Dolgozók Lapja, 1973. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

VtLAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK) üoimöKém 1973. november 1. CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. évf. 256. sz. Ára: 80 fillér 1 békeerők világkongresszusa Moszkvában befejezte munkáját Nyilatkozat és közlemény Jóváhagyásával fejeződött be szerda este a moszkvai béke­világkongresszus. A közlemény, amelynek szö­vegét az összekötő bizottság szerda délutáni ülésén öntöt­ték végleges tonnába, egye­bek között megállapítja, hogy a békeerők világkongresszusa fordulóponttá vált a béke fej­lesztésében és megszilárdítá­sában. Leszögezve, hogy az új világháború veszélye csökken­ni kezd, a dokumentum han­goztatja, hogy a világ bizo­nyos térségeiben kitörő konf­liktusok változatlanul nyug­talanságot keltenek. A béke­szerető erők képesek és kö­telesek összehangolt cseleke­deteikkel hozzájárulni a béke és biztonság felé való előre­haladáshoz. A kongresszus nagy jelen­tőséget tulajdonít a különböző társadalmi rendszerű országok ____ _________ k özötti békés egymás mellett tetten" feltételé" — jelenti élésnek, amely a dokumen­tum szerint nem egyszerűen a háború hiányát jelenti, ha­nem a sokoldalú együttműkö­dés fejlesztését is, feltételezi továbbá a népek társadalmi és gazdasági haladásért vívott küzdelmét. A békés egymás mellett élés a nemzetközi biz­tonság legszilárdabb alapja — állapítja meg a közlemény. A dokumentum kiemeli a vietnami és a laoszi nép győ­zelmének óriási jelentőségét. A békeszerető erőknek mind­azonáltal törekedniük kell a párizsi és a ’ vientianei egyez­mények szigorú végrehajtásá­ra, s követelniük kell az Egyesült Államoktól a Kam­bodzsa elleni agresszív cselek­mények beszüntetését. Min­dent meg kell tenni az indo­kínai népek támogatása érde­kében. A közlemény kifejezésre jut­tatja a kongresszus résztve­vőinek aggodalmát a közel- keleti helyzet miatt. Megálla­pítja, hogy törekedni kell a Biztonsági Tanács 1973. októ­ber 22-i és október 23-i hatá­rozatainak maradéktalan vég­rehajtására, az izraeli csapa­toknak az arab országok meg­szállt területeiről való kivo­nására. Feltétlenül meg kell tenni minderrt az európai biztonság fejlesztése érdekében — álla­pítja meg a közlemény — minden olyan kísérlet eluta­sításával, amely e folyamat megállít isit célozza. Ázsiában Bandung szellemében töre­kedni kell a kollektív bizton­sági rendszer- létrehozására, amely hozzájárulna ahhoz, hogy ezeír a földrészen meg­szűnjön a háborús konfli^tu- leménvt Mihail Zimjanyin, az sok kirobbanásának lehetősé­ge. A kongresszus küldöttei úgy vélik, hogy a feszültség enyhülésének légkörét a fegy­verkezési hajsza beszünteté­sére, végső fokon pedig — az általános és teljes leszerelés, érdekében kell gyümölcsöz- tetni. Az enyhülés a közlemény szerint elősegíti „a harmadik világ” országainak gyorsabb gazdasági fejlődését is. A kongresszus felszólítja a fej­lett országokat, hogy szélesít­sék a fejlődő országoknak va­ló gazdasági é> tudományos- műszaki segítségnyújtást min­dennemű politikai feltétel nélkül. A békeerők világkongresz- szusa elítéli a gyarmati és fajgyűlölő rendszereket és fel­hívja a békeszerető erőket, törekedjenek erélyes intézke­djek kieszközlésére Rhodesia, D.'l-Afrika és Portugália uralkodó köreinek politikája ellen, A közlemény hangsúlyozza a nemzetközi környezetvédel­mi együttműködés és a ter­mészeti források ésszerű fel­használásában való együttmű­ködés szükségességét, s rámu­tat, hogy a fegyverkezésre költött anyagi eszközök egy részét ennek a problémának a megoldására kell fordítani. A nemzetközi kulturális együttműködés a közlemény szerint nagy szerepet hivatott betölteni a népek közötti meg­értés növelésében, a háborús pszichózis, a sovinizmus és a fajgyűlölet elleni harcban. A gazdasági és tudományos- műszaki együttműködés a