyrestaurátor szak le­velező tagozatán mindazok szá­mára, akik kétéves múzeumi tárgy-restaurátor (kerámia, fém, csont, bőr, stb.) gyakorlattal, kö­zépiskolai végzettséggel, szakmai alapfokú tanfolyammal, vagy fő­iskolai végzettséggel rendelkez­nek. A jelentkezési korhatár 45 év. A feivételi vizsgák ideje: 1974. ja­nuár 2., 3. és 4. A jelentkezéseket november 15-ig kell a főiskola • rektori hivatalába benyújtani. Mariner—10 Néhány órával a Mari­ner—10 amerikai űrszonda szombati indítása után kisebb zavar támadt annak a külön­leges fűtőegységnek a műkö­désében. amely a fedélzeten elhelyezett két televíziós ka­merát van hivatva üzemhő­mérsékleten tartani. A Vé­nusz és a Merkur felé tartó Mariner—10 azonban ennek ellenére meglehetősen jó mi­nőségű képeket továbbított a Földről és a Holdról a földi megfigyelő állomásra. A szakértők véleménye sze­rint a fűtőberendezés hibája valószínűleg nem akadályozza meg, hogy az út céljaként a Nap-közeli pályán keringő két bolygóról a remélt televíziós­felvételeket megkaphassák. Kiállítás Ácson a takarékosság jegyében A megyei takarékossági na- tak Ifjúsági betéte. A takarék pok jegyében nyitotta meg kosság jegyében megnyílt ká- Acson Kelemen Sándor, az állítás ízléses elrendezésben ÁFÉSZ igazgatóhelyettese azt mutatja be a különböző m&- a műszaki cikk- és bútorki- dern, tetszetős bútorokat, lak. állítást, amelyet az Országos berendezési tárgyakat. A Takarékpénztár helyi fiókja- gyermekszoba bútorait Külö­A kiállításon praktikus gyermekbútorokat is bemutattak val közösen rendezett az Ál­talános Fogyasztási és Értéke­sítési Szövetkezet. Szüts Já­nos, az OTP megyei igazga­tóhelyettese ünnepi beszédé­ben köszöntötte a nagy szám­ban megjelent érdeklődőket, es tájékoztatást adott a taka­rékoskodás országos és helyi eredményeiről. Acs községben 25 millió fo­rint a lakosság betétállomá­nya. Az emberek körében is­mertek és nénszerűek a kü­lönböző takarékossági formák. Népszerű például az ifjúsági betét is, Ácson 346-an váltot­nösen örömmel szemlélték a kiállítás résztvevői. Sokféle műszaki áru is helyet kapott a bemutatón. Olyan tartós fo­gyasztási cikkeket, újdonsá­gokat mutattak be, amelyek megszerzéséért valóban érdé-, mes takarékoskodni. A november 7-ig megtekint­hető ácsi műszaki cikk illet­ve bútorkiállítás már első napokban sok érdeklődőt von­zott. Az OTP helyi fókjánál rekordforgalmat bonyolítottak le: 160 ezer forintot helyez­tek el a takarékban az embe­rek. MINŐSÉGJAVÍTÁS Az Ajkai Üveggyárban, ahol a termékek kétharmada olcsó káli üvegből készül, jövőre tovább növelik a választékot, és új mintákkal cserélik fel a régi elavult készleteket, ha­mutálakat. Az ivókelyhek ki­alakításánál szélesebb körűen alkalmazzák az ólomüveg gyártásnál használt korszerű technológiákat, sőt több eset­ben kézi csiszolással teszik ér­tékesebbé a termékeket. Forgalomelterelés Tatabányán November 6-án 10 óra 45 perctől 11,30-ig lezárják a Felszabadulás-teret az OTP és a rendőrkapitányság kö­zött. Az érintett járatok — a 3-as, az 5-ös és a 7-es — az OTP megkerülésével a Győri úton közlekednek Újváros irányában. Délután 15 óra 45 perctől 16,30-ig a Tóth-Bucsoki út kerül lezárásra teljes hosszá­ban. A 3-as, 5-ös, és 9-es járat a szénosztályozó bányaüzemi útján közlekedik a Körönd felé. ÜJ SZÖVŐDÉ A Kőbányai Textilmflveía korszerű 1300 négyzetméte­res csarnokkal bővíti zala­egerszegi telephelyét. Az elő­regyártott elemekből épülő csarnok 192 szövőgép elhelye­zésére lesz alkalmas. „Árvíz” Rómában Ismét folyik a viz a ró­mai csapokból, miután ß főváros elaggott vízveze­ték-rendszerét négy napja javították. A tűzoltóságnak már az első órákban mint­egy száz elöntött lakásba keleti kiszállnia. A tulajdo­nosok ugyanis vidékre me­nekültek a „betervezett szá­razság” elől és a csapokat nyitva felejtették. SOPRONBAN helyreállítják a koragótika egyik legértékesebb magyar- országi emlékét, a bencés templomot. Az Országos Mű­emlékfelügyelőség soproni építésvezetősége, nemrégen lá­tott hozzá a csaknem 3 éves program megvalósításához. Mediterrán életkép Hétfőtől három napra sztrájkba léptek Olaszor­szágban a kórházi orvosok. Az állami kórházak 35 000 orvosa három napig csak a legsürgősebb és legszük­ségesebb esetekben hajlan­dó ellátni a betegeket. Leg­kevesebb 300 000 kórházi ápolt szenvedi így meg kü­lönböző formában a mun­kabeszüntetés következ­ményeit. A sztrájkot azzal indokolják, hogy a kórhá­zak vezetősége heti 30 órá­ról 36 órára emelte fel az orvosok kötelező munka­idejét. Mind a kórházak vezetői, mind a kórházi dolgozók 200 000 tagot számláló szak- szervezete keményen elítél­te a sztrájkot. Rámutattak: ,.az orvosok szakszeryezelé- nek magatartása minősít­hetetlen, kizárólag szűk korporációs érdekeket tart szem előtt és elfogadhatat­lan kiváltságok szerzésere törekszik”. A kórházi orvosok egy­ben kollektív szerződésük megkötésének elhúzódása miatt is tiltakoznak. A szerződés megkötése azért húzódik, mert az orvosok rendkívül magas anyagi követelésekkel léptek fel. Évi 140 milliárd Ura össze­get lenne ki az általuk kért fizetésemelés, ezt pedig a közkórházak, amelyek évek óta súlyos anyagi nehézsé­gekkel küzdenek, képtele­nek teljesíteni. A mintegy 1500 blasz közkórház hely­zetét súlyos válság jellemzi: az ellátás alacsony színvo­nalú, sokszor a legelemibb dolgok is hiányoznak. Meg­felelő orvosi ellátást csak a méregdrága magánklini­kákon remélhetnek a bete­gek. UOLGOZÖK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefor 81-91. — Szerkesztőség: 2805 Tatabánya V., Pf. 541. megyei tanács székháza. Telefon* 21-67, 31-31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék, közgazdasági rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék; kulturális rovat: 18-as mellék; sport rovat; 14-es mellék; levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2805 Tatabánya. P£. 541 megyei tanács. Felelős kiadó: BOZÖ BÉLA, Telelőn: 22-10, 21-67, 81-31. — ElőfUetnetö bármely posta­hivatalnak a kézbesítőknél! a hírlapüzletekben és a Posta Központi Hírlapirodájánál (Budapest V., József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem őr zunk meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda .vállalat tatabányai .Lapnyomdájában. Felelős: Macher Zoltán. — INDEX; 25038.

Next

/
Oldalképek
Tartalom