bé­kés egymás mellett élés egyik biztosítéka, ezért az egyenjo­gúság és a kölcsönös előnyök elvei alapján továbbfejlesz­tendő. A békés egymás mellett élés légköre az emberi jogok érvényesülésének elengedhe­ki a közlemény. — A faji hova­tartozás, a nemzetiség és a politikai meggyőződés, vala­mint a nemek valamelyikéhez való tartozás nem szolgálhat megkülönböztetés ürügyéül. A chilei tapasztalat a köz­lemény szerint azt tanúsítja, mennyire veszélyes az impe­rialista erők politikája azok­nak az országoknak számára, amelyek az önálló gazdasági és politikai fejlődés útjára léptek. A chilei néppel vál­lalt növekvő szolidaritás, a chilei demokraták szabadsá­gáért kibontakozó nemzetközi mozgalom hozzá tartozik a né­pek békéért, a haladásért és a társadalmi felszabadulásért folyó mozgalomhoz. Ahhoz, hogy a háború le­hetetlenné váljék, nem ele­gendő egyedül a kormányok erőfeszítése. Ez a világ vala­mennyi emberének ügye — hangoztatja a moszkvai köz­lemény. A Kreml kongresszusi pa­lotájában megtartott záróülé­sen Ramesh Chandra, a bé­keerők kongresszusa összekötő bizottságának elnöke, a Bé- ke-vüágtanács főtitkára elnö­költ. Az ülés elnökségében helyet foglalt Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnöke is. Az ülés megnyitása után terjesztették elő a kongresz- szus záródokumentumait, A világ népeihez intézett felhí­vást Macbride. az összekötő bizottság alelnöke, a közel-ke­leti helyzettel kapcsolatos nyilatkozatot Romesh Chand­ra, a kongresszusról szóló köz- lényt Mihail Zimjanyin, összekötő bizottság alelnöke. a jövőbeni teendőket rögzítő nyilatkozatot Horace Perara, ugyancsak az összekötő bizott­ság alelnöke ismertette. A kongresszus résztvevői mind a négy dokumentumot szavazás nélkül, de egységes tetszésnyilvánítással hagyták jóvá. A dokumentumok jó­váhagyásakor Romesh Chand­ra hangsúlyozta, hogy ezeket az okmányokat a moszkvai világkongresszus résztvevői fogadták el, s így nem feltét­lenül kötelező érvényűek azok­ra a szervezetekre, amelyek a küldötteket delegálták. Mind­azonáltal, maguk az okmá­nyok is hangsúlyozzák, hogy a világ különböző nemzeti és nemzetközi kormányközi és nem kormányközi szervezetei, a béke erői magukévá teszik azokat az értékeléseket, ame­lyek a béke-világkongresszus egyhetes, rendkívül intenzív munkája eredményeként szü­lettek. . . . ..................... Z áródokumentumok elfoga­tatta a békekongresszus ered­ményeit, majd egy varsói szobrászművész átnyújtotta a kongresszusnak ajándékát, egy. a békét jelképező nőalak szob­rát. Ezután Mihail Zimjanyin, aki a békekongresszust előké­szítő szovjet bizottságot vezet­te, köszönetét mondott azért, hogy a delegátusok nagyra ér­tékelték d szovjet embereknek a kongresszus érdekében ki­fejtett tevékenységét. Sikere­ket kívánt a résztvevőknek a béke megvédését szolgáló to­vábbi munkájukhoz. A békekongresszus Romesh Chandra záróbeszédével ért véget. Chandra hangsúlyozta, hogy a békeerők moszkvai vi­lágkongresszusa minőségileg új szakaszt, mérföldkövet jelen­tett a békemozgalom történe­tében. Méltatta a világ népei­nek, a világ haladó közvéle­ményének nagy szerepét az emberiség további sorsának alakításában. Végül szovjet pionírok egy csoportja vörös szegfűcsokor­ral köszöntötte a záróülés elnökségének tagjait, majd a béke-világkongresszus Bee­thoven IX. szimfóniája öröm­ódájának hangjaival befejező­dött. Szerdán este Moszkvában nagyszabású fogadást rendez­tek a békekongresszus küldöt­teinek tiszteletére. A békefórum résztvevői csü­törtökön reggel felkeresik a Lenin-mauzóleumot a Vörös téren» Mai számunkban: Többet akarnak önmaguktól 3. oldal Ankét a Gerecsében 4. oldal A borforgalmi adó 5. oldal Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A MAGYAR SZOCIALISTA munkáspárt központi bizottságának soros ÜLÉSÉT NOVEMBER 1-ÉRE ÖSSZEHÍVTÁK. A POLITI­KAI BIZOTTSÁG IDŐSZERŰ NEMZETKÖZI KÉRDÉSEK MEGVITATÁSÁT JAVASOL­JA A KÖZPONTI BIZOTT­SÁGNAK. rr Ä ÖJagyar Hajó- és Darugyár óbudai gyáregységében szov­jet megrendelésre elkészült az első 16 tonnás vízsugárhai- tású, önjáró tengeri úszódaru. A hatalmas berendezés kü­lönleges anyaga leszi lehetővé, hogy a daru mínusz 40 fokos hidegben is dolgozhasson. Az óriásdaru anyakikölője a fe­kete-tengeri Keres lesz (MTI Fotó — Bara István felv.) Vitasorozat az ország hosszú távú területfejlesztéséről Tájértekezlet Tatabányán Az Építésügyi és Városfej­lesztési Minisztérium megbízá­sára a Városépítési és Tudo­mányos Tervező Intézet elké­szítette az egész országra ki­terjedő hosszú távú területfej­lesztési javaslatot. Az ország 19 megyéjét hat tervezési-gaz­dasági körzetbe sorolták, s a körzethez tartozó megyék egy­séges fejlesztési koncepcióját sajátosságuk, valamint gazda­sági, földrajzi egymásra utalt­ságuk .figyelembevételével ál- nacs . lították össze. A-z úttörőínun- kának számító új koncepció­nak elsődleges, célja, hogy a különböző tájegységek össze­hangolt, tudatos és tervszerű fejlesztésével meggyorsítsák a nemzeti jövedelem termelését. Fontos feladat, hogy mérsékel­jék a települések között fenn­álló különbségeket, megakadá­az évben tájegységenként dését szolgáló több hasznos ja« megvitatják az érintett me- vaslat hangzott el. Az öt me­gyék vezetőivel. Az első ilyen gyében felhalmozódott szaK- vitafórumot szerdán Tatabá- képzett munkaerő, és az ipar nyán rendezték meg, amelyen fejlett technikai felszereltsé- az észak-dunántúli körzetbe §e indokolttá teszi, hogy az sorolt Komárom, Győr-Sopron, átlagos ütemet meghaladóan Veszprém, Vas és Fejér me- fejlesszék a vegy-, az alumí- gyék képviselői, a megyei nium-, a műszer-, és a jár- pártbizóttságok titkárai, és a műipart. A rendelkezésre alio megyei tanácsok elnökhelyet- természeti erőforrásuk to­tesei vettek részt. Ott voltak a vábbra is biztosítják a bauxit-, megbeszélésen a Miniszterta- a szén-, a^ építőanyag- és az Tanácsi Hivatalának, az energiatermelés intenzív fej- Országos Tervhivatalnak és a tesztését. A megyék Képviselői VÁ-TI-nak a képviselői is. - elsősorban azokat a módszere­ket kutatták, amelyekkel Kiss István, a Komárom ^ülön-külön és együttesen is megyei Tanács elnöke nyitotta sikeresen megvalósíthatják meg a tanácskozást, majd Szí- gyeket a terveket. Többek kö- lágyi Lajos, az építésügyi és számba vették a várható városfejlesztési miniszter-he- munkaerőmozgást és megvi­lyettese ismertette a fejleszté­si javaslat jelentőségét. Töb­bek között elmondotta, hogy lyozzak a-z egyes országrészek Magyarországon első ízben ké- elnéptelanedéset. A javaslat szíjettek ilyen természetű ösz- hangsúlyozza, hogy a helyi szenilitást. Az érintett megyék adottságoknak megfelelően -javaslataival kiegészítik, s az fejlesszék a népgazdaság egységes egészet jól hasznosít- minden ágazatát és teremtsék hatja majd a népgazdaság a meg a lakosság magasabb következő ötéves tervtörvé- szintű ellátásának feltételeit, nyék elkészítésénél. tatták, hol célszerű kialakíta­ni a különböző fejlesztési köz­pontokat. Az 1985-ig szóló területfej- a tatabányai megbeszélésen lesztési javaslatot még ebben a tájegység dinamikus fejlő­Koncentrálni az ériét ez őszi munki befejezőre A megyei operatív bizottság ülése A megyei mezőgazdasági 43,3 mázsás hektáronkénti át- magokban kapható vegyes operatív bizottság tegnapi lagtermést mutat. Ugyanez az műtrágyát tárol raktáraiban, ülésén a szakemberek megái- eredmény az állami gazda- amelyet azonnal felhasználhat lapították, hogy a megye me- Ságokban, jelenleg 52 mázsa, a kereskedelem. A tapasztala- zőgazdaságai a kedvező időt Érdemes megemlíteni, hogy az tok szerint november 1. után kihasználva, folytatta az idő- átlagtermések ismét az állami nincs szükség az ügyeleti szol­szerű munkákat. Valamennyi gazdaságokban mutatnak jó gálatra, s ezért megszünteti, mezőgazdasági üzemben te- eredményeket. A Komáromi nyegében befejeződött a vele- Állami Gazdaságban a cukor szántás, amely az őszi vetések répa 335 mázsás átlagot ért el, előkészítéséhez elengedte tetten. Ennek arányában ha- dig néhány helyen elérték a ladt a vetés, s utoljára maradt 70 mázsás hektáronkénti ku- az őszi búza magjának föld- koricatermést. A komáromi be tétele. Eddig a búza 84 gazdaság végül 118 mázsás százaléka került elvetésre. A hektáronkénti átlagtermest növény vetési határideje le- számított ki. járt. s kár, hogy nem minden gazdaság vigezhetelett e mun­kával a legjobb időben. A ku­korica betakarítása 80 száza- zaléknál tart. míg a kukorica­szár vágása 60 százalékáig fe­jeződött be. A zöldségfélét ed­dig 84 százalékig takarították . fi; «m MM«» M«- SS jezodótt. A betakarítás jelenlegi üteménél meghatározták. a nem végleges tei-mésátlagokat. Ezek szerint a burgonya 103 mázsás hektáronkénti átlag­termést hozott. a cukorrépa pedig több, mint 272 mázsás hektáronkénti átlagnál tart. A kukorica átlagtermése eddig öápti után, több felggótelé mél-JU tenoeiószove {kezetekben, mintegy. 790 mazsa, tte cbó­A szakemberek általános vé­leménye szerint nincs ok kü- a CPS-rendszerű táblákon pe- lönösebb aggodalomra az ős. t munkák befejezését illetőé’. A kialakult helyzetben már látszanak az úgynevezett „ne­héz” helyek, ahová a közeljö­vőben segítségül kell sietni más gazdaságokból. A követ­kező napok legfőbb tenniva­lója az őszi munkákban fel­szabaduló gépi erők koncent­rálása és gyors átcsoportosí­tása. A szakemberek kísérjék állandó figyelemmel a kisebb dolgozó gazdaságoké'. Vonatkozik ez elsősorban a cukorrépa és a kukorica be­takarítására, valamint a kuko­rica szárítására. Sürgősen megoldandó a néhol jelentke­ző vagonhiány, amely akadá­lyozza a termények betakarí­tását és tárolását. Mindennél fontosabb, hogy a jó időt ki­használva gazdaságaink tö­rekedjenek a megtermelt ter­més vesztesig nélküli betaka­rítására. A cukorgyár tapasztalatai szerint a kedvező kilátások mellett néhány gazdaságban lassú a terményfelszedési, il­letve szállítási ütem. Nehezí­teni fogja ez utóbbi munkákat az M—1-es út lezárása a e 1 “ gabona­felvásárló vállalat eddig 3350 vagon kukoricát tárol, amely a szerződött mennyiség 55 százaléka. A következő napokban az átvétel üteme gyorsul. Megindult a kukorica exportja, s hamarosan kül­földről érkező árpa szállítmá­nyokat vár a vállalat. Az AG- ROKER megyei kirendeltsége Ünnepi előkészületek Budapesten Fővárosszerte megkezdődtök az előkészületek a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 56. évfordulójának megünnep­lésére; Budapest népe, az üze­mek, hivatalok, intézmények dolgozói a hagyományos ünne­pélyességgel emlékeznek a történelmi sorsfordulót hozó 1917. hőseire. Fellobogózzák az utcákat, tereket. Az esti vá­rosképet díszkivilágítással te­szik hangulatossá. Az évforduló előestéjén ün­nepi külsőségek között, kato­nai tiszteletadással vonják fel az állami zászlót az Ország­ház előtti Kossuth Lajos té­ren, a Gellérthegyen pedig a Magyar Népköztársaság nem­zeti lobogóját és a munkás- mozgalom vörös zászlaját. No­vember 7-én délben az Or­szágház előtt, az állami zász­lónál zenés őrségváltás lesz. November 6-án, kedden este Aczél György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára méltatja majd a rádióban és a televízióban a Nagy Októ­ber jelentőségét, ugyanazon a napon délelőtt a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Miniszter- tanács, valamint a HNF Or­szágos Tanácsa koszorúzás! ünnepséget rendez a Szabad­ság téri szovjet hősi emlék­műnél. A Parlamentben ki­tüntetéseket nyújtanak át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal, eredményes te­vékenységükkel kiérdemeljék i a magas elismerést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